26 маусым 2015 ж жұмажүктеу 1.05 Mb.

бет4/8
Дата06.06.2017
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

26 маусым 2015 жыл

елдіњ т±лѓалары. 20.00 РТН. 20.30

Группа здоровья. 21.00 "Жаркий лед".

22.00 РТН. 22.30 Солнечная кухня.

23.00 Є. Бейсеуовке арналѓан кеш.

0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Каждый

за себя". 11.50 "Братство десанта".

12.55 "С‰йген жар". 13.45 "Джодха

жєне Акбар". 14.40 Ж±ма уаѓызы.

14.55 Ќылмыстыќ іс №. 15.30 Жања-

лыќтар. 15.40 Х.ф. "Ландыш сереб-

ристый". 17.40 Жди меня. 18.50 Поле

чудес. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген

жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20

"Джодха жєне Акбар". 23.20 П@утina.

23.50 Три аккорда.

6.50 КТК ќоржынынан. 7.35 "Са-

рай ханымдары". 8.25 Жањалыќтар.

8.55 "Карадайы". 10.10 "Отец Мат-

вей". 12.00 Новости. 12.35 Наша прав-

да. 13.35 "Хмуров". 15.30 Семейные

драмы. 16.50 КТК ќоржынынан. 17.45

"Карадайы". 20.30 Жањалыќтар. 21.00

Новости. 21.35 Наша правда. 22.30

Х.ф. "Мечтать не вредно". 0.30 Тай-

ный шоу-бизнес.

6.00 Т.х. "Три мушкетера". 8.00

Тањѓы пошта. 8.30 П@утina. 8.50

Жањалыќтар. 9.00 Новости. 9.10

Смак. 9.45 Х.ф. "Тариф новогодний".

11.35 Фабрика грез. 12.05 "Ду ќол

шоколад". 13.00 Караоке такси. 13.30

101 кењес. 14.00 П@утina+. 14.50 Уга-

дай мелодию. 15.35 Добрый вечер,

Казахстан! 16.40 Т.с. "Другая жен-

щина". 20.00 Первая программа. 20.35

"Другая женщина". 21.30 Кешкі кез-

десу. 22.50 Жањалыќтар. 23.20 Єн

дария. 0.05 Х.ф. "Спираль".

7.15 Х.ф. "Зина-Зинуля". 8.50 КТК

ќоржынынан. 9.50 Удиви меня. 11.00

Звездная жизнь. 12.00 Новости. 12.35

Х.ф. "В ожидании весны". 14.30 Путь

на Олимп. 15.00 "Махаббат м±њы".

16.30 Той BestStar. 18.00 "Карадайы".

21.00 Очная ставка. 22.00 "Беремен-

на в 16". 23.00 Х.ф. "Мама понево-

ле". 1.25 Ревизорро.

6.00 Жањалыќтар. 6.35 Конт-

рольная закупка. 7.00 "Три мушкете-

ра". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Воскрес-

ные беседы. 9.00 Новости. 9.10 Здо-

ровье. 10.10 "Казлото". 10.45 "Фрун-

зик Мкртчян. Человек с гордым про-

филем". 11.55 Кешкі кездесу. 13.05

Караоке такси. 13.40 101 кењес. 14.05

Єн дария. 15.00 Концерт Ирины Ал-

легровой в Олимпийском. 16.45 Т.с.

"Ветер в лицо". 21.00 Аналитика.

22.00 П@утina+. 23.05 Х.ф. "Форт

Росс". 1.10 Что? Где? Когда?

7.05 М.с. 8.15 КТК ќоржынынан.

10.00 Х.ф. "Гадкий утенок". 13.45

Звездная жизнь. 14.45 Дорога домой.

15.00 "Махаббат м±њы". 16.25 Жања

єзіл - жања єн-2015. 17.00 М. Ж‰нісо-

ва мен Ќ. Н±ртас. 20.00 ¤нерлі отба-

сы. 21.00 Х.ф. "Последний день".

0.35 Удиви меня!31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

"Гадалка". 17.00 Человек-невидимка.

18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".

19.00 "20 минут". 19.50 "Нєпсі мен

намыс". 21.00 "Цена жизни". 22.00

Человек-невидимка. 23.00 "Секретные

материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 10.00 "Счастливы

вместе".11.00 "Неслучайная встре-

ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен

саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл студио.

6.00 КазахSTAR. 17.00 Ералаш.18.00

"Дворняжка Ляля". 19.00 "Неслучай-

ная встреча". 20.00 Информбюро.

21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен са-

ѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.

"Долгая помолвка". 3.00 К.ф. "Мис-

тер простофиля".

7.00 М.с. 7.50 Знаки судьбы. 9.00

РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар.

10.30 М.ф. 11.00 Т. Асардыњ єн кеші.

13.00 "Жаркий лед". 14.00 Группа

здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №.

14.35 Советские мафии. 15.00 "Гос-

пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.

16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.

17.30 "Ќоњыр" шыѓармашылыќ кеші.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќазаќстан

байтаќ μлке. 20.00 РТН. 20.30 ПроАг-

ро. 21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН.

22.30 Стиль жизни. 23.00 Пай-пай,

ќыздар-ай. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Дубров-

ский". 11.50 "Братство десанта". 12.55

"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне

Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30

Жањалыќтар. 15.40 Судебные исто-

рии. 16.40 Давай поженимся. 17.50

Пусть говорят. 18.55 "Ветреная жен-

щина". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген

жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джод-

ха жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50

"Чужой среди своих".

6.50 КТК ќоржынынан. 7.35 "Са-

рай ханымдары". 8.25 Жањалыќтар.

8.55 "Карадайы". 10.10 "Отец Мат-

вей". 12.00 Новости. 12.35 Главная

редакция. 13.15 "Хмуров". 15.10 Се-

мейные драмы. 16.30 "Сарай ханым-

дары". 17.30 "Махаббатта шек бар

ма?". 18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30

Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35

Наша правда. 22.35 "Я не смогу тебя

забыть". 0.25 "Хмуров".

Б‰гінде  нашаќорлыќ ќоѓамы-

мыздыњ ќасіреті, кμзге кμрінбес

келењсіз жауы десек, артыќ айт-

ќандыќ емес. Маман дєрігер-

лердіњ  сμзімен айтсаќ, ќазіргі тањ-

да  нашаќорлыќ елімізде т±рѓан

ењ μткір проблеманыныњ бірі бо-

лып табылады. Міне, осы мєсе-

леге байланысты Ќостанай ќала-

сындаѓы №6 "Южный" орталыќ-

тандырылѓан  кітапхана ж‰йесініњ

ќ±рылымдыќ бμлімшесінде "На-

шаќорлыќќа жол жоќ" таќыры-

бында μткен диалогтыќ формада

іс-шара барысында мамандар,

жастар жан-жаќты талќылады,

μздерініњ ой-пікірлерін жеткізді.

– Нашаќорлыќ  болашаѓымы-

зѓа ќауіп тμндіріп т±рѓан  індет.¤МІРДІЊ ¤КСІГІ – ЕСІРТКІ

¤мірге адам бір-аќ рет келеді

Г‰лназым

    САЃИТОВА

‡лкен-кішіміз болмасын осы

індетке ќарсы т±рып,  єрбір

тиімді алдын алу шарала-

рын ж‰ргізуіміз керек.  Жас-

тарымызѓа, мектеп оќушы-

ларына нашаќорлыќтыњ,

есірткі заттарыныњ адам

организміне, отбасыѓа тигі-

зер єсері,  зардаптары ќан-

дай екендігі туралы  баян-

дайтын бейнероликтер,

кμріністер кμрсетіп ќана ќой-

май,  бос уаќытты тиімді пай-

далану мен салауатты μмір

салтын  ±стануѓа шаќырып, наси-

хаттыќ ж±мыстар легін  тоќтатпа-

уымыз ќажет, – деді кітапханашы

Єлия Сєйпенова.

Содан кейін жиналѓандарѓа

μњірдегі салауатты μмір салтын

ќалыптастыру орталыѓыныњ ма-

маны  Жанна Байт±рсынова элек-

трондыќ бейнекμріністер арќылы

есірткі дегеніміз не,  адам баласы

осы заттарды ќолданѓаннан кейін

тигізер зиянды єсері,  соњында

ќандай келењсіз, айыќпас жаѓ-

дайѓа, дертке душар болатын-

дыѓы туралы айтып берді.

Ал,  облыстыќ наркология-

лыќ диспансердіњ психоло-

гы Елена Искакова наша-

ќорлыќќа байланысты на-

ќты μмір шындыѓын баян-

дайтын дєлелдер келтіре,

болѓан жаѓдайлар мен  та-

биѓи, химиялыќ ќосынды-

лар,  синтетикалыќ жол ар-

ќылы,  μсімдіктерден алы-

натын улы заттар, есірткі ту-

ралы айтты.  Олардыњ ќай-

ќайсысы болмасын адам

μміріне, соныњ ішінде жастары-

мызѓа тμндіріп отырѓан ќаупі зор

екендігін жеткізді. Жєне де жина-

лѓандар есірткі мен нашаќорлыќ-

тыњ  залалдыѓын баяндайтын

"Мечта" фильмін кμрді.

Жастар тарапынан мамандар-

ѓа "Нашаќор ќанша жыл μмір

с‰реді?  Б±л дерттен айыѓуѓа бо-

лады ма? Синтетикалыќ жасанды

жолмен алынатын есірткі заттары

мен химиялыќ μндіруден μтетін

μсімдіктерден алынатын улы зат-

тардыњ мысалы, героинніњ айыр-

машылыѓы бар ма? Есірткі затын

таратушылар бар, олар ќандай

жазаѓа тартылады? Адамныњ на-

шаќор екеніне сыртќы белгісіне

ќарап ќалай ажыратуѓа болады?

секілді  толѓандырѓан с±раќтарын

ќойды. Наркологиялыќ диспан-

сер  психологы Елена Искакова

жастардыњ, жиналѓандардыњ ќой-

ѓан с±раќтарына деректер келті-

ре, жауап берді.  Шара аясында

"Ѓасыр дерті: есірткі" атты шаѓын

кітап кμрмесі ±йымдастырылды,

буклеттер таратылды, с±раќ-жау-

ап ойыны μтті.«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

ӘДІГЕР

Ж

Бүгінгі санда:

Қызым, саған 

айтам!

12-бет

Сұлулық сыры 

– күтімде

13-бет

Жеңімпаздар

14-бет

Бар өмірін  

күреске  

арнаған

16-бет

Жұма

№12

26 маусым

2015 ж.

Халқымыздың  

     бас мүсіншісі

Газет аптасына үш рет: сей-

сенбі, сәрсенбі, жұма күндері 

шығады.  Сейсенбі,  сәрсенбі 

күндері 12 беттен, жұмада екі 

рет  16  бет,  екі  рет  «Ақшам» 

қосымшасымен 24 бет болып 

шығады. Сәрсенбі, жұма күн-

дері  басылым  түрлі-түсті  бо-

лып басылады.

«Қостанай  таңы»  газетіне 

жазылу  бағасы  жыл  басынан 

өзгеріссіз қалады, яғни:

– жеке оқырмандарға жа-

зылу бағасы:

6 айға – 1900 теңге.

–  кәсіпорындар,  мекеме-

лер мен  ұйымдар үшін:

6 айға – 2100 теңге.

– Ұлы Отан соғысы арда-

герлері үшін:

6 айға – 1750 теңге.

«Қостанай  таңы»  газетіне 

«Қазпошта»  бөлімшелерінде 

және  аймақтық  «Костанай-

ские новости» газеті редакция-

сының  баспасөз  тарату  қыз-

метінде жазыла аласыз.

Қостанай қаласы бойынша 

газеттің индексі:

–  жеке  оқырмандар 

үшін– 54679

–  зейнеткерлер  мен  Ұлы 

Отан соғысына қатысушылар 

үшін –54680

–  кәсіпорындар,  мекеме-

лер мен  ұйымдар үшін–  54681

Селолық  жердегі  жа-

зылушылар  үшін  газеттің 

 индексі:

– жеке оқырмандар үшін 

– 54682


–  зейнеткерлер  мен  Ұлы 

Отан  соғысына  қатысушылар 

үшін – 54683

–  кәсіпорындар,  мекеме-

лер мен  ұйымдар үшін–  54684.

аспасөз – 2015

Б

"Қостанай таңы" – сенің газетің

Сәлім 

      МЕҢДІБАЙ

Қазақтың тұңғыш мүсіншісі, Қазақстан-

ның халық суретшісі, Қазақстан Республика-

сы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Па-

расат» және «Құрмет» ордендерінің иегері, 

профессор Хакімжан Есмаханұлы Наурызбаев-

тың туғанына биыл 90 жыл толады. Марқұм 

Х.Е.Наурызбаевты кәсіби  білім алған тұңғыш 

қазақ мүсіншісі ретінде ел жақсы біледі. Ол 

басқаны айтпағанда, Ұлы Абайдың, Жамбыл 

Жабаевтың,  Шоқан  Уәлихановтың,  Қаныш 

Сәтбаевтың ескерткіштерін тұңғыш  рет 

сомдап,  монументальді өнерде өз  қолтаңба-

сын қалдырған қас шебер. Сонымен бірге рес­

публиканың барлық облыс орталықтарында  

Х.Наурызбаевтың туындылары қаланың көр-

кіне көрік қосып, халыққа рухани­эстетикалық 

дем беріп тұр.

– Х.Е.Наурызбаевтың 90 жылдық мерей-

тойына орай кемеңгер мүсіншінің атын келе-

шек ұрпақ есінде мәңгі қалдыру мақсатында 

оның өз ескерткішін қою біздің қасиетті бо-

рышымыз және перзенттік парызымыз деп 

есептеймін, – дейді  Қазақстан Республикасы 

Сәулетшілер одағының президенті А.Рүстем-

беков.

Бұл ретте біздің мүсінші ағамызбен талай 

жылдар бойы бірге жүріп, лайықты шәкірті 

бола білген Қазақстанның еңбек сіңірген қай-

раткері Тілеуберді  Бинашев  өз  ұстазының 

мүсін­ескерткішін жасапты.

Ол  әдейі  редакцияға  келіп,  осы  орайда 

атқарылған істерден хабардар етті.

Өз ісінің шебері жасаған мүсінге КСРО Ха-

лық әртісі А.Әшімов, Қазақстан Суретшілер 

одағы басқармасының төрағасы Б.Өмірбеков, 

Қазақстан Сәулетшілер одағының президенті 

А.Рүстембеков және басқа мамандар жоғары 

баға берген.

–Мүсінді Хакімжан ағамыздың туған өл-

кесі, Қостанайға орнатсақ қас талантқа көр-

сетілген ерекше  құрмет болар еді, – дейді 

Тілеуберді Бинашев.

СУРЕТТЕ:  Асанәлі  Әшімов  пен  мүсінші 

Тілеу берді  Бинашев  Хакімжан  Наурызбаев 

ескерткіші  қасында.

Хакімжан Наурызбаевтың туғанына 90 жыл


Ақмаңдайлым

ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕТ

12

26 маусым  2015 жылКЕҢЕС

 

Қызым, саған 

айтам! 

(Ұзатылып бара жатқан 

қызына анасының  

өсиеті)

Қызым!


Өзің  бойжетіп,  үйімізден 

шығып,  адамдары  мүлдем 

бейтаныс бір шаңыраққа бара-

сың, мінез-құлқы беймәлім бір 

адамның  өмірлік  жолдасына 

айналасың. Сен оның қызмет-

кері бол, ол саған жәрдемші 

болсын!


1.Қанағатшыл  бол!  Өмір-

лік  жолдасыңның  тапқан 

азық-түлігін,  дүние-мүлкінің 

бәрін  де  қанағатшылдықпен 

қабыл  ал.  Өйткені  қанағат 

жаныңды рахатқа бөлейді.

2. Айтылған сөздерді әрдайым зейін қойып тыңда.

Өмірлік жолдасыңа қарсылық білдірме, онымен пікірлес 

және ынтымақта бол!

3.Өмірлік  жолдасыңның  көзі  түсетін  барлық  жерге 

көңіл бөл.

4.Жағымсыз  иіс  шығуы  мүмкін  болған  нәрселердің 

бәрін  таза  ұста.  Үйіңнен  үнемі  жағымды  иіс  шығып 

тұрсын.


5.Есіңде болсын: тазалық пен әдемілік суға байланыс-

ты. Барлық нәрсе сумен тазарады.

6.Еріңнің тамақтанатын және ұйықтайтын уақытына 

назар сал. Тамақты оның ойындағыдай етіп дайында.

7.Үйдегі мал-мүлік, жиһаздарға ықтият бол.

8.Еріңнің жақындарымен жақсы қатынаста бол. Сенің 

үй иесі, берекесі екендігіңді білдіреді.

9.Еріңнің сырын ешкімге айтпа.

10.Еріңді құрмет тұт, айтқанын орында. Сөз қайтарып 

қарсы шықпа. 

Қысқасы, қызым, өмірлік жолдасыңа құрмет көрсетіп, 

қаншалықты көңіл бөлсең, оған соншалықты сүйкімді 

боласың.

«Мұсылман әйелдің ері алдындағы міндет-

тері» кітабынан.

«

Менің байқауымша, сұлуды ит қаппайды. Олай болса сұлулықты ит те түсінеді»

 

 

 

 

 

Ғабит МҮСІРЕПОВ.

Қазақтың көзі ашық, көкіре-

гі ояу қыздары көздері бояу қыз­

дарға  айналып  бара  жатыр! 

Халқымыз қыздардың тәрбиесіне 

ерекше  көңіл  бөлген.  «Қыз  үйде, 

қылығы  түзде»,  «Жақсы  қыз  екі 

жаман  баланы  құрайды»,  «Қыз­

ға  қырық  үйден  тыйым»  деген 

мақал­мәтелдер  осының  айқын 

дәлелі.  Ата­бабаларымыз  қыз-

ды жат жұрттық деп, барынша 

ізетті, сыпайы, инабатты, ибалы, 

мейірім ді де қайырымды, қылықты 

да қырмызы болуын әрдайым қа-

дағалап отырған.

Сонымен қатар, қазақ халқы 

қыз баланың әдет­ғұрып, салт­са-

насына  үлкен  мән  берген.  Қызға 

қырық үйден тыйым салып, отба-

сылық өмірге жастайынан тәрбие­

леген. Қыз баланың абыройының 

төгілуі,  бүкіл  ру,  халқына  қара 

таңба, дақ ретінде қабылданған. 

Ал қазір ше? Қазір бәрі басқаша 

әрі  жоғарыда  айтылғандарға 

мүлдем  кереағар.  Заман  өзгерді 

ме, әлде заман емес, адам өзгерді 

ме,  әйтеу ір, «Әй» дейтін әже, «қой» 

дейтін қожа жоқ, сонау ХІ ғасыр-

дың өзінде Мөңке би болжап кет-

кен «қарап тұрған жігітке қыз ар-

тылған» ақырзаман орнағандай... 

«Қазақ қызы – бар мұратын отба-

сының игілігіне байлаған, әлемдегі 

ең ізгі қыз.

Қазақ қызы – бар тілегін пер-

зентінің жолына арнаған, әлемдегі 

ең мейірбан қыз. Қазақ қызы– бар 

бақытын некелі ерін сыйлап, от-

басының түтінін түзу шығарған 

әлемдегі  ең  адал  қыз.  Ұлттың 

ұйыт қысы, ұрпақтың анасы. Солай 

болған, солай бола беруге тиіс. Неге 

десеңіз, бұл қыздың бойында сиқыр­

лы,  құтты,  өзгеше  қасиет  бар, 

оның аты – сұлулық: жан сұлулығы, 

тән сұлулығы… Ол рас, «әлемдегі ең 

сұлу – Қазақ қызы», –  деп Мұхтар 

Мағауин айтып кеткендей, боян-

сақ та иманымызды, қарапайым-

дылығымызды жоғалтпайық!

Сөз соңында «иманы бар ибалы 

қыздар ғана ертең елдің айналар 

анасына» дегім келеді.

Гүлдана ӘБДІБАЕВА,

ҚМУ-дің 1 курс  

студенті.

Талғамның өзгергені рас қой. Әсіресе, 

арулардың талғамы... көбі баяғыша ішкі 

сезімін, ойын жеткізе алмай, қысылып, 

қипақтап тұратын жігіттерді ұнатпайды. 

Оларды жасыққа балайды. Ал бұл заман-

да ерлігі мен өрлігі көзге түсіп тұратын, 

батыл жігіттердің жолы болғыш. Неге? 

Менің құрбым, неге екенін қайдам, соңғы 

жылдары  өзгеріп  кетті.  Мінездегі  ұяң-

дықпен, жүзіндегі мейірімділікпен, ішкі 

дүниесіндегі  нәзіктікпен  күресуді  мақ-

сат етті. Өзін қатыгез әрі салқынқанды 

қырынан көргісі келді. Бәлкім, тағдыры 

соған итермелеген болар. Бір таңқалар-

лығы, «Неге, сен өзіңе лайық жігітпен қол 

ұстаспайсың, неге шеттетесің бәрін де?» 

деген сұрағыма былай деп жауап берді:

–Мен бұзық, дөрекі мінезді болса да 

Нұрлыбекті  ғана  ұнатқан  сияқтымын. 

Бірақ  онымен  бірге  өмір  сүруге  әзірге 

дайын емеспін.

–Қалайша?

–Біріншіден,  өзімді  мына  өмірге 

«машықтандырып»  болған  жоқпын. 

Екіншіден, дөрекі, бұзық жігітте ғана жа-

сықтық болмайды екен.

Бұдан соң мен соңғы кездері қолқа 

салып жүрген бір жігітті есіне салдым.

–...Ол  оқыған,  қызметі  де  бар. 

Жап-жақсы жігіт қой. 

–Бәлкім... Бірақ ол мені баурап ала 

алмады.

–Неге? Нұрлыбек сияқты машинасы бар, дөкейдің ұлы болмағаны үшін бе?

–Жоқ.  Мені  байлық  та,  атақ  та  қы-

зықтырмайды. Оның көлігі жоқ, дөкейдің 

ұлындай мінезді болғанын көргім келеді. 

Ешуақытта  «шаршадым»,  «ауырдым» 

деген сөзін естіртпейтін, сыр алдырмай-

тын өрлік пен ерлік көргім келеді бой-

ынан. Ал ол... Маған сөз айтқалы, менің 

қас-қабағыма қарап, дәл өз деңгейімде 

өмірдің күйбең тіршілігіне әлсіздігін та-

нытқаны мені қинай түседі. Мен оның жа-

нында қорғансыздың күйін кешіп өтетін 

сияқтымын...

Иә, құрбым осылай жауап қатты. Мен 

оның талғамын түсінуге тырысып жүрмін.

Ш.ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ.

ooooooooooОЙ-ТОЛҒАМ

Қазақ қызының тағдыры алаңдатады

Байқауға қатысып, бақ сынаймын  

деген бұрымды арулар 54-28-42 нөміріне 

хабарласыңыздар.

БЕТТІ 

 ДАЙЫНДАҒАН: 

 ҮШ 

 ҚЫЗ.

«Ақмаңдайлым» қыз-келіншек

терге арналған 

бетінде жарияланған «Бұрымды 

арулар» байқауы-

ның бүгінгі үміткері – Дидар И

БРАЕВА. Ол Қоста-

най гуманитарлық колледжінің түлегі. 

– Шаш тек сұлулық пен мәде

ниеттіліктің 

белгісі ғана емес, ол қыздар 

қауымына берілген 

Алланың  бір  айрықша  сыйы

,  еншісі.  Шолпы, 

шашбау – сол сый құрметке 

сай әр қыздың әсем 

табиғатымен нәзік жаратыл

ысына лайықталған 

қазақтың талғампаздық үле

сі, әрі ұлттық сыр 

сипаты ғой. Шашымды қатты қарап күт

емін. 

Мен сусабынды көп қолданбаймын, 

мейлінше 

аз қолдануға тырысамын. 2 

шәй қасық сусабын-

ды 1 стакан суда араластырып 

жуамын. Жылы 

сумен ғана шайқаймын. Одан 

кейін бальзам шай-

ғышпен шаямын. Бальзам шайғыштар 

шашқа 

жұмсақтық  пен  олардың 

жақсы  таралуына 

көмектеседі. Сонымен қата

р, шашыма 

қолдан жасалған маскаларды 

пайда-

ланамын. Әсіресе, айранмен жиі

 

жуамын, – дейді Дидар.

СЫР

Бойжеткен талғамымен таныссыз ба?

Байқау

Қыздың көркі бұрымында!13

26 маусым 2015 жыл

"Келісті кμріну ‰шін жас єрі с±лу болу міндетті емес"Дайындаѓан

Ќымбат ДОСЖАНОВА

84 жастаѓы модель

Керек кењесФРАНЦУЗ ДИЗАЙНЕРІ КОКО ШАНЕЛЬ.

Єлемдегі ењ кєрі модельді білесіз бе? Оныњ

есімі – Кармен Делль Орефайс, жасы 84-те.

Гиннестіњ рекордтар кітабына енген американдыќ

Кармен єлемдегі сєн моделініњ ењ ±заќ тєжірибесі бар

маманы. Сєн индустриясында 47 жылдан астам уаќыт

ќызмет етіп келе жатќан ол єлі де подиумдарда сєн

‰лгілерін кμрсетіп ж‰р. Кейбір деректерде оныњ б±л

салаѓа келуіне досы, фотограф Норман Паркинсон

себеп болѓан делінеді. Аќс‰йектер басќосќан кештіњ

бірінде Карменді кμзі шалѓан суретші оныњ μте тар-

тымды, єдемі екендігін айтып, суретке т‰сіргісі ке-

летіндігін  жасырмайды. Сол сєттен бастап сєн єле-

міне бет б±ра бастаѓан Карменніњ ењбек жолы єлі де

жалѓасын табуда.


1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал