26 маусым 2015 ж жұмажүктеу 1.05 Mb.

бет8/8
Дата06.06.2017
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ҚР Ұлттық Банкінің

Қостанай филиалы.

Микрокредиттік ұйымдарды  

қайта тіркеу жөнінде

«Қостанай облысы әкімдігінің 

жер  қатынастары  басқармасы» 

мемлекеттік  мекемесі,  110000,  

Қостанай  қаласы,  Ш.Шаяхметов 

көшесі,  88  үй,  1  кабинет,  анықта-

ма  телефоны  56-83-03,  факс  56-

88-86,  электрондық  мекенжайы 

a.tanzharykova@kostanay.gov.kz экс-

пертиза және жерді пайдалануды 

жоспарлау  бөлімінің бас маманы, 

бос  мемлекеттік  әкімшілік  лауа-

зымға орналасуға конкурс жария-

лайды (D-О-4, 1 бірлік), лауазымдық 

жалақысы еңбек еткен жылдарына 

байланысты 64063 теңгеден 86485 

теңгеге дейін.

Функционалдық  міндеттері: Іс 

жүргізу мәселесі бойынша аудандар 

мен  қалалардың  жер  қатынастары 

бөлімдерімен өзара әрекеттесуді жү-

зеге асырады. Басқармада, бөлімде 

оперативтік ақпараттың қозғалысына 

бақылау  жасайды.Жеке  және  заң-

ды  тұлғалар  өкілдерінің  өтініштері 

бойын ша іс жүргізумен айналысады.

Өтініштер бойынша есепті әзірлейді 

және заңнамаға сәйкес Арнайы есеп-

ке алу және құқықтық статистика ко-

митетінің Қостанай облысы бойынша 

басқармасына  ұсынады.Қазақстан 

Рес публикасы  Президентінің,  Қа-

зақстан Республикасы Үкіметінің, Қос­

танай облысы әкімінің Басқарманың 

құзыретіне қатысты тапсырмалары-

ның орындалуына бақылау жасауды 

жүзеге асырады.Кіріс және шығыс құ-

жаттарының қағаз және электрондық 

қозғалысына бақылау жасайды. Жеке 

және заңды тұлғалардың өтініштері 

бойынша жұмыстарға бақылау жасай-

ды. Басқарма бойынша мұрағаттық іс 

жүргізуді жүзеге асырады.Конкурсқа қатысушыларға қойы-

латын талаптар: Жоғары қызметтер 

(жерге  орналастыру),  ауылшаруа­

шылық ғылымдар (агрономия), құқық 

(заң тану), техникалық ғылымдар және 

технологиялар  (есептеу  техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету). 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жыл-

дан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты  лауазымның  функционалдық 

бағытына сәйкес салаларда екі жыл-

дан кем емес жұмыс өтілі бар болған 

жағдайда ортадан кейінгі қызметтер 

(жерге  орналастыру),  ауылшаруа­

шылық ғылымдар (агрономия), құқық 

(заң тану), техникалық ғылымдар және 

технологиялар  (есептеу  техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету) 

білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан  Респу блик асы-

ның    Конс титуциясын,    «Қазақстан 

Респуб ликасының  Президенті  тура-

лы»,  Қазақстан  Республикасының 

конституция лық заңдарын,  «Мемле-

кеттік қызмет туралы»,  «Сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  күрес  туралы», 

«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 

және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 

қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер туралы», «Қа-

зақстан Республикасындағы жергілік-

ті мемлекеттік басқару және өзін­өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республи-

касының  Заңдарын,  осы  санаттағы 

нақты  лауазымның  мамандануына 

сәйкес  салалардағы  қатынастарды 

реттейтін  Қазақстан  Республикасы-

ның нормативтік құқықтық актілерін, 

«Қазақстан – 2050»: қалыптасқан мем-

лекеттің жаңа саяси бағыты стратегия­

сын бiлуі.

Осы  санаттағы  лауазымдар 

бойын ша функционалдық мiндеттердi 

орындау үшiн қажеттi басқа да мiндет-

тi бiлiмдер.

Конкурс  Қазақстан  Республи-

касының  мемлекеттік  қызмет  істері 

агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 

наурыздағы № 06­7/32 бұйрығымен 

бекітілген Бос мемлекеттік әкімшілік 

лауазымға орналасұға конкурс өткізу 

және конкурс комиссиясын қалыптас­

тыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағи-

далар) негізінде өткізіледі.  

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 

құжаттар:

1) Осы Қағидаларға 2­қосымшаға 

сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3*4 үлгідегі суретпен осы Қағи-

даларға 3­ қосымшаға сәйкес нысанда 

толтырылған сауалнама;

3)  Білімі  туралы  құжаттар 

нотариал ды куәландырылған көшір-

мелері;

4) Еңбек қызметін растайтын құ-жаттың нотариалды куәландырылған 

көшірмесі;

5)  Қазақстан  Республикасының 

Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 

жылғы  23  қарашадағы  №  907  бұй-

рығымен бекітілген (мативтік құқықтық 

актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 6697 

болып тіркелген) белгіленген нысан 

бойынша денсаулық жағдайы туралы 

анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азама-

тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7)  Кұжаттарды  тапсыру  сәтінде 

жарамды шекті мәннен төмен емес 

нәтижелерімен тестілеуден өткені ту-

ралы сертификат (немесе нотариалды 

куәландырылған көшірмесі). 

Құжаттар конкурстың өтетіндігі ту-

ралы хабарландыруды соңғы жария-

ланған сәттен бастап 

10 жұмыс күн 

ішінде «Қостанай облысы әкімдігінің 

жер қатынастары басқармасы» мем-

лекеттік мекемесіне мына мекенжайға 

Қостанай қаласы, Ш.Шаяхметов көше-

сі, 88 үй, 1 кабинет, ұсыну қажет.

Азаматтардың қолма­қол тәртіп-

те немесе пошта арқылы құжаттарды 

қабылдау  мерзімінде  берген  құжат-

тары (қоса берілген құжаттары көр-

сетіле отырып құжат тігілетін мұқаба 

салынған)  конкурстық  комиссияның 

қарауына  қабылданады.  Конкурсқа 

қатысу  үшін  құжаттарды  электрон-

дық пошта арқылы берген азаматтар 

құжаттардың түпнұсқасын әңгімеле-

су басталғанға дейін бір жұмыс күні 

бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-

тар оны кандидаттарды әңгімелесуге  

жіберу туралы хабардар ету күнінен 

бастап 

5 жұмыс күн ішінде «Қостанай 

облысы әкімдігінің жер қатынастары 

басқармасы» мекемесінде өтеді.

Конкурс  комиссиясы  жұмысы-

ның ашықтылығы мен объективтілігін 

қамтамасыз ету үшін оның отырысы-

на байқаушыларды қатыстыруға жол 

беріледі.

Конкурс  комиссиясының  отыры-

сына байқаушылар ретінде Қазақстан 

Республикасы  Парламентінің  және 

барлық деңгейдегі мәслихат депутат-

тарының,  Қазақстан  Республикасы 

заңнамасында  белгіленген  тәртіпте 

аккредиттелген  бұқаралық  ақпарат 

құралдарының, басқа да мемлекеттік 

органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 

(үкіметтік емес ұйымдардың), коммер-

циялық ұйымдардың және сая си пар-

тиялардың өкілдері, уәкілетті органның 

қызметкерлері қатыса  алады.

Байқаушы ретінде конкурстық ко-

миссиясының отырысына қатысу үшін 

тұлғалар әңгімелесу басталуына бір 

жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей 

Қостанай облысы әкімдігінің жер қа-

тынастары басқармасының персонал 

басқару қызметінде тіркеледі. Тірке-

лу  үшін  тұлғалар  Қостанай  облысы 

әкімдігінің жер қатынастары басқар-

масының персонал басқару қызметіне 

жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесін,  ұйымдарға  тиесілілігін 

растайтын құжаттардың түпнұсқала-

рын немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар  конкурсқа  қатысу 

жөніндегі  шығыстарын  (әңгімелесу 

өтетін орынға және кері жол жүрісі, 

тұрғын үйлік орын­жайын жалдау, тұру, 

байланыстың барлық түрлерін пайда-

лану) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

ӨМІРДІҢ ӨКСІГІ – ЕСІРТКІ

Опиоидтік алмастыру 

терапиясы кімге тиімді?

Шұға 

    Қоңқабай 

 

Жақында Қостанайда ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің және БҰҰ-ның Нашақорлық және қылмыс жөніндегі 

басқармасыныӊ қолдауымен «Аман-саулық» қоғамдық қоры ұйымдас-

тырған «Қазақстан Республикасында есірткінің орнын басу терапиясын 

дамыту перспективалары» тақырыбында қоғамдық тыңдау болып өтті.

Іс-шараға денсаулық сақтау басқармаларының, облыстық ЖИТС 

орталықтарының, наркологиялық диспансерлердің, құқық қорғау ор-

гандарының жетекшілері, мәслихат депутаттары, «Нұр Отан» партиясы-

ның, үкіметтік емес ұйымдардыӊ өкілдері, есірткіге тәуелді науқастар 

қатысты.

Есірткінің орнын басу терапиясы – тәуекел топтары арасында АИТВ/

ЖИТС таралу қаупін төмендетуге мүмкіндік беретін нашақорлықты ем-

деудегі инновациялық әдіс. Бүгінгі таңда орнын басу терапиясы әлемнің 

71 елінде қолданылады, ал Еуропа Одағы елдерінде 600 мыңнан астам 

науқас осы емді алады. 

Қоғамдық тыңдауға қатысушылар орнын басу терапиясының ар-

тықшылықтары мен кемшіліктерін, сондай-ақ, оны елімізде дамыту 

перспективалары жөнінде талқылады. Жиында сөз алған «Аман-сау-

лық» қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова «Зиянды азайту» 

амалы адамның есірткіден толық бас тартуына көмектесудің маңызын 

жоққа шығармайды, дегенмен көптеген нашақорлар үшін ол мақсатқа 

жету тым ұзаққа созылып кететінін және вирустар, бірінші кезекте 

АИТВ және гепатиттің таралу, сондай-ақ өзге аурулардыӊ асқыну тәуе-

келі өте жоғары екенін мойындайды, дейді. 

2008 жылы Қазақстанда метадонды пайдалану арқылы орнын басу 

терапиясының пилоттық жобалары басталып, 2011-2015 жылдарға 

арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберін-

де орнын басу терапиясы бағдарламасы пилоттық режімде ауқымын 

кеңейтіп, еліміздің 10 қаласын қамтыды. Жүргіншіні басып кетті

Облыста жыл басынан бері жүргіншілердің кінәсінен 19 жол-

көлік оқиғасы болды. Апаттардың салдарынан 14 адам жарақат 

алып, 7 адам оқиға болған жерде қаза тапты. 

Қостанай­Рудный автожолында «Мерседес Бенц» автомобилінің 

жүргізушісі жолдан белгіленбеген жерден өтпек болған 50 жастағы 

жүргіншіні басып кетіп, жазым етті. 

Қостанай­Введен  автожолында  «Фольксваген  Боро»  автомо-

билінің мас жүргізушісі  жылдамдықты шамадан асырып жіберіп, 

көлігін аударып алды. Жүргізуші мен автомобильдің жолаушысы 

жарақат алып, ауруханаға түсті.Бейнекамералардың көмегі көп

Жыл басынан бері облыста бейне қадағалау камералары-

ның көмегімен 6885 құқық бұзушылық анықталды. Оның 1056-

сы ұсақ құқық бұзушылық. 1519 азамат мас күйінде қоғамдық 

орындарда жүргені үшін ұсталды. 

Жедел бейне қадағалау орталығы көшелер мен қоғамдық орын-

дарда орналастырылған 156 камерамен жабдықталған. «Қауіпсіз 

аула» камералары тұрғын үйлердің аулаларындағы жағдайды бақы-

лауда ұстайды. Бір күнде онға жуық ұсақ құқық бұзушылық анықта-

лады. 


Облыстық ІІД баспасөз қызметі.

Еске алу 

  Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, біз үшін жан 

ұшыра шырылдап, жел жағымызға пана болған, біз үшін дара, 

дана – ол біздің ана Шағыр Гүлбарша Сапарқызы. Анамыз 

ортамызда болғанда 28 маусым күні 49 мүшел жасқа келер еді..

Сіз кеткелі құлазуда көңілім,

Жүрегіңмен тоқтағандай өмірім.

Қайғы­мұңға жан­дүнием жаншылды,

Ал сырт көзге күдірейген бөрімін.

Сіз кеткелі көтермедім басымды,

Енді менің кім сүртеді жасымды.

Бұл дүниеде қайдан сізді табамын,

«Құлыным» деп кім сипайды басымды?!

Сіз кеткелі кеудем толды өксікке,

Теңіздерім айналғандай көлшікке.

Асыл анам кірмейінше жұмаққа,

Тағдыр менің көңілімді көншітпе!

Сіз кеткелі өкпем қысып, тарылды,

Ажал менің әкетіпті «барымды».

Опыр­топыр, бір жеміс те қалдырмай,

Біреулер кеп тонағандай бағымды...

Анасыз өткен тіршілік мағынасыз сабылыс секілді, десе де «тірі адам тіршілігін 

жасайды»... Аяулы жар, ардақты анамыздан айырылғанымызға міне 1 жылдың жүзі 

өтті. Көңілге мұң, жүрегімізге сағыныш ұялатқан күндер өз ағынымен өтіп жатыр. Шаңы-

рағымызға төнген ауыр қайғы, бейне бір қорқынышты түс секілді. Асыл жанымыздың 

ортамызда жоқтығына әлі де сене алар емеспіз...

Әттең... Анамыздың ғұмыр жасы қысқа болғанына жүрегіміз қан жылайды...Мама... 

сағындық сізді... Жатқан жеріңіз жайлы, қабіріңіз нұрға толсын. Жарқын жүзді бейнеңіз 

көзімізден кетсе де, көңілімізден, жүрегімізден ешқашан кетпейді, мәңгіге жадымызда. 

Тіршіліктегі теңдесі жоқ бағалы жанашыр жан, асыл Анам... Арманымыз көп еді,  көңілге 

кірбің, жүрекке қаяу түсірмей өмір бойы сіз бізді қалай жеткізсеңіз, біз де сізді дәл солай, 

тіпті артық алтынмен аптап, күміспен қаптап қойсақ та артық емес еді, аяғыңызды жерге 

тигізбей шыр­пыр болып ақ сүтіңізді ақтау – ол біздің Сіздің алдыңыздағы міндетіміз деп 

білеміз. Әттең... Енді, сіздің атыңызға кір келтірмейтіндей аруағыңыздың ризашылығы 

үшін бәрін жасаймыз.Еске алушы: жолдасы Абдолла, балалары.

 

 

               ***

Анамыздың жылы 15 тамыз күні сағат 11:00-де Жітіқара қаласы «Юрта»  

кафесінде беріледі.

26 маусым 2015 жыл

21

"Алтынсарин ауданы єкімініњ аппараты"мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурстыќ

комиссиясы бос мемлекеттік  єкімшілік  лауа-

зымына  орналасуѓа   конкурс   жариялайды

"Алтынсарин ауданы єкімі аппараты" мемле-

кеттік мекемесініњ зањ бμлімініњ басшысы, са-

наты Е-3,  лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  ат-

ќарѓан  жылдарына  байланысты 78 798 тењге-

ден 106 345 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:

Бμлім ќызметін ±йымдастыру.

Аудан єкімі жєне єкімдік ќызметініњ зањдылыќ

ќамтамасыз етілуін ±йымдастыру. Аудан єкімдігі

жанындаѓы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес

жμніндегі комиссиясыныњ жєне терроризмге

ќарсы к‰рес мєселелері бойынша комиссиясы-

ныњ ќызметтерін зањдылыќ ќамтамасыз етілуін

±йымдастыру. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бой-

ынша ќызмет кμрсетушілермен стандарттар мен

регламентердіњ саќталуын  баќылау бойынша

ж±мысты ж‰зеге асыру.  Нормативтік-ќ±ќыќтыќ

жєне ќ±ќыќтыќ ќ±жаттардыњ жобаларына ќ±ќыќтыќ

сараптама ж‰ргізу жєне оларѓа келісім беру. Сот-

та жєне басќа да органдарда ќ±ќыќтыќ мєселе-

лер ќаралѓан жаѓдайда орнатылѓан тєртіп бойын-

ша єкім аппараты мен аудан єкімініњ м‰дделерін

±сыну (ќорѓау), сондай- аќ, нормативтік-ќ±ќыќтыќ

жєне басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жаттардыњ жобаларын

єзірлеуге ќатысу жєне баќылау. Жергілікті бюд-

жеттен ќаржыландырылатын атќару органдары-

ныњ басшылары мен ќызметкерлеріне зањдылыќ

кењестерді ±сыну. Ќ±ќыќтыќ мєселелер бойынша

мемлекеттік органдардыњ с±раныстарына жауап-

тарды дайындау. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ

μтініштерін ќарау жєне  μз ќ±зыреті  шегінде жауап

жобаларын дайындау. Ќ±ќыќтыќ насихатты ±йым-

дастыру жєне ж‰ргізу. Мемлекеттік ќызмет кμрсе-

ту бойынша ж±мысты ±йымдастыру жєне аќпа-

раттарды, есептерді  дайындау.

Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыстаѓы

зањнамасыныњ саќталуын    ќамтамасыз ету мєсе-

лелері бойынша єділет басќармасы, прокуратура

органдарымен   μзара іс-ќимыл жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-

лаптар: Жоѓарѓы білім: ќ±ќыќ (юриспруденция).

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір  жылдан кем

емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функцио-налдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан

кем емес ж±мыс μтілініњ болуы;

3) жоѓарѓы жєне жоѓары оќу орындарынан

кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан

Республикасыныњ  Президенті жанындаѓы білім

беру ±йымдарында мемлекеттік тапсырыс не-

гізінде немесе шетелдіњ жоѓарѓы оќу орындарын-

да шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-

калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар

бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті туралы"

Ќазаќстан Республикасыныњ конституциялыќ

зањы, "Мемлекеттік ќызмет туралы" , "Сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік

рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-

дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-

кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы  жергілікті  мемлекеттік  бас-

ќару жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќты

лауазымныњ  мамандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республика-

сыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан

– 2050" ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси ба-

ѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді атќару ‰шін  ќажетті басќа

да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мемле-

кеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013"Ќостанай облысы єкімдігініњ

ж±мыспен  ќамтуды ‰йлестіру жєне

єлеуметтік  баѓдарламалар басќарма-

сы" ММ  (110000, Ќостанай ќаласы,

Ќасымќанов кμшесі, 34, 301 кабинет,

аныќтама телефоны: 501-308, факс:

500-902, электрондыќ мекенжайы:

social@kostanay.gov.kz) бос єкімшілік

мемлекеттік лауазымына орналасуѓа

конкурс жариялайды:

Ішкі баќылау бμлiмiнiњ бас маманы,

Д-0-4 санаты, лауазымдыќ жалаќысы

ењбек μтіліне байланысты 64 063 - 86

485 тењге аралыѓында.

Ќызметтік міндеттері: Мемлекеттік

орган ж±мысыныњ сапасы мен μнімділігін

арттыру маќсатында оныњ ќызметініњ ба-

ѓыттары бойынша ішкі баќылауды ж‰зеге

асырады; мемлекеттік органда, оныњ

аумаќтыќ бμлімшелері мен ведомстволыќ

баѓыныстаѓы ±йымдарында басќару

ж‰йесініњ ж±мыс істеуін баѓалауды

ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: жоѓары экономикалыќ білім

(экономист, есеп жєне аудит, ќаржы).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бар жылдан кем

емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-

зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес

салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс

μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі

экономикалыќ білімі барларѓа р±ќсат еті-

леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ

Президенті туралы", Конституциялыќ за-

њын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-

лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-

ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік

рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓарлардыњ μтініштерін ќарау тєртібі ту-

ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-

тер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-

даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне

μзін - μзі басќару туралы" зањдарын, осы

санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-

нуына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды

реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ

нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан

-2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын

білуі.


Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша

функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін

ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс  "Бос  єкімшілік  мемлекеттік

лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу

жєне  конкурс  комиссиясын   ќалыптас-

тыру ќаѓидаларын бекіту туралы" Ќазаќ-

стан Республикасы  Мемлекеттік    ќызмет

істері агенттігі  Тμраѓасыныњ  2013  жылѓы

19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓыныњ

(б±дан єрі – Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4  ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-

лардыњ  3-ќосымшасына  сєйкес нысанда

толтырылѓан сауалнама;

3)  білімі  туралы  ќ±жаттардыњ  нота-

риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ

нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ

саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-

шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген

(Ќазаќстан Республикасыныњ Нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы

21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-

ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-

ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-

кат (немесе нотариалды куєландырылѓан

кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облы-

сы  єкімдігініњ  ж±мыспен ќамтуды ‰йлес-

тіру жєне єлеуметтік баѓдарламалар бас-

ќармасы" ММ  (Ќостанай ќаласы, Ќасым-

ќанов кμшесі, 34, 301 кабинет) конкурсты

μткізу туралы хабарламаны жариялау

к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде ±сы-

нылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарастыры-

луына азаматтармен мерзімінде ќолма-

ќол немесе пошта бойынша берілген (ќоса

беріліп отырѓан ќ±жаттар кμрсетілуімен

папкіге салынѓан) ќ±жаттар ќабылданады.

Конкурста  ќатысу  ‰шін  электрондыќ

пошта бойынша ќ±жаттарды тапсырѓан

азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын

єнгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс

к‰нінен кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер

оны єнгімелесуге жіберу туралы хабар-

ландыру к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні

ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ

ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеу-

меттік баѓдарламалар басќармасы" ММ-

де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ

ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамтама-

сыз ету ‰шін оныњ отырысына байќаушы-

ларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына

байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-

ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-

гейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-

стан Республикасы зањнамасында белгі-

ленген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-

кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-

тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-

мерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси

партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ

ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссия-

сыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа

єнгімелесу μткізілуі басталуына дейін бір

ж±мыс к‰нінен кешіктірмей персоналды

басќару ќызметінде "Ќостанай облысы

єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру

жєне єлеуметтік баѓдарламалар басќар-

масы"ММ  тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа-

лар персоналды басќару ќызметіне "Ќос-

танай облысы єкімдігініњ білім басќарма-

сы" ММ-не  жеке басын куєландыратын

ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-

сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі

орнына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жай-

ын жалдауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі бай-

ланыс ќызметтерімен пайдалануына) аза-

маттар μз ќаражаты есебінен тμлейді.

жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бе-

кітілген бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына

орналасуѓа конкурс комиссиясын ќалыптастыру

Ќаѓидалары (б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде

μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жаттар:

1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес ны-

сандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа  3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауал-

нама;


3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-

ландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-

риалды куєландырылѓан кμшiрмесі;

 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау  министрлігініњ  2010  жылѓы  23 ќарашадаѓы

№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ

тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-

лып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке

куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен

тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені тура-

лы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотариал-

ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы ха-

барландыру  соњѓы жарияланѓан сєттен бастап

10 ж±мыс к‰ні ішінде "Алтынсарин ауданы

єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ кадрќызметі бμліміне тапсырылуы  тиіс. Мекенжайы:

Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,  Ленин кμшесі,

4. 110100, Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,

Ленин кμшесі 4, аныќтама  телефоны: 8(71445)

49-027, факс 34248, электрондыќ мекенжайы:

altynsar@kostanay.gov.kz.,

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пош-

та арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бер-

ген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-

ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-

курстыќ комиссияныњ ќарауына ќабылданады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ

пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір

ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кан-

дидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы хабар-

дар ету к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Алтынса-

рин ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-

месінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-

лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа

жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отырысына бай-

ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Пар-

ламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-

путаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-

масында белгіленген тєртіпте аккредиттелген

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мем-

лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ

(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ

±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,

уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ

отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу бас-

талуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктермей

персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)

тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар  персоналды бас-

ќару ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке басын кує-

ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-

есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т±пн±сќасын

немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓын-

дарын (єњгімелесу μтетін жерге келу  жєне ќайту,

т±ратын жерді жалдауды, байланыс ќызметініњ

барлыќ т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќара-

жаттары есебінен ж‰ргізеді.2

"Арќалыќ хабары" ЖШС

"Стикс-2012" ЖШС

"Єулиекμл-сервис" ЖШС

"Арќалыќ  азыќ-т‰лік компаниясы" ЖШС

"Арќа дидары" ЖШС

"Ќамысты жањалыќтары-Камыстинские новости" ќоѓамдыќ

газетініњ редакциясы" ЖШС

"Іскер-Арќалыќ" ЖШС

"Тазарту-Арќалыќ" ЖШС

"Н±рлы жол" ¦зынкμл аудандыќ газетініњ редакциясы" ЖШС

"Горизонт-2012" ЖШС

"Рауан" радиосы" ЖШС

"Мењдіќара ‰ні" газетініњ редакциясы" ЖШС

"Тазалыќ-2012" ЖШС

"Маяк" газетініњ редакциясы" ЖШС

"Наш Костанай" газеті" ЖШС

"Тобыл" футбол клубы" ЖШС

"Тобыл" баскетбол клубы" ЖШС

"Ќостанай тањы" газетініњ редакциясы" ЖШС

"Єулиекμл" газеті" ЖШС

"Рудный даусы" Рудный ќалалыќ телерадиохабарлар

редакциясы" ЖШС

"Рудненский рабочий"  ќалалыќ газетініњ редакциясы" ЖШС

"Аманкелді арайы" газетініњ редакциясы" ЖШС

"Біздіњ Торѓай" ЖШС

"Ќарасу μњірі" Ќарасу аудандыќ газетініњ редакциясы" ЖШС

Науырзым ауданы єкімдігініњ "Науырзым тынысы" аудандыќ

газетініњ редакциясы" ЖШС

"Сарыкμл" газетініњ редакциясы" ЖШС1

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718

19

2021

22

2324

25

26Жарѓылыќ капиталдаѓы

μткізілетін ќатысу

‰лесініњ мμлшері

Жекешелендіру т‰рі

5

231 035


37 721 621

6 220 418

39 318 316

8 808 982

703 002

18 647 36214 768 830

1 082 036

102 487 820

2 121 792

1 553 500

263 749 637

655 200

10 961 3482 332 500

91 211 9756

729 000


57 000 000

1 055 000

1 742 630

4 600 000

1 600 000

705 000


11 005 000

2015 жылѓы 23 маусымдаѓы жаѓдай бойынша Ќостанай облысы бойынша коммуналдыќ меншік

объектілерін жекешелендіру ќорытындылары

7

Объект сатылѓан

Объект сатылѓан

Сауда 2015 жылѓы 23 маусымда болмай ќалды

2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,

келесі сауда жоспарлануда

2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,

келесі сауда жоспарланудаОбъект сатылѓан

2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,

келесі сауда жоспарлануда

2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,

келесі сауда жоспарлануда

Объект сатылѓан

2015 жылѓы 7 сєуірде сауда болмай ќалды,

келесі сауда жоспарлануда

Объект сатылѓан

Объект сатылѓан

2015 жылѓы 12 мамырда сауда болмай ќалды

Объект сатылѓан

Объект сатылѓан

Объект саудаѓа дайындалуда

2015 жылѓы 30 маусымѓа сауда жарияланды

2015 жылѓы 19 мамырда сауда болмай ќалды

2015 жылѓы 30 маусымѓа сауда жарияланды

Объект саудаѓа дайындалуда

Объект саудаѓа дайындалуда

Объект саудаѓа дайындалуда

Объект саудаѓа дайындалуда

2015 жылѓы 30 маусымѓа сауда жарияланды

Объект саудаѓа дайындалуда

Сауда 2015 жылѓы 14 шілдеге жарияландыр/с

¦йымныњ атауы

3

49 %


100 %

100 %


100 %

100 %


50 %

50 %


75 %

50 %


51 %

100 %


50 %

70 %


30 %

50 %


50 %

50 %


50 %

100 %


50 %

50 %


100 %

49 %


100 %

50 %


50 %

4

коммерциялыќ тендер

аукцион коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

аукцион


аукцион

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

аукцион

аукцион


аукцион

коммерциялыќ тендер

аукцион

аукцион


аукцион

 Бастапќы

баѓа, тењгемен

Сату баѓасы,

тењгемен

Ескерту

26 маусым 2015 жыл

22

Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржыбасќармасы облыстыќ коммуналдыќ

меншік нысандарын сату жμнінен аук-

цион μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы  14 шілдеде

саѓат 10.00-де мемлекеттік м‰лік

тізімініњ www.gosreestr.kz веб-

порталында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ меншік

нысандарын сату Ќазаќстан Респуб-

ликасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 09 та-

мыздаѓы  №920 (б±дан єрі - Ереже-

лер) ќаулысымен бекітілген жекеше-

лендіру  нысандарын  сату Ережеле-

ріне сєйкес ж‰зеге асырылады.Аукцион

Голланд єдісі

"Ќостанай облысы єкімдігініњ

білім басќармасы" ММ

1."Газ 53а" автомашинасы,  м/н 469

AN, "Лисаков техникалыќ колледжі"

КМЌК, Лисаков ќ., 6 шаѓын аудан,56

‰й (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1971.

Бастапќы баѓасы - 531 700 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 27 827 тењге.

Кепілдік жарна - 7 976 тењге.

2."Ваз 21099" автомашинасы,  м/н

Р424 АЕ, "Лисаков техникалыќ кол-

леджі" КМЌК, Лисаков ќ., 6 шаѓын

аудан,56 ‰й (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 1995.

Бастапќы баѓасы - 414 250 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 21 680 тењге.

Кепілдік жарна - 6 214 тењге.

3. "Газ 2705" автомашинасы, м/н

Р 968 СО, "Кємелетке толмаѓандар-

дыњ бейімделу орталыѓы"КММ, Ќос-

танай ќ., Майлин кμш., 81 (техника-

лыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 2000.

Бастапќы баѓасы - 895 350 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 46 858 тењге.

Кепілдік жарна - 13 431 тењге. "Ќостанай облысы єкімдігі

ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік

баѓдарламаларды ‰йлестіру бас-

ќармасы" ММ

4."Ваз 21093" автомашинасы, м/н

Р 792 CR,  "Арќалыќ  психоневроло-

гиялыќ интернат-‰йі", Арќалыќ ќ.,

Мєуленов  кμш., 35  (техникалыќ

б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 2004.

Бастапќы баѓасы - 4 542 360 тењ-

ге.

Ењ тμменгі баѓа - 67 141 тењге.Кепілдік жарна - 68 136 тењге.

5. "Волга Газ-3110" автомашина-

сы, м/н Р 829 АО,  "Ќарабалыќ жалпы

‰лгідегі ќарттарѓа жєне м‰гедектерге

арналѓан интернат-‰йі", Ќарабалыќ

ауданы, Ќарабалыќ к., Мир кμш., 7

(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 2001.

Бастапќы баѓасы - 1 040  250 тењ-

ге.


Ењ тμменгі баѓа - 28 933 тењге.

Кепілдік жарна - 15 604 тењге."Ќостанай облысы єкімдігініњ

денсаулыќ саќтау басќармасы"

ММ

6."Волга Газ-310290" автомашина-

сы,  м/н  980 АF10, "Жітіќара орталыќ

аудандыќ ауруханасы" КММ, Жітіќа-

ра ауданы, Жітіќара ќ., Павлов кμш.,

9 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1996.

Бастапќы баѓасы - 436 490 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 22 844 тењге.

Кепілдік жарна - 6 548 тењге.

7. "Ваз  21099"  автомашинасы,

м/н 988АF10, "Жітіќара орталыќ аудан-

дыќ ауруханасы" КММ, Жітіќара ауда-

ны, Жітіќара ќ., Павлов кμш., 9 (тех-

никалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1996.

Бастапќы баѓасы - 431 880 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 22 603 тењге.

Кепілдік жарна - 6 479 тењге.

8. "Газ 31105-411" автомашинасы,

м/н  Р 311 СА, "Арќалыќ аймаќтыќ

туберкулезге ќарсы диспансер" КММ,

Арќалыќ ќ., Байт±рсынов кμш., 40

(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -2004.

Бастапќы баѓасы - 4 797 110 тењ-

ге.

Ењ тμменгі баѓа - 70 906 тењге.Кепілдік жарна - 71 957 тењге.

9. "Ваз 21063" автомашинасы,  м/

н 166 МD,  "Мењдіќара орталыќ аудан-

дыќ ауруханасы" КММ, Мењдіќара

ауданы, Боровское с., Алтынсарин

кμш., 45 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1993.

Бастапќы баѓасы - 349 290 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 8 744 тењге.

Кепілдік жарна - 5 240 тењге.

10. "Уаз 31512" автомашинасы,

м/н Р 321АТ,  "Мењдіќара орталыќ

аудандыќ  ауруханасы" КММ, Мењді-

ќара ауданы, Боровское с., Алтынса-

рин кμш., 45 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1994.

Бастапќы баѓасы - 644 660 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 9 529 тењге.

Кепілдік жарна - 9 670 тењге.

11.  "Ваз  21061" автомашинасы,

м/н 493АD10,  "¦зынкμл орталыќ

аудандыќ ауруханасы" КММ, ¦зынкμл

ауданы, ¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш.,

42 (техникалыќ б±зылѓан)."Ќостанай облысы бойынша Тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесі

басшылыѓыныњ жеке т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін

2015 жылѓы 3 тоќсанда ќабылдау кестесі

Шыѓарылѓан  жылы -1996.

Бастапќы баѓасы - 316 320 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 7 919 тењге.

Кепілдік жарна - 4 745 тењге.

12.  "Ваз  21070" автомашинасы,

м/н 491АD10,  "¦зынкμл орталыќ

аудандыќ ауруханасы" КММ, ¦зынкμл

ауданы, ¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш.,

42  (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -2001.

Бастапќы баѓасы - 366 230 тењге.

Ењ тμменгі баѓа - 9 168 тењге.

Кепілдік жарна - 5 494 тењге.

13. "ИЖ  2715"  автомашинасы,

м/н 615 АЕ10,  "Облыстыќ ќан орта-

лыѓы" КММ, Ќостанай ќ., Быковский

кμш., 4 А (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1995.

Бастапќы баѓасы - 3 038 620 тењ-

ге.

Ењ тμменгі баѓа - 23 869 тењге.Кепілдік жарна - 45 580 тењге.

Назар аударыњыз! Тізілім веб-

порталыныњ μтінімді ќабылдаудан бас

тартуына ќатысушыныњ хабарланды-

руда кμрсетілген талаптарды саќта-

мауы, сондай-аќ сауданыњ μткізілетіні

туралы хабарламада кμрсетілген

кепілдік жарнаныњ сатушыныњ шоты-

на аукционныњ басталуына екі саѓат

ќалѓанѓа дейін т‰спеуі негіз болып та-

былады.


Аукционѓа ќатысу ‰шін тізілім

веб-порталында мыналарды

кμрсете отырып алдын ала тірке-

лу ќажет:

1) жеке  т±лѓалар  ‰шін:  жеке   сєй-

кестендіру нμмірі(б±дан єрі ЖСН), тегі,

аты, єкесініњ аты(болса);

2) зањды т±лѓалар ‰шін: бизнес-

сєйкестендіру нμмірі(б±дан єрі- БСН),

толыќ атауы, бірінші басшыныњ тегі,

аты, єкесініњ аты(болса);

3) кепілдік жарнаны ќайтару ‰шін

екінші дењгейдегі банктіњ есеп шоты-

ныњ деректемелері;

4) байланыс мєліметтері(пошта

мекенжайы, телефон, факс, e- mail);

Жоѓарыда кμрсетілген мєліметтер

μзгерген жаѓдайда ќатысушы бір

ж±мыс к‰ні ішінде тізілім веб-порта-

лына енгізілген мєліметтерді μзгертеді.

Аукционѓа ќатысушылар аукцион-

ныњ басталуына бір саѓат ќалѓанда

ЭСЌ мен аукциондыќ нμмірді пайда-

ланып аукцион залына кіреді.

Аукционды сауданыњ голланд

єдісімен μткізу Ережелері (бастап-

ќы баѓаны тμмендете отырып)

Сауданыњ голланд єдісімен μтетін

аукционда  жарияланѓан баѓа  бойын-

ша жекешелендіру нысанын  сатып

алуѓа бірінші болып тілек білдірген

ќатысушы  жењімпаз болып табыла-

ды, ал осы жекешелендіру нысаны

бойынша аукцион μтті деп танылады(толыѓыраќ www.gosreestr.kz)

Єрбір жекешелендіру нысаны бой-

ынша аукцион ќорытындылары аук-

цион ќорытындылары туралы элект-

рондыќ хаттамамен ресімделеді, оѓан

тізілім веб-порталында сатушы мен

жењімпаз  ЭСЌ ќолдана отырып сау-

да μткізілетін к‰ні  ќол ќояды.

Аукцион ќорытындылары туралы

хаттама аукцион ќорытындыларын

жєне жењімпаз бен сатушыныњ сату

баѓасы бойынша жекешелендіру ны-

санын сату-сатып алу келісім-шарты-

на ќол ќою міндеттемелерін тіркейтін

ќ±жат болып табылады.

Жењімпазбен сату-сатып алу

келісім-шартына аукцион μткізілген

к‰ннен бастап он к‰нтізбелік к‰ннен

аспайтын мерзімде мына мекенжай-

да ќол ќойылады: Ќостанай ќ., Єл-

Фараби д-лы, 66, 207 каб.

Аукцион жењімпазы сатушыѓа

сату-сатып алу келісім-шартына ќол

ќоярда  т‰пн±сќаларын салыстыру

‰шін ±сына отырып келесі ќ±жаттар-

дыњ кμшірмелерін не болмаса келесі

ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшірмелерін ±сынады:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: тμлќ±жат

немесе жеке  басын куєландыратын

μзге де  ќ±жаттыњ  кμшірмесі;

2) зањды т±лѓалар ‰шін: зањды

т±лѓаны  мемлекеттік  тіркеу(ќайта

тіркеу)  туралы  куєлік не болмаса

аныќтама;

зањды  т±лѓа  μкілініњ   μкілеттігін

растайтын ќ±жаттыњ, сондай-аќ

тμлќ±жат пен  зањды т±лѓа  μкілініњ

жеке  басын  куєландыратын  ќ±жат-

тыњ  кμшірмесі.

Ќ±жаттардыњ  т‰пн±сќалары  са-

лыстырѓаннан кейін бір ж±мыс саѓа-

тыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы -  "Аќпараттыќ

- есеп орталыѓы" АЌ, БИН 050540004455;

ИИК  KZ529261501102032004, БИК

KZKОKZКХ; банктіњ атауы - "Казкоммерц-

банк" АЌ; КНП 171; Кбе 16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу ха-

барлама жарияланѓан к‰ннен баста-

лады жєне аукционныњ басталуына

екі саѓат ќалѓанда аяќталады.

 Ќосымша аќпаратты мына теле-

фон бойынша: 575-610 жєне мына

сайт бойынша алуѓа болады:

www.oblfin.kostanay.gov.kz. Техника-

лыќ ќолдау телефоны: 501-887.

Аќпараттыќ хабарлама

Академия - "Кокше" лицензия

№ 0137378. Серия АБ.

 Осуществляет прием абитуриентовФорма обучения: на базе колледжа и ВУЗа. Обу-

чение ведется на казахском и русском языках. Дип-

лом государственного образца РК. После коллед-

жа необходимо иметь КТ. Абитуриентам при себе не-

обходимо иметь: копия удостоверения личности, фото

3х4 - 6 штук, аттестат или диплом с приложением (ори-

гинал), мед. справку 086-У. Первоначальный взнос

20000 тенге и оплату за зачетную книжку.

 Обучение по специальностям:

Финансы,Учет и аудит, Физическая культура и спорт,

Юриспруденция, История, Казахский язык и литерату-

ра, Педагогика и психология, Педагогика и методика

начального обучения, Туризм. Срок учебы после выс-

шего 2 года, после колледжа 3 года.

Не выходя из дома,

получи высшее образование!

КОЛЛЕДЖ   " КОКШЕ" лицензия

№ 0036837. Серия АБ.

Прием на заочное отделение по собеседованию:

Правоведение, Учет и аудит. Экономика - срок уче-

бы 1 год и 10 месяцев. Физическая культура и спорт,

Безопасность жизнедеятельности и валеология, Началь-

ное образование, Дошкольное обучение и воспитание,

Землеустройство, Информационные системы, Защи-

та в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность.

- срок учебы 2 года и 10 месяцев. Лесное хозяйство,

садово - парковое и ландшафтное строительство - срок

учебы 2 года и 6 месяцев.

Справки по телефону в г. Костанай: (8.7142) 54-02-92. 39-17-13.

Адрес приемной комиссии: г. Костанай, ул. Ка-

сымханова 114.( За нижней оптовкой центрально-

го рынка) Кабинет 410 " Академия" с 9 до 18 часов

(кроме выходных).

График приема физических лиц и представителей юридических лиц

руководством государственного учреждения  "Ревизионная комиссия

по Костанайской области"  на 3 квартал 2015 года

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексініњ талаптарын саќтау бойын-

ша сенім телефоны:  53-45-51

Телефон доверия по соблюдения требовании Кодекса чести государственных служащих Республики

Казахстан:53-45-51

Ќабылдауды

ж‰ргізуші т±лѓаныњ

тегі, аты-жμні

Ємірхан Біркен±лы

Асанов


Бейбіт Н±ѓан±лы

Саѓадиев


Арман Жаќсыбек±лы

Испудинов

Дмитрий Анатольевич

Костюков


Наталия Васильевна

Томилина


Ќабылдауды ж‰ргізуші

т±лѓаныњ лауазымы

Тексеру комиссиясыныњ

тμраѓасы


Тексеру комиссиясыныњ

м‰шесі


Тексеру комиссиясыныњ

м‰шесі


Тексеру комиссиясыныњ

м‰шесі


Тексеру комиссиясыныњ

м‰шесі


Ќабылдау

 к‰ні


сєрсенбі

бейсенбі


ж±ма

д‰йсенбі


сейсенбі

Мемлекеттік

органныњ

мекенжайы

Ќостанай ќ.

Єл-Фараби

дањѓ.65

Байланыс


телефоны

8 (714) 2

53-45-51

Ќабылдау


уаќыты

10.00-


12.00

10.00-


12.00

10.00-


12.00

15.00-


17.00

10.00-


12.00

р\с1

2

34

5

Ф.И.О. лица,проводящего прием

Асанов Амирхан

Биркенович

Сагадиев Бейбут

Нуганович

Испудинов Арман

Жаксыбекович

Костюков Дмитрий

Анатольевич

Томилина Наталия

Васильевна

Должность лица,

проводящего прием

Председатель Ревизион-

ной комиссии

Член Ревизионной

комиссии

Член Ревизионной

комиссии

Член Ревизионной

комиссии

Член Ревизионной

комиссии

Дата


приема

среда


четверг

пятница


понедель-

ник


вторник

Местонахождение

государственного

органа


г.Костанай, пр.

Аль-Фараби,

65

Контактныйтелефон

8 (714) 2

53-45-51

Время


приема

10.00-


12.00

10.00-


12.00

10.00-


12.00

15.00-


17.00

10.00-


12.00

п/п1

2

34

5

Доверенное лицо Главы крестьянскогохозяйства "АЯН" Аянов А.И. Омарбеков

Кайрат Зейнуллинович, в порядке внесу-

дебной реализации залогового имущества

объявляет о проведении торгов по прода-

же права временного долгосрочного зем-

лепользования  на делимый  земельный

участок площадью 238,4 га, кадастровый

номер 12-183-067-383, сроком аренды до

22.07.2052 года  и площадью 29,6 га с ка-

дастровым  номером 12-183-067-358 сро-

ком аренды до 29.12.2055 года располо-

женный на территории Московского сельс-

кого округа, Костанайского района, Коста-

найской области. Покупная цена вносится

наличными денежными средствами в тече-

ние 10 календарных дней после проведе-

ния торгов.

Время и место проведения торгов: 22

июля 2015 года, в  10.00 часов, по адресу:

с.Московское, Костанайского района, офис

К/Х "Аян", тел:8-714-2-51-20-60,  8-777-144-

96-95.


"АЯН" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы

Аянов А.И. сенімді т±лѓасы Омарбеков Ќай-

рат Зейнуллинович кепілдік м‰лікті соттан

тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќос-

танай ауданы, Московский селолыќ округі

аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын

ж‰ргізуге арналѓан μлшемі 238,4 га ка-

дастрлік нμмері 12-183-067-383, 22.07.2052

жылѓа  дейінгі  мерзімге,  бμлінетін жєне

29,6 га кадастрлік нμмірі 12-183-067-

3580,19.12.2055 жылѓа дейін жер учаскесі-

не уаќытша ±заќ мерзімге жер пайдалану

ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні ту-

ралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда

μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н

ішінде  ќолма-ќол  аќшалай  ќаражатпен

енгізіледі.

Сауда μткізу уаќыты мен орны: 2015

жылѓы 22 шілде, саѓат 10.00, мекенжайы:

Московский ауылы, Костанай ауданы, Аян

шаруа ќожалыѓыныњ офисі, тел: 8-714-2-51-

20-60,  8-777-144-96-95.Асќа шаќырамыз

Анамыз Ш‰кірова Алтынныњ

д‰ниеден  озѓанына 40 к‰н то-

луына байланысты аѓайын-ту-

ѓанды, дос-жаранды 27 маусым

к‰ні Єулиекμл ауданындаѓы "Бу-

меранг" мейрамханасында са-

ѓат 12.00-де болатын асќа ша-

ќырамыз.

Отбасы.

Алѓыс айтамыз

Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны

болѓан асыл єкеміз Бекет Ж‰ніс±лы

кенеттен д‰ние салѓанда ауыр ќай-

ѓымызды бμліскен "Алюминќ±ры-

лыс", "Торѓай элеваторы" ЖШС-не

жєне барша аѓайын-туыс, ќ±да-

ќ±даѓи, кμрші-кμлем, жора-жолдас-

тарѓа алѓысымызды білдіреміз.

Ж‰нісовтер єулеті.

Сенімді т±лѓа кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай об-

лысы Федоров ауданы Ленин с/о аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын

ж‰ргізуге арналѓан алањы 66,2 га, кадастрлік нμмірі 12-191-020-039,  жер

теліміне ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні

туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5

к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде енгізіледі.     Сауда 2015 жылѓы 14 шілде саѓ 09.00-

де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы Федоров ауданы Ленино

селосы, "Чернешук Ю.И." ШЌ офисі.

¤тінімдер  2015 жылѓы 13 шілде саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай

ќаласы, Таран кμш., №135 ‰й, 10п. Аныќтама ‰шін тел.: 56-86-76.

Сенімді  т±лѓа  кепілдік  м‰лікті

соттан тыс μткізу тєртібімен Ќоста-

най облысы Федоров ауданы Пеш-

ков с/о аумаѓында орналасќан ша-

руа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан

алањы 132,4 га, кадастрлік нμмірі 12-

191-031-759, жер теліміне ±заќ

мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын

сату жμнінен сауда μткізілетіні тура-

лы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол

аќшамен сауда μткізілген сєттен

бастап 5 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде

енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 15

шілде саѓ 14.00-де мына мекенжай-

да болады: Федоров ауданы Пеш-

ков селосы, "Трояна" ЖШС офисі.

¤тінімдер  2015 жылѓы 14 шілде

саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде

ќабылданады: Ќостанай облысы,

Федоров ауданы, Жаркμл с., Щорс

кμш., №3 ‰й, 2 п. Аныќтама ‰шін

тел.:22-2-23.

Сенімді т±лѓа кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай об-

лысы Федоров ауданы Федоров с/о аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-

ѓын ж‰ргізуге арналѓан алањы 100,4 га, кадастрлік нμмірі 12-191-035-646,

жер теліміне ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда

μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5

к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде енгізіледі.     Сауда 2015 жылѓы 14 шілде саѓ 14.00-

де мына мекенжайда болады: Федоров ауданы Федоров селосы, "Кварта"

ШЌ офисі.

¤тінімдер  2015 жылѓы 13 шілде саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай

ќаласы, Таран кμш., №135 ‰й, 10п. Аныќтама ‰шін тел.: 56-86-76.


26 маусым 2015 жыл

23

 Тарихын білген

±тады

Ќазаќстаннан келген ќонаќтарды Дє-

уиелбек аќсаќал к‰тіп алды. Жасы жетпіс-

тен  асќан ќария єлі тыњ. Ол кісі м±нда

Балќаштан 1977 жылы кμшіп келіпті. Моњ-

ѓолия жерінде екі жылдай т±рып, шаруа

жаѓдайына байланысты Ќосаѓашќа ке-

леді. Єуелі, єњгіме ауанын Ш‰йдіњ ќ±рылу

тарихынан бастадыќ. Дєуиелбек аќсаќал

μлкедегі μзгерістерді айта отырып, елдіњ

тарихына да тоќталды.

"Ќосаѓаш жеріне алѓаш аяќ басќан Аб-

долла деген атамыз екен. Оныњ єкесі Ќал-

деке ќазіргі Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ

Катонќараѓай ауданында μмірге келген.

XIX ѓасырдыњ отызыншы  жылдарында ол

μзініњ біраз аѓайын-туыстарымен Ќытай

жері арќылы Моњѓолияныњ Ќобда μзені

бойына ќоныс аударып, сонда біраз уаќыт

ѓ±мыр кешеді", – дейді шежірелі ќария.

Тарих параќтарын аќтарсаќ, Ќосаѓаш

ќазаќтарыныњ ќалыптасуы  туралы єр

т‰рлі  жорамалдар  бар. Монѓолиялыќ

аѓайындар ‰шін "Аќтабан ш±бырынды,

Алќакμл с±лама" іспеттес "Жалама айда-

ѓан" оќиѓасынан кейін Абаќ Керейдіњ

кейбір рулары осы Ќосаѓашќа ќоныс те-

беді.  Ќосаѓаштаѓы алѓашќы ‰йлерді 1801

жылы Бийск ќаласындаѓы орыс кμпестер

салѓан. Ќосаѓаш μњірі Батыс Моњѓолия

жєне Ќытаймен шектесетіндіктен Ресей

патшалыѓы м±нда шекара заставасын

ќ±рѓан. Жоѓарыда аталѓан Ш‰й жазыѓы

Моњѓолия мен Ќытайѓа апаратын тμте

жолдардыњ  бірі  болѓандыќтан,  орыс кμ-

пестері Ќосаѓашты сауда керуені аялдай-

тын бекет ретінде тањдап алѓан. ¤њірден

табылѓан тањбалы тастар (балбал тастар,

т‰йе кμші), ескі обалар, ањыз єњгімелер

ќазаќтардыњ жергілікті халыќ екенін мењ-

зейді. Т‰ркі-саќтардыњ ж‰здеген обалары

саќталѓан атаќты ‡кек даласы ХХ ѓасыр-

дыњ екінші жартысына дейін Шыѓыс Ќазаќ-

стан облысына ќараѓаны мєлім. Біраќ,

кењес дєуірінде т‰рлі себептермен Ќоса-

ѓаш Ресейдіњ ќ±рамына μтіп кеткен. Ењ

μкініштісі, осыдан бастап, Ќазаќстанныњ

солт‰стік шыѓысындаѓы тау т±рпатты, та-

биѓаты кμркем, шμбі ш‰йгін, жайылымы

жаќсы Ш‰й жєне ‡кμк жазыѓы жат ж±рттыќ-

тардыњ ќолына кμшті.

 Ќосаѓаш ќазаќтары да жиырмасыншы

жылдардаѓы аќ пен ќызылдыњ арасын-

даѓы ќанды ќырѓынды, отызыншы жыл-

дардаѓы бай-манаптыњ м‰лкін тєркілеу

кезіндегі ќудалауды, ±лт зиялыларын

ќынадай ќырѓан зобалањды жєне ¦лы

Отан соѓысы кезіндегі ауыр к‰ндерді ба-

сынан кешірді.

Марал

шаруашылыѓы –

негізгі кєсіп

Дєуиелбек аќсаќалдыњ Моњѓолия-

дан осы жерге келуініњ сыры марал ша-

руашылыѓымен айналысуда жатса ке-

рек. Ќосаѓаш – Ресейдегі марал μсіретін

ірі аудан. Нарыќ табалдырыќтан аттаѓан

кездерде марал μсірушілер даѓдарыс

жаѓдайында ќалды. К‰нкμріс нашарла-

ѓан соњ кμптеген марал сатылымѓа т‰сті,

к‰рт азайды. Дегенмен, соњѓы екі-‰ш жыл-

дан бері марал мен тењбіл б±ѓыныњ т±ќы-

мын асылдандыру, олардыњ санын арт-

тыруда кμптеген игі шаралар ж‰зеге асы-

рылып жатыр.

Айта кетерлігі, біздіњ елімізде де ма-

рал шаруашылыѓы ќолѓа алынѓандыѓы

мєлім. Тєуелсіздіктіњ жиырма жылдыѓы

ќарсањында Ќатонќараѓай ауданы ма-

рал жєне б±ѓы шаруашылыѓын дамытуѓа

байланысты халыќаралыќ жиын μткізді.

Осы іс-шарада Ресейдіњ Ќосаѓаш ауда-

нымен "Ќатонќараѓай-Ќосаѓаш ауданда-

рыныњ табиѓи ресурстарын саќтау"

жμнінде меморандумѓа ќол ќойылды.

Марал шаруашылыѓындаѓы білері кμп

ќандастарымыздыњ тєжірибемен бμлісіп

ж‰ргендігі ќуантарлыќ жаѓдай.

Дєст‰рді дєріптеп,

μнерді баѓалаѓан

μлке

Ќосаѓаш ќазаќтары небір ќиын тари-

хи  кезењдерді  басынан μткізсе де хал-

ќыныњ шамамен тоќсан пайызы ана

тілінде таза сμйлейді. Ќазаќстаннан тыс

ќазаќтардыњ ішінде бірінші болып μз эн-

циклопедиясын шыѓарды. Ауданда "Ми-

рас" ќазаќ мєдениет орталыѓы ж±мыс

істейді. Алтай ќазаќтары м±ражайында

батыр бабаларымызѓа арналѓан жеке

бμлме бар. Онда Ќаракерей Ќабанбай-

дан бастап, Кењес Одаѓыныњ батыры

Жєнібек  Елеусізовке дейінгі баћад‰р

батырларымыздыњ тарихы жазылып

ќойылѓан. Сонымен бірге, ±лттыќ-мєде-

ни орталыќтыњ "Керуен" жєне "Мирас"

секілді ансамблі ж±мыс істейді.

Спортќа, оныњ ішінде ±лттыќ спорт

т‰ріне де ерекше кμњіл бμлген. ¦лыс-

тыњ ±лы к‰ні – Ќосаѓаштыњ ењ ќасиетті

мерекесі. Осы к‰ні ќазаќ к‰ресі, арќан

тартыс, тењге алу ойналады. Ќазаќы

дєст‰рлер саќталып, ±лттыќ μнер наси-

хатталады.

Ќосаѓаш ќазаќтарыныњ кμшпенді

елдіњ ±рпаѓы екенін єрбір ‰йге бас

с±ќќан сайын кμз жеткізесіз. ‡йлері

аѓаштан салынѓанымен, іші т±скиіз, сыр-

маќ, ќ±раќ кμрпе, ќазаќы оюмен μрнек-

телген жастыќтар мен кесте-орамал,

ќоржын, кебежемен кμмкерілген.

Ќосаѓашта ауылдар мен μзен-

кμлдердіњ атауы таза ќазаќ тілінде.

Кіндіктас, Єрі аќќан, Бері аќќан μзен-

дері, Ш‰й даласы, М±зтау шыњы

б‰гіндер єлемге єйгіленіп ‰лгерді. Таѓы

ќосарымыз, μњірде егін жаќсы дамыѓан.

Тары, с±лы, бидай μсіріледі.

Ќосаѓаш ауданыныњ єкімі Єуелхан

Жатќамбаевтыњ бастамасымен  Жања-

уыл, Тμбелер, Ташанты ауылдарында

жањадан мешіттер бой кμтерген. Ш‰й

ќазаќтары Ислам дінін μздері ѓана берік

±станып ќоймай, μзге ±лттарѓа да ‰лгі

болып келеді. Єуелхан аѓамыз μзі бас

болып ±йымдастырып, т±њѓыш рет Ре-

сей ќазаќтарыныњ бірінші ќ±рылтайын

μткізген болатын. Кейін б±л ‰рдіс к‰ні

б‰гінге дейін ‰зілген жоќ. Єуелхан Жєзи-

т±лын б‰гінде тєжірибелі басшы ретін-

де республика халќы, басшылары

ќ±рмет т±тады. Ол Ресей мемлекетіне

белгілі ќайраткер т±лѓа ретінде т‰рлі ма-

рапаттарѓа ие болѓан.

Ауданда "Ш‰й н±ры" деген ќазаќша

газет шыѓады. Онда жергілікті аќын-жа-

зушылардыњ туындылары мен маќала-

лары жарыќ кμріп т±рады. Сондай-аќ

Ќазаќстанда болѓан аса ірі оќиѓалар,

жалпы ќазаќќа ќажетті жањалыќтар га-

зеттіњ тμріне орналастырылады.

Ќостанай - Алтай μлкесі (Ресей) -

Ќостанай.

 АЛЫСТАЃЫ  АЃАЙЫН

Алтай аймаѓындаѓы Ќосаѓаш ауданы ежелден

ќазаќтардыњ мекені саналады. Шет елдерде алты

миллионѓа жуыќ ќандастарымыз бар десек, олардыњ бір

миллионнан астамы Ресейде т±рады екен. Ќосаѓаштыќтар

Ш‰й ќазаќтары деген атпен де танымал. Олай дейтін себебі,

т‰ркілердіњ тμрі аталып кеткен Ш‰й даласы М±зтаумен

жалѓасып жатыр. Ал Ќосаѓаш - М±зтау етегіндегі елді мекен.

Ол Таулы Алтай ќаласынан  оњт‰стік-шыѓысќа ќарай 530

шаќырым ќашыќтыќта орналасќан.

Жаќында осы Ќосаѓашќа біздіњ де жолымыз т‰сті.

Жергілікті халыќ Ќазаќ елінен барѓан ќандастарын ќ±шаќ

жая ќарсы алып, бауырына басты. Екі елдіњ μкілдері

ш±рќырасып табысты. Ќалай дегенмен, ќаны бір ќазаќ

емеспіз бе?!

Ќасќырбай

             ЌОЙШЫМАНОВ

               

ЌОСАЃАШТАН

ЌОСАЃАШТАН

ЌОСАЃАШТАН

ЌОСАЃАШТАН

ЌОСАЃАШТАН

ескен ќоњыр леп

ескен ќоњыр леп

ескен ќоњыр леп

ескен ќоњыр леп

ескен ќоњыр леп

Біздіњ

      аныќтама:

Ќосаѓаш

ауданы

Климаты ќоњыржай.

Жазы ќысќа жєне салќын.

Солт‰стік шыѓысы

Тува Республикасы,

Моњѓолияныњ Баян ¤лгей

аймаѓы, оњт‰стігі

Ќытайдыњ Алтай μлкесі

мен Шыѓыс Ќазаќстан

облысымен шектеседі.

Халќыныњ саны 17,5 мыњ.

Оныњ шамамен 60%

ќазаќтар ќ±райды.


Арқалықта: 7-55-91

Рудныйда: 5-57-60

Аманкелдіде: 2-17-40

Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02

Сарыкөлде: 2-25-17

Редакцияның

мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 

Әл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-36

Әлеумет, білім, мәдениет: 54-26-42

Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25

Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 

54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:

54-54-45 

Корректура: 54-34-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11588. Тапсырыс 902                  Нөмiрдiң кезекшi редакторлары:  Ш.ҚОҢҚАБАЕВА, Қ.ДОСЖАНОВА.

Директор-Бас редактор

ЖАНұзАҚ

АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 

редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 

министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 

берiлген. 

Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 

беттелдi. Офсеттiк басылым. 

Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-

сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 

жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 

асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 

жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 

болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 

мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

Директор-бас редактордың қабылдау

бөлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордың 

 орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бөлім редакторлары: 54-79-68, 54-28-42

24

26 маусым  2015 жыл

БАЛДӘУРЕН

Махаббат 

 

БЕКБАЙ

Таңертеңгі  түгендеу.  Генерал 

С.Бәкіров  атындағы  жазғы  лагерьдің  

демалушылары  Қостанай облыстық 

балалар  үйінің  тәрбиеленушілері  сап 

түзеп тұр. Олар бүгін футболшы құр-

быларына қошемет көрсетуде. Жақын-

да Алматы қаласында  балалар үйінің 

тәрбиеленушілері арасындағы футбол-

дан республикалық турнир өткен еді. 

Тобыл  өңірінің  жас  футболшылары  

5-ші орынды еншілеп қайтты.  Қоста-

найдың  намысын  қорғаған  команда-

ның капитаны 

 Серік Көкенов. Жас 

жеткіншек  алты  жастан  бері  осында 

тәрбиеленуде. Төрт ағайынды баланың 

ата-анасы ішімдікке салынып кеткен. 

Ал, басқа туыстарының бұл балаларға 

қарағысы жоқ. 12 жасар Серік Алматы 

қаласындағы  сапарынан  ерекше  әсер 

алып қайтыпты. – Серікпен тағдырлас мұнда 130-дан 

астам  бала  демалып  жатыр.  Ал,  20 

балғын туыс-туғандарымен бірге жазғы 

демалысын  өткізбек.  Биылдан 

бастап  осындай  жаңашыл-

дық  енгізілген.  Төрт  жақты 

келісім-шарт  жасасу,  тұрмыс-

тық  жағдайдың  оңды  болуы  

туыстарға  қойылатын  басты 

талап, 


– дейді Қостанай облыс-

тық балалар үйі директорының 

орынбасары Күләш Хасанова. 

Жазғы демалысқа ертерек-

тен  дайын далған  тәрбиешілер 

балғындардың  әр  күндерінің 

ерекше өтуіне арнайы жоспар 

дайындаған.  Онда  жас  ерек-

шеліктері  мен  олардың  тілектері 

ескерілген.  Сөйтіп,  жетімдер  және 

ата-ана  қамқорлығынсыз  қалған 

жасөспірімдер табиғат аясында асыр 

салып ойнап қана қоймай, мектептегі 

білімдерін одан әрі ұштамақ. Тәрбие 

сабақтарында Қазақ хандығының 550 

жылдығы,  Қазақстан  халқы  Ассам-

блеясының 20 жылдығы және де Ұлы 

Жеңістің 70 жылдығы тақырыптары 

назардан тыс қалған емес.

Спорттық жарыстармен қоса, осын-

дағы  медбикелер  мен  биолог  маман-

дармен балалар емдік шөптерді тереді. 

Одан асқазанға емдік әсер ететін шай 

әзірлеп,  пайдаланады.  Суда  малтып, 

Балалық шақтың  

қызығы не?

дене  шынықтыру  үшін  де  мүмкіндік 

туды. Аталмыш лагерьде биыл қауыз 

іске  қосылды.  Балалардың  салауатты 

өмір салтын қалыптастыруына барлық 

жағдай жасалды десек, артық айтқан-

дық емес.

Жалпы,  Тобыл  өңіріндегі  тағдыр 

тауқыметіне  ұшыраған  балалар  «Ме-

рей»,  «Лесная  сказка»,  «Алтын  гүл» 

лагерьлерінде  жазғы  демалыстарын 

өткізетін болады. Сонымен қатар, рес-

публикалық  «Балдәурен»  лагерінде 

Рудный  қаласындағы  балалар  үйінің 

15 тәрбиеленушісі тынығып келмек. 

Облыс бойынша 9 мемлекеттік және 

5 жекеменшік лагерь бар. Балғындарын 

табиғат аясында демалуға жіберем деу-

шілерге  таңдау  кең.  Тұрмысы  төмен, 

көп балалы  отбасыдан шыққан және 

ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала-

лар, сондай-ақ жетімдер  лагерлерде те-

гін демалады. Оқуда озат немесе спорт-

тық жарыс тарға қатысатын балғындар 

республикалық  «Балдәурен»  лагеріне 

жолдама алады. Сонымен қоса, қала-

ларда 71 қосымша білім беру 

ұйымдары  бар.  Бұл 

–  аула 


клубтары мен оқушылар ор-

талықтары.  Мұнда  да  жас 

жеткіншектердің жазғы дема-

лысты әсерлі өткізуге барлық 

жағдай жасалған. Әулие көл, 

Науырзым,  Меңдіқара  ау-

дандарында күркедегі лагерь 

ұйымдастырылған. Экология 

мен биологияға жаны жақын 

оқушылар  орманға  шығып, 

табиғат  сырын  зерттеумен 

айналысады. 

Қ о с т а н а й   о б л ы с т ы қ 

әкімдігінің  білім  беру 

басқармасының  бөлім  бас-

шысы  Светлана  Морозенко 

қиын  балаларды  баса  на-

зарда  ұстау  қолға  алынды 

дейді. Бүгінгі күні,  облыс 

бойынша,  тәртібі  нашар 

1672 кәмелеттік жасқа жет-

пегендер  тіркеуге  алынған. 

Мектептерде  әрбір  балаға 

тәлімгер, мұғалімдер бекітіл-

ген.  Олар  жасөспірімнің 

жазғы  демалысын  қайда, 

қалай  өткізіп  жатқанын 

бақылауда ұстайды. Суреттерді түсірген Бағдат 

Ахметбеков.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Облысымыздағы  «Алтынгүл» 

балалардың    жазғы  сауықтыру 

лагерінде оқушылар мен колледж 

шәкірттері  арасында  турист- 

экологтардың  слеті өтті.  Облыс  

қалалары  мен  аудандарынан 

12  құрама  команда  қатысты. 

Сарыкөл  ауданының  намысын 

Арман  Шәймерденов  жетек-

шілік  етуімен  Тимирязев  орта 

мектебінің оқушылары қорғады. 

Жарыс туристік бағдарлама, бай-

қау бағдарламасы және эколог-

тар байқауынан тұрды. Туристік 

бағдарламада  біздің балалары-

мызға  тең  келер  ешкім  болма-

ды, олар өздерінің  қарсыласта-

рын  үлкен басымдықпен артта 

қалдыр ды. Екінші  кезең фото-

есептеме, экспресс-газет, капи-

тандар,  бивуактар,  туристік  ән 

және аспаздар байқауынан тұр-

ды. Аспаздар байқауында  Аль-

бина Лавринович пен Ақжол Сұл-

танхамитов II-ші орынды иеленді. 

Жалпыкомандалық  есепте  I-ші 

орынды Жітіқара ауданының «Го-

ризонт», II-ші орынды Сарыкөл 

ауданының  «ТСШ», III-ші орын-

ды Қостанай қаласының  «Сол-

нышко» командасы жеңіп алды. 

Команданың  жаттықтырушысы  

А.Шәймерденов  команданың 

сапалы дайындығы мен облыс-

та  балалар мен жасөспірімдер 

туризмінің дамуына үлкен үлес 

қосқандығы үшін облыстық білім 

беру  басқармасының  мақтау 

қағазымен марапатталды. Д. МАХМУТОВА.

Тимирязев ауылы,Сарыкөл ауданы.

Жеңіспен оралды

Document Outline

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24


1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал