№36 (5481) 10 қыркүйек 2016 жыл Газет 1932 жылдан бастап шығадыжүктеу 0.52 Mb.

бет1/6
Дата08.02.2017
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Н Ұ Р А

С Ǿ З     А Т А С Ы   -   А Ќ И Ќ А Т

Àóäàíäûқ  қîғàìäûқ - ñàÿñè  ãàçåò³

№36   (5481)  10 қыркүйек  2016 жыл

Газет 1932 жылдан бастап шығады 

Указом Главы государства

Бакытжан Сагинтаев на-

значен Премьер-Министром

Республики Казахстан. 

"Назначить Сагинтаева Ба-

кытжана Абдировича

Премьер-Министром Рес-

публики Казахстан. Прези-

дент Республики Казахстан

Н. Назарбаев. Астана,

Акорда, 9 сентября 2016

года № 319", – гласит указ.

Напомним, 8 сентября

указом Президента РК

Карим Масимов был осво-

божден от должности главы

Правительства и назначен

председателем Комитета

национальной безопасности

Республики Казахстан.

С 16 января по ноябрь

2013 года Сагинтаев совме-

щал должность первого за-

м

е

ст

и

те

л

яПремьер-Министра Респуб-

лики Казахстан с долж-

ностью министра

регионального развития, с 4

апреля 2014 года – первый

заместитель Премьер-Мини-

стра Республики Казахстан,

переназначен на ту же

должность 30 апреля 2015

года.


Kazpravda.kz

Президент

Бакытжан Сагинтаев

стал премьер-министром

Республики Казахстан

Ќўрметті Нўра ауданы мўсылмандары! 

Сіздерді баршамызѓа ортаќ Ўлы мереке – Ќўрбан айт мейрамымен шын жỳректен ќўттыќтаймыз!

Ќўрбан айт - елімізде бауырмалдыќ, сыйластыќ, бір-біріне жєрдемдесу, ќол ўшын беру, рухани

тўтастыќты кỳшейтудіџ жолы.

Елбасымыз Н.Є.Назарбаев: «Ќўрбан айт мейрамы – елдіџ береке-бірлігін бекемдейтін, ќанаѓат пен

ќайырымдылыќты арттыратын мейрам. Ќўрбан шалу кісіні шỳкіршілік пен тєубаѓа, аманатќа

адалдыќ пен сертке беріктікке шаќырады», - деп атап ǿткен болатын. 

Отыздан артыќ ўлт ǿкілі ќоныстанѓан ауданымыздыџ барлыќ мўсылмандары ǿзара достыќ ќарым-

ќатынаста болып отыр. Ўлт мейрамы ўлаѓатты дініміздіџ тєуелсіздікпен бірге тỳлеп, ќанатын кеџ

жайып отырѓандыѓы - берік бірлігіміздіџ жемісі. 

Сіздерге ынтымаќ-бірлік, шаттыќ пен береке, єр шаџыраќќа кǿџіл жарасымы мен баќыт тілейміз!

Нўра ауданыныџ єкімі                                                                                   Н.Омарханов

Аудандыќ мєслихат хатшысы                                                                         Т.Оспанов

Ќўрметті нўралыќтар!

Сіздерді Отбасы кỳні мерекесімен шын жỳректен ќўттыќтаймыз! Елбасымыз Нўрсўлтан Єбішўлы

Назарбаев: «Берік отбасылыќ ќўндылыќтар арќылы ѓана мемлекеттіџ іргесі мыѓым, ѓўмыры мєџгі

болады» - деп, жанўялыќ ќўндылыќты ерекше атап ǿткен болатын. Жыл санап ауданымызда жас

отбасылардыџ саны ǿссе, «Мерейлі отбасы» конкурсыныџ жеџімпаздары да айшыќтанып отыр. Бар

ѓўмырларын отбасыныџ бірлігі мен берекесіне арнаѓан отбасы ќаншама?!

Отбасы кỳні мерекесі – дєстỳрдіџ даналыѓы мен жаџалыѓы. Ынтымаѓы жарасќан елдіџ іргесі

бекем. Баршаџызѓа зор денсаулыќ, береке-бірлік, жаќсылыќ тілейміз! Отбасына ќажырлы еџбек,

таѓылымды тєрбие, ізгі дєстỳрлер сабаќтастыѓын тілейміз!

Шаџыраќтарыџызда махаббат пен татулыќ салтанат ќўрсын!

Нўра ауданыныџ єкімі                                                                                Н.Омарханов

Аудандыќ мєслихат хатшысы                                                                     Т.Оспанов

Уважаемые нуринцы!

Примите искренние поздравления с теплым и дорогим каждому человеку праздником - Днем семьи.

Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была

и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев и ценностей, культур-

ных и национальных традиций. В ней формируются внутренний мир, характер, интересы личности,

воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим. Поэтому поддержка и укрепле-

ние института семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка,

создание условий для улучшения демографической ситуации - первостепенная задача государства.

Как отметил Глава государства, в нашем обществе семья всегда была и остается связующим зве-

ном между разными поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций.

От всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть в ваших семьях всегда

царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претво-

ряются в жизнь намеченные планы. Крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и боль-

шого семейного счастья!

Аким Нуринского района                                                                          Н. Омарханов

Секретарь районного маслихата                                                                 Т. Оспанов

Елбасы Нўрсўлтан Єбішўлы Назар-

баев мемлекет саясатыныџ басты

баѓыттарыныџ бірі ретінде отбасы сая-

сатын атай келіп, отбасылыќ

ќўндылыќтарды насихаттауѓа

арналѓан идеясынан туындаѓан От-

басы кỳнін белгіледі. Осы айтулы кỳні

аудан орталыѓыныџ Мєдениет ỳйінде

Отбасы кỳніне арналѓан салтанатты

шара ǿтті. Аудан єкімініџ орынбасары

Рỳстем Тỳсіпбеков жиналѓан ќауымды

аудан єкімі Н.Омархановтыџ атынан

ќўттыќтады.

Кǿп жылдар бойы ỳлгілі шаџыраќ ие-

лері атанып, адамгершілік пен

азаматтыќ іс–єрекетімен айналасына

ќадірлі болѓан, кісілік пен кішілік нўры

тўла бойынан тǿгіліп тўрѓан

ауданымыздыџ гаухар той иелері

Ќамзин Єйділда атамыз бен Сара

Єбікенќызы анамыз, 25 жыл отасќан

Нўрлыбай, Гỳлмира Єжмаѓанбетовтер,

Ќамидулла жєне Нєсіп Байкеновтер,

Александр жєне Галина Цой отбасы

жєне жас отау иесі Арман

Ǿмірѓожинді айтулы мерекеде

аудандыќ мєслихат хатшысы Тǿлеген

Оспанов сый-сияпат кǿрсетіп

ўлыќтады. Жас отау иелерін гаућар

той иесі Єйділдє аќсаќал шаџыраѓы

шаттыќќа бǿленсін деген ниетпен

аталыќ батасын берді.

Мемлекетімізде отбасы жєне

отбасылыќ–некелік ќатынастар инсти-

тутын ныѓайту, отбасы беделін кǿтеру

ўрпаќтыџ єлеуметтік жєне

сабаќтастыѓын ќамтамасыз ететін

жєне тўраќтылыќ пен ќоѓамды

орныќты дамытудыџ факторы неке

мен отбасы ќўндылыќтары болып та-

былады. Міне, осы айтулы мереке

ќарсаџында ǿткен салтанатты шарада

шаттыѓы шалќып отырѓан баќытты

жанўялар шеруі ǿтті. Облыстыќ «Ме-

рейлі отбасы» байќауыныџ ІІІ орын ие-

гері, кǿп балалы Ќапаровтвр єулетініџ

облыс деџгейінде марапатталу сєті

бейнеленген бейнеролик кǿрермендер

назарына ўсынылды.

Салтанатты шара соџы арнайы

дайындалѓан концерттік баѓдарламаѓа

ўласты.  

Ǿз тілшімізден 

Салтанат


Отбасы кỳні ўлыќталды

2

10 қыркүйек

2016 жыл

Н   Ў   Р   А  

На очередном  аппаратном совещании

под председательством акима Нуринского

района Н.Омарханова  был заслушан

отчет о проделанной работе отдела Ну-

ринского района Департамента ЦОН фи-

лиала НАО ГК «Правительства для

граждан»  по Карагандинской области за

7 месяцев 2016 года.

По второму вопросу по подготовке и уча-

стию района на сельскохозяйственной яр-

марке в г. Астана  выступил руководитель

отдела сельского хозяйства У. Оспанов.

Акимом  района  Н.Омархановым были

даны поручения соответствующим отде-

лам и акимам сел   по   участию товаро-

производителей района в ярмарке. Также

особое внимание принимавших участие в

совещании было обращено легализации

имущества.

Совещание проходило в селекторном ре-

жиме, где приняли участие все акимы

сельских округов, руководители учрежде-

ний, представители местного сообщества.

Пресс - служба аппарата 

акима Нуринского района 

Новости района

В аппарате акима района

1101 страна подтвердила свое участие в

Международной специализированной вы-

ставке «Астана ЭКСПО-2017». 

Напомним, ранее официально свое уча-

стие в Выставке подтвердила Бразилия,

став 99 страной-участницей. Стратегиче-

ским же количеством в Регистрационном

досье Выставки обозначено 100 стран-

участниц. Украина, подтвердив свое уча-

стие, стала сотой страной. Список

продолжила Доминиканская Республика.

На сегодняшний день договоры об уча-

стии подписаны с 68 странами, и 87 на-

значили своих комиссаров, кроме того,

свое участие подтвердили 18 междуна-

родных организаций.  

Напомним, что стандартная процедура

проходит в несколько этапов: подтвер-

ждение участия, назначение комиссара и

подписание договора участия.  

Уже в октябре международные павиль-

оны будут предоставлены странам-участ-

ницам.


Международная специализированная

выставка пройдет в городе Астане с 10

июня по 10 сентября 2017 года. Ожида-

ется более 2 миллионов посетителей и по-

рядка 5 миллионов посещений. 

www.expo2017astana.com

Еxpo - 2017

Количество 

стран-участниц

ЭКСПО-2017

превысило 

запланированный 

показатель

Қырқүйектің  алғашқы сəтті күндерінде

егін жинау барысымен танысып,

диқаншылардың көңіл күйін білейін деп

аттанған аудан əкімі Н.Омарханов  жол

бойы білек сыбанып, қызу жұмысқа кіріс-

кен шаруашылықтарда  болды.

Жайқалған егіннің арасындағы жайпақ

жол  біраз шаруашылықтардың егін жайы

ортасынан  шығып,   «Индустриальный»

серіктестігіне тіреді.                                                                                      

Н.Сүлейменов басқарған   серіктестік   4

мың гектар егіс алқабының 70 пайызын

жинаған, орта егін шығымы  гектарынан

12,5 пайыз айналып отыр.  Екпінді еңбек

етіп жатқан серіктестік жұмысшылары

қатарында - күніне шетелдік «Клаас» -пен

70 гектар орып жатқан Поталащук  А.,

«Нива» комбайнымен  олардан  қалмай 25

гектарды игеріп  жатқан Шмидт  В., тасы-

малдауда жүрген  Н.Даирбеков. Егін

алқабының 70 пайызын жинап алған ұжым

бір жұманың ішінде науқанды аяқтаймыз

деп жоспарлауда.  

Көз тартып, көкжиекке созылған бидай

алқабын  жинауға  нұралықтар үлкен

ұйымшылдықпен  кірісіп те кеткен. Алда

жұмыс көп, құлаш сермейтіндей емес, ат

шаптырса, алты күн жүретін 200 мыңнан

артық егіс алқабын жинау оңай болмайтыны

айдан анық.  Үмітін үкілеген  диқаншылар

Тəуелсіздігіміздің мерейлі тойына арналған

алтын межеге мол табыспен жетеміз деп жі-

герленіп жатыр.   Ал,  биылғы бітік шыққан

егін  нұралықтардың көптен күткен үмітін

ақтап, мол табыс беретіні сөзсіз.

Осындай шаруашылықтардың жағдайы,

егін жинау науқаны, елдің тұрмыс-тіршілі-

гімен егжей- тегжей танысқан Ниқанбай

Иманғалиұлы шаруа басшыларына,

диқаншылар қауымына ризашылығын біл-

діре тұра,  былай деді: - «Құрметті жерле-

стер, сіздердің қажырлы,   өлшеусіз

еңбектеріңіздің арқасында даламыз жай-

нап, өміріміз жарқырай береді.     Сіздер

ұлы даланың Еңбек  симфониясын

шырқатып,  ауылдарымыздың көркеюіне,

еліміздің гүлденуіне, Тəуелсіздігіміздің

нығаюына   өз үлестеріңізді қосып жатыр-

сыздар.  

Елбасы Н.Ə. Назарбаев:  «Қазақстанның

əлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ

Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты

мақаласында баршамызды ел игілігі

жолындағы еңбекке шақырды, бүгінде еңбек

шешуші ұлттық фактор екенін ұғындырды.

Сондықтан,  біздің əлеуметтік жаңғырту

саясатының негізі - шынайы өндірістік

еңбек. 

Сіздер - қазіргі заманның басты кейіпке-рісіздер,  өскелең ұрпаққа кəсібилік пен бі-

лікті еңбек өнімділігінің тартымды

үлгілерін іс жүзінде   көрсетіп келесіздер.

Алдағы табыстарыңыз молынан болып,

бірліктің арқасында берекеге жете

беріңіздер».

Қызара батқан күн диқаншылардың тағы

да бір табысты тəулігін аяқтады.  Қас

қарая аспанда анық көрінген  жаңа  айдың

тік тұрған көрінісі - халыққа жайлы болады

деген даналыққа тəубе деп,  бірлік- бере-

кесі жарасқан қасиетті Нұра

диқаншыларының  абыройын

асқақтататын   əр күніне сəттілік  тілей,

аудан орталығына  бет алдық.

С.Сатыбалдин

Орақ - 2016

Егін алқаптарындағы 

қызу тірлік

5 қыркүйек күні аудан əкімі Ниқанбай

Омархановтың басшылығымен өткен

аппараттық жиында аудан əкімі аудандық

сəулет жəне қала құрылысы бөлімінің бас-

шысы Алтынбек Елешбекұлы Каусыловты

Қазақстан Республикасының Ұлттық эко-

номика министрлігінің «Құрметті сəулетші»

төсбелгісімен марапаттады. 

Алтынбек Елешбекұлы Целиноград ин-

женерлік-құрылыс институтын 1981 жылы

тəмамдап, жолдамамен Жаңаарқа ауданы

Атасу кентінде ЖМК (Жылжымалы

механикалық колонна)  құрылыс шебері

болып орналасып, араға жарты жыл

салып, прораб қызметін атқарған.

Алғашқы еңбек жолын бастаған мекеме-

сінде бір жылдан аса қызмет атқарып,

Нұра ауданы Киевка кенті басындағы

ЖМК ауысып, қызметін жалғастырады.

Мамандығына берілген білгір құрылысшы

осы салада тапжылмай 35 жыл қызмет

атқаруда. 2005 жылдан мемлекеттік

қызметте. Қазіргі таңда 2005 жылы бас

маман болып орналасқан  аудандық

сəулет жəне қала құрылысы бөлімінің бас-

шысы. 

Өз тілшімізден 

Құттықтаймыз!

Өз ісінің шебері

2 сентября в актовом зале многопро-

фильного коллежда Нуринского района

состоялась презентация  книги памяти

«Парыз», где были собраны  материалы

по 1773  участникам войны.  В течение

многих месяцев шла кропотливая работа

по сбору   материалов о воинах- нуринцах,

в которой приняли непосредственное уча-

стие члены совета ветеранов, учащиеся

школ, общественность. Поздравляя участ-

ников презентации,  аким района Н. Омар-

ханов выразил благодарность Совету

ветеранов, выигравшему  через ОО «Бе-

реке» и «Экоцентр»  грант международ-

ного  агентства развития  USAID  США.

Проведена большая работа  по организа-

ции сбора материалов. 

Более 3 тысяч нуринцев  ушли на

фронт. Нуринцы в числе тех, кто водружал

Знамя Победы над Рейхстагом. Неоценим

и вклад тружеников тыла.  Нет ни одной

семьи, которая не пережила трагедию

этой войны. Еще много нераскрытых стра-

ниц  в истории подвигов наших земляков.

Работа по поиску материалов о воинах –

нуринцах будет продолжена.

Председатель Совета ветеранов района

К.Жумадилова выразила благодарность

всем, кто принимал участие в выпуске

Книги памяти. Это отдел внутренней по-

литики, Молодежный ресурсный центр Ну-

ринского района, первичные организации

ветеранов. Накануне праздника Победы

был объявлен конкурс сочинений среди

учащихся общеобразовательных школ,  в

результате  которого 15 лучших работ

вошли в эту книгу. Презентация книги па-

мяти была приурочена к 25 – летию Неза-

висимости нашей республики. Книга

памяти воинам –нуринцам –это благодар-

ность    нынешнего поколения всем тем,

кто завоевал для нас  Великую Победу.

Молодое поколение нуринцев, принимав-

ших активное участие в этом проекте,  гор-

дится своими ветеранами и приложит все

усилия для того, чтобы сберечь мир и

единство  для успешного развития своей

Родины - Республики Казахстан.

С. Сатыбалдин

Подвигу жить

Мы гордимся своими ветеранами!


Н   Ў   Р   А  

3

10 қыркүйек

2016 жыл

В период


с 5 по 9 сен-

тября 2016

года в п.

Киевка проведена практическая часть рес-

публиканских симуляционных упражнений

по ящуру с участием международных экс-

пертов, научных ветеринарных организа-

ций. 


В семинаре-тренинге, проведенном 5

сентября на базе Нуринского многопро-

фильного колледжа, где состоялись ак-

кредитация и открытие мероприятия,

приняли участие Мариано Рамос – меж-

дународный эксперт Международного

Эпизоотического Бюро (МЭБ), Диана Мон-

табор – представитель субрегионального

координационного офиса МЭБ (г.Астана),

С. Хасенов – председатель  Комитета ве-

теринарного контроля и надзора МСХ РК,

С. Тюлегенов – директор РГП «Нацио-

нальный референтный центр по ветери-

нарии» КВКН МСХ РК, Е. Мадиев –

руководитель РГУ «Республиканский про-

тивоэпизоотический отряд» КВКН МСХ РК,

А. Султанов – генеральный директор ТОО

«Казахский научно-исследовательский вете-

ринарный институт», М. Мухтаров – руково-

дитель ГУ «Карагандинская областная

территориальная инспекция» КВКН МСХ РК,

Н. Омарханов – аким Нуринского района. 

Кроме того, в семинаре и последующих

тренингах приняли участие и были задей-

ствованы территориальные инспекции Ко-

митета ветеринарного контроля и надзора

МСХ РК, службы департамента по чрез-

вычайным ситуациям, департамента по

защите прав потребителей, управления

здравоохранения, департамент внутрен-

них дел Карагандинской области, Нурин-

ская районная территориальная

инспекция КВКН МСХ РК, аппарат акима

Нуринского района, ГУ «Отдел ветерина-

рии Нуринского района», КГП «Нуринская

районная ветеринарная станция», мест-

ная полицейская служба, управление по

защите прав потребителей Нуринского

района, природоохранная полиция, ОЧС

района, ветеринарные службы городов и

районов Карагандинской области.

Нужно отметить, что между Правитель-

ством Республики Казахстан и Междуна-

родным эпизоотическим бюро (МЭБ)

подписано Соглашение о программе со-

трудничества. 28 мая 2015 года на 83-й Ге-

неральной сессии Ассамблеи

стран-членов МЭБ (г. Париж) Казахстану

официально вручен Сертификат о полу-

чении статуса страны, свободной от

ящура без вакцинации по 9-ти областям -

Акмолинской, Карагандинской, Павлодар-

ской, Костанайской, Северо-Казахстан-

ской, Западно-Казахстанской,

Актюбинской, Атырауской и Мангистау-

ской.


В целях подтверждения готовности вете-

ринарной службы и иных структур к реа-

гированию на возникновение очага ящура,

ветеринарной службой Республики Казах-

стан инициировано проведение симуля-

ционных упражнений на базе Нуринского

района в рамках программы глобальной

стратегии по контролю за ящуром. Данная

стратегия призвана усилить контроль за

болезнью ящура с помощью повышения

эффективности национальных ветеринар-

ных служб, ответственных за контроль за-

болевания в целях соответствия

рекомендациям МЭБ.

Международное эпизоотическое бюро

(МЭБ) — межправительственная органи-

зация, ответственная за здоровье живот-

ных. МЭБ признано Всемирной торговой

организацией (ВТО) в качестве консульта-

тивной организации. Штаб-квартира орга-

низации расположена в Париже, Франции.

Я́щур — острое вирусное заболевание

из группы антропозоонозов (инфекцион-

ных болезней животных, которыми болеет

также и человек), характеризующееся ин-

токсикацией и везикулезно-эрозивным (пу-

зырьково-язвенным) поражением

слизистых оболочек ротовой и носовой по-

лости, а также кожи межпальцевых скла-

док и околоногтевого ложа. Возбудителем

ящура является РНК-содержащий вирус

из семейства пикорнавирусов. Характери-

зуется высокой степенью болезнетворно-

сти и дерматотропностью (сродством по

отношению к коже). На территории СНГ

обычно встречаются вирусы типов О и А.

Возбудитель ящура устойчив к высушива-

нию и замораживанию, но быстро поги-

бает при нагревании до 60 °C, действии

ультрафиолетовых лучей и обычных дез-

инфицирующих веществ. Вирусы культи-

вируют на тканевых культурах. Ящур

довольно широко распространен среди

животных. В ряде стран заболевание

носит характер эпизоотии (эпидемий

среди животных), повторяющихся через

определенные промежутки времени. Наи-

более подвержены инфекции молодые

парнокопытные сельскохозяйственные

животные (крупный рогатый скот, свиньи,

козы, овцы, олени). Инфекционный про-

цесс у парнокопытных характеризуется тя-

жёлым течением с вирусемией,

афтозными высыпаниями и изъязвле-

ниями в области слизистых оболочек по-

лости рта, языка, носоглотки, носа, губ, на

коже в межкопытных щелях, на вымени,

иногда около рогов. Общая продолжи-

тельность болезни у животных — от 10 до

15 дней, продолжительность инкубацион-

ного периода — 2— 4 дня. При злокаче-

ственном течении ящура, особенно у

коров, более чем у 50 % заболевших жи-

вотных наступает смертельный исход в

течение 2—3 суток. При массовом рас-

пространении заболевание может нанести

серьезный экономический ущерб.

Основной путь инфицирования людей —

через сырое молоко больных животных и

продукты его переработки, реже через мясо.

У лиц, непосредственно контактирующих с

больными животными, возможна прямая пе-

редача инфекции (при доении, уходе, лече-

нии, убое), воздушно-капельный путь

заражения (при дыхании, кашле животных),

а также через предметы, загрязнённые их

выделениями. От человека к человеку ин-

фекция не передается. Дети более воспри-

имчивы к ящуру, чем взрослые.

С 6 по 8 сентября были проведены симу-

ляционные упражнения – развертывание

в полевых условиях по вымышленному

сценарию в п. Киевка на базе КХ «Б. Ка-

лиев» и нескольких личных подворий.

Проведено обследование убойного пункта

КХ «Кобелев» на соответствие ветери-

нарно–санитарным требованиям. 

В ходе тренингов был представлен алго-

ритм взаимодействия служб при подозре-

нии на ящур, регистрации, проведении

карантинных мероприятий, согласно зако-

нодательству и действующим правилам в

РК. Свои навыки здесь продемонстриро-

вали районная территориальная инспек-

ция КВКН МСХ РК, аппарат акима

Нуринского района, ГУ «Отдел ветерина-

рии Нуринского района», КГП «Нуринская

районная ветеринарная станция», обл.

филиал РГП «Республиканская ветери-

нарная лаборатория», ГУ «РПО» КВКН

МСХ РК, районная ветеринарная лабора-

тория, ОВД Нуринского района, управле-

ние по защите прав потребителей

Нуринского района, ОЧС района, филиал

ТОО «Каз НИВИ». 

Отработаны действия всех служб с мо-

мента поступления сообщения о факте за-

болевания животных, прибытия

специалистов КГП «Ветстанция», отдела

ветеринарии и территориальной инспек-

ции МСХ в очаг для проведения эпизооти-

ческого обследования, отбора проб

патологического материала для лабора-

торной диагностики и установления диаг-

ноза, введения и снятия карантина.

Специалистами МЭБ даны отдельные ре-

комендации по некоторым вопросам со-

трудникам ветеринарной службы.

Особую роль в координации мероприя-

тий и организации взаимодействия служб,

проводимых в случаях вспышек особо

опасных болезней животных, несут испол-

нительные органы района. Со дня вы-

явления болезни животных

разворачивается штаб во главе с заме-

стителем акима района М. Жумановым,

создается оперативная группа из РТИ,

РПО, отдела ветеринарии, КГП «Ветстан-

ция», ОВД, ОЧС, управления по защите

прав потребителей, ветеринарной лабо-

ратории, областного филиала КазНИВИ. В

обязанности этой группы входит коорди-

нация действий государственных органов

при осуществлении локализации и ликви-

дации эпизоотического очага. 

На въезде в п. Киевка со стороны г.

Астаны сотрудниками ГУ «РПО» КВКН

МСХ РК (Республиканского противоэпи-

зоотического отряда) был развернут конт-

рольно - пропускной пункт с

дезинфекционным барьером для авто-

транспорта и пешеходов - дезинфекцион-

ной установкой. Была огорожена

территория эпизоотического очага, уста-

новлен круглосуточный сторожевой пост,

организовано проведение ежедневной

дезинфекции территории очага, помеще-

ний, предметов ухода, обеспечение смен-

ной санитарной обувью, одеждой,

предметами гигиены, дез. растворами, ме-

дицинскими аптечками. Больных и павших

животных в очаге уничтожают путем сжи-

гания. Для этого  с использованием муля-

жей был продемонстрирован

передвижной комплекс – инсинератор

«HURIKAN - 3000»  производительностью

3 тонны в час, вместимостью – 10 тонн.  

Оценка проведения симуляционных

упражнений по ящуру сотрудниками МЭБ

проводилась по многим критериям – всего

41 пункт. Это и своевременность, и компе-

тентность,  и материально – техническая

оснащенность,  и многое др.

На завершающем совещании, прошед-

шем в Нуринском многопрофильном кол-

ледже,  г-н. М. Рамос  предварительно

положительно оценил готовность ветери-

нарной службы и иных структур к реаги-

рованию на возникновение очага ящура. 

Окончательное подведение и оглашение

итогов проведенных республиканских си-

муляционных упражнений по ящуру со-

стоятся позже в г. Астане.  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал