№4 (76) 5 шілде 2017 жыл Талапкер 2017 Абитуриентжүктеу 428.65 Kb.

бет5/5
Дата14.09.2017
өлшемі428.65 Kb.
1   2   3   4   5

Журналистер:

С. Аронов, А. Нугманова, М. Такежанова, А. Сәлімгерейқызы.Электрондық пошта - media@asu.edu.kz 

ҚҰРМЕТТІ, ТАЛАПКЕР!

ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ 

АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

ШАҚЫРАДЫ!

БІЗДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІМІЗ:

•48 мамандықтар бойынша кәсіби білім беру

•Атырау облысындағы жалғыз әскери кафедра

•Студенттер жатақханасы

•Студенттерді әлеуметтік қолдау және атаулы шәкіртақылар

•Магистратура

У н и в е р с и т е т   2 0 1 7 - 2 0 1 8   о қ у 

ж ы л ы н а   к ү н д і з г і ,   к е ш к і , 

қысқартылған  оқу  түріне  (кол-

леджден  кейінгі  және  екінші 

ж о ғ а р ы   м а м а н д ы қ қ а )   о қ у ғ а 

қабылдайды.

Құжаттарды қабылдау:

Кешенді тестілеуге өтініш беру - 

1 – 20 маусым.

Шығармашылық мамандықтарға 

– 20 – 7 шілде.

Педагогикалық  мамандықтарға 

түсуге – 20 маусым – 18 тамыз.

Білім  гранты  конкурсына  –  23-31 шілде.

Ұлттық  бірыңғай  тестілеуден 

50-ден төмен балл жинаған не-

месе  «қанағаттанарлықсыз» 

баға  алғандар,  сонымен  қатар 

Ұ л т т ы қ   б і р і ң ғ а й   т е с т і л е у г е 

қатынаспағандар үшін – 1-8 та-

мыз аралығы.

Қайта  тестілеу  өткізу  мерзімі  – 19-24 тамыз аралығы.

С і з д е р д і ң   н а з а р л а р ы ң ы з ғ а 

т ө м е н д е г і д е й   а қ п а р а т т ы  

ұсынамыз.

1 ) Б і л і м   г р а н т ы   к о н к у р с ы н а 

қатысуға қажетті құжаттар тізімі

2 3 - 3 1   ш і л д е   а р а л ы ғ ы н д а 

қабылданады)

*Орта білім туралы (аттестат не-

месе  диплом)  (қосымшасымен) 

түпнұсқасы

*ҰБТ немесе кешенді тестілеуден 

өткендегі туралы сертификат

*Дәрігерлік анықтама 086-У

*Фото 3х4 (6 дана)

*Жеке бас куәлігінің көшірмесі

*Жеңілдік  туралы  құжат  (бар 

болса)


*Скрошиватель

*Конверт


2 ) Ұ Б Т - д а н   ж ә н е   к е ш е н д і 

т е с т і л е у д е н   к е й і н   а қ ы л ы 

негіздегі  оқуға  түсуге  қажетті 

құжаттардың тізімі( 2 0   м а у с ы м   –   2 5   т а м ы з 

аралығында қабылданады)

*Аттестаттың  түпнұсқасы  не-

месе КТ

*ҰБТ сертификаты немесе КТ*Дәрігерлік анықтама 086-У, 063 

формасы


*Фото 3х4 (6 дана) 

*Жеке бас куәлігінің көшірмесі

*Скрошиватель

*Конверт


3)Жоғары  оқу  орнынан  кейін 

қ ы с қ а р т ы л ғ а н   о қ у ғ а   т ү с у г е 

қажетті құжаттардың тізімі

2 0   м а у с ы м -   2 5   т а м ы з 

аралығында қабылданады)

*Арнайы  білімі  туралы  диплом 

(қосымшасымен бірге) түпнұсқа

*Дәрігерлік анықтама 086-У

*Фото 3х4 (6 дана)

*Жеке бас куәлігінің көшірмесі

*Скрошиватель

*Конверт


Ескерту:  колледжден  кейінгі 

білім  мамандық  сәйкестігіне 

қарай қабылданады.

4)Шығармашылық  емтиханға 

қажетті құжаттардың тізімі

(20маусым – 7 шілде аралығында 

қабылданады)

*Аттестат түпнұсқа немесе КТ

*ҰБТ сертификаты немесе КТ

*Дәрігерлік анықтама 086-У, 063 

формасы

*Фото 3х4 (6 дана)*Жеке бас куәлігінің көшірмесі

*Скрошиватель

*Конверт

Ескерту: шығармашылық емти-

хандар  төмендегі  мамандықтар 

бойынша тапсырылады:

*5В010400  –  «Бастапқы  әскери 

дайындық»

*5В010800 – «Дене шынықтыру 

және спорт»

*5В050400 – «Журналистика»

*5В010700  –  «Бейнелеу  өнері 

және сызу»

*5В042100 – «Дизайн»

*5В040300 – «Вокалдық өнері»

*5В040400  –  «Дәсүрлі  музыка 

өнері»

*5В010600 – «Музыкалық білім»Құрметті талапкерлер! 

Х. Досмұхамедов атындағы Аты-

рау  мемлекеттік  университеті 

сіздерді күтеді! 

Біздің мекен-жайымыз:

Атырау қ., 

Студенттер даңғылы,212.

Х. Досмұхамедов 

атындағы Атырау 

мемлекеттік университеті

№1 оқу корпусы, 1 

қатар, 111 бөлме

Телефон: +7 (7122) 27-63-20

e-mail: kense@asu.edu.

kz  сайт: asu.edu.kz

pk_asu@asu.edu.kz

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В АТЫ-

РАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА!

НАШИ ОСОБЕННОСТИ

•Обучение по 48 специальностям

•Единственная военная кафедра в Атырауской области

•Студенческое общежитие

•Социальное обеспечение студентов и именные стипендии

•Магистратура 

Университет в 2017-2018 учебном 

году  принимает  документы  на 

очное, вечернее, ускоренное (по-

сле колледжа или вузов) обучение:

Прием документов:

Творческие специальности - с 20 

июня по 7 июля.

Творческие экзамены - 8-13 июля.

Комплексное  тестирование  -  17-

23 июля.

Экзамены на педагогические спе-

циальности – с 20 июня по 18 ав-

густа.

На конкурс образовательных гран-

тов – 23-31 июля.

Для набравших на ЕНТ или в Ком-

плексном  тестировании  ниже  50 

баллов или «неудовлетворитель-

ную»  оценку,  а  также  не  при-

нявших  участие  в  ЕНТ  и  в  Ком-

плексном  тестировании  –  с  1  по 

8 августа.

Повторное тестирование – с 19 по 24 августа.

Предлагаем  вашему  вниманию 

следующую информацию:

1)Документы для приема на кон-

курс образовательных грантов

(прием  документов  с  23  по  31 июля):

*оригинал  (аттестата  или    ди-

плома) о среднем образовании (с 

приложением),

*сертификат о прохождении ЕНТ 

или комплексного тестирования,

*медицинская справка 086-У,

*фото 3х4 (6 шт.),

*копия удостоверения,

*документ о льготе (если имеется)

*скоросшиватель,

*конверт.

2)Список  документов  для  посту-

пления после ЕНТ и КТА

(прием документов с 20 июня по 

28 августа):

*оригинал аттестата  или КТ.

*сертификат о прохождении ЕНТ 

или комплексного тестирования,

*медицинская справка 086-У, 063,

*фото 3х4 (6 шт.),

*копия удостоверения,

*скоросшиватель,

*конверт.

3)Список  документов  для  уско-

ренного  обучения  после  оконча-

ния вуза


(прием документов с 20 июня по 

28 августа):

*диплом  об  образовании  (с  при-

ложением),

*медицинская справка 086-У,

*фото 3х4 (6 шт.),

*копия удостоверения.

*скоросшиватель,

*конверт.

Напоминание: прием проводится 

для  лиц,  окончивших  колледж  и 

имеющих среднее профессиональ-

ное  образование,  соответствую-

щего профилю избранной специ-

альности.

4)Список документов для творче-

ских экзаменов

(прием документов с 20 июня по 

7 июля):

*оригинал  (аттестата  или    ди-

плома) о среднем образовании (с 

приложением),

*сертификат о прохождении ЕНТ 

или комплексного тестирования,

*медицинская справка 086-У

*фото 3х4 (6 шт.),

*копия удостоверения,

*скоросшиватель,

*конверт.

Напоминание:  творческие  экза-

мены  проводятся  по  следующим 

специальностям:

*5В010400  -  Начальная  военная 

подготовка

*5В010800 – Физическая культура 

и спорт


*5В050400 – Журналистика

*5В010700 – Изобразительное ис-

кусство и черчение

*5В042100 – Дизайн

*5В040300 – Вокальное искусство

*5В040400 – Традиционное музы-

кальное искусство

*5В010600  –  Музыкальное  обра-зование

Уважаемые абитуриенты! Атыра-

уский Государственный Универ-

ситет имени Халела Досмухаме-

дова ждет Вас!

Наш адрес:

г. Атырау, Студенче-

ский проспект, 212,

Атырауский Государствен-

ный Университет имени Ха-

лела Досмухамедова,

Учебный корпус 

№1, 1 

этаж, 111 кабинет.

Телефон: +7 (7122) 27-63-20

e-mail: kense@asu.edu.

kz сайт: asu.edu.kz

pk_asu@asu.edu.kz


1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал