26 тамыз 2016 ж жұма


Аќерке.  Ќостанай ќаласы. Табиѓат – тылсым д‰ние. Халыќ даналыѓыжүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
#7504
1   2   3   4   5   6   7   8

Аќерке.

 Ќостанай ќаласы.

Табиѓат – тылсым д‰ние.

Халыќ даналыѓы.

Кездейсоќ

Кездейсоќ

Кездейсоќ

Кездейсоќ

Кездейсоќ18

26 тамыз 2016 жыл

«Инабатты болса  қыз, 

Өнегелі болса жігіт көрікті» 

 

 

  

 

 Ел сөзі.

Біздің сөзжұмбақҚұрастырған Ж.БАЙҚУАТ. Қостанай қаласы.

Көлденеңінен: Мөшке. Ре. Қолқар. Еспе. Ота. Жыға. Аң. Қарқара. Дат. Ра. Сирақ. 

Ордабасы. Ас. Қан. Зарық. Уық. Алаң. Лай. Сақа. Қарыс. Аран. Қасаба. Ота. Ти. Талақ. 

Уа. Сақал. Ара. Ал. Сау.Ну. Ойсылқара.

Тігінен: Меңдіқара. Өс. Роман. Шпат. Науат. Ру. Кең. Науа. Ақ. Оқ. Нарт. Ой. Тараз. 

Қарабалық. Улы. Арасан. Олжа. Сый. Сақ. Қырсық. Атала. Ағаи. Сабақ. Ара. Рауа. 

Аласа. Асық. Ала. Саяқ. Қатық. Уа.

2016 жылғы 19 тамызда «Қостанай ақшамының» №44 санында жарияланған сөзжұмбақтың жауабы

ФОТОЭТЮД

Q

Қарақаттай көздерің-ай... күлімдеп,Құшағыңда балғын денем дірілдеп.

Сол күндерге бақыттымды қалдырдым,

Сене алмасаң жүрегіме үңіл кеп.

Қандай бақыт сенімен бір жүргенім,

Күндізім де, түнімде де біргемін.

Сен болмасаң түнек мына әлемім,

Кажеті жоқ үлде менен бүлденің.

Қажеті не көзден жауын алғаның.

Қаламаймын бақыт менен ауғанын.

Мейлі сенсіз өте берсін сан жылдар,

Өз еркінде өзге гүлді таңдауың.

Біле жүрші сені сүйген бір адам,

Нұр сезімін бір сөз қылып құраған.

Осылайша ғашық болып ес-түссіз, 

Айрылармын түбі, бәлкім, күнәдан.

Мен жолығар бақыт қайда сірә мән,

Өзен ағар тау құлама жырадан.

Сен күлімде.

Мені ойласаң күліп жүр,

Ешқашанда мені ойлап жыламан,

Жарайма?!

Әселхан ТОРБЕКОВА.

Q


 Кезінде алты алашќа танымал арысымыз Ілияс

Омаровтыњ ж‰з жылдыѓы ќарсањында ќала

єкімдігі жерлесіміздіњ атын Лермонтов кμшесі-

не, ал Павших Борцов кμшесін Д.Ќонаев кμшесі

беруді хабарлаѓанда  жергілікті орыстілді басы-

лымдар мен орыстілді сайттар ±лардай шулап ќоя

берген. Содан соњ  облыс басшылыѓы "±лтара-

лыќ ќатынасќа аќау т‰сірмеу ниетімен" екі ары-

сымызѓа Ќостанайда кμше атын беруден бас тар-

тып еді. Ал  Ќазаќстан Кедендік одаќќа кіргелі

олар таѓы маќалаларды ќарша боратып, Констан-

тинович, Тилле секілді отаршылдарѓа ескерткіш

орнатып, кμше атын беру сияќты масќара ±сы-

ныстарды м‰лде ќымсынбай жазуѓа айналды.

Ал жерлесіміз Шайс±лтан Шаяхметовке кμше

аты берілгелі марќ±мныњ атына айтылмаѓан сμз

ќалмады. Ќайбір мањызды мєселе кμтерілмесін,

єњгімені ќала билігініњ т±рѓындардыњ пікірін ес-

керместен б±рынѓы білім министрініњ есімі ќала-

ныњ бір кμшесіне берілгеніне єкеп тіреп, оныњ

Ќостанайда емес, Науырзымда туѓандыѓын, ќыз-

метін Алматы мен Астанада атќарѓандыѓын, сон-

дыќтан да Ќостанайда оныњ атындаѓы кμше бо-

луы зањсыз екенін ќайталаудан танбады.

Осыдан ‰ш-тμрт жыл б±рын мен "Ќостанай

тањында"  жарияланѓан "‡ндемей ќалай ќалар-

сыњ?" атты маќаламда: "Ресейдіњ емес, тєуелсіз

Ќазаќстанныњ бюджетінен ќаржыланатын басы-

лымда біреу осыдан 18 жыл б±рын Свердлов

кμшесіне Абай аты берілгеніне ќынжылып, осы

дањѓыл Александр Невский атын алѓан кезде сай-

рандар к‰н болар ма деген арманын еш ќымсын-

бай паш етсе, екінші бір жазѓыш Ќостанайѓа кіре-

берістегі ењ ‰лкен кμпір алдына аќ патшаныњ

1868 жылѓы "Орал, Торѓай, Аќмола жєне Семи-

палат облыстарын басќару туралы уаќытша Ере-

желерін" белсенді іске асырушы А.П.Константи-

новичке ескеркіш орнату керек деп салды.  Єлі

де  жергілікті орыстілді басылымдарда "ономас-

тикалыќ зањсыздыќтарѓа" ќарсылардыњ пікірлері

жарыса жарияланып келеді. М‰дделері ќандай

пєк дерсіњ – текке желге шашылатын бюджет

ќаражатын ‰немдеу, шыѓаратын μнімдерінде

міндетті т‰рде кμрсетілуге тиіс мекенжай атау-

ларын μзгерту ‰шін он мыњдаѓан доллар кμле-

мінде ќаражат ж±мсауѓа мєжб‰р болатын бей-

шара кєсіпкерлерге ќиянат жасамау, кењестік

атауларды ата-бабасыныњ аруаѓынан єрмен

ќ±рмет т±татын ќариялардыњ ж‰регіне аќау

т‰сірмеу, не керек, бірінен бірі риясыз, бірінен

бірі бейк‰нє пікірлер. Араларында μзіміздіњ

ќазаќтар да ж‰р, институт ректоры, єкімшілік

ќызметкері, зейнеткерлер бар: "μзгерткеннен не

пайда?" – дейді.

Тіпті кейде сонау келмеске кеткен миссонерлік

кμзќарас табы єлі бар ма дегіњ келеді. К‰ні кеше

Ќостанай футбол клубыныњ ќазаќша аталуына

μттері жарылардай д‰рлігіп, аќыры дегендеріне

жетіп, "Тобылымыз" "Тобол" болып тынды. Со-

нау кењес ‰кіметініњ ќылышынан ќан тамып

т±рѓан кездіњ μзінде ќазаќша атауын жоѓалтпаѓан

С±лукμл мен Ќазанбасы басќа ±лт μкілі аудан

басќарып т±рѓанда (ретінше Юльевка жєне Ок-

тябрьское болып), ыњ-шыњсыз орысша аталып

шыѓа келсе,  Ќостанай топыраѓына аќ чехтардыњ

сапында ж‰ріп табаны тиген Я.Гашек кμшесін

ќазаќтыњ т±њѓыш кєсіби дєрігері М±хамеджан

Ќарабаевтыњ атына аударуѓа єлі ќол жеткізе ал-

май келеміз. Облыста єлі ВЧК-ныњ атасы Ф.Дзер-

жинский де, келмеске кеткен "алтын зањ" ќабыл-

данѓан к‰н –  5 декбарь де, темір-терсек атауы да

ќазаќтыњ ќай данасынан да ќадірлі. Ќостанайда

26 ѓана ќазаќ атауына ие кμше бар (кейбір дерек-

теге сай 441,  екіншілеріне сай 227 кμшеден), оныњ

да кμбі ќоќыр-соќырѓа толы шеттен орын тепкен,

ењ масќарасы, соныњ бірі Ќазаќ кμшесі. М±ны ке-

зінде  мен де жазѓам, єлі айтылуда.

Кμресім єлі алда екен, сол маќала жарияланѓа-

нынан кμп μтпей ономастикалыќ μзгерістерге мо-

раторий жарияланды.  Жергілікті "Костанайские

новости" газетініњ 18 тамыздаѓы санында облыс-

Ойланып істесек

Ойланып істесек

Ойланып істесек

Ойланып істесек

Ойланып істесек

ќайтеді?

ќайтеді?


ќайтеді?

ќайтеді?


ќайтеді?

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Еске алу

Ќ±дамыз Саѓынтай ДОСМАЃАНБЕТОВ 1936 жылы 31 та-

мызда туып, биыл тамызда 80 жасќа толар еді. Адам μмірін

ќазаќ аќќан μзенге тењесе, μзенніњ балдырлы лайсањы да,

мμлдір таза астындаѓы ќиыршыќ тастарына дейін кμрініп, тањ-

дана ±заќ уаќыт ќарай бергіњ келетіні де болады.

Саѓынтай ќ±дамыздыњ адамгершілігі де мμлдір, таза μзен-

дей еді. Айналасындаѓы жолдастарын да, ќ±даларын да, жас-

тарды да μзініњ зор адамгершілігімен тањќалдыратын еді. Кењ-

пейіл, риясыз адал жан еді. Ќандай ќызмет атќарса да ењбек-

ќорлыѓымен, аќ пейілділігімен ќатарластарын тањќалдырушы

еді. Ол теміржол кезекшілігінен аудандыќ партия комитетініњ

ІІ хатшысы, аудандыќ атќару комитетініњ тμраѓасы, облыстыќ

баќылау комитетініњ бастыѓы ќызметтерін атќарып, халќымыз-

дыњ адал ±лы екендігін кμрсетті. Ќ±рметіне бμленді.

Амал не, μмірі ќысќа болды, ерте арамыздан μмірден озды.

Саѓынтай Ќажмаѓамбет±лыныњ жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа, алды бейіш, арты

кеніш болѓай демекпіз.Ќ±да-ќ±даѓиы – Єбдіѓали-Салима, Абай, к‰йеу баласы Алтай,

жиендері Айн±р, Арн±р.

ЕСКЕ АЛУ

Сіз  біздіњ  ж‰регіміздесіз, Єке!

Ќостанай облысы Ќарабалыќ ауданыныњ ќ±рметті

азаматы, білім беру саласында, мемлекеттік ќызмет-

те жемісті ењбек етіп, ќызметіне адал, тєжірибелі,

білікті маманныњ бірі Асылбек Ѓаппаз±лы ¤тешов-

тыњ  μмірден μткеніне 1 жыл болды.

Егер тірі болѓанда биыл 70 жасќа толар еді.

Єкеміздіњ жылы мейіріммен ќараѓан мμлдір кμзі ерек-

ше тазалыќќа т±нып  т±ратын, мањдайы ашыќ, ж‰регі

кењ жан еді. Анамызѓа адал жар, бауырларына ќам-

ќор, бізге ардаќты єке бола білді. ¤зі жоќ болса да

ж‰ректе ізгі бейнесі мєњгі саќталады.

Жаратылѓан ќонаќ болып μмірге,

Істеген ісіњ, аќылыњ ‰лгі-μнеге.

Біздер ‰шін к‰німіз ењ кμктегі,

Єлі талай саѓынармыз жан єке.

Таѓдырѓа ќайткенде де баѓынамыз,

Еске алып, айтылады лаѓыл ањыз.

Д‰ние жалѓан, біреуге ерте, біреуге кеш,

Солай болса ќайтеміз μмір зањы.

*   *   *

27 тамызда  саѓат 11.00-де Ќарабалыќ аудандыќ мєдениет ‰йінде еске

алу кеші μтеді, ал єкеміздіњ  д‰ниеден  μткеніне  бір  жыл  толуына байла-

нысты ас  Ќарабалыќ кентіндегі "Ѓашура ана" мешітінде саѓат 12.00-де

беріледі.

Єкеміздіњ жаны жєннатта болѓай деген ізгі тілекпен еске алушылар:

Ж±байы, балалары, немерелері.

тыќ тарихи-μлкетану музейінде директордыњ

орынбасары Галина Саталкина деген ханым

с±хбат беріп, облыс єкімдігініњ жанында жања

бой кμтерген баќќа кезінде ќатардаѓы кμп кењес

шенеунігініњ бірі, Ќостанайѓа ќоныс аударѓан

1953 жылы кеудесінде Кењес Одаѓы Батырыныњ

Алтын Ж±лдызы бар А.Парадовичтіњ есімі бе-

рілгендігіне с‰йінші с±рап, ќуана хабарлапты.

Президенттіњ мораторийіне пысќырып та ќара-

май, елмен аќылдаспай ќаланыњ бір кμрнекті ны-

санына оныњ есімін бере салатын Парадовичіњ

кім? Басылымдаѓы жарияланымѓа сенсек, Ќоста-

найѓа сіњірген ењбегі ±шан-тењіз-мыс: ол келген

1953 жылы ќаламызда 11 автобус маршруты ѓана

болса, батырымыз олардыњ санын жеті-аќ жыл

ішінде аттай 104-ке жеткізіпті. Осы аќпараттыњ,

сыпайылап айтќанныњ μзінде, шындыќќа аз жа-

насатыны басылымды еш ќымсындармапты. Иє,

ќалада ќазір 104 номерлі маршрут  бар, біраќ

1960 жылы ол 34-ші   маршрут деп аталѓантын.

Тіпті, сол 1960 жылы ќала автобустарыныњ но-

мерлері, неге екені белгісіз, 12-ден кейін к‰рт

‰зіліп, бірден 31-мен жалѓасатында 35-пен аяќта-

латын-ды. Затобол мен Заречный кентіне ќаты-

найтын автобустардыњ саны 70-жылдары таѓы

ќ±былып, ‰ш саны онѓа алмастырылып, тиісін-

ше 101,102, 103, 104 жєне 105-ші маршуттар

болып шыѓа келген-ді. Ал,13 жєне 17 маршрут-

тар  мауыты-ш±ѓа комбинаты, 15, 16 жєне 28

маршруттар дизель зауыты ашылуына орай, 14

маршрут КЖБИ халќыныњ μсуіне, 113, 114, 115

маршруттар саяжайларды дамыту кезінде ѓана

іске ќосылѓан. Яѓни ќалай санасањ да 1960 жыл

т‰гіл к‰ні б‰гінге дейін ќаладаѓы автобус марш-

руттарыныњ саны 104-ке еш мањайлаѓан жоќ.

Осыны ел ањѓармайды деп ойлады ма, ањѓарса да

мєн бермейді деп ойлады ма, єлде А.Парадо-

вичтіњ Ќостанайѓа сіњірген ењбегін асыра кμрсе-

ту ‰шін ќандай да амал жарасады деп т‰йді ме

кім білсін, халыќа шылѓи μтірік ±сыныла салын-

ѓан. Ќала халќыныњ дені И.Павлов, Л.Беда, С.Бай-

маѓамбетов, С.Темірбаевтардыњ ќашан жєне не

‰шін батыр атанѓанын жаќсы білгенімен, осы

майдангердіњ батырлыѓынан бейхабар. Еске

т‰седі, сексенінші жылдары жерлесіміз, батыр-

партизан Иосиф Наметов есімін Заречный кен-

тіндегі бір кμшеге беру мєселесі кμтерілгенде

кейбір шовинистердіњ ±ялмай-ќызармай: "Наме-

тов ерлігін белорус жерінде жасаѓан, кμше аты

да сол жаќтан берілуі керек!" – деп шулап, оњ

шешімніњ шыѓуы бернеше жылѓа шегерілгенін

ешкім єлі ±мыта ќойѓан жоќ. Сол шектеу Пара-

довичке келгенде ќай зањ негізінде алынып тас-

талѓанын т‰сіндіріп берер адам табылар ма? Енді

бара-бара, ќаланыњ кєріз желісі пєлен шаќы-

рымѓа артты деп, коммуналдыќ шарушалыќты

басќарѓан бір келімсек атына, су ќ±бырын пєлен-

бай шаќырымѓа ±зартты деп екінші келімсек аты-

на кμше беріп отыра береміз де. Сонда Ќоста-

найда емес, Араќараѓай ішінде туды деп Н±ржан

Нау-шабаев, Торѓайда туѓаны ‰шін Шаќшаќ

Жєнібек, Мењдіќарада туѓаны ‰шін М±хамеджан

Ќарабаевтар атаусыз ќала бере ме?

Осындай селќос к‰йімізбен кете берсе, т‰бі

ќандыќол А.П.Константиновичке ѓана емес, сол

Ережелерді бекіткен Александр ІІ патшаѓа да, ал

соњѓы кездегі 1916 жылѓы Торѓай ќазаќтарыныњ

±лт-азаттыќ кμтерілісіне ќатысушыларды жаза-

лаушы экспедициясыныњ басшысы генерал Лав-

рентьевке де ескерткіш ашу, не кμше атын беру

туралы ±сыныстыњ та бой кμрсетуі ыќтимал, ал

одан єрі белгілі орыс ±лтшылы Лимоновтыњ Ал-

матыны Колпаковскийдіњ, Шымкентті Черня-

евтіњ атымен атау керек деген  байырѓы санды-

раѓын жаќтаушылардыњ бізден де табылып, ќала-

мызѓа оныњ  "основателініњ" атын беруді талап

етпесіне кім кепіл?!  Япыр-ай, сонда да ‰німізді

шыѓармай отыра берер ме екенбіз?

Есентемір ЄБДЄКЄРІМ¦ЛЫ,

 дєрігер.

 Ќостанай ќаласы.

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты Алтынсарин ауданыныњ єкімі

Ахметов Батырбек Мыќансалыќ±лына аѓасыБатырханныњ

мезгілсіз ќазасына ќайѓырып кμњіл айтады.Ќ±рметті облыс т±рѓындары!

2016 жылдыњ 9 ќырк‰йегінде Ќазаќстан Республикасы Бас прокура-

турасыныњ ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы есепке алу жμніндегі Коми-

тетініњ  (єрі ќарай – Комитет) тμрайымы 3-ші сыныпты мемлекеттік єділет

кењесшісі Айтпаева Сєуле М±ханбедианќызы Комитеттіњ ќызметіне ќа-

тысты келесі мєселелер бойынша азаматтар мен зањды т±лѓалардыњ

μкілдерін ќабылдау ж‰ргізуді жоспарлады:

– Комитеттіњ есебі бойынша адамныњ ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќты

жасаѓаны туралы мєліметтіњ болуы не болмауы жμнінде аныќтама беру;

– Комитеттіњ есебі бойынша адамныњ єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќты

жасаѓаны туралы мєлімет беру;

– Комитеттіњ жєне оныњ аумаќтыќ басќармаларыныњ м±раѓаттары

шегінде м±раѓат аныќтамаларын немесе м±раѓат  ќ±жаттарыныњ

кμшірмесін беру;

– Комитеттіњ аќпараттыќ сервисімен ж±мыс істеу: "Тексерулерді тіркеу

"Бизнес тірегі", "Айыпп±лдар  туралы мєлімет", "Ќылмыстар туралы μтініш

беру", "Ќылмыстар туралы μтініштерді баќылау", "Мемлекеттік органдарѓа

ж‰гіну", "Кμлік ќ±ралын ЖКО-ѓа тексеру" жєне μзге де мєселелер.

Барлыќ с±раќтар бойынша жєне ќабылдауѓа жазылуѓа μтініш  білдірген-

дер  Ќазаќстан Республикасы Бас прокуратурасыныњ  Ќ±ќыќтыќ  статис-

тика жєне арнайы есепке алу жμніндегі комитетініњ  Ќостанай облысы

бойынша басќармасына: Ќостанай ќаласы, Темірбаев кμшесі, 13 ‰й

мекен-жайына ж‰гінуі ќажет (μзімен бірге жеке куєлік болуы тиіс). Аныќ-

тама ‰шін телефон 53-63-99 (ішкі телефон 160).

Алдын ала жазылу 29.08.2016 жылы аяќталады.Зейнетке шыѓа ќалсањыз

Зейнетаќы ќорындаѓы жиналѓан ќаражаттыњ "таѓдыры"

баршамызды алањдатады. Осы орайда "БЖЗЌ" АЌ филиал

басшылыѓы журналистермен осы жылдыњ бірінші жарты

жылдыѓын ќорытындылап баспасμз-конференциясын

μткізді.

Биылѓы жылдыњ жарты жылындаѓы таза инвестициялыќ табыс

сомасы 267,21 млрд. тењге. Б±л кμрсеткіш μткен жылмен салыстыр-

ѓанда екі есеге артќан. Кμрсеткіштіњ тез арада еселенуі шетел валю-

тасыныњ μсуіне байланысты. Кейбір салымшылар ќордаѓы аќшаны

шет ел валютасында аударады.

Журналистерді зейнетаќы ќорындаѓы жиналѓан ќаражатты алдын

ала алу м‰мкіндігі ќызыќтырды. Уаќытынан б±рын ќордан бірден

жиналѓан соманы шешіп алу м‰мкін емес. Біраќ саќтандыру компа-

ниясына ауыстыра отырып, алуѓа болады. 2018 жылы зейнетаќы

ж‰йесінде модернизациялау басталады. ¤згерістер енгізіледі. Ал

єзірге  осы ж‰йе еш μзгеріссіз ќалады.

"Зейнетаќы ќорындаѓы ќаражатты зейнетке шыќќан жандар т‰ге-

лімен емес, алѓашќы жылы 30 пайызын, келер жылы ќалѓанын ќолѓа

ала алады. Ал мемлекет экономикасын ілгерілетуге ж±мсалѓан ќара-

жат міндетті т‰рде єр салымшыныњ шотына ќайта т‰седі. Бєрі де

зањмен ќорѓалѓан" деседі ќор ќызметкерлері.

Айтолќын

     АЙЌАДАМОВА

19

26 тамыз 2016 жыл1 ќырк‰йек

1 ќырк‰йек

1 ќырк‰йек

1 ќырк‰йек

1 ќырк‰йек,,,,,

бейсенбі


бейсенбі

бейсенбі


бейсенбі

бейсенбі


7.00 Тањшолпан. 10.00 М.ф. 10.25

"Тобот". 10.55 "Єке". 11.45 "Айтуѓа

оњай...". 12.30 "Болашаќ єлемі". 13.00

"Бірге тандаймыз!". 14.10 "Келін".

15.00 "Єйел баќыты". 16.40 "Сурайя".

17.30 KAZNEWS. 17.55 Ќазаќстан

білімі. 18.15 Агробизнес. 18.35 "Су-

райя". 19.30 KAZNEWS. 20.20 Ќоѓам-

дыќ кењес. 21.05 "Єке". 22.00 "Келін".

22.55 "Т‰нгі студияда Н±рлан Ќоян-

баев". 23.30 KAZNEWS. 0.15 Бола-

шаќ єлемі.

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сотќа

жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.10 "Ос-

колки". 11.05 "Таѓдыр тартысы". 11.40

"Ќыз жолы". 12.30 Магия кухни. 13.00

"Королева игры". 14.00 "Развод".

15.00 Концерт. 16.15 Т.х. "Шалѓай-

даѓы оќиѓа". 17.10 Біздіњ ‰й. 18.00

Т.х. "Пєленшеевтер". 18.35 Арнайы

Хабар. 19.00 Жањалыќтар. 19.40 "Ќыз

жолы". 20.30 ЕХРО - энергия буду-

щего. 20.35 Сильные духом. 20.50

История победы. 21.00 Итоги дня.

21.40 "Такая работа". 22.30 "Оскол-

20

26 тамыз 2016 жыл тамыздыњ  29-нан

ќырк‰йектіњ 4-не дейін

Апталыќ телебаѓдарлама

29 тамыз,

29 тамыз,

29 тамыз,

29 тамыз,

29 тамыз,

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.

11.05 "Елбасы манифесі - бейбітшілік

бастамасы". 13.00 "Бірге тандаймыз!".

14.10 "Келін". 15.00 "Елбасы мани-

фесі - бейбітшілік бастамасы". 17.30

KAZNEWS. 18.00 "Елбасы манифесі

- бейбітшілік бастамасы". 19.30

KAZNEWS. 20.20 "Айтуѓа оњай...".

21.05 "Єке". 22.00 "Келін". 22.55

"Т‰нгі студияда Н±рлан Ќоянбаев".

23.30 KAZNEWS. 0.15 Спорт.

7.15 Біздіњ ‰й. 8.00 Жања к‰н.

10.10 Т.с. "Осколки". 11.00 Сиќырлы

ас ‰й. 11.55  "Таѓдыр тартысы". 12.30

"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 13.10 Т.с.

"Королева игры". 14.05 Т.с. "Развод".

15.05 Д.ф. "Семей синдромы". 15.40

Т.с. "25 километр". 16.30 Таѓдыр

жолы. 17.05 Д.ф. 17.50 Біздіњ ‰й.

18.35 "Таѓдыр тартысы". 19.05 Т.х.

"Ќыз жолы". 19.55 ЕХРО - энергия

будущего. 20.00 Жањалыќтар. 20.30

Арнайы Хабар. 21.00 Итоги дня.

21.30 Спецвыпуск  с участием гла-

вы государства. 22.00 Т.с. "Такая

30 тамыз

30 тамыз


30 тамыз

30 тамыз


30 тамыз, ,  се


 се

 се


 се

 сейсенбі

йсенбі

йсенбі


йсенбі

йсенбі


7.00 Тањшолпан. 10.00 М.ф. 11.40

Концерт. 12.10 "Айтуѓа оњай...". 13.00

"Бєрекелді". 14.10 Кμњіл толќыны.

15.00 К.ф. "Алты жасар Алпамыс".

16.20 ‡здік єндер. 17.10 "Атазањ –

тєуелсіздік тірегі". 17.30 KAZNEWS.

17.40 А.Тμлепбергенніњ концерті.

19.30 KAZNEWS. 20.15 "Айтуѓа

оњай...". 21.00 Єзіл єлемі. 23.10 "Ата-

зањ – тєуелсіздік тірегі". 23.30

KAZNEWS. 0.15 Табыс сыры.

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.

8.00 Жања к‰н. 10.10 "Осколки".

11.05 Д.ф. "Мемлекет негізі". 11.40

К.ф. "Шабандоз ќыз". 13.15 Концерт.

14.50 Д.ф. "Тєуелсіздік т±ѓыры". 15.20

К.ф. "Ќ±нанбай". 17.00 Арнайы Ха-

бар. 17.30 Біздіњ ‰й. 18.15 Ш.Ќалда-

яќов єндерініњ кеші. 20.00 Жањалыќ-

тар. 20.30 Бюро расследований.

работа". 22.45 "Осколки". 23.40 "Таѓ-

дыр тартысы". 00.15 Жањалыќтар.

8.00 Арќа-аќпарат. 8.30 Д.ф. "Тал-

ѓаттыњ биік аспаны". 9.30 Ж±лдыз-

ай. 10.00 Алдаспан. 10.35 Т.с. "Сча-

стливчик Пашка". 11.20, 12.20,

13.20, 15.50, 18.50, 22.10, 23.00

Телемаркет. 11.30 Первая студия.

12.00 Вызов. 12.30 М.с. 13.00 Жа-

њалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00 Т.с. "По-

дари мне жизнь". 15.00 Д.ф. "Кел-

бет: Б. Ертаев". 15.25 М.с. 16.00 Т.с.

"Семейный дом". 16.50 Бала тілі –

бал. 17.10 Д.ф. "Музыкант". 17.50

Жањалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.

18.30 Новости. 19.00 Д.ф. "¦лттыњ

±йытќысы". 19.30 Бірінші студия.

20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-

лыќтар. 21.10 Сап т±зе! 21.30 Но-

вости. 22.15 "Счастливчик Пашка".

23.10 Т.с. "Семейный дом". 0.00

Жањалыќтар.

7.00 Концерт. 8.20 М.ф. 9.00 Т.с.

"Дыши со мной". 10.00 Т.х. "Фери-

21.00 Итоги дня. 21.30 "Такая рабо-

та". 22.15 "Осколки". 23.10 "Таѓдыр

тартысы". 00.10 Жањалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 Аманат.

9.00 Новости. 9.40 Волшебный фо-

нарь. 10.10 Октава. 10.40 "Счаст-

ливчик Пашка". 11.30 Бірінші студия.

12.00 Третий тайм. 12.30 Дамафон.

12.50, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,

22.30, 23.55 Телемаркет. 13.00 Кон-

церт. 14.00 "Счастливчик Пашка".

15.00 "Келбет: Б.Єлімжанов". 15.30

М.с. 16.00 "Болашаќ". 16.50 Бала тілі

– бал. 17.20 "Музыкант". 17.50 Д.ф.

"Казахстан". 18.10 Регион/10. 18.30

Меніњ елім – Ќазаќстан! 19.10 Д.ф.

"М. М±ќаѓали". 19.30 Первая студия.

20.00 Д.Тањатаровтыњ шыѓармашы-

лыќ кеші. 21.10 Ќазына. 21.30 Кон-

церт. 23.10 "Счастливчик Пашка".

0.10 "Семейный дом". 1.00 Х.ф.

"Танцуй, танцуй".

7.00 Концерт. 8.20 "Айбынды Ата

Зањ". 9.00 "Дыши со мной. Счастье

взаймы". 10.00 "Фериха". 11.10

"Жетім ж‰рек". 13.10 "Ќыз аќысы".

14.20 К.ф. "16 ќыз". 16.20 М.ф. 17.00

"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім

ж‰рек". 20.00 Аналар. 20.50 "Ќыз

аќысы". 22.00 "Стамбул кμшелері".

23.00 "Дыши со мной. Счастье взай-

мы". 0.00 Концерт.

7.00 Концерт. 9.10 Культпоход.

10.00 Ќайырлы к‰н. 10.30 Добрый

день. 11.45 К.ф. "Ањшы бала". 13.00

Ќайырлы к‰н. 13.30 Добрый день.

14.00 Астана кештері. 15.50 Культ-

поход. 16.05 К.ф. "Жер±йыќ". 18.05

Заповедники Казахстана. 18.20 Эт-

номюзикл "Аќс±њќар". 19.30 С. Ме-

деуовтіњ концерті. 21.30 Культпоход.

21.40 Сахна сырлары. 22.05 Астана

кештері. 0.05 Ќазаќстањ сєндік-ќол-

данбалы μнері.

7.00 Алтын таспа. 8.00 No

comments. 9.10 Екі езу. 9.30 М.ф.

"Школа монстров: Монстрические

мутации". 11.00 М.ф. "Шевели лас-

тами 2". 12.50 Х.ф. "Зубная фея".

14.40 М.х. 16.10 К‰лкі базар. 16.30

"Кішкентай келін". 17.30 "С±лу бол".

18.40 Ќазаќпыз ѓой. 19.30 М.ф. 19.50

Х.ф. "Живая сталь". 22.20 "Кішкен-

тай келін". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф.

"Разборка в Бронксе".

6.00 К.ф.  8.30 ‡зілген жапы-

раќтар. 10.00 "Запах клубники".

11.00 Невеста для MBAND. 12.00

Айтпады демењіз. 13.00 Шыдамныњ

шегі. 13.30 "Q-елі. Таќиялы періш-

те" .14.00 "1001 т‰н". 15.00 М.ф.

16.45 Невеста для MBAND. 17.45

Шай ішейік. 18.00 Айна онлайн.

19.00 "Ќ±лпынай ж±пары". 21.00

Таќиялы періште. 21.30 Х.ф. "Люди

в черном". 23.30 Концерт группы

"ВИА ГРА".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

ки". 23.25 "Пєленшеевтер". 23.50

"Таѓдыр тартысы". 0.25 Жањалыќтар.

0.55 "Сотќа жеткізбей".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.40 М.с. 10.00 Новости. 10.40

"Счастливчик Пашка". 11.30 Первая

студия. 12.00, 13.20, 15.05, 17.25,

18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.

12.10 Регион/10. 12.30 Ж‰зден

ж‰йрік. 13.00 Жањалыќтар. 13.30

Новости. 14.00 "Подари мне жизнь".

15.00 "Келбет: Ѓ.Єбдінєбиева". 15.30

М.ф. 16.00 "Семейный дом". 16.50

Бала тілі – бал. 17.20 Д.ф. "К.Єзірба-

ев". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ама-

нат. 18.30 Новости. 19.00 "Счаст-

ливчик Пашка". 20.00 Бірінші студия.

20.30 Жањалыќтар. 21.30 Новости.

22.00 К.ф. "Шерткіш пен Тышќан пат-

шасы". 23.05 "Семейный дом". 0.00

Жањалыќтар.

7.00 Концерт. 7.40 Жањалыќтар.

9.00 "Дыши со мной. Счастье взай-

мы". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім

ж‰рек". 13.10 "Ќыз аќысы". 14.20

"Охотники за бриллиантами". 15.20

Т.х. "Ай мен к‰н". 16.20 М.ф. 17.00

"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім

ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 21.00

"Ќыз аќысы". 22.00 "Стамбул кμше-

лері". 23.00 "Дыши со мной. Счас-

тье взаймы". 0.00 Новости.

7.00 Дала єуені. 7.30 "Экопия".

8.10 Байтерек. 8.40 Є.Еспаевтыњ єн

кеші. 9.25 Сахна сырлары. 10.00

Ќайырлы к‰н. 10.30 Добрый день.

11.00 "Саймон Шама. ¤нер к‰ші".

12.10 "Конструкторлар єлемі". 13.00

Ќайырлы к‰н. 13.30 Добрый день.

14.00 Живые образы 14.25 Заповед-

ники Казахстана. 14.40 Секреты му-

зеев. 15.00 "Саймон Шама. ¤нер

к‰ші". 16.00 Летопись степи. 16.35

Литосфера. 17.00 "Конструкторлар

єлемі". 18.00 ¤мір жол. 18.30 Наше

кино. 19.05 Егіз ж‰рек. 19.30 Біздіњ

Ќазаќстан. 20.00 Тайны великой сте-

пи. 20.30 ¤мір. Театр. Кино. 21.05

¦лы дала батырлары. 21.35 Воинс-

кие искусства Великой степи. 22.00

Культпоход. 22.10 Тайны и судьбы

великих казахов. 23.10 Тарих тыл-

сымы.


НТК

ха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Ќыз

аќысы". 15.00 Т.с. "Охотники за брил-

лиантами". 16.20 М.ф. 17.00 "Стам-

бул кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".

20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".

20.50 "Ќыз аќысы". 22.00 "Стамбул

кμшелері". 23.00 "Дыши со мной.

Счастье взаймы". 0.00 Новости. 0.20

Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 "Миссия

Х". 8.10 Заповедники Казахстана.

8.25 ¦лы даланыњ ќ±пиялары. 8.55

Ќазаќстан би єлемі. 9.10. ¦лы дала

батырлары. 9.30 Больше, чем лю-

бовь. 10.00 Ќайырлы к‰н танымдыќ,

ойын-сауыќ багдарламасы. 10.30

Добрый день. 11.00 "Єлемніњ сек-

сен кереметі". 12.00 Культпоход.

12.10 "Элементтер". 13.00 Ќайырлы

к‰н. 13.30 Добрый день. 14.00 За

фасадом. 14.25 "Єњгіменіњ ашыѓы"

ток-шоу. 15.00 "Таяу Шыѓыстыќ сегіз

суретші". 16.00 Неизвестный Казах-

стан. 16.20 Бєйтерек. 17.00 "Эле-

менттер". 17.50 Культпоход. 18.00

Сахна сырлары. 18.30 Казахстан:

народы и судьбы. 18.55 ¤мір жолы.

19.25 Ѓылыми кењес. 20.05 Концерт.

21.50 Культпоход. 22.00 Х.ф. "Эрин

Брокович". 0.15 "¦лы дала елі".

7.00 Алтын таспа. 8.00 No

comments. 9.10 Екі езу. 9.30 Ревю.

9.50 "Шурочка". 10.25 "Универ". 11.00

Битва экстрасенсов. 12.45 Ревю.

13.05 М.ф. "Шевели ластами". 15.00

М.х. 15.25 К‰лкі базар. 16.35 "Кішкен-

тай келін". 17.30 "С±лу бол". 19.10

Ревю. 19.50 "Универ". 20.30 Битва

экстрасенсов. 22.20 "Кішкентай

келін". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Дру-

жинники".

6.00 К.ф. 8.30 Єп, бєрекелді!

9.00 Айна онлайн. 9.15 М.ф. 10.00

Т.с. "Запах клубники". 11.00 М.ф.

12.00 Айтпады демењіз. 13.00 Шы-

дамныњ шегі. 13.30 Т.с. "1001 т‰н".

15.00 "Вечерний Киев". 16.45 Неве-

ста для MBAND. 17.45 Шай ішейік.

18.00 Айна онлайн. 19.00 Т.с.

"Ќ±лпынай ж±пары". 20.00 "1001 т‰н".

21.00 "Q-елі. Таќиялы періште". 21.30

Человек-невидимка. 22.30 Т.с. "Сек-

ретные материалы". 23.30 Т.с. "От-

ветный удар".

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 тамыз


31 тамыз

31 тамыз


31 тамыз

31 тамыз, сєрсенбі

, сєрсенбі

, сєрсенбі

, сєрсенбі

, сєрсенбі

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-

ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30

"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне

Акбар". 13.20 Басты патруль. 13.35

"Ѓажайып жан". 14.30 Все мы люди.

15.20 "Правда". 15.30 "Нарочно не

придумаешь". 16.30 Давай поженим-

ся. 17.40 Пусть говорят. 18.50 Т.с.

"Ради любви я все смогу". 20.00

Новости. 20.55 "Джодха жєне Акбар".

22.00 Жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып

жан". 23.35 П@утina. 0.00 "Улыбка

пересмешника". 2.00 П@утina.

7.15 Біздіњ ‰й. 8.00 Жања к‰н.

10.10 "Осколки". 11.05 Сиќырлы ас

‰й. 11.40 "Ќыз жолы". 12.30 "Єр ‰йдіњ

сыры басќа". 13.05 "Королева игры".

14.00 "Развод". 15.00 М.ф. 15.55 "25

километр". 16.30 Ќайсар жандар.

17.05 Т.с. "Агенты справедливости".

17.50 Біздіњ ‰й. 18.35 "Таѓдыр тар-

тысы". 19.05 "Ќыз жолы". 19.55 ЕХРО

- энергия будущего. 20.00 Жањалыќ-

тар. 20.30 "Таѓдыр жолы". 21.00 Ито-

ги дня. 21.30 "Такая работа". 22.15

"Осколки". 23.10 "Таѓдыр тартысы".

23.45 Жањалыќтар. 0.15 "Сотќа жет-

кізбей".


8.00 Єуендер єлемі. 8.40 Сап

т‰зе! 9.00 М.ф. 9.40, 12.20, 12.50,

13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,

23.55 Телемаркет. 10.50 "Счастлив-

чик Пашка". 11.30 Бірінші студия.

12.00 М.с. 12.30 Талбесік. 13.00

Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00

"Подари мне жизнь". 15.00 "Келбет:

Э. Тμрехан". 15.30 М.с. 16.00 "Се-

мейный дом". 16.50 Бала тілі – бал.

17.20 Д.ф. "Ќажым±ќан". 17.50 Жа-

њалыќтар. 18.10 Интонация. 18.30

Новости. 19.00 "Ќазаќ єдебиетініњ

абызы еді...". 19.30 Первая студия.

20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-

лыќтар. 21.30 Новости. 22.10 "Счас-

тливчик Пашка". 23.10 "Семейный

дом". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 К.ф. "16 ќыз". 9.00 "Дыши со

мной. Счастье взаймы". 10.00 "Фе-

риха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10

"Ќыз аќысы". 14.20 "Охотники за брил-

лиантами". 16.20 М.ф. 17.00 "Стам-

бул кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".

20.00 Жањалыќтар. 20.50 "Ќыз

аќысы". 22.00 "Стамбул кμшелері".

23.00 "Дыши со мной. Счастье взай-

мы". 0.00 Новости.

7.00 Дала єуені. 7.30 "Экопия".

8.00 Культпоход. 8.10 Тайны и судь-

бы великих казахов. 9.05 Неизвест-

ный Казахстан. 9.20 Егіз ж‰рек. 10.00

Ќайырлы к‰н. 10.30 Добрый день.

11.00 "Таяу Шыѓыстыќ сегіз суретші".

12.00 Культпоход. 12.10 "Элемент-

тер". 13.00 Ќайырлы к‰н. 13.30 Доб-

рый день. 14.00 Наш Казахстан.

14.30 Летопись степи. 14.45 Ќазаќ-

стан би єлемі. 15.00 "Саймон Шама.

¤нер к‰ші". 16.00 Живые образы.

16.20 Литосфера. 16.45 Заповедни-

ки Казахстана. 17.00 "Конструктор-

лар єлемі". 18.00 ¦лы дала батыр-

лары. 18.25 Больше, чем любовь.

19.30 ¤мір. Театр. Кино. 20.05. ¦лы

даланыњ ќ±пиялары. 20.30 ¤мір

жолы. 21.00 ¦лы дала елі. 21.40 ¦лы

дала батырлары. 22.00 Культпоход.

22.10 "Портреты заговорили". 22.40

Спектакль "Да нет". 0.15 ¤мір.

Театр. Кино.

7.00 Алтын таспа. 8.00 No

comments. 9.10 Екі езу. 9.30 Ревю.

9.50 "Шурочка". 10.25 "Универ". 11.00

Битва экстрасенсов. 12.45 Ревю.

13.05 М.ф. "Шевели ластами". 15.00

М.х. 15.25 К‰лкі базар. 16.35 "Кішкен-

тай келін". 17.30 "С±лу бол". 19.10

Ревю. 19.50 "Универ". 20.30 Битва

экстрасенсов. 22.20 "Кішкентай

келін". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Боль-

шой босс".

6.00 К.ф. 8.15 "Ќуырдаќ". 8.30

‡зілген жапыраќтар. 10.00 "Запах

клубники". 11.00 Невеста для

MBAND. 12.00 Айтпады демењіз.

13.00 Шыдамныњ шегі . 13.30 "Q-елі.

Таќиялы періште" . 14.00 Шай ішейік.

15.00 Х.ф "Люди в черном". 16.45

Невеста для MBAND. 17.45 Шай

ішейік. 18.00 Айна онлайн. 19.00

"Ќ±лпынай ж±пары". 20.00 "1001 т‰н".

21.00 "Q-елі. Таќиялы періште"  .

21.30 Человек-невидимка. 22.30 "Сек-

ретные материалы". 23.30 "Ответный

удар". 0.30 Наш боец.kzАСТАНА'>ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

7.00 "Ризамын". 9.00 "Баќытты

болѓым келеді". 10.00 Єзіл студио.

11.00 М.с. 12.05 М.ф. 14.00 Уральс-

кие  пельмени. 15.00 "Баќытты бол-

ѓым келеді". 16.00 Алдараспањ, Шан-

шар, Нысана к‰нделігі. 17.00 Х.ф.

"Мстители". 20.00 Информбюро.

21.00 Т.с. "Между небом и землей".

23.00 "Ерт±ѓрыл 2". 0.00 Х.ф. "Рок

на века". 2.00 "Стрела".

7.00 Разбудильник. 9.00 "Аста-

на 2016: Помогая ближнему". 9.30

"Емшан" – шопинг с комфортом.

10.00 Музыка настроения. 10.30

Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.

13.00 "Удар властью". 14.00 Винтаж.

14.30 Baby Гид. 15.00 "Лидия Шук-

шина. Непредсказуемая роль". 16.00

Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-

тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір

аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30

Ќылмыстыќ іс №. 19.55 Кошелек.

PROденьги. 20.00 РТН. 20.30 "7 пе-

редача". 21.00 "Удар властью". 22.00

РТН. 22.30 В ладу с природой. 22.55

Капитал. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

Панорама дня.БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.00 Алтын таспа. 8.00 No

comments. 9.00 Ревю. 9.50 "Сашата-

ня". 10.25 "Универ". 11.40 Битва эк-

страсенсов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф.

15.30 Екі езу. 16.20 "Кішкентай келін".

17.30 "С±лу бол". 19.10 Ревю. 19.50

"Универ". 20.30 Битва экстрасенсов.

22.20 "Кішкентай келін". 23.30 Екі езу.

0.00 Х.ф. "Лорд Дракон".

6.00 К.ф. 7.45 "Ќуырдаќ". 8.30

‡зілген жапыраќтар .10.00 "Запах клуб-

ники". 11.00 Невеста для MBAND.

12.00 Айтпады демењіз. 13.00 Шыдам-

ныњ шегі. 13.30 "Q-елі. Таќиялы пері-

ште" . 14.00 "1001 т‰н". 15.00 Один

день с MBAND. 15.30 Концерт группы

"ВИА ГРА". 16.45 Невеста для MBAND.

17.45 Шай ішейік. 18.00 Айна онлайн.

19.00 "Ќ±лпынай ж±пары". 20.00 "1001

т‰н". 21.00 "Q-елі. Таќиялы періште" .

21.30 Человек-невидимка. 22.30 "Сек-

ретные материалы". 23.30 "Ответный

удар". 0.20 Наш боец.kz

7.00 Информбюро. 8.00 "Риза-

мын". 9.00 "Баќытты болѓым келеді".

10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 11.45

М.ф. 13.00 Ералаш. 14.00 Уральские

пельмени. 15.00 "Баќытты болѓым

келеді". 16.00 "Киелi неке" 17.00 Т.с.

"Єуе. Жер. Ѓашыќ". 19.00 Т.с. "Жау-

ж‰рек Ерт±ѓрыл 2".  20.00 Информ-

бюро. 21.00 "Между небом и землей".

22.30 "Ерт±ѓрыл 2". 23.30 Алдарас-

пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 0.00

Х.ф. "Перед закатом". 1.30 Т.с. "Жены

футболистов".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 Правила моей кухни. 10.00 Жа-

њалыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.

11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Хроники

московского быта". 14.00 Baby Гид.

14.20 Ќылмыстыќ іс №. 14.30 В

ладу с природой. 15.00 "Мой ге-

рой". 16.00 Жањалыќтар. 16.30

М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30

М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жа-

њалыќтар. 19.30 Тайны нашего

кино. 19.55 Кошелек. PROденьги.

20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00

"Хроники московского быта". 22.00

РТН. 22.30 Герои рядом. 22.55 Ка-

питал. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-

норама дня.БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

7 АРНА

7.00 Информбюро. 8.00 "Риза-

мын". 9.00 "Баќытты болѓым келеді".

10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 12.05

М.ф. 14.00 Уральские пельмени.

15.00 "Баќытты болѓым келеді". 16.00

Фильм-концерт. 18.05 М.ф. "Шрек

навсегда". 20.00 Х.ф. "Мстители".

22.55 "Ерт±ѓрыл 2". 23.55 Х.ф. "Про-

ект Х: Дорвались". 1.30 "Кунг-фу".

7.00 Музыка настроения. 7.30

Сверхлюди 9.00 РТН. 9.30 Baby Гид.

10.00 Жањалыќтар. 10.30 К.ф. 12.00

К.ф. 13.00 "Короли эпизода. Фаина

Раневская". 14.00 Дело №. 14.10

Правила моей кухни. 14.40 Страни-

цы памяти моей страны. 15.00 Мой

герой. 16.00 М.ф. 16.30 К.ф. 18.00

К.ф. 19.30 Герои рядом. 19.55 Ко-

шелек. PROденьги. 20.00 "Астана:

Строя столицу". 20.30 Винтаж. 21.10

"Короли эпизода. Фаина Раневская".

22.00 "Астана 2016: Помогая ближ-

нему". 22.30 "Емшан" - шопинг с ком-

фортом. 22.55 Капитал. 23.00 Музы-

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-

ные истории. 11.00 "Той заказ".

11.30 "Єйел сыры..." 12.30 "Джодха

жєне Акбар". 13.20 Басты патруль.

13.35 "Ѓажайып жан". 14.30 Все мы

люди. 15.20 "Правда". 15.30 "Нароч-

но не придумаешь". 16.30 Давай по-

женимся. 17.40 Пусть говорят.

18.50 "Ради любви я все смогу".

20.00 Новости. 20.55 "Джодха жєне

Акбар". 22.00 Жањалыќтар. 22.40

"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 0.00

"Улыбка пересмешника". 2.00

П@утina.

7.00 "Алањ болма, жаным". 7.45

Жањалыќтар. 8.10 "Фатмаг‰лдіњ жа-

зыѓы не?" 10.00 "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы". 12.00 Новости. 12.35

Черный квадрат. 13.20 Семейные дра-

мы. 14.25 Єйел ќырыќ шыраќты.

15.20 "Таѓдырмен тартыс". 16.10 "Ма-

хаббат м±њы". 17.25 "Махаббатта шек

бар ма?". 18.35 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы

не?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Ново-

сти. 21.35 Наша правда. 22.45 "Хо-

зяйка". 0.35 "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы".

ка настроения. 0.00 "Лидия Шукши-

на. Непредсказуемая роль".

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный

приговор. 7.10 Идеальный ремонт.

8.00 Тањѓы пошта. 8.35 П@утina. 9.00

Х.ф. "Райский уголок". 11.05 "Афф-

тар жжот". 12.00 "Той заказ". 12.30

"Джодха жєне Акбар". 13.20 "Ѓажай-

ып жан". 14.15 Все мы люди. 15.05

Добрый вечер, Казахстан! 16.00 Х.ф.

"Цена любви". 20.00 Новости. 20.55

"Джодха жєне Акбар".  22.00 Жања-

лыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан". 23.35

П@утina. 0.00 "Улыбка пересмеш-

ника". 2.00 П@утina.

7.05 КТК ќоржынынан. 7.50 Єн

мен єнші. 10.15 Х.ф. "Стюарт Литтл".

112.00 Новости. 12.35 Х.ф. "Любовь

и голуби". 14.45 Алдараспан. 16.00

Т.Тμреєлініњ концерті.  18.35 "Фат-

маг‰лдіњ жазыѓы не?" 20.30 Жања-

лыќтар. 21.00 Новости. 21.35 Глав-

ная редакция. 22.15 "Хозяйка". 0.15

"Морские дьяволы. Смерч. Судьбы".

8.00 Доброе утро. 10.00 Су-

дебные истории. 11.00 "Той заказ".

11.30 "Єйел сыры..." 12.30 "Джодха

жєне Акбар". 13.20 Басты патруль.

13.35 "Ѓажайып жан". 14.30 Все мы

люди. 15.20 "Правда". 15.30 "Нароч-

но не придумаешь". 16.30 Давай

поженимся. 17.40 Пусть говорят.

18.50 Т.с. "Ради любви я все смо-

гу". 20.00 Новости. 20.55 "Джодха

жєне Акбар". 22.00 Жањалыќтар.

22.40 "Ѓажайып жан". 23.35 П@утina.

0.00 "Улыбка пересмешника". 2.00

П@утina.


7.00 "Алањ болма, жаным". 7.45

Жањалыќтар. 8.10 "Фатмаг‰лдіњ жа-

зыѓы не?" 10.00 "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы". 12.00 Новости.

12.35 Главная редакция. 13.20 Се-

мейные драмы. 14.25 Єйел ќырыќ

шыраќты. 15.20 "Таѓдырмен тартыс".

16.10 "Махаббат м±њы". 17.25 "Ма-

хаббатта шек бар ма?". 18.35 "Фат-

маг‰лдіњ жазыѓы не?" 20.30 Жања-

лыќтар. 21.00 Новости. 21.35 Чер-

ный квадрат. 22.15 "Хозяйка". 0.15

"Морские дьяволы. Смерч. Судьбы".

6.00 Информбюро. 6.50 "Риза-

мын". 7.05 Т.с. "Киелi неке". 9.00 Єзіл

студио. 10.00 Готовим с Адель.

10.30 М.ф. 12.05 М.с. 14.00 Уральс-

кие пельмени. 15.00 Т.х. "Баќытты

болѓым келеді". 16.00 Фильм-кон-

церт. 18.05 М.ф. "Шрек 3". 20.00

Информбюро. 21.00 Т.с. "Между не-

бом и землей". 23.00 Т.х. "Ерт±ѓрыл

2". 00.00 Х.ф. "Крученый мяч". 2.00

Т.х. "Кунг-фу".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН

Подробности. 9.00 Страницы памя-

ти моей страны. 10.00 Жањалыќтар.

10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір

аѓымы. 13.00 Тайны нашего кино.

13.30 Приглашает Борис Ноткин.

14.00 Смех с доставкой на дом. 15.00

ПроАгро. 15.30 "7 передача". 16.00

Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-

тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір

аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Тіл

жєне ќоѓам. 19.55 Кошелек.

PROденьги. 20.00 РТН. 20.30 Дело

№. 20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу

с природой. 21.30 Герои рядом.

22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 22.55

Капитал. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Жди

меня. 11.00 "Той заказ". 11.30 "Єйел

сыры..." 12.30 Т.с. "Джодха жєне

Акбар". 13.20 Басты патруль. 13.35

Т.х. "Ѓажайып жан". 14.30 Єн дария.

15.20 "Правда". 15.30 Х.ф. "Канику-

лы строгого режима". 17.50 "Роди-

на". 19.00 "Каникулы строгого режи-

ма". 20.00 Новости. 20.55 "Джодха

жєне Акбар". 22.00 Жањалыќтар.

22.40 Т.х. "Ѓажайып жан". 23.35

П@утina. 0.00 Т.с. "Улыбка пере-

смешника". 2.00 П@утina.

6.40 К.ф. "Ќырсыќтар". 8.00 "Ќыз

ќылыѓы". 8.30 Т.х. "Алањ болма, жа-

ным". 9.40 Х.ф. "Последний ход ко-

ролевы". 13.20 Портрет недели. 14.40

Кμріпкел. 15.40 Т.х. "Таѓдырмен тар-

тыс". 16.15 Т.х. "Махаббат м±њы".

17.20 Т.х. "Махаббатта шек бар ма?".

18.35 Т.х. "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?"

20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.

21.35 Главная редакция. 22.20 Х.ф.

"Хозяйка". 0.15 Т.с. "Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы".

АСТАНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК


2 ќырк‰йек

2 ќырк‰йек

2 ќырк‰йек

2 ќырк‰йек

2 ќырк‰йек, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

7.00 Тањшолпан. 10.00 М.ф. 10.25

"Тобот". 10.50 "Єке". 11.45 "Айтуѓа

оњай...". 12.30 "Болашаќ єлемі".

13.00 Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін".

15.00 "Єйел баќыты". 16.40 "Сурайя".

17.30 KAZNEWS. 17.55 Иман айна-

сы. 18.15 Жан жылуы. 18.35 "Су-

райя". 19.30 KAZNEWS. 20.20 "Ай-

туѓа оњай...". 21.05 Сєлем, Ќазаќ-

стан!  22.40 "Келін". 23.35 "Ќылмыс

пен жаза". 23.55 KAZNEWS. 0.40

"Болашаќ єлемі".

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Со-

тќа жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.10

"Осколки". 11.05 "Таѓдыр тартысы".

11.40 "Ќыз жолы". 12.15 Магия кух-

ни. 12.45 "Королева игры". 14.00

"Развод". 15.00 Егіз ж‰рек. 16.20

"Шалѓайдаѓы оќиѓа". 17.15 Біздіњ ‰й.

18.05 "Пєленшеевтер". 18.30 Бюро

расследований. 19.00 Жањалыќтар.

19.30 "Ќыз жолы". 20.15 ЕХРО - энер-

гия будущего. 20.20 Мерейлі отба-

21

сы. 20.50 История победы. 21.00Итоги дня. 21.40 "Такая работа".

22.30 "Осколки". 23.25 Т.Тμреєлі кон-

церті. 1.05 "Таѓдыр тартысы". 1.40

Жањалыќтар. 2.20 "Сотќа жеткізбей".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.40 М.с. 10.00 Новости. 10.40

"Счастливчик Пашка". 11.30 Первая

студия. 12.00, 13.20, 15.05, 17.25,

18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.

12.00 Волшебный фонарь. 12.30

Ж‰зден ж‰йрік. 13.00 Жањалыќтар.

13.30 Новости. 14.00 "Подари мне

жизнь". 15.00 "Келбет: Ѓ.Жайлыбай".

15.30 М.ф. 16.00 "Семейный дом".

16.50 Бала тілі – бал. 17.20 Д.ф. "М.

Т‰лебаев". 17.50 Жањалыќтар. 18.10

Третий тайм. 18.30 Новости. 19.00

"Счастливчик Пашка". 20.00 Бірінші

студия. 20.30 Жањалыќтар. 21.30

Новости. 22.10 "Семейный дом".

23.00 "00:00". 0.00 Жањалыќтар.

7.10 Жањалыќтар. 8.10 М.ф. 9.00

"Дыши со мной. Счастье взаймы".

10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек".

13.10 "Ќыз аќысы". 14.20 "Охотники

за бриллиантами". 16.20 М.ф. 17.00

"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім

ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 21.00

"Ќыз аќысы". 22.00 "Стамбул кμше-

лері". 23.00 "Дыши со мной. Счас-

тье взаймы". 0.00 Новости.

7.00 Дала єуені. 7.30 "Экопия".

8.10 Бєйтерек. 9.10 Біздіњ Ќазаќ-

стан. 9.35 Живые образы. 10.00

Ќайырлы к‰н. 11.00 "Саймон Шама.

¤нер к‰ші". 12.10 "Конструкторлар

єлемі". 13.00 Ќайырлы к‰н. 13.30

Добрый день. 14.20 Тайны великой

степи. 14.45 "Этимиология образа".

15.00 "Саймон Шама. ¤нер к‰ші".

16.00 Летопись степи. 16.20 Пер-

форманс. 17.00 "Конструкторлар

єлемі". 18.00 Егіз ж‰рек. 18.25 Му-

зей ќ±пиялары. 19.30 Сахна сырла-

ры. 20.00 Сол бір кеш... 21.00

"Єњгіменіњ ашыѓы". 21.40 Наше кино.

22.00 М. М±хамедќызыныњ єн кеші.

23.30 Тарих тылсымы.

7.00 Алтын таспа. 8.00 No

comments. 9.00 Ревю. 9.50 "Саша-

таня". 10.25 "Универ". 11.40 Битва

экстрасенсов. 13.20 Ревю. 13.45

М.ф. 15.30 Екі езу. 16.20 "Кішкентай

келін". 17.30 "Жігіттіњ сабаздары".

19.10 Ревю. 19.50 "Универ". 20.30

Битва экстрасенсов. 22.20 "Кішкен-

тай келін". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф.

"Большой год".

6.00 К.ф. 8.30 ‡зілген жапыраќ-

тар. 10.00 "Запах клубники". 11.00

Невеста для MBAND. 12.00 Айтпады

демењіз. 13.00 Шыдамныњ шегі.

13.30 "Q-елі. Таќиялы періште". 14.00

"1001 т‰н". 15.00 ВООМ. 15.30 Из-

майловский парк. 17.45 Шай ішейік.

18.00 Айна онлайн. 19.00 "Ќ±лпы-

най ж±пары". 20.00 "1001 т‰н". 21.30

Вечерний Киев. 22.30 Х.ф. "9 рота".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi

неке". 9.00 "Баќытты болѓым келеді".

10.00 Єзіл студио.  11.00 М.с. 12.30

М.ф. 14.00 Уральские пельмени.ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

15.00 "Баќытты болѓым келеді". 16.00

"Киелi неке". 17.00 Фильм-концерт.

20.00 Информбюро. 21.00 "Между

небом и землей". 22.30 "Ерт±ѓрыл

2". 23.30 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 0.00 Х.ф. "Мошенни-

ки". 1.40 "Жены футболистов".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.

10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір

аѓымы. 13.00 Без обмана. 14.00 В

ладу с природой. 14.20 Торговый

дом. 14.30 Страницы памяти моей

страны. 15.00 "Елена Проклова.

Обмануть судьбу". 16.00 Жањалыќ-

тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір

аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30

Ќазаќстан байтаќ μлке. 19.55 Коше-

лек. PROденьги. 20.00 РТН. 20.30 "7

передача". 21.00 Без обмана. 22.00

РТН. 22.30 "10 самых... Несчастные

красавицы". 22.55 Капитал. 23.00

¤мір аѓымы. 0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> 29 маусым 2016 ж сәрсенбі
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералық
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет