26 маусым 2015 ж жұмажүктеу 1.05 Mb.

бет7/8
Дата06.06.2017
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

(Ғаламтордан)

– Қайда жұмыс істейсің?

Әуежайда

– Кім болып?

– Әжетхана тазалаушы

– Мұндай жұмыстың қажеті қан-

ша? Таста одан да!

– Осыны сылтау қылып авиациядан 

кетейін бе?!

***

Жұмыс  іздеген  бір  жігіт  бас­

тықтың әңгімелесуінен өтуде:

– Арақ ішесің де?

– Бар ма?

– Жоқ. Негізінде сұрап жатқаным 

ғой.

– Негізінде, мен де ішпеймін.

***

Түрме  бастығы  өлім  жазасына 

кесілген  қылмыскерді  электр  орын-

дығына отырғызуда

– Сіздің соңғы тілегіңіз?

– Менің қолымнан ұстап отырыңыз­

шы, қобалжығаным сонда басылады. 

***

Кешқұрым көршісінің есігін қаққан 

келіншек: 

– Әйгерім, оқтауың бар ма?

–  Бермеймін,  өзім  де  күйеуімді 

күтіп отырмын!

***

– Ата, соғыс кезінде сіз екі ұшақты 

құлатыпсыз ғой?

– Иә, екеуіне де жағар майды жар-

тылай құйып едім . . .

***

–  Бизнесмен  мырза,  сіздің 

есепшіңіздің ақшаңыз бен қызыңызды 

алып қашып кеткені рас па?

– Рас. Бірақ, ол барлығын да қай­

тарамын деп тілдей хат қалдырған 

екен. Қызымды кеше ұшаққа отырғы­

зып жіберіпті . . .

 ***

–  Эх,  әкемнің  айтқанына 

құлақ асу қажет еді. Мен болсам, 

тыңдамадым. Әттеген­ай, не деген 

сұмырай едім.

– Әкең саған не айтып еді?

– Айтып отырмын ғой, не айтқанын 

естімедім деп . . .

***

Жол жүру ережесінен емтихан.

– Сіз көлікпен келе жатырсыз.  Бір 

мезетте алдыңыздан кәрі кемпірді же­

тектеген қыз шыға келеді. Сіз сонда 

қайсысын басасыз?

– Хм... Кемпірді.

– Тежегішті басу керек, тежегішті! 

***

– Сіздің салмағыңыз қанша?

– 115

Қанша болғанын қалайсыз?

– 60

–  Хм,  артық  55  келі  салмақ... 

Аяғыңызды кесіп тастауға болады...

– Немене?!

–  Жо­жоқ,  мен  әншейін,  тығы-

рықтан шығар жолдарды қарасты-

рып жатырмын.

СҰРАҚТАРЫ:

1. XVIIІ ғасырда шығармалары аңызға айналған 

сардарлар Қабанбай мен Бөгенбай батырларға ар-

налған халық ауыз әдебиеті көрнекті өкілдерінің бірі;

2. Көзінің тірісінде үлкен абыройға ие болып, қа-

зақ халқының есінде қазақ жерін біріктіруші ретінде 

қалған хан;

3. 1773 жылы 17-18 қарашада Усиха өзені бойында 

Пугачевке жолыққан Нұралы ханның арнайы өкілі;

4. Е.Пугачев көтерілісінде басты күш қазақтар-

дан құралып, басып алған бекініс;

5. 1836 жылы Кенесарының ағасы Саржан өлтіру-

ге бұйрық берген хан:

6. 1802 жыл С.Датұлы қаза болған жер

7. С.Датұлы старшын болған ру;

8. Кенесары әскерінің жеке отрядын басқарған 

белгілі батыр, Амангелдінің атасы

9. 1822 жылғы «Сібір қазақтарының Ережесі» 

бойынша аға сұлтанға 10 жылғы еңбегі үшін берілген 

атақ:

10.Кіші жүздегі көтеріліс басшыларының бірі, 

Пугачев көтерілісіне қатысқан батыр

11. 1860 жылы 19-21 қазанда қоқандықтар мен 

орыс әскерлері шайқасқан жер?

12. 1791 жылы Кіші жүздің ханы болып сайланды?

Ойдан


 

шыққан


 өлең

Әзіл әлемінен Фотоэтюдті түсірген Қ.ҚОЙШЫМАНОВ.

нан айнып, адасќан ќауымѓа

айналып кетуіміз бек м‰мкін"

Б±л кітапта нешеме ѓасыр-

лар бойына ата-бабаларымыз-

дан бері ќарай ±станып келе

жатќан єдет-ѓ±рып, салт-сана,

дєст‰ріміздіњ адамгершілік

принциптеріміз бен д‰ниета-

ным, кμзќарастарымыздыњ μз

дініміздіњ рухымен, ±станѓан

маќсат-м±раттарымен бір арна-

да тоѓысып, бір-бірімен μзара

жымдасып, сай келетін, ойѓа

ќонымды т‰рде баяндалѓан.

Дала елініњ ќалыњ ж±ртын

жаќсылыќ пен имандылыќќа

‰ндейтін  осынау ќадірлі де

ќ±нды кітап кμзі ашыќ, кμкірегі ояу

кєрі-жасты бір сілкіндіріп, ашыќ

ой, асыл мазм±нымен риза ет-

кенін жаќсы білеміз. Алдаѓы

уаќытта  дін мен дєст‰рдіњ бір-

т±тастыѓын саќтап, Алла таѓала-

ныњ ємір еткен амалдарына бой

±сына отырып, исламѓа деген

адалдыѓымыз бен ќ±рметімізді

арттыра беру абыройлы боры-

шымыз болмаќ.

Соњѓы екі жыл аясында ЌМДБ

басшылыѓымен Республика ай-

маѓында μткізіліп жатќан діни-на-

сихаттыќ мањызды шаралар кμп-

шілік кμњіліне ќуаныш ±ялатып

келеді. Осындай аса мањызды ‰л-

кен ж±мыстардыњ бірі аќпан ай-

ында Астанада μткен мешіт имам-

дарыныњ  республикалыќ  фору-

мы болды. ¤зініњ мєні мен маѓы-

насы жμнінен ќ±рылтайлардан

кем соќпайтын б±л келелі жиын-

да шариѓат талаптарына сай ат-

ќарылѓан ж±мыстардыњ жетістік-

тері айтылып, алдаѓы бес жылѓа

белгіленіп отырѓан ауќымды

істердіњ белестері белгіленіп, та-

рихи ‰рдістіњ, амалды іс-ќимыл-

дыњ єдістері мен  тєсілдері сара-

ланѓан. Ел дамуыныњ ќазіргі ке-

зењдегі жай-к‰йі мен жаѓдайла-

рын жан-жаќты ескере отырып,

заман рухына сай ЌМДБ ќыз-

метін одан єрі дамытудыњ Т±жы-

рымдамасын ќабылдады. Соны-

мен бірге б±л форумда ќазаќ елі

м±сылмандарыныњ исламдаѓы

бейнесін жєне шариѓат пен діні-

міздегі алар орнын сипаттап ай-

ќындайтын ќ±жат – Ќазаќстан м±-

сылмандарыныњ Т±ѓырнамасын

талќылап ќабылдады. Ел м±сыл-

мандарыныњ μмірінде м±ндай

стратегиялыќ мєні бар баѓдарла-

малыќ жоспарлар б±рын-соњды

болып кμрмеген. Аталѓан б±л екі

ќ±жаттыњ маќсаттары айќын да

зор: еліміздегі м±сылман ќауым-

ныњ μзекті деген мєселелерін,

баѓыт-баѓдарын айќындап ше-

шу, ќоѓамныњ барлыќ м‰шелері-

мен санаса отырып, мемлекет

м‰ддесін жєне зањнамалыќ к‰ші

бар шешімдерді ескеру арќылы

μз дініміздіњ рухани гуманитар-

лыќ ыќпалын ныѓайтып, арттыру.

Болашаќта мешіттер мен

имамдардыњ к‰нделікті ќызметін-

де басшылыќќа алынатын б±л екі

баѓдарлама мыњ жылда да мєні

кеміп, μзгермейтін дєуірлік ќуат-

к‰ші, рухы бар ќ±жаттар болып

саналады. Ќазаќ м±сылманда-

рыныњ  діндегі Ата зањы тєрізді

б±л баѓдарламалар дінімізді да-

мытып, μркендетуге игі ыќпал

етеді деп сенеміз. Діни ілім мен

тєжірибені Єбу Ханафи мазхабы-

ныњ ±станымдарына сєйкес да-

мытып, іске асыруды ќамтамасыз

ететін сара жолымыз болмаќ.

Форумда ќабылданѓан баѓдар-26 маусым 2015 жыл

19

"Саясат к‰нде μзгереді, ал дін– мєњгілік"

Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ.

Ежелден еркіндікті армандап

келген халќымыз Тєуелсіздіктіњ

аќ тањы атќаннан кейін асыл

дініміз – исламмен ќайта табы-

сып жатыр. ¦мыт бола бастаѓан

мєдениетіміз бен салт-дєст‰рі-

мізді, тіліміз бен дінімізді жања за-

манѓа сай жањѓыртып дамытуѓа

жаѓдай туа бастады. Ал, нешеме

ѓасырлардан бері ата-бабала-

рымыздыњ ±станѓан діні – ислам.

Ол б‰кіл адамзат пен μркениет

тарихына айрыќша ‰лесін ќосып

келе жатќан ±лыќ дін. Дініміздіњ

тарихи даму жолына ойша кμз

ж‰гіртсек. Исламныњ Жаратушы

ќ±діреттен келген Ќ±ран Кєрім-

нен кейінгі негізгі т‰п ќазыѓы М±-

хаммед Пайѓамбардыњ (с.ѓ.с.) ха-

дистері мен с‰ннеті. Бір Аллаѓа

сенген ±лтымыз μзініњ м±сылман-

дыќ μмір салтына Ќ±ранды жєне

с‰ннет дєст‰рлерін біріктіріп,

ќабыстыра білген. Демек, μткен

бабалардыњ тіршілік тынысын-

даѓы осы жайды б‰гінгі жања

±рпаќќа ±ѓындыру замана тала-

бы болып отыр.

ЌМДБ-ныњ соњѓы бір-екі жыл-

да тындырып келе жатќан ора-

сан зор ж±мыстарыныњ маѓына

мєні де осыѓан саяды. Ќазаќ хал-

ќы μзіндік ділі бар, тамырын те-

рењге жайѓан ќ±ндылыќтары, ру-

хани бай м±ралары мол ±лт.

Тіліміз бен дініміздіњ, μнеріміз

бен салт-сана, дєст‰ріміздіњ бір

бμлігі ретінде ислам да єр заман-

да μркендеп, дамуымыздыњ

±йтќысы болып келеді. Жєне ал-

даѓы  уаќытта да солай бола бе-

ретініне сенеміз.

ЌМДБ тμраѓасы, Бас М‰фтиі-

міз, хазрет Ержан ќажы Малѓа-

жы±лыныњ бастамасымен жарыќ

кμрген "Дін мен дєст‰р" атты кі-

тапта хазрет М‰фти былай деген:

"... маќсатымыз – ±лттыќ таби-

ѓатымызбен сабаќтас шариѓат-

таѓы мазхабымыз бен танымдыќ

мектебімізді  т±ѓырлап, асыл д‰-

ниелерімізді, жаућарларымызды

жарыќќа шыѓару, ‰зілгенімізді

жалѓап, жоѓалтќанымызды т‰ген-

деу, сан ѓасырлыќ тарихы бар

діни дєст‰рлерімізді ќалпына

келтіру. Сол арќылы ќазаќтыњ то-

лыќќанды ±лтќа, Алаштыњ іргелі

елге айналуы ‰шін ќолдан кел-

генше ‰лес ќосу... Ќоѓамды ын-

тымаќќа ±йытатын, бірлікке бас-

тайтын ќ±ндылыќтарымызды

ќадірлеуіміз ќажет. Дєст‰рлі

дінінен, ділі мен тілінен, єдет-

ѓ±рпынан ажыраѓан елдіњ бола-

шаѓы жоќ. Сол ‰шін рухани

ќ±ндылыќтарымызды ќ±нттай

белгеніміз жμн. Єйтпесе, Ќ±ран

Кєрімде ескертілген аќиќат жолы-

ламада мешіт ќызметіндегі имам-

дар жайлы кμп ж±рттыњ кμкейін-

де ж‰рген ойлар тμњірегінде жаќ-

сы пікірлер айтылѓан. Ќазіргі

имамдар б±ѓан дейінгі ќызмет-

керлерге ќараѓанда дін жаѓдайы-

нан жаќсы хабардар, оќыѓан

адамдар. С‰йінеріміз сол – кμбі

жастар. Єйтсе де μмір бір орын-

да т±рмайды. Ќазіргі уаќыт μзге-

ше. Ж‰ктелер міндет те, жауап-

кершілік те артып отыр. Заман

рухын д±рыс та терењ т‰сінудіњ

сыртында  ‰здік білім, д‰ниеуи

саясаттыњ да ќыр-сырынан ха-

бардар болуды ќажет етеді.

Бір сμзбен айтсаќ, имамдар,

мешіт ќызметкерлері б‰гін μмір

драмасыныњ ќалыњ ортасында

ж‰рген жандар. Сондыќтан олар-

ѓа єркез Алла жар болып, діни

білімі,  адамгершілік  абзал  ќа-

сиеттері, кішіпейілділігі мен мей-

ірімді жан-д‰ниелері, кμпшілікті

єрдайым жаќсылыќќа жетелеу,

оларды ќалыњ ж±рттыњ аќ бата,

аќ алѓысына бμлей берсін де-

мекпіз!


Ќазіргі заманда діни ќызметте

ж‰рген т±лѓалар ќоѓамдаѓы кμш-

басы дењгейіндегі ањыздай асыл,

абзал жандар болуѓа керек. Діні-

міздіњ абыройын асќаќтатып, ме-

рейін ‰стем ететін де осылар.

Сондыќтан да олардыњ этикасы

деген озыќ дамыѓан μркениетті,

мєдениеті жоѓары елдердіњ осы

заманѓы этикасынан  да биік дењ-

гейде болѓаны лєзім. Єйтеуір

кемшін  т‰сіп жатпауымыз керек.

Астана форумы тек дін сала-

сында ѓана емес, ел μміріндегі

‰лкен тарихи оќиѓа болды. Оѓан

арнайы келіп ќатынасќан бірне-

ше шетелдік ислам діні ќайрат-

керлері мен басшылары форум

ж±мысына жоѓары баѓа беріп,

онда ќабылданѓан тарихи ќ±жат-

тардыњ – Т±ѓырнама мен Т±жы-

рымдаманыњ  сыр-сипаты мен

алѓа ќойып отырѓан заманауи

міндеттерініњ терењ мєн мањы-

зын атап, дєл осындай маќсат-

таѓы ‰лкен форумдарды μз елде-

ріњде де μткізудіњ ќажеттілігін ай-

тты, ЌМДБ-ныњ б±л ќызметіне зор

баѓа берді. Діни форум жєне онда

ќабылданѓан тиісті шешімдер ел

м±сылмандарыныњ, дін ќызме-

тіндегі имамдардыњ да алдаѓы

ж±мысында тыњ серпіліс тудыра-

ды. Діни насихаттыњ сипаты мен

мазм±ны жаќсарып иманды,

ізгілікті істер μрлеу алатынына

сенім білдірді. Ќазаќ елі м±сыл-

мандары б±рын-соњды естіп те,

оќып та кμрмеген м±ндай тарихи

тыњ баѓдарламалар дін басшы-

лыѓына жањадан ѓана келген аса

білімді, имандылыќ  рухымен ер

жетіп есейген, ислам м±раттары-

на мейлінше адал жєне оларды

терењ т‰сінетін оќымысты жас

ѓ±лама ќажы азаматтардыњ терењ

ізденісі мен аса жемісті ќызметі-

ніњ нєтижесі. Мєњгілік елдіњ діні

де мєњгілік! Асыл дініміздіњ мєњ-

гілік мєні бар м±раттарын, сара

жолын айќындаѓан Т±ѓырнама

мен Т±жырымдамамыз ќайырлы,

ќ±тты болсын! Б±ларѓа Жарат-

ќан Алламыздыњ н±ры жаусын!

Ел халќын ынтымаќ пен бірлікке,

баќыт пен  берекеге, тыныш-

тыќќа жеткізе берсін!

Жолбарыс ќажы БАЯЗИД,

аќын, Ќазаќстан

Жазушылар одаѓыныњ

м‰шесі, Ќостанай ќаласыныњ

ќ±рметті азаматы.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Алѓаш  жолыќќанымда ол

ежелгі танысындай мені  баурап

єкетті.  Сμзі салмаќты. Пікірі ор-

ныќты. Жымиып к‰лгені де єдемі.

Облыстыќ газетте жарияланѓан

маќалаларын т±шынып оќыѓаным

болмаса, б±рын-соњды  кμрмеген

адамым.  Єйтсе  де  мамандыѓы-

мыздыњ сєйкестігінен тез ‰йлесіп

кеттік.

"Болар бала бесігінде б±лќы-нар" демекші, μршіл талабы ±шуѓа

ќанатын ќомдаѓан тау ќыранын

елестеткендей. ЌазМУ-діњ журна-

листика факультетіндегі дєрісін

місе т±тпай, ±дайы ізденісте  ж‰реді

екен.


Єуелі облыстыќ "Торѓай тањы",

беріректе "Ќостанай тањы" газетте-

рінде меншікті тілші ќызметін ат-

ќарѓан т±ста б±лаќ суын шμліркеп

ішкен жолаушыѓа ±ќсады. ¤зіндік

жазу мєнерімен т‰рлі жанрѓа ќалам

тербеді. Тањдаѓан таќырыбын жете

мењгерді. Сμзі  мен  сμйлемі мінсіз

ќаланѓан кірпіштей. Жазуы да ап-

аныќ, тайѓа тањба  басќандай. Сол-

ѓ±рлым редактор да, оныњ орынбасар-

лары да, бμлім мењгерушілері де еш

жерін т‰ртпейді. Кезекшілер лездеме-

лерде жарыса маќтайды.

Єсіресе, малды ауылдыњ μзекті

мєселелері ќамтылѓан сериялы мате-

риалдары оќырман ќауымѓа ±нады.

Соѓан орай т±стастары  "Ќайран, біздіњ

Мылтекењ!" десіп сыртынан талай

тамсанды да.

Ауданда мєдени, єдеби шаралар

μтерде ±йымдастырушылар ‰йрен-

шікті  єдетімен  шарќ ±рып Мылтыќ-

байды іздейді. ¤йткені, сахнаѓа кμте-

рілген соњ бір жапыраќ ќаѓазына анда-

санда ‰њіледі де, бєйге атындай ±заќќа

сілтейді. Мєселен, атаќты аќындар

Сырбай Мєуленовтыњ, Ѓафу Ќайыр-

бековтыњ, танымал жазушылар Ќой-

шыѓара Салѓаринніњ, Ќоѓабай Сєрсе-

кеевтіњ кештерін ж‰ргізген сєттерін

тамашалап, шешендік μнеріне тєнті

болѓанмын.

Жергілікті атќару органдары жо-

ѓары жаќќа мањызды ќ±жаттарын

жіберерде де Мылтыќбайдыњ кμмегі-

не ж‰гінеді. Сауаты мол жас маман

тапсырманы б±лжытпай орындап,

±шќырлыѓын танытады.

Тек кейбіреулердіњ "жуу жолы-

мен" ењбегіне ризашылыѓын білдіру-

ге єрекеттеніп, шабыттыњ аќ шаѓала-

сы тμбесінде ќалыќтаѓан мезетті те-

жейтіні-аќ жаман.

М±ндай жаѓымсыз ќылыќ ќ±лаѓы-

ма шалынып, оњашада ќалаѓа ќоныс

аудару керектігін ескерткенмін, соны-

мен ќатар, Алматыдаѓы  оќу орнын

‰здік бітіргендерге лайыќты ќызмет

б±йырмаѓанын наќты мысалдармен

дєлелдегенмін. Ќайтейін, жаќсы

кμретін інім уєжімді ‰нсіз тыњдаудан

єрі аспады.

Іс сапармен Торѓайѓа барѓанда

міндетті т‰рде Мылтыќбайды ќасы-

ма ертетінмін. Себебі,  ауданныњ ты-

ныс-тіршілігіне ќаныќ. Кез-келген

мєселеде ой бμлісуге дайын. ‡немі

кішіпейіл, аќжарќын ќалпынан айны-

майды.


... Ќоњыр к‰з. Тайфа апай ќаќпа

алдындаѓы сєкіде отыр тμњірегін

кμзбен шолып. Ал, жастар μзара бол-

машы нєрсеге мєз. Ќариямен сєлем-

десуге зауќы жоќ.

 Ертеректе ауаткомныњ н±сќаушы-

лыѓына орналастырѓан ќамќоршым-

ныњ еленбеуі меніњ ж‰регімді ауырт-¤МІР – ¤ЗЕН

Жанкелдин аудандыќ

"Біздіњ Торѓай" газетініњ б±рынѓы

редакторы Мылтыќбай

Ысмаѓ±лов жайлы  бір ‰зік сыр

ты. Шынымен, заманында єйелдер

арасынан  суырылып шыѓып, аупарт-

комныњ, ауаткомныњ хатшысы, газет

редакторы  ретінде есімі аудан кμле-

міне кењінен жайылѓан Сафарѓалие-

ваныњ ±мытыла бастаѓаны ма?

Кезекті жазѓы демалысымда

жањаѓы  оќиѓаны  Мылтыќбайѓа ќаз-

ќалпында баяндап, "Ешкім мєњгілік

емес. Біраќ, игі істері – келер ±рпаќќа

аманат, ‰лгі-μнеге. Ендеше ‰йіне єдейі

соѓып, т±њѓыш редакторлардыњ бірі

Тайфа апайдыњ жанын жадыратайыќ-

шы. Газетіњніњ соњѓы сандарын ќолы-

на ±статсањ, балаша ќуануѓа тиіс" де-

генмін. Обалы нешік, ±сынысымды

Мылтыќбай бірден ќолдады.

Табалдырыќтан аттаѓан бетте апай

бізді  ќ±шаѓына орады. Газетті ±сын-

ѓанда  редакциядаѓы  жастыќ шаѓы

ойына оралып, кμњілі босады.

Мањайды ќарањѓылыќ жайлаѓасын

р±ќсат с±рауѓа ыњѓайланѓанымызда

"Ќайда асыѓасыњдар. Отырыњдар.

Ендігі єњгімені дємніњ ‰стінде

гμйітейік", – деп ќимастыќ жасады.

¤мірден кμргені мен т‰йгені мол

кісі єріден ќозѓайды. Соѓыс жылда-

ры газетте μрескел ќателер жіберіп,

ќуѓын-с‰ргінніњ  ќ±рыѓына іліккен-

дерге тоќталѓанда жадында саќтау

ќабілетініњ мыќтылыѓына тањдандыќ.

Мылтыќбай ара-т±ра курстастары-

ныњ дені республикалыќ басылым-

дарда  белді  ќызмет  істейтініне мар-

ќаятын.

Д‰ниеден озѓанда естеліктеріноќып, єлгі достарыныњ сыњарынан

айырылѓан аќќудыњ к‰йін кешкенін

сездік.

"Орнында бар оњалар" деп бекерайтпаѓан ѓой, данагμй бабаларымыз.

Ш‰кір,  ќызы  Г‰лім  ќазір "Біздіњ

Торѓай" газетініњ редакторы.

– Єкем жазылушылардыњ санын

арттыруды кμздейтін. Келешекте ма-

териалдардыњ мазм±нын жоѓары дењ-

гейге кμтерсем, безендірілу сапасын

жаќсартсам деп армандайтын.

Мен газеттіњ ел арасындаѓы бе-

делін тμмендетпеу, сол арќылы

єкемніњ рухын риза ету ‰шін маза-

сызданамын, – дейді Г‰лім  аѓынан

аќтарылып.

Б‰гінде  ќара  сμздіњ  тайпалѓан

жорѓасы Мылтыќбай Ысмаѓ±ловтыњ

екінші μмірі зањды  жалѓасын тауып,

μміршењ туындыларымен киелі де

ќасиетті Торѓайдыњ тарихын толыќ-

тырып т±р.

"Жаќсыныњ аты μлмейді" деген

осы!

Жаќсылыќ Ж‡НІС¦ЛЫ,

баспасμз ардагері.


20

26 маусым  2015 жыл

Микрокредиттік  ұйымдарын 

қайта тіркеу үшін аз ғана уақыт қа-

лып отыр. Қазақстан Республика-

сының «Микроқаржы ұйымдары ту-

ралы» Заңнамасының 31 бабының 

1 тармағына сәйкес, коммерциялық 

емес  микрокредиттік  ұйымдар-

ды  қоспағанда,  микрокредиттік 

ұйым дар 2016 жылғы 1 қаңтарға 

дейінгі мерзімде Қазақстан Рес­

публикасының заңдарына сәйкес 

мемлекеттік  қайта  тіркелуге  жа-

тады.  Осы  тармақта  белгіленген 

талаптар сақталмаған жағдайда, 

микрокредиттік ұйымдар Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәй-

кес қайта ұйымдас тырылуға не та-

ратылуға  жатады.Коммерциялық 

емес микрокредиттік ұйымдар 2016 

жылғы 1 қаңтарға дейінгі мерзім-

де қайта ұйымдастырылуға не та-

ратылуға жатады.

Жұмыс  істеп  жүрген    микро-

кредиттік ұйымдар 2016 жылдың 

1 қаңтарына дейін   өз қызметінде 

микроқаржы  ұйымдары  туралы 

Заңның 31 бабының 4 тармағын-

да  көзделген  нормаларды    бас-

шылыққа алады.

Есептік  тіркеуден  өту  үшін, 

микроқаржылық  ұйым  өзінің  ор-

наласқан жері бойынша Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің фи-

лиалына  микроқаржылық  ұйым­

дар туралы Заңның 14 бабының 1 

тармағымен көзделген  құжаттар-

ды қоса  белгіленген нысандағы 

өтінішті ұсынады. 

Құжат  тізімдемесі  бойынша 

ұсынылатын құжаттардан басқа, 

кредиттік тарихты қалыптастыру 

және  оларды  пайдалану  жүйе­

сінің  қатысушыларына  қойыла-

тын талаптарға сәйкестігі туралы 

құжаттың көшірмесін ұсыну қажет 

екендігін  ескерген  жөн.  Аталған 

құжат  «Қазақстан  Республика-

сындағы кредиттік бюролар және 

кредиттік тарихты қалыптастыру 

туралы»  Қазақстан  Республика-

сының  Заңына сәйкес жасалған 

ақпарат беру туралы шарт жасау 

үшін қажет, сондай­ақ аталған құ-

жаттың бар болуы микроқаржылық 

ұйымдар туралы Заңнның 14 ба-

бының 1 тармағымен көзделген.

Микроқаржылық ұйымдардың 

ақпараттық қызмет нарығындағы 

өз қызметін бастауға дайын болуы 

жөнінде  және кредиттік тарихты 

қалыптастыру мен оларды пайда-

лану жүйесіне қатысушыларының 

қызметінде  ақпараттық  процесті 

ұйымдастыру бойынша талаптар-

ды орындауға дайын болу туралы 

ҚР Ұлттық Банкінің қорытындысы 

–  микроқаржылық  ұйымдардың 

кредиттік тарихты қалыптастыру 

және оларды пайдалану жүйесінің 

қатысушыларына қойылатын та-

лаптарға сәйкестігі туралы құжат 

болып табылады. 

Аталған  қорытындыны  алу 

үшін, микроқаржы ұйымына, Қа-

зақстан  Республикасы  Қаржы 

ұйым дарын  реттеу  мен  қадаға-

лау  агенттігі  Басқармасының 

2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 

қаулысымен бекітілген, кредиттік 

тарихты  қалыптастыру  жүйесіне 

қатысушылардың  қызметіндегі 

ақпараттық  процесті  ұйымдас­

тыруға  және  оны  пайдалануға, 

қауіпсіздік  жүйесін  қалыптасты-

руға, олардың электрондық жаб-

дықтарына,  кредиттік  тарихтың 

деректер базасының сақталуына 

және  үй­жайларына  қойылатын 

ең  төменгі  талаптарды  белгілеу 

жөніндегі Нұсқаулықпен белгілен-

ген талаптарды орындау қажет.

Микроқаржылық  ұйымдарды 

есептік тіркеу – Ұлттық Банкімен 

көрсетілетін мемлекеттік қызмет 

болып  табылатынына  қосымша 

назар аударамыз. Аталған қызмет 

ҚР  Үкіметінің  2015ж.  09.02.  «ҚР 

Үкіметінің 2013ж. 18.09. Мемлекет-

тік көрсетілетін қызметтер тізілімін 

бекіту туралы» № 983 қаулысына 

өзгертулер  енгізу  туралы»  №45 

қаулысымен Ұлттық Банктің мем-

лекеттік  көрсетілетін  қызметтер 

тізіліміне  енгізілген.

ҚР  Үкіметінің  2013ж.  31.12. 

№1567  қаулысымен  ҚР  Ұлттық 

Банкінің мемлекеттік қызмет стан-

дарты бекітілген – «Мик роқаржылық 

ұйымдарды есептік тіркеу».

Стандартқа сәйкес, мемлекет-

тік қызмет Қазақстан Республика-

сы Ұлттық Банкінің аумақтық фи-

лиалымен, сонымен қатар www.

egov.kz  «электрондық  үкімет» 

веб­порталы арқылы жүргізіледі.

Практикалық көмек, сонымен 

қатар, микроқаржылық ұйымдар-

ды есептік тіркеуге қатысты бар-

лық сұрақтар бойынша, қаржылық 

ұйымдарды бақылау және қаржы 

қызметтерін  тұтынушылардың 

құқығын қорғау бөлімінің маманда-

рына мына телефондар бойынша 

өтініш білдіре аласыздар: 8­714­

2­53­27­89, 53­31­11. Мекенжайы: 

Қостанай қ., Баймағамбетов көше-

сі, 195 үй, 322­кабинет.1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал