№4 (88) 2017 Сәуір Апрель хбк «Қазақ бас сәулет-қҰрылыс академиясы» кампусының газетіжүктеу 164.01 Kb.

Дата09.09.2017
өлшемі164.01 Kb.

№ 4 (88) 

2017

Сәуір

Апрель

ХБК  «ҚАЗАҚ БАС 

СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС 

АКАДЕМИЯСЫ» 

КАМПУСЫНЫҢ ГАЗЕТІ

2009 ж. 25 қыркүйектен 

бастап шығады

Единство, дружба и согласие

Примите  самые  теплые  поздравле-

ния  с  главными  майскими  праздниками 

  Днем  единства  народа  Казахстана  и 

Днем Великой Победы!

Незыблемые  ценности  нашей  вели-

кой Родины - мир и согласие. Сегодня на 

фоне глобальных событий в мире каждый 

из  нас  остро  понимает,  как  много  значат 

дружба  и  единство  народа.  Эти  челове-

ческие качества генетически присущи ка-

захскому  народу 

  он  не  раз  раскрывал 

свои  объятия  репрессированным  наро-

дам, высланным на нашу землю эшелона-

ми. Гостеприимно встречая обездоленных 

людей, давали им кров, делились пиалой 

айрана  и  лепешкой  хлеба.  Таковы  искон-

ные  традиции,  идущие  с  глубины  веков. 

Они  создали  крепкий  фундамент  ста-

бильного  общества  независимого  Казах-

стана,  под  шаныраком  которого  каждый 

этнос может свободно развиваться. 

Нам  удалось  бережно  сохранить  это 

главное  богатство 

  дружбу  и  согласие. 

Единство  народа  помогло  ему  выстоять  в 

страшные годы войны, с окончания которой 

минуло 72 года. Уходит время, но не стирает 

память 

 она живет в каждом доме, в каж-

дом  сердце.  Поэтому  никогда  не  погаснет 

у мемориалов славы отцов и дедов Вечный 

огонь нашей благодарной памяти.

Наш  многонациональный  коллектив 

встречает  эти  важные  майские  весенние 

праздники как самые по-человечески те-

плые, зовущие к миру и согласию.

Желаю всем добра и благополучия! 

А. А. Кусаинов,

президент КазГАСА

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

Қамқорлық — 

өркениеттіліктің белгісі

Биылғы  2017  жылы  7-сәуірде  Қазақ  Бас  Сәулет-Құрылыс  Акаде-

миясында Қамқоршылар Кеңесінің кезекті отырысы болып өтті. Онда 

ағымдағы және кезек күттірмейтін бірқатар мәселелер қарастырылып 

өз шешімін тапты.

ҚазБСҚА 


Қамқоршылар 

Кеңесінің құр метті төрағасы — 

Асқар Алтынбекұлы Құлыбаев, 

Қамқоршылар  Кеңесінің  төр -

ағасы  Г.С.  Садырбаев,  Қам-

қор шылар 

Ке ңесі 

төр аға-


сының  орынбасары,  ҚазБСҚА 

Президенті  Ә.А.  Құсайынов 

Қам қоршылар  Кеңесінің  мү-

ше лерін  құттықтап,  атқарып 

жат қан  іс-шараларының  ма-

ңыз дылығы  мен  өзектілігі, 

Қазақ станның  тұрақты  даму-

ына  ҚазБСҚА-ның  қосатын  үлесінің  орны 

жайында сөз айтып баяндамалар жасады. 

ҚазБСҚА  Қамқоршылар  Кеңесінің  құр-

метті төрағасы А.А. Құлыбаев Қазақстан Ре-

спубликасы Білім және Ғылым министрлігі 

білім  саласында  жүргізіп  отырған  рефор-

малардың барысы жайында өз ойын ортаға 

салып, жиналғандарды хабардар етті. 

Қамқоршылар 

Кеңесінің 

төрағасы 

Г.С.  Са дырбаев  Қамқоршылар  Кеңесінің 

мү шелеріне  оның  жұмысына  зор  сенім 

артқаны  үшін  және  Қамқоршылар  Кеңе-

сінің  жұмысын  ұйымдастыруда  қолдау 

білдіргендігі  үшін  өзінің  үлкен  алғысын 

білдірді. 

ҚазБСҚА  Қамқоршылар  Кеңесінің  жұ-

мысы  барысында  Қамқоршылар  Кеңесі 

мүшелерінің құрамы жаңарып Президиумы 

сайланды.

Қамқоршылар 

Кеңесінің 

төрағасы 

Г.С.  Садырбаевтың  өкілетті  мерзімінің  аяқ-

талуына  байланысты  ҚазБСҚА  Қамқор-

шылар  Кеңесінің  төрағасы  ретінде  Бижа-

нов Нұрахмет Құсайынұлы тағайындалды.

Сонымен  қатар  Қамқоршылар  Кеңесі 

құрамы  жаңарып,  оған  келесі  үміткерлер 

қабылданды:  1)  А.Т.  Айменов   «Ұлттық 

картографтық-геодезиялық қордың» РГКП  

директоры;  2)  Д.А.  Ахметов  —  ЖШС  

«НИИСТРОМПРОЕКТ» 

Бас 

директоры; 3)  Н.К.  Бижанов  —  «Kazakhmys  Holding» 

Директорлар кеңесінің хатшысы; 4) С.А. Га-

нина  —  «Ремстройтехника»  АҚ  директоры; 

5)  С.Д.  Донбаев  —  «Дәулет-Серпін  603» 

ЖШС  директоры;  6)  И.С.  Евдоков  —  «AVC 

Engineering» Бас директорының орынбаса-

ры;  7)  С.Е.  Ержанов  —  «КазНИИСА»  АҚ  Бас 

директорының  орынбасары;  8)  Ж.М.  Муса-

ев  —  «Казэнергострой»  АҚ  Бас  директоры; 

9)  Ж.М.  Нургазин  —  «Алматы  су  холдингі» 

ГКП  Бас  директоры;  10)  Е.Д.  Стамбеков  — 

Алматы  қаласы  Кәсіпкерлер  палатасының 

Ай мақтық кеңесінің төрағасы; 11) Ж.Ж. Тас-

маганбетов  —  ЖШС  «Литас»  Компа ния-

сы ның  Құрылтайшысы;  12)  И.А.  Узенбаев 

—  «Global  Building  Contrakt»  ЖШС  Бас  ди-

ректоры; 13) И.Б. Умитбеков — «ГеоСтройИн-

вест» ЖШС Директоры.

Жиналғандар  ҚазБСҚА  Қамқоршылар 

Кеңесінің жаңа құрамын құттықтап, оларға 

атқаратын қызметінде табыс тілей отырып, 

алдағы 4 жылда жұмыс тиімділігін артты-

ру,  ҚазБСҚА-ның  ғылыми,  әлеуметтік  жо-

баларына материалдық, қаржылай қолдау 

көрсетуді және ҚазБСҚА имиджін арттыру 

міндетін қойды. 

ҚазБСҚА 

Қамқоршылар 

Кеңесінің  

Президиумы  да  қайта  сайланды.  Оған  

бір  ауыздан  3  үміткер:  1)  ҚазБСҚА  Қам-

қор шылар  Кеңесінің  құрметті  төрағасы 

А.А.  Құлыбаев;  2)  ҚазБСҚА  Қамқоршы-

лар  Кеңесінің  төрағасы  Н.К.  Бижанов;  

3)  ҚазБСҚА  Қам қоршылар  Кеңесі  төраға-

сының  орынбасары  Ә.А.  Құсайынов  сай-

ланды.

Президиумға,  сессия  аралық  кезеңде, Қамқоршылар Кеңесінің құрамынана нақты 

қамқорлық  көмек  көрсетуге  мүмкіншілігі 

бар  азаматтарды  мүшелікке  қабылдап, 

белсенділік  танытпаған  Кеңес  мүшелерін 

қатардан  шығару  өкілеттілігі  берілді  (6 

ай  ішінде  ешқандай  қамқоршылық  көмек 

көрсетілмесе). 

Қамқоршылар  Кеңесі  төрағасының 

орынбасары,  ҚазБСҚА  Президенті  Ә.А. 

Құсайынов  Қамқоршылар  Кеңесінің  жет-

кен  жетістіктері  туралы  баяндай  келе,  

ҚазБСҚА-ның  25  жылдық  мерекесінде 

Асқар  Алтынбекұлы  Құлыбаевтың  ұсы-

нысымен  құрметті  демалыстағы  зей-

неткерлерге  екінші  қосымша  зейнетақы 

төлеуді  ұсынғанын,  соңғы  6  жылда  10 

млн.теңгеден  астам  қаражат  төленгені 

жайлы  атап  өтті.  Осыған  орай,  ҚазБСҚА 

Қамқоршылар  Кеңесінің  жаңадан  сайлан-

ган төрағасы Нүрахмет Құсайынұлы Бижа-

нов, қосымша зейнетақыны ҚазБСҚА-да 25 

жылдан  аса  қызмет  жасап,  дамуына  үлес 

қосқан,  ҚазБСҚА-дан  басқа  жерде  жұмыс 

істемейтін зейнеткерлерге ғана беру керек 

екенін ұсынды.

2017-жылы өтетін ірі іс-шаралар жоспа-

рымен таныстырды. 

ҚазБСҚА 


Кампусының 

директоры 

Бірінші  Проректор  Е.Т.  Бесимбаев  Еура-

зия  сәулет-құрылыс  және  дизайнерлік 

мектептерінің  VI-Халықаралық  фести ва-

лінің өту барысы жөнінде есебін беріп, ке-

лесі  VII-Халықаралық  фестивалін  өткізуге 

дайындық  жұмыстарын  жандандыру  қа-

жеттігі  туралы  айтты.  Сонымен  қатар, 

ҚазБСҚА Қамқоршылар Кеңесі мүшелеріне 

Еуразия сәулет-құрылыс және дизайнерлік 

мектептерінің VІI-Халықаралық фестивалін 

өткізуге  материалдық  және  қаржылай 

қолдау  іс-шараларын  белсенді  түрде 

ұйымдастыру тапсырылды. 

Жалпы, ҚазБСҚА Қамқоршылар Кеңесі 

өзіне  жүктелген  міндеттерді  абыроймен 

атқарып келеді.Е.Т. Бесімбаев

ҚазБСҚА кампусының директоры,  

бірінші проректор, т.ғ.д.

Президентом  Республики  Казахстан 

Н.А.  Назарбаевым  сформулированы  за-

дачи,  которые  необходимо  решить  казах-

станским  вузам.  Это  обеспечение  каче-

ственного  роста  человеческого  капитала 

Казахстана посредством развития иннова-

ционной и научно-образовательной среды, 

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров,  обладающих  высокими  личност-

но-профессиональными  компетенциями, 

формирование  кадрового  корпуса  для 

высокотехнологичных и наукоемких произ-

водств страны. 

Эти  вопросы  отражены  в  Посла-

нии  Президента  Республики  Казахстан 

Н.Назарбаева  народу  Казахстана  «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная кон-

курентоспособность», в котором отмечено: 

«Наша  задача  –  сделать  образование 

центральным  звеном  новой  модели  эко-

номического  роста.  Учебные  программы 

необходимо нацелить на развитие способ-

ностей критического мышления и навыков 

самостоятельного поиска информации». 

На  сегодня  выделено  несколько  про-

блем подготовки инженерных кадров:

-  отсутствие  практического  опыта  ра-

боты  на  производстве  преподавателей  и 

студентов технических вузов;

-  отсутствие  системы  оценки  качества 

инженерного  образования  со  стороны  ра-

ботодателей;

-  пассивное  участие  работодателей  в 

разработке  профессиональных  стандар-

тов;

Обсуждены актуальные вопросы повышения качества 

подготовки инженерно-

строительных кадров

Продвижение и успех народа 

зависят от образования

А. Байтурсынов

(Продолжение на стр. 2)


2

Факультет  ұжымының  күшімен  «Келін 

шәй»  қойылымы  көрсетілді.  Бұл  салттың 

маңызы  мынада  -  жаңа  түскен  келін  той 

тарқағасын  сол  елдің  адамдарына  өз 

Наурыз мейрамын тойлау — ҚазБСҚА ұжымында қазіргі заманның 

сан-салтанатын  паш  ететіндей  дәстүрлі  салтқа  айналып  келеді.  Сол 

себепті, биылғы Наурыз мейрамын қарсы алуға барлық факультет үлкен 

дайындықпен  келді.  Солардың  бірі  —  жалпы  құрылыс  факультетінің 

ұжымы. Берілген тапсырмаға сәйкес, қазақтың ежелден келе жатқан 

салт-дәстүрлерінің бірінен көрініс көрсету керек болатын. 

қолымен шәй құйып береді. Келіннің берген 

шәйінің суық болмауы, кеселерді бір-бірімен 

шатастырмауы,  шәйді  қаймақ  сүт  қатып 

баптап беруі қатты қадағаланады. Дастар-

хан  мәзірінің  осы  салтқа  сай  жасақталуы 

да келінге үлкен міндет болған. Жиналған 

халайық  дастархан  үстінде  жастарға  үлгі 

болатын, ағайынның бірлігін нықтап, тірлігін 

түзейтін  салиқалы  әңгіме  қозғап,  бата 

жасаған. «Келін шәй» былайша айтқанда 

 

жаңа  түскен  келінге  сынақ,  осы  сынақтан 

сабырмен өткен келіндер әрі қарай үй ша-

руасын  игеріп  алып  кетеді,  -  деген  түсінік 

қалыптасқан.  Осы  салттың  маңызын 

өз  деңгейінде  шынайы  көрсету  үшін 

факультеттің  оқу  лабораториясы  жайлау 

түрінде жасақталып, оны «Жалпы құрылыс 

факультет  шаңырағы»  деп  атадық.  Шы-

нында  да,  өзінің  тарихы  тереңге  кеткен 

біздің  факультетті  үлкен  киелі  шаңырақ 

ретінде танитынымыз белгілі. 

Бұрынғы  қазақ  ауылдары  секілді, 

жерге  кілемдер  жайылып,  оған  ұлттық 

нақыштағы  көрпелер  төселді,  дастархан 

да жерге жайылды. Дастарханға қазақтың 

ұлттық  тағамдары  —  қазы-қарта,  жал-

жая,  бауырсақ-шелпек,  құрт-ірімшік,  тары-

талқан,  жент,  наурыз  көже,  ұлттық  сусын-

дардан  —  қымыз,  шұбат,  айран  қойылды. 

Ауыл  ақсақалдарына,  келген  қонақтарға 

самауырынға  қайнатылған,  буы  бұрқырап, 

қою  сүт  қатқан  қызыл  шәй  ұсынылды. 

Ұлттық  аспап  домбыра  шертіліп,  халық 

әндері шырқалды. Ақсақалдар әңгіме-дүкен 

құрса,  жастар  жағы  әдемі  әзілдермен  сөз 

таластырды.  Ауылға  келген  қонақтарды 

аттарынан  сүйеп  түсіріп,  шашу  шашып 

қарсы  алды.  «Келін  шәй»  салты  бойынша 

жаңа  түскен  келін  сәлем 

салып, 

ақсақалдардан бата алды. Келіннің сал ған 

сәлемі мен құйған шәйіне 

риза  болған  ел  қажетті 

жоралғысын жасады. 

Ежелден  келе  жат-

қан  осы  салт  көрінісіне 

қатысты  ата-ене,  жеңге-

лер,  келін,  күйеу  жігіт, 

құда-құдағай,  сері  жігіт, 

ауыл  ақсақалдары  мен 

жастар  рөлін  сомдауға 

факультет  оқытушылары 

түгелдей  ат  салысты. 

Әсі ресе,  басты  кейіпкерлерді  орындаған 

Қ.А.  На урузбаев,  Ж.Қ.  Мауленов,  Д.Қ.  Жол-

дасов, И. Ахметова, Г.Т. Қасымова, Б.А. Ажга-

лиева,  Ғ.Б.  Алдабергенова,  З.Д.  Қалпенова, 

А.А.Брянцев,  Ю.М.Еменов,  О.Д.Сейтқазинов 

сияқты оқытушыларымыздың еңбегін атап 

өтсек болады.

Наурыз мейрамы - шын халықтық мере-

ке! Ынтымағы жарасқан көп ұлтты еліміздің 

бірлігі арта берсін! Әрбір шаңыраққа қыдыр 

дарып бақ қонсын! Ұлыстың ұлы күні құтты 

болсын ағайын!  

Б.А.Ажгалиева, 

ЖҚФ профессор ассистенті

Д.К.Жолдасов, 

ЖҚФ СҚжСС жөніндегі декан 

орынбасары, профессор ассистенті

Қош келдің, мерейлі әз Наурыз!

-  низкая  эффективность  свя-

зей  между  работодателями  и 

высшими учебными заведениями.

Одним из эффективных путей 

преодоления существующего не-

достатка практической подготов-

ки выпускников является совмест-

ная 


работа 

образовательных 

организаций и крупных строитель-

ных  компаний  –  потенциальных 

работодателей  будущих  специ-

алистов, согласованная разработ-

ка и реализация образовательных 

программ. Сотрудничество на ста-

дии разработки программы пред-

полагает  согласованное  форми-

рование результатов обучения по 

программе  в  целом  и  составля-

ющим  её  модулям.  Основой  для 

определения  результатов  обуче-

ния  являются  профессиональные 

стандарты, 

соответствующие 

технологическим 

процессам 

пред приятия-партнера.  В  данном 

направлении  подготовки  важным 

представляется мнение недавних 

выпускников, работающих по спе-

циальности,  профессорско-пре-

подавательского  состава  вуза  и 

авторитетных экспертов.

В Послании, посвященном тре-

тьей  модернизации  Казахстана, 

актуальным названо и внедрение 

трехъязычного образования. 

С  2003  года  два  раза  в  год 

проводятся заседания УМО, одно 

из  них  проходит  на  базе  регио-

нальных  вузов,  входящих  в  УМО. 

14  апреля    2017  года  выездное 

заседание УМО РУМС МОН РК по 

специальностям 

архитектурно-

строительного  и  дизайнерского 

профилей  состоялось  в  Запад-

но-Казахстанском  аграрно-техни-

ческом  университете  им.  Жангир 

хана  в  г.Уральск.  В  его  работе 

приняли  участие  представители 

22  вузов,  в  которых  ведется  под-

готовка  специалистов  по  направ-

лениям  «Архитектура»,  «Дизайн», 

«Строительство»,  «Производство 

строительных  материалов,  изде-

лий и конструкций» и «Технология 

деревообработки  и  изделий  из 

дерева (по областям применения)».

В  приветствии  к  участникам 

заседания руководства ЗКАТУ им. 

Жангир хана во главе с ректором 

Н.Х. Сергалиевым отмечалась важ-

ность  подобных  мероприятий,  по-

зволяющих  высшим  учебным  за-

ведениям  координировать  работу 

и определить векторы развития.

Декан  машиностроительного 

факультета  Б.Т.  Шакешев  высту-

пил  об  инновационных  подходах 

к организации учебного процесса, 

методической  работе  и  внедре-

нию  современных  образователь-

ных  технологий  по 

строительным  специ-

альностям в ЗКАТУ им. 

Жангир хана. 

Были  обсуждены 

перспективы  архитек-

турно-строительного 

и  дизайнерского  об-

разования,  проблемы 

подготовки  кадров  для  архитек-

турно-строительной  отрасли,  во-

просы  внедрения  трехъязычного 

образования,  разработки  учеб-

но-планирующих 

ма териалов, 

структуры  и  содержания  маги-

стерских диссертаций и проектов 

по специальностям УМО. Утверж-

дено  новое  издание  5-томного 

лингвокомплекса  на  3-х  языках   многолетнего  и  многогранного 

труда  преподавателей  языковых 

дисциплин  наших  вузов  под  ру-

ководством академика А.А. Кусаи-

нова, обобщившего мировой опыт 

оценки  знаний  и  методики  опре-

деления уровня владения языком. 

На  заседании  озвучены  ре-

зультаты  интернет-экзамена,  на-

правленного на оказание помощи 

вузам  при  подготов-

ке  к  государствен-

ной  аккредитации, 

процедурам  оценки 

качества 

реализа-


ции  образователь-

ной  программы,  на 

выявление  степени 

соответствия  содер-

жания  и  уровня  подготовки  сту-

дентов требованиям ГОСО, итогов 

освоения  образовательных  про-

грамм  студентами  вузов-членов 

УМО.

По итогам обсуждения учебно-методических комиссий утвержден 

перечень  учебных  изданий,  полу-

чивших  положительное  заключе-

ние на присвоения грифа УМО.

Среди  ключевых  направле-

ний  деятельности  УМО  -  рас-

пространение  передового  опы-

та  по  внедрению  современных 

образовательных 

технологий, 

ознакомление  с  материально-

технической  базой, кадровым по-

тенциалом, учебно-лабораторным 

оснащением  и  учебно-методиче-

ским  обеспечением  вузов.  Участ-

ники  заседания  ознакомились  с 

материально-технической  базой 

университета  им.Жангир  хана, 

посетили  НИИ  «Биотехнологии  и 

природопользования».

Президент Н.А. Назарбаев, вы-

ступая 22 февраля 2017 г. перед 

научными  деятелями,  на  встрече 

в  честь  70-летия  Национальной 

Академии наук, поднял и проблем-

ные  вопросы  науки  по  дальней-

шей модернизации страны. Глава 

государства сообщил о принятии 

специального закона о коммерци-

ализации  научно-технических  ис-

следований. 

В  свете  этого  порадовала 

научная  школа,  созданная  про-

фессором С.А. Монтаевым для ре-

шения  проблем  в  области  новых 

технологий и материалов, привле-

чения  студентов,  магистрантов, 

докторантов  и  преподавателей 

к  научно-исследовательской  ра-

боте,  повышения  качества  под-

готовки  специалистов  и  научно-

педагогических  кадров,  роста 

квалификации 

профессорско-

преподавательского состава вуза. 

Высокая  оснащенность  НИИ  и 

лабораторной  базы  университета 

позволяет  выполнять  научно-ис-

следовательские  проекты  в  рам-

ках  государственных  программ  и 

хозяйственных договоров со сто-

ронними организациями. 

Выездное  заседание  УМО 

прошло  успешно  и  завершилось 

принятием  решения  по  актуаль-

ным  вопросам  повышения  ка-

чества  подготовки  инженерно-

строительных  кадров,  внедрения 

инноваций  в  развитие  архитек-

турно-строительного и дизайнер-

ского  образования  Республики 

Казахстан.Е.Т. Бесимбаев, первый  

проректор МОК (КазГАСА), д.т.н. 

Г.Б. Ибраимбаева, ответственный 

секретарь УМО, к.т.н.

(Продолжение, начало на стр. 1)

Обсуждены актуальные вопросы повышения качества 

подготовки инженерно-строительных кадров


3

Оқырман назарына!

Творческая встреча  

с Нисой Кинжалиной

Сегодня  дизайн-об-

разование занимает все 

более  высокие  позиции  в  листе 

предпочтений  выпускников  школ. 

Чем  оно  привлекает  абитуриен-

тов?  Какой  смысл  вкладывается 

в понятие «дизайн»? Какие специ-

альности  в  данной  сфере  наибо-

лее  востребованы?  Эти  вопросы 

были заданы профессионалу, вы-

пускнице КазГАСА Нисе Кинжали-

ной, которая за столь небольшой 

Қазақстанда  мерзімді  бас-

пасөз  XIX  ғасырдың  70-80 

жылдары  пайда  болды.  Ол 

қоғамдық-мәдени  өмірден  ма-

ңызды  орын  алып,  үнемі  даму 

жолында  болды.  Жұртшылыққа 

журналистика  және  онан  орын 

алған  идеялар  өзіне  тән  сая-

саттың  аренасы  ретінде  та-

нылса,  сонымен  бірге  олар 

қоғамдық  өмірдің  жан-жақты 

мәліметтерімен тарихи дамудың 

айнасы  да  болды.  Мерзімдік 

басылымдардың  негізі  —  газет-

тер мен журналдар.

Мерзімді басылымдар бөлімі 

кітапхананың құрылымдық бөлігі 

болып табылады, оқырмандарға 

Қазақстан  мен  Ресейде  және 

шет  елдерден  шығарылатын 

творческий  период  побывала  на 

выставках в России и Италии. 

На  ежегодном  Казахстанском 

конкурсе в области архитектуры и 

дизайна IDEA Ниса Кинжалина за-

няла I Место за проект «Стул. Фи-

лософия города». Ее работы отли-

чает наиболее актуальный в наше 

время минимализм, воплощенный 

в мебели и декоре для дома, соз-

данном ею в стиле «чувственного 

минимализма». К дизайну она от-

носится особенно трепетно, рабо-

тая не над объемом, а над диало-

гом с людьми. Изюминка ее работ 

в том, что каждый человек видит 

что-то  свое,  тем  самым  развивая 

воображение. 

На  встрече  собрались  уча-

щиеся  9-11  классов,  которые  в 

скором  времени  выйдут  из  стен 

творческого  Лицея.  Впереди  у 

них много вопросов и трудностей. 

Поэтому  вопрос,  который  волно-

вал  гостей,  пришедших  на  меро-

приятие  —  как  стать  успешным  в 

сфере  архитектуры  и  дизайна, 

как покорить мир? Дети с интере-

сом рассматривали дизайнерские 

проекты  Нисы,  делились  своими 

мыслями и впечатлениями. 

Молодой  дизайнер  подели-

лась, что ее вдохновляет, как вы-

брав  правильный  ВУЗ,  имея  цель 

в жизни и нестандартные взгляды 

на  окружающие  тебя  вещи,  до-

биться воплощения мечты.

Далила Талгатова,

ученица 9 «В» класса

мерзімді  басылымдар  —  га-

зеттерге,  жур нал дарға  кең 

қолжетімділік кө мегін көрсетеді.

Академия  2016  -2017  оқу 

жылында  Қазақстан  мен  Ресей 

және  шет  елдерде  шығатын 

мерзімді басылымдарға жазыл-

ды.

Құрметті  оқырман  Сіздерді академияның  №1,  №5  оқу  зал-

дарына  Сәулет,  құрылыс,  ди-

зайн,  геодезия,  ағаш  өңдеу 

технологиясы  және  құрылыс 

материалдары  салалары  бо-

йынша  жаңадан  келіп  түскен 

мерзімді басылымдарды көруге 

шақырамыз. Т. Абдуалиева 

Әдебиеттерді өңдеу және 

іріктеу бөлімінің кітапханашысы

Об истории успеха луч-

ше узнавать из первых уст. 

В январе в Лицее при Каз-

ГАСА  прошла  творческая 

встреча с дизайнером, вы-

пускницей  КазГАСА  Нисой 

Кинжалиной.

Ынтымақ пен татулықты ту етіп, келді 

Наурыз жақсылықты жыр етіп!

Наурыз 


  күн  мен 

түннің  теңелетін,  төрт 

түлік  төлдейтін,  та-

биғат  оянып  бар лық 

жәндіктер  мен  өсім-

діктерге  жан  бі тетін, 

күллі  дүние  қайта  тү-

леген  жаңа ру дың  айы. 

Бұл  мей рамды  ежелгі 

грек тер  “патрих”,  бир-

ма лықтар “су мейрамы”, 

тәжіктер  “гүл  гардон”, 

“бәйшешек”,  “гүлнаурыз”,  хорезм-

діктер  “наусарджи”,  татарлар 

“нардуган”, буряттар “сагаан сара”, 

соғдылықтар  “наусарыз”,  армян-

дар “навасарди”, чуваштар “норис 

ояхе” деп түрліше атаған. 

Ұлыстың  ұлы  күні 

  Наурыз 

мерекесін  айрықша  бағалап,  оны 

жыл сайын тойлап отыру ҚазБСҚА 

ұжымы  үшін  салт-дәстүрге  ай-

налған.  31  наурызда  өткен  ме-

рекелік  жиынға  оқу  ордасының 

барлық  факультеті  профессор 

оқытушылары мен қызметкерлері 

және  арнайы  шақыртылған  қо-

нақтар қатысты. Көктемнің осы бір 

шуақты күні жалпы жаратылыста-

ну  ғылыми  дайындық  факультеті 

ұжымы  ынтымақ  пен 

тату лықты  ту  етіп, 

Қа зақстан 

Респу-


бликасында  тұратын 

140-тан  астам  ұлт 

пен  ұлыс  өкілдерінің 

наурызды  қарсы  алу 

дәстүрінен  үзінділер 

көрсетті. 

Кешірімділік  пен 

кеңдікке  жол  бас-

тап,  қазақтың  салт-

дәстүрімен  кеңінен  танысты-

рып,  бар  ренiш-өкпесiн  ұмытып, 

тек  жақсы  тiлектер  тiлеп,  жылы 

лебіздерін  білдірді.  Мерекелік 

дастархан 

жайылып, 

ұлттық 


ойын дар  мен  би  билеп  әсем 

әндер  де  шырқалды.  Факуль-

тет  деканы  Светлана  Никола-

евна  Ұлыстың  ұлы  күніне  ерек-

ше  тоқталып,  өзінің  құттықтау 

сөздерін  ерекше  сезімде  қазақ 

тілінде  жеткізді.  Факультеттің 

профессор 

оқытушылары 

өз 


қойылымдарында  қазағымыздың 

ерекше  салт-дәстүрлерінің  бірі  — 

Құда күту салтын көрсетті. 

Әкімшілік тарапынан құрылған 

жюрилік  топ  жеті  түрлі  дәнді 

тағамнан  әзірленген  наурыз  кө-

же ден  дәм  татып,  мәрттік  пен 

жомарттықтың,  кеңдік  пен  кіші-

ліктің  қадір-қасиетін  дәл  бүгін 

осы  мерекелік  шаралардан  бай-

қағандарын  айтып,  келешек  ұр-

паққа  берер  тәрбиеміз  екенін 

тілге  тиек  етті.  Жарқын  жүзді 

қонақтарымыз  Наурыз  мейра-

мы  елімізге  құт-береке  берсін 

деп  бата  беріп,  жақсы  тілектерін 

айтып  тарқасты.  Ынтымақ  пен 

татулықты  ту  етіп,  кешірімділік 

пен  кеңдікке,  адамгершілік  пен 

имандылыққа  үндейтін  Наурыз 

мейрамы  құтты  болсын!  Елімізге 

береке  -  бірлік,  халқымызға  игі 

жақсылық, 

әрбір 


шаңыраққа 

шаттық пен бақыт әкелсін! Ұлыс оң болсын, ағайын! 

А.К.Рысбаева, Ж.Б. Ибраева,

ЖЖҒДФ проф.ассист.

С первым паспортом!

Команда «Номад» КазГАСА — 

призеры интеллектуальной 

олимпиады

С  приветстви-

ем  к  учащимся  и 

их  педагогам  об-

ратились  директор 

клуба 


ЮНЕСКО 

Лицея  Жанар  Абе-

овна  Адилова  и 

координатор  Клуба 

Роза Нуртаевна Ма-

усариева,  расска-

зав о достижениях, 

краткой  истории  и  деятельности 

клуба.  С  важным  событием  в  их 

жизни ребят поздравил вице-пре-

зидент Казахстанской Националь-

ной  Федерации  Клубов  ЮНЕСКО 

по  региональному  развитию  Гани 

Бектаевич  Бейсембаев,  выразив 

надежду,  что  это  мероприятие 

станет событием в формировании 

их мировоззрения и вручив новым 

полноправным  членам  клуба  па-

спорта в присутствии учителей и 

близких, школьников, пришедших 

поддержать героев торжества. 

В  этом  большом  меро-

приятии  приняла  участие 

команда «Номад» в составе 

студентов  Арх16-2* 

  Ер-

геша  Темирлан,  Магзумо-

вой  Арайлым,  Кайдарова 

Ансара  под  руководством  ассоц.

профессора  ФОГП  К.К.  Сулейме-

новой. 


Жюри 

Интеллектуальной 

олимпиады  отметило  высо-

кий уровень знаний и широкий 

кругозор наших ребят, подчер-

кнув,  что  наши  студенты  об-

учаются  в  техническом  ВУЗе, 

где не так много изучают исто-

рические дисциплины как в гу-

манитарных ВУЗах. Радостным 

событием для нас, преподава-

телей и студентов, стало достой-

ное и почетное III место. 

К.К. Сулейменова, 

ассоц. проф. ФОГП 

Звание  члена  клуба  ЮНЕСКО 

налагает ответственность, откры-

вает  новые  возможности  внести 

вклад в развитие культуры, науки 

и искусства Родины. 

Своими  впечатлениями  поде-

лилась ученица 8 «А» класса Да-

рья Игонина:

  С  получением  паспорта 

ЮНЕСКО  я  почувствовала  себя 

частичкой большого мира. Появи-

лось  чувство,  что  могу  сделать 

что-то  значительное  и  полезное 

для страны, что мои работы попа-

дут  в  проверенные  руки  и  будут 

оценены достойно. 

Родители  ребят  уверены,  что 

это станет для ребят первым глав-

ным событием на пути к взрослой 

жизни. Они получили свой первый 

паспорт — это символично. 

Р. Н. Маусариева 

координатор Клуба ЮНЕСКО 

лицея

5 апреля 2017г. в Зале Ученого Совета КазГАСА состоя-

лась церемония вручения паспортов учащимся, вступившим 

в клуб ЮНЕСКО лицея при КазГАСА, а также значка с логоти-

пом Казахстанской Национальной Федерации ЮНЕСКО.

13  апреля  в  Казахском  Государ-

ственном  Женском  Педагогиче-

ском  Университете  прошла  ин-

теллектуальная  олимпиада  по 

современной  истории  Казахстана 

среди ВУЗов г.Алматы. 


4

Над номером работали: 

И.о. проректора по ВСиСВ А.С. Таубалдиева 

Помощник проректора Д. Раисова

Редактор А.К. Агибаева

Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

Адрес: 050043, г. Алматы,  

ул. Рыскулбекова, 28. Тел. 309-62-14

Отпечатана в типографии “VEDA PRESS”, 

г. Алматы, 050057, ул. Айманова, 140, 30а. 

Тираж 1000 экз. 

Период. – 1 раз в месяц

Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации №10379-Г, выданное 

1.10.2009 г. Министерством культуры и информации РК, Комитетом информации и архивов.

Собственник: АО «Международная образовательная корпорация»Масленица, как 

преддверие весны

Спортсмены рассказали о сво-

ей спортивной карьере, участии во 

Всемирной зимней Универсиаде в 

г.Алматы,  Азиаде,  Олимпийских 

играх в Сочи. Студенты задали им 

все  интересующие  их  вопросы  о 

современном  спорте,  достиже-

ниях  и  планах  на  будущее.  Речь 

шла  и  о  волонтерстве.  Основной 

принцип  волонтеров,  будь  то  ко-

манда из нескольких человек или 

сложно  разветвленная  система  с 

представительствами, в большин-

стве  стран  мира  един  -  оказание 

добровольной  бескорыстной  по-

мощи  нуждающимся.  Во  время 

28-й  Всемирной  Зимней  Уни-

версиады-2017  в  Алматы  в  этом 

движении участвовали более ста 

студентов  из  КазГАСА.  Студент 

2  курса  Факультета  архитектуры 

Даулет Исраил рассказал о своем 

волонтерском опыте в Универсиа-

де, о прохождении кастинга, эмо-

циях,  переполнявших  его,  новых 

друзьях.  Эта  практика  поможет 

ему продолжить волонтерство на 

выставке «Экспо-2017». 

В ходе встречи была показана 

электронная  презентация  «Спорт 

—  көркі  өмірдің,  спорт  -  досың, 

серігің»,  организована  книжная 

выставка  «Расправленные  кры-

лья Универсиады-2017». На меро-

приятии  были  представители  от 

телеканала  «Қазақстан».  Встречу 

осветили в новостях канала «Каз-

спорт».  Гостям  вручили  подарки 

с логотипом Академии, а в конце 

все участники с воодушевлением 

исполнили песню Е. Хасангалиева 

«Атамекен».

Известно,  что  здоровье  че-

ловека  на  50%  определяется  об-

разом  жизни,  на  20%-экологиче-

скими,  на  20%  -  биологическими 

(наследственными) и на 10% - ме-

дицинскими  факторами.  Здоро-

вый образ жизни предопределяет 

высокий  уровень  здоровья  чело-

века.  Это  актуально  в  молодеж-

ной среде, ведь от того, насколько 

здорова наша молодежь зависит 

будущее Казахстана.

З.С Малгаждарова,  

А.Д. Аданова

библиотека КазГАСА

В народе принято всю неде-

лю есть блины: с маслом, икрой, 

сметаной, вареньем, мясом - ре-

цептов множество. И такое изо-

билие блинов представили наши 

лицеисты.  Пекли  их  сами,  ели 

сами и угощали других.

Масленица  —  праздник  кра-

сочный. Ученики 10 класса пере-

оделись в ряженых и развлекали 

ребят песнями, хороводами, рус-

скими забавами. Для пятикласс-

ников  устроили  игру  «Метание 

метелок», для 7-8 классов - ска-

калки  и  петушиные  бои.  Самых 

старших  ждало  развлечение 

покруче  -  перетягивание  каната 

и  армрестлинг.  А  завершился 

праздник  традиционным  со-

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ  

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ4 апреля 2017 года по инициативе библиотеки КазГАСА 

состоялась встреча студентов академии и КАУ с известны-

ми  казахстанскими  спортсменами  мастером  спорта  по  фи-

гурному  катанию  Айзой  Имамбек,  мастером  спорта  между-

народного  класса  РК  по  конькобежному  спорту  Федором 

Мезенцевым и мастером спорта международного класса РК 

по прыжкам на лыжах с трамплина Константином Соколенко.

Студенты соревновались в нескольких видах спорта, 

порадовало  большое  число  участников  спартакиады, 

которая как всегда привлекла их к регулярным заняти-

ям физической культурой и спортом, здоровому образу 

жизни. 

В нашем Лицее праздник проводов зимы Масленицей 

стал  традиционным.  В  этом  году  масленичные  гуляния 

прошли в виде веселых конкурсов, игр, каждый смог от-

ведать главное лакомство недели — блины. 

жжением чучела, эту красавицу 

дети  изготовили  своими  рука-

ми. При этом весело распевали: 

«Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  по-

гасло! Зиму провожаем — весну 

встречаем.

Е. В. Ткаченко,

зам.директора по ВСиСВ 

Факультет  Архитектуры  6 

апреля 2017 г. был ответствен-

ным за участие в выставке об-

разования,  прошедшей  в  вы-

ставочном павильоне Атакент. 

Студенты  и  активисты  ак-

тивно  участвовали  в  данном 

мероприятии,  помогли  аби-

туриентам  узнать  о  политике 

студенческой  молодежи  в 

КазГАСА, которые с интересом 

общались с представителями 

Академии, получив подробную 

Традиционно 

соревнования 

начались с футзала. Из 12 команд 

по  результатам  турнира  первое 

место завоевала сборная ФСТИМ, 

второе - команда ФОС, третье до-

сталось колледжу при КазГАСА. 

В финале серии игр по волей-

болу встретились самые сильные 

команды  академии,  по  результа-

там  соревнований  лучшей  была 

сборная  ФОС,  «серебро»  доста-

лось  команде  ФСТИМ,  «брон-

зу»  взял  колледж  при  КазГАСА.  

В  баскетболе  победила  команда 

ФОС, второе и третье место раз-

делили  сборные  колледжа  и  ар-

хитекторов. 

В  личном  зачете  по  настоль-

ному  теннису  среди  юношей  1 

место  завоевал  Ержигит  Дарын 

(Арх 16-1), 2 — Жолжанов Данияр КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ЕЖЕГОДНЫЕ КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1-5 КУРСОВ 

(Стр 15-7), 3 — Беккулы Абзал (Стр 

16-4).  Среди  девушек  лидирова-

ла Ибраим Алтынай (ИСС15-9), на 

вторую  ступеньку  поднялась  Му-

стафина  Томирис  (Стр  16-10),  на 

третью — Степнова Кристина (Диз 

АД -15).


Интеллектуальные виды спор-

та: в нелегкой борьбе чемпионом 

среди шахматистов стал Картенов 

Даурен,  студент  группы  (АРХ-16-

6). Призовые места заняли также 

Булкайр Нуралы (СТР (ЭМС)-16-1) 

и Айтказы Сункар (СТР 16-1). В то-

гызкумалак  лучшим  был  студент 

группы  (СТР  15-4)  Максим  Сан-

далхан, в тройку призеров вошли 

Кулманова Акмаржан (СТР 15-5) и 

Әліхан Ерасыл (СТР15-1*).Э.Т. Битуреева,

ассист.проф. ФОЕНП 

КазГАСА на ежегодной выставке образования

информацию  о  факультетах, 

приемной  комиссии,  внутрен-

них  грантах  «Scholarships», 

жизни в Доме студентов. 

Выставочную 

площадку 

оформили  работами  студен-

тов  факультетов  архитектуры 

и  дизайна,  представив  курсо-

вые проекты, рисунки, макеты, 

а  также  информационными 

баннерами. Р.А. Атагулова,

зам. декана по ВСиСВ 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал