26 маусым 2015 ж жұмажүктеу 1.05 Mb.

бет3/8
Дата06.06.2017
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТҰЛҒАЛАРЫ

Сәбит Досанов 75 жаста

Жазушы туралы лебіздер

Досановтың  «Аруана»  хикаясында  аналық 

түйе мен оның ботасын сипаттауы адамнан 

бетер. Тілсіз түйенің туған мекенін, балажан-

дығын сипаттағанда Сәбит оқырмандарының 

сана-сезімін  толғандырып,  кейде  көзіне  жас 

алғандай халге келтіреді. Кейбір сипатында жақ-

сы ақындар дәрежесіне көтерілген автор қазақ 

тілінің қайдағы бір тәтті балын тамызады.

Сәбит Мұқанов:

Әбіш Кекілбаев:

Егер, әлгі атом бомбасындай, бейбіт 

мақсатқа жұмсай алсақ, Сәбит Досанов-

тың бойында да талай қабілет, ұйымдас­

тырушылық шеберлік, күш­жігер көп.

7

26 маусым  2015 жыл

Сәкен Жүнісов:

Жігітсің саудаламай да, алаламай да 

Бағалайтын ардың құнын, 

Батырсың қайыспай да, майыспай да

Көтеретін нардың жүгін. 

Әттең, «Аруанаң» Мәскеуге боздап барып, 

Зиялы қауымның қозғап бәрін, 

Тебірентсе де, орыстың боздақтарын

Шұбыра түсіп, «шұбатыңды» ішіп,

ойланып, пішіп отырса да, 

Жібімей қойды өз қазағың – жолдастарың.

Серік Қирабаев:

Қазақ қызы Айжанның 

бейнесі  де  қазақ  әдеби-

етіне Сәбит қосқан жаңа, 

тың ерекше бейне.

Өтежан Нұрғалиев:

Аспанға ұшсаң, қос қанатты құстайсың,

Жерге түссең, елдің сөзін ұстайсың.

Қазақ үшін сен кешегі Сәбитсің!

Башқұрт үшін сен бүгінгі Мұстайсың!

Айтар біреу: «Ой қойшы!» деп саған сын,

Айтар біреу: «Ой қойшы» деп маған сын.

Ақын болсаң, көсем болсаң – ел үшін,

Ал, мен үшін, ең бастысы – Адамсың!!!

Серік Тұрғынбеков:

Сәбит аға, Сәбит аға сүйікті,

Армандатқан асқар таудай биікті,

Әркез дәмді кітабымен, сөзімен,

Сүйген халқын сүйсіндірді, ұйытты.

Айқарма бетті дайындаған Сәлім МЕҢДІБАЙ.

1. Адаспаңдар, адамдар = Не заблуждайтесь, 

люди: деректі кітап / С.Досанов. – Алматы: Са-

нат, 1999. –544 б.

2. Ақ аруана = Белая аруана: хикая / С. До-

санов. – Алматы: Арда, 2012. – 144 б.

3. Ақбас бүркіт: әңгімелер мен хикаяттар / 

С.Досанов. – Алматы: Атамұра, 2008. – 432 б.

4. Алтын күрек әні: Аманкелді, кейін Арқа-

лық  аудандық  партия  комитетінің  бұрынғы 

секретары О.Қозыбаевтың тың игеруге қосқан 

үлестері жайлы баяндалады / С. Досанов. – Ал-

маты, 1969. – 109 б.

5. Алыстағы аяулым:  хиқаят, әңгіме, новелла, 

пьеса / С. Досанов. –Алматы: Атамұра, 1996. 

– 224 б.


6. Аптаның сегізінші күні: роман, әңгіме, пье-

са / С.Досанов. – Астана: Елорда, 2003. – 448 б.

7. Аспан жылаған түн: әңгімелер / С.Досанов. 

– Алматы : Арда, 2012. - 208 б.

8. Бұлбұл үні / С. Досанов. – Алматы : Қа-

зақстан, 1969. – 74 б.

9. Далалық мегалит/ С. Досанов. – Алматы: 

Арда, 2013. – 584 б.

10. Екінші өмір: роман / С. Досанов. – Алма-

ты, 1982. – 296 б.

11. Жер тағдыры / С. Досанов. – Алматы: 

Қайнар, 1979. – 224 б.

12.  Жиырмасыншы  ғасыр:  роман-эпопея/ 

 С.Досанов. – Алматы: Арда, 2010. – Т. 1. – 520 б.

13. Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея / 

С.Досанов. - Алматы: Арда, 2010. – Т. 2. –432 б.

14. Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея / С.

Досанов. – Алматы: Арда, 2010. – Т. 3. – 512 б.

15.Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея / С. 

Досанов. – Алматы: Арда, 2011. – Т. 4. –480 б.

16.  Жиырмасыншы  ғасыр.  Ұлы  дала 

шежіресі: роман / С.Досанов. – Алматы: Санат, 

1998. – 400 б.

17.  Жүрегімде  жүз  сәуле:  деректі  кітап  / 

 С.Досанов. – Алматы : Санат, 2004. – 448 б.

18. Жусан иісті кимберлит = Кимберлит с 

ароматом полыни: деректі проза = документаль-

ная проза / С.Досанов. – Өскемен, 1999. – 384 б.

19. Жылдың он үшінші айы / С.Досанов. – 

Алматы, 1990. – 544 б.

20. Қас қағым және мәңгілік: деректі хикая 

/ С. Досанов. – Алматы: Арда, 2012. – 216 б.

21. Қылбұрау (Ұлы Даланың Ұлы қайғысы): 

роман / С.Досанов. –Алматы: Атамұра, 2003. 

– 400 б.

22. Қыран қалғымайды: повестер / C.Доса-

нов. – Алматы, 1971. –159 б.

23. Қыран мен жылан / C. Досанов.– Алма-

ты: Қазақстан, 2008. – 464 б.

24. Сексен бестің көктемі: публ. / С. Досанов. 

– Алматы: Қазақстан, 1989. – 280 б.

25. Соны іздер: қазіргі қазақ әдебиеті жайлы 

ойлар / С. Досанов. –Алматы: Жазушы, 1970. 

– 184 б.


26. Сыңсып ұшқан сыңар аққу = Великие 

уходят, чтобы остаться: көркем проза = доку-

ментальная проза / С.Досанов. – Алматы : Арда, 

2006. – 448 б.

27.  Сырлы  әлем  =  Миром  правит  слово, 

А словом правит поэт: деректі кітап / құраст. 

 С.Досанов. – Алматы, 2004. – 408 б.

28. Тұйық: роман / С.Досанов. – Алматы: 

Арда, 2007. - 608 б.

29.  Ұйық:  роман  /  С.Досанов.  –  Алматы: 

Арда, 2005. – 544 б.

Сәкеңнің шығармалары

Жазушы туралы 

лебіздер


8

26 маусым 2015 жыл

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Ќарашал

1945 жыл. Кμктем ерте туып,

ауыл адамдары ќыстан аман

шыќќан  малын  ќырѓа айдап

жатќан кез. Єр шањыраќќа

ќайѓы-ќасірет єкелген с±м со-

ѓыс та аяќталуѓа шаќ ќалѓан.

Майдан шебінен "ќара ќаѓаз-

дар" аѓылып жатса да ел ењсесі

т‰сер емес. Халыќтыњ жалѓыз

арманы – балалары мен аѓа-іні-

лерініњ соѓыстан оралуы. От пен

оќтыњ ортасынан  аман-есен

келген жаќындарын бауырѓа

басып, саѓыныштарын басу.

Ауыл адамдары осы бір арман-

ныњ жетегінде μмір с‰ріп жат-

ты. Сол кμктемніњ бір к‰нінде

ауыл ќариялары кењес ќ±рып,

с±рапыл соѓыстыњ єйтеуір бір

бітерін сμз етіп отырѓан-ды.

Ауылдыњ байырѓы пошташысы

єњгімешіл топќа жаќындады.

Сол уаќыттары пошташы кμрсе

ел адамдары абдырап ќалатын.

"Ќандай хабар єкелді, жаќсы ма,

жаман ба?" деген сумањдаѓан са-

уалдар єркімніњ мазасын ќашы-

ратын. Міне, сол пошташы б‰гін

де суыќ хабар єкелген сыњайлы.

Ауылдыњ ‰лкені Ќарашалѓа жа-

ќын келіп, "Сіздіњ ±лыњыз Бер-

лин т‰біндегі шайќаста 1945

жылдыњ сєуір айында ерлікпен

ќаза тапты" деген ќара ќаѓазды

±стата салды.  Ќаусаѓан ќара

шалѓа б±дан ауыр соќќы болар

ма?. Ќария отырѓан жерінен

т±ра алмай ќатты да ќалды. Ар-

тынша бір жамбасына ќисая

ќ±лап есінен танды.  Отырѓан-

дар ќарияны кμтеріп ‰йіне алып

барѓанда Ќаракемпір де ес-

т‰ссіз с±лап жатыр екен. Ауыл-

дыќтар жабылып ж‰ріп ќос

ќарияныњ естерін жидырып,

кμњіл айтты. Шєйіт болѓан аза-

маттыњ аруаѓына баѓыштап

ќ±ран оќыды. Кешкі жаназада

Ќарашал:


– "¤мір-μзен. Кейде μзенніњ

арнасы кеуіп, жоѓалып кететіні

бар. Енді бірде арнасы толып-

тасып, жаѓаѓа жайылып халыќ-

тыњ шμлін, кμњілін басатын.

Міне, адам μмірі де сондай"

деуші еді б±рынѓылар. Аталы

сμз орынды айтылѓан екен. Са-

ѓынышпен к‰тіп отырѓан балам

майданнан оралса, меніњ де шμл

басќалы отырѓан μмірім μзгерер

еді. Єттењ, арман аќиќатќа ай-

налудыњ орнына ‰мітіміз

мєњгілікке ‰зілді. Кемпіріміз

екеуміз енді тамыры кепкен ќу

ќайыњдаймыз.  Артымыздан  ер-

ген  ќызымыз  да  жоќ. Аузы-

мызѓа су тамызар кім бар?,–

деп ањыраѓан еді.

Ќарияныњ  ашынѓанда  айт-

ќан осы бір сμзі жиылѓан

ж±рттыњ ќ±йќасын шымырла-

тып, ж‰ректерін тіліп μтті.

‡лкен-кішініњ бєрі кμздеріне

жас алды. Ж‰рекке т‰скен ќара

ќ±рт ќойсын ба? Баласыныњ

ќазасынан соњ Ќарашал мен

кемпірі бірінен соњ бірі кμз

ж±мды. Жарыќ  д‰ниемен  ќош

айтысќан ќос ќария балалары-

на ќа-рай асыќќандай. Олардыњ

рухы ана д‰ниеде табысќан шы-

ѓар...

Сарышал

1948 жыл. Сол баяѓы ауыл.

Ешбір μзгеріс жоќ. Єр ‰йдіњ ма-

њындаѓы ќой мен сиырдыњ саны

ѓана кμбейген.

Т‰н. Ауыл тым-тырыс ±йќы-

да жатыр. Ќыбырлаѓан жан

жоќ.


 Тањ да  ќылањдап, аспан сар-

ѓыштанып, ќара т‰некті ќаќ

жарып  к‰н шыѓып келеді. Ауыл

ішінде бір дыбыс жоќ. Тек Са-

рышалдыњ ‰йініњ алдындаѓы

жер ошаќта маздап от жанып

жатыр. Єнекей, жерошаќ пен

‰й арасында ерсілі-ќарсылы

ж‰рген єйелдердіњ к‰бірі есті-

ле бастады. Жерошаќ мањын-

даѓы бμренеге жайѓасќан, к‰пі

киген Сарышал терењ ойѓа кет-

кен. Кμршісі Ќарашалдыњ жан

тапсырар алдындаѓы айтќан сμзі

есінен кетер емес.

...1946 жылдыњ шілде айы.

Кешкі мезгілде кμршісініњ жаѓ-

дайын білуге барѓанында Ќара-

шал "Тез арада ауыл аќсаќалда-

рыныњ басын ќос. Олармен ма-

ќ±лдасып ќалайын" деп еді. Осы

бір ауыз сμзден соњ кμрші-

кμлем Ќарашалдыњ ‰йіне аѓыл-

ды. Ауылдастар кμгалда таза

ауада басќосты. Сонда Ќара-

шал:


– Иє, бауырлар! Бєріміз де

б±л μмірге ќонаќпыз. Алла мањ-

дайымызѓа жазѓан мерзімнен

артыќ ешкім де ж‰рген емес.

¤лім біреуге ерте, біреуге кеш

келеді.  ¤мірдіњ  ќызыѓын кμр-

местен соѓысќа аттанып, Же-

њіске ‰ш-тμрт тєулік ќалѓанда

Берлин  т‰бінде шєйіт болѓан

баламныњ ќайѓысынан жаман

ауруѓа шалдыќтым. Тіпті ас бат-

пайды. Нєр татпаѓаныма ‰ш

жеті. ¤зімді-μзім ќамшылап,

сумен ауыз жібітемін. Алла та-

ѓала есімнен айырмай т±рѓанда

μздеріње алѓыс айтып, ризашы-

лыѓымды білдіргім келді. Аман

болыњдар. Мен μлімнен ќорќып

отырѓаным жоќ. Артымнан

±рпаќ ќалмай бара жатќанына

ќайѓырамын. "Орнында бар

оњалар, орнында жоќ жоѓалар"

деген бар емес пе. Меніњ μлімім

шын μлім. Артымда ќалѓан

ешкімім жоќ. Сонымен бір ата

ќ±риды.


Ауылдыњ ‰лкендерін жинап,

кењес ќ±рѓан Ќарашал б‰гіндері

жоќ. Мєњгілік ±йќыда жатыр.

Оныњ кμзін кμрген ауылдаста-

ры марќ±мныњ аруаѓынан ба-

ѓыштап д±ѓа оќиды. Сол бір бас-

ќосуда  Ќарашалдыњ таѓы бір

айтќаны "Сарышал, сен баќыт-

тысыњ. Жасыњ асып, майданѓа

шаќырылмадыњ. Ењбек майда-

нынан он екі м‰шењ т‰гел елге

оралдыњ. Соѓыс уаќытындаѓы

ќиыншылыќќа ќарамай μз

ќызыњды, аѓа-ініњніњ балала-

рын жаныњнан бір елі тастамай

баќтыњ. Оларды аман-есен

жеткізіп, отбасын ќ±руларына

атсалыстыњ. Бізге ќ±дайы кμрші

болдыњ. ‡лкен басымызды сый-

лап, ауырып сырќаѓанда ќолты-

ѓымыздан с‰йедіњ. Жалѓызы-

мыздан айырылѓанда да жаны-

мыздан табылдыњ. Сол жаќсы-

лыѓыњ Алла таѓаладан ќайтсын.

Сеніњ баќытыњды ќызѓанбай-

мын, ќызыѓамын. Бєйбішењ

д‰ниеден  μткенімен, екінші ал-

ѓаныњ кμпті кμрген, аталы елдіњ

єйелі кμрінеді. Алла ќолдап, осы

єйеліњ саѓан бір ±л туып берер.

Ќалаѓан жеріњніњ ќызына ќ±да

т‰сіп,  ќ±дандалы  боларсыњ.

Немереніњ алаќанынан да су

ішерсіњ! Алла  таѓала соѓан жаз-

сын".

Ќарашалдыњ б±л батасыкейін орындалды да.  Шынында

да  Сарышал  атамыз  ќыздан

туѓан  жиендерін  кμріп,  жас

нєрестеніњ иісін искеген.

Кμкжиектен  к‰н  кμтеріле

бастады. Сол-аќ екен, ауыл

адамдары  ±йќыдан  оянып,

жерошаќтарына  от жаѓа бас-

тады. Сиыр мμњіреп, ќой мањы-

рап, ќ±стар сайрап кењ дала

азан-ќазан болды да кетті. Ма-

наѓы м‰лгіген тыныштыќты

к‰йбењ тіршілік алмастырды.

Кенет Сарышалдыњ ‰йінен

іњгєлаѓан нєрестеніњ дауысы

шыќты. "Ей, жарыќ к‰н! Мен

жарыќ д‰ниеге келдім!" деген-

дей жас туманыњ  дауысы  жер

жарды.  "Айѓайла балам, айѓай-

ла! Б‰кіл ауыл естісін" деп Са-

рышал ќуанышы ќойнына сый-

май, кемсењдеп жылап жіберді.

Ќыз-келіншектердіњ бірі ‰йден

ж‰гіре шыѓып, ќариядан

с‰йінші с±рап жатыр. Ал енді

бірі кμрімдік с±рап єуре.

Ќуаныштан μксігін баса алмаѓан

ќария "Єлгі кемпір ќайда? (жењ-

гесі Бєдіѓ±л єжемізді айтады)

Тез арада таратпай ма жиѓан-

тергенімізді" деп ќыз-келіншек-

терді єжелеріне ќарай баѓыттап

жіберді.

Содан бері талай жыл, талай

уаќыт μтті. Сарышал арманы

орындалып, Ќарашалдыњ бата-

сы оњ болып, жас баланыњ иісін

искеп, баќилыќќа кеткелі де

бірталай жыл болыпты. Т‰с

кμріп,   атын  Т±раќты деп ќой-

ѓан ±лы да ќартайып, елдіњ сый-

лы азаматы, немере с‰йген атаѓа

айналды. "Орнында бар оњалар"

деген осы да. ¦рпаќ ±рпаќќа

жалѓасып жатыр!

Мінекей, ќ±рметті оќыр-

Мінекей, ќ±рметті оќыр-

Мінекей, ќ±рметті оќыр-

Мінекей, ќ±рметті оќыр-

Мінекей, ќ±рметті оќыр-

ман! Сіздерге осы екі ќария-

ман! Сіздерге осы екі ќария-

ман! Сіздерге осы екі ќария-

ман! Сіздерге осы екі ќария-

ман! Сіздерге осы екі ќария-

ныњ таѓдыры туралы Сарыкμл

ныњ таѓдыры туралы Сарыкμл

ныњ таѓдыры туралы Сарыкμл

ныњ таѓдыры туралы Сарыкμл

ныњ таѓдыры туралы Сарыкμл

ауданы   Соналы  ауылында

ауданы   Соналы  ауылында

ауданы   Соналы  ауылында

ауданы   Соналы  ауылында

ауданы   Соналы  ауылында

болѓан бір мезетті ±сынып

болѓан бір мезетті ±сынып

болѓан бір мезетті ±сынып

болѓан бір мезетті ±сынып

болѓан бір мезетті ±сынып

отырмын.

отырмын.


отырмын.

отырмын.


отырмын.

Сламбек-Вячеслав

Сламбек-Вячеслав

Сламбек-Вячеслав

Сламбек-Вячеслав

Сламбек-Вячеслав

Н¦РЃАЛИЕВ.

Н¦РЃАЛИЕВ.

Н¦РЃАЛИЕВ.

Н¦РЃАЛИЕВ.

Н¦РЃАЛИЕВ.

Ќостанай ќаласы.

 

мен 


 

мен 


Ќуаныш

   ЕСЌАБЫЛ

Таран ауданыныњ тумасы Ќапар

Балтабаев 1942 жылы 18 жасында

єскер  ќатарына  алынып, 305 диви-

зияныњ 1002 полк ќ±рамында взвод

командирініњ кμмекшісі ретінде 1945

жылѓа дейін соѓысќан. Украина мен

Белоруссия, Чехословакияда болып,

ќанды шайќасќа ќатысты.

Ќапар Ќ±лахмет±лы ќан майданда

ќанша рет жауынгер достарымен жа-

раќат алып, μлім аузынан аман ќалды.

Украинаныњ оњ жаќ бμлігін жау ќолы-

нан босатќанда ќатты жараќаттанып,

Польшаѓа емделуге жіберіледі. Ауру-

ынан айыќќан соњ, соѓысќа ќайта орал-

ды. Ол: "Жењіс  туы  желбіремейін-

ше, кеудемде жаным барда Отаным

‰шін  беріспеймін"  деген ±ранмен

шайќасты.

– Елге 1945 жылдыњ 5-желтоќса-

нында ѓана оралдым. Шынымды айт-

сам, аман-есен оралѓаныма баќытты-

мын. Соѓыстан кейін μзімніњ туѓан

μлкеме ќызмет еттім. ¤мірімніњ ењ

жарќын сєттері сол жылдар еді, – дейді

ардагер.

Кμрсеткен ерлігі ‰шін кеудесі ор-

ден-медальѓа толѓан соѓыс ардагері –

ќаламыздыњ маќтанышы. Ол "Ерлігі

‰шін" медалімен, ІІІ-ші дєрежелі

"Дањќ" орденімен, 2-ші дєрежелі

"Отан соѓысы" орденімен, сондай-аќ

Ерлігімен

жењісті жаќындатты

таѓы да басќа кμптеген мерейтойлыќ

марапаттармен марапатталѓан.

Б‰гінде соѓыс ардагерініњ арманы

жоќ. Ол бізге берген с±хбатында ата-

анасынан ерте айрылып ќалѓандыѓын,

соѓан ќарамастан ±заќ та мєнді μмір

с‰ріп жатќанына дєн риза екенін жа-

сырмады. ¤кінішке ќарай, ќазіргі тањ-

да Ќапар Балтабаев Рудный ќаласын-

даѓы ардагерлер мен м‰гедектерге ар-

налѓан облыстыќ интернатта т±рып

жатыр. Оныњ суреті ќ±рмет таќтасы-

ныњ тμрінен орын алып, кμрсеткен

ерлігі баршаѓа ‰лгі болып отыр. Ќапар

Ќ±лахмет±лына єлі де ±заќ ѓ±мыр

кешіп, бейбіт μмірдіњ ќызыѓына бμле-

не берсін деген тілек айтамыз.

Меніњ єкем, соѓыс ардагері Ибраев Ахметолла Тμлеген±лы 1897

жылы  Ќостанай  облысы,  Мењдіќара ауданы, Аќсуат ауылында

д‰ниеге келген. Єкеміз соѓысќа 1942 жылы 1 аќпанда аттанды, сон-

да мен жања туып жатќан 14 к‰ндік сєби екенмін. Єкеміз сол с±рапыл

соѓысты  жаралы аяѓы сыздап ауырѓанда еске алатын.

"Алматыда ќ±рылѓан 116-атќыштар дивизиясыныњ ќ±рамында

болып, єскери дайындыќтан μткеннен кейін, наѓыз ќантμгіс соѓыс-

тыњ ортасында болѓан едік. Єскердіњ жартысынан кμбі ќазаќтар бо-

латын. Барѓан бетте Волоколамск т‰бінде атыс ±яларын жасау, окоп

ќазу, танкілерді μткізбеуге бμгеттер орнату ж±мыстарын атќардыќ.

Бірде фашистер бізді артиллериясынан атќылай бастады. Айнала-

мызѓа снарядтар т‰сіп, жарылып жатты. Солардыњ бєріне ќарсы

т±рып, тμтеп беріп жатќан негізінен μзіміздіњ ќаракμз ќазаќтар еді.

Сол жолѓы кμрсеткен ерлігімізді ескеріп, біраз жігіттер "Ерлігі ‰шін"

медалімен марапатталѓан едік.

Енді бірде жаудыњ самолеттері ±шып келді де, бізді бомбаныњ

астына алды. Мен сол соѓыста аяќтан ќатты жараланып, ес-т‰ссіз

ќансырап жатќан жерімде, ауылдас жерлесім М±хамеджан мені

μліктерді жинап ж‰рген кμлікке салып жіберіпті. Артынан санитар-

лар меніњ тірі екенімді кμріп, госпитальѓа жеткізіп салса керек. Содан

мен госпитальда жатып емделіп, Ќ±дай саќтап елге аман-сау жеттім

-ау" дейтін. "Ќырыќ жыл ќырѓын болса да ажалсыз μлмейді", деген

ѓой, єкеміз бір аяѓынан айырылып келсе де, елге келгесін ќарап отыр-

мады. Колхоздыњ ќой фермасында мењгеруші, ќырман мењгерушісі,

басќарманыњ орынбасары сияќты ж±мыстарды атќарды. Совхоз

болѓаннан кейін шμпші де, балташы да болды. Апам Тєжен болса,

колхоздыњ ќойын сауып, одан ірімшік жасайтын, ќой ќырќудан ал-

дына жан салмайтын еді. 1946 жылы 15 сєуірде ќойлы ауылдан елге

кμшіп келген к‰ні сіњілім Ќ±ндызай д‰ниеге келді. Ол кейін б‰кіл ел

таныѓан дањѓайыр диќан болды. Сонау с±рапыл соѓыстан аман ора-

лѓан єкемізге  туѓан жерініњ топыраѓы б±йырып, 1978 жылы 81 жа-

сында д‰ниеден μтті.К‰лтай ИБРАЕВА,

майдангердіњ ќызы.

Ќостанай ќаласы.СУРЕТТЕ: Ахметолла Ибраев ж±байы Тєженмен бірге.

Волоколамск т‰бінде

Волоколамск т‰бінде

Волоколамск т‰бінде

Волоколамск т‰бінде

Волоколамск т‰бінде

9

7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.

11.05 Айтуѓа оњай. 11.45 Т.х. "Бола-

шаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.50

Дауа. 13.25 Білгірлер бєйгесі. 14.10

Аќсауыт. 14.45 М.ф. 15.00 Єйел ба-

ќыты. 16.10 "Келін". 17.00 Меніњ

Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.

17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу

ќиын...". 18.40 Бірігей мємілегер.

19.35 "Болашаќ". 20.30 Жањалыќтар.

21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Т.х. "Ќазы-

на". 22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі студи-

яда Н. Ќоянбаев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Єр ‰йдіњ

сыры басќа". 11.45 Магия кухни.

12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.10

"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.с.

"Женский доктор". 15.00 Новости.

15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќ-

26 маусым 2015 жыл

маусымныњ

29-нан шілденіњ 5-не дейін

Апталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

тары. 16.25 Т.с. "Тракторшыныњ ма-

хаббаты". 17.00 Жањалыќтар. 17.15

Кμзќарас. 17.45 Мен кμрген соѓыс.

18.00 Новости. 18.10 "С±лтан С‰лей-

ман". 19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жања-

лыќтар. 20.30 Арнайы хабар. 21.00

Новости. 21.30 Т.с. "Гречанка". 22.20

Т.с. "След". 23.10 Жекпе-жек. 23.55

Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-

рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,

11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 17.25,

18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.

10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 "Маруся".

11.30 Первая студия. 12.00 М.с.

12.30 Вызов. 13.00 Жањалыќтар.

14.00 "‡й болу ќиын". 15.15 "Пусты-

ни мира". 16.00 "Єпке". 17.00 Д.с.

"Кењ ауќымда". 17.30 М.с. 17.50

Жањалыќтар. 18.10 Ќазына. 18.25

Новости. 18.55 Д.ф. "Сμнбес сєу-

ле". 19.30 Первая студия. 20.00

Жањалыќтар. 20.30 Интонация. 21.00

Новости. 21.35 "Маруся". 22.35 "Па-

рыз". 0.20 Жањалыќтар.

Отау. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-

ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн

Астана.  22.50  Кеше ѓана... 0.00

"Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20

"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00

КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05

"Интерны". 11.10 Камеди Вумен.

12.10 "Уличная магия". 12.40 М.с.

15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз

неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-

цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30

Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30

"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15

Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Брук-

линские полицейские".

8.00 Айна онлайн. 9.00 Музы-

кальная академия Евровидения.

10.00 О самом главном. 11.00 Сме-

яться разрешается. 12.00 Жанкеш-

тілер жарысы. 13.00 Ќорќыныш фак-

торы. 14.00 Сайќымазаќтар. Жасы-

рын камера. 15.00 Такая LIFE. 15.30

Фабрика звезд. 16.30 Т.с. "Гадал-

ка". 17.00 Человек-невидимка. 18.00

"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00

30 маусым,

30 маусым,

30 маусым,

30 маусым,

30 маусым,

с е й с е н б і

с е й с е н б і

с е й с е н б і

с е й с е н б і

с е й с е н б і

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".

10.50 Айтуѓа оњай... 11.35 "Болашаќ".

12.30 Жањалыќтар. 12.45 Спорт. 13.10

Алањ. 13.55 Индустриялды Ќазаќстан.

14.25 М.х. 15.00 Єйел баќыты. 16.10

"Келін". 17.00 Жарќын бейне. 17.30

Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10

"‡й болу ќиын...". 19.10 Ќылмыс пен

жаза. 19.35 "Болашаќ". 20.30 Жања-

лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50

"Ќазына". 22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі

студияда Н. Ќоянбаев. 0.10 Жања-

лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречанка".

11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ

сыры басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20

М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-

мейные мелодрамы". 14.00 "Женский

доктор". 15.00 Новости. 15.15 Б±йым-

тай. 16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30

"Тракторшыныњ махаббаты". 17.00

Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45

Экономкласс. 18.00 Новости. 18.15

"С±лтан С‰лейман". 19.10 Біздіњ ‰й.

20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-

следований. 21.00 Новости. 21.30

"Гречанка". 22.20 "След". 23.10 Ар-

найы хабар. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-

лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20

Суперпапа. 9.00 Т.х. "Жетім μссе".

10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Жетім

μссе". 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз

ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10

"20:30". 14.00 Новости. 14.10 "Охота

на Берию". 15.15 "Жетім μссе". 16.40

"20:30". 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз

ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30

"20:30". 21.00 "Охота на Берию".

22.00 "Фериха". 23.00 Открытая сту-

дия. 23.50 Т.х. "М±рагер". 1.00 Жа-

њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.30 Школа кочевников.

15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи,

достойные распространения. 17.00

Д.ф. "Комендант Невеля". 18.00

Жасампаз ѓылым. 18.30 Первые.

19.30 Ученый совет. 20.20 Н±рлы

10.35 "Маруся". 11.30 Первая сту-

дия. 12.00 М.с. 12.30 Д.ф. "Бірегей

іскер". 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "‡й

болу ќиын". 15.15 "Пустыни мира.

16.00 "Єпке". 17.00 Кењ ауќымда.

17.30 М.ф. 18.10 Даму діњгектері.

18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес сєу-

ле". 19.30 Бірінші студия. 20.00 Жа-

њалыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Ново-

сти. 21.35 "Маруся". 22.35 "Парыз".

0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.

8.00 К‰лдірген. 8.30 Такси. 9.00

"Жетім μссе". 10.00 Жањалыќтар.

10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".

29 маусым

29 маусым

29 маусым

29 маусым

29 маусым,,,,,

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

 д‰йсенбіЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

13.00 Жањалыќтар. 13.10 Открытая

студия. 14.00 Новости. 14.10 "Охота

на Берию". 15.15 "Жетім μссе". 16.35

Каznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-

ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-

њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 Да-

кар. Испытание на грани. 21.25 "Охота

на Берию". 22.25 "Фериха". 23.25

Сырласу. 0.15 "М±рагер". 0.25 Жа-

њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.15 XXI ѓасыр кμшбасшы-

сы. 15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED:

Идеи, достойные распространения.

17.00 Фильмы-сказки. 18.30 ¤мір.

Театр. Кино. 19.05 TED: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 19.30 Атакєсіп.

21.00 Первые. 22.00 Онлайн Астана.

22.50 "Ѓашыќсыз ѓасыр" драмасы.

0.00 "Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20

"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00

КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Ин-

терны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10

"Уличная магия". 12.40 М.с. 15.30

Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз неке". 18.00

С±лу бол! 19.00 "Зайцев +". 19.30

Камеди Вумен. 20.30 Камеди Клаб.

21.00 "Универ". 21.30 "Интерны".

22.50 К‰лкі базар. 23.15 Жасырын

камера. 0.00 Х.ф. "Чемпион".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00

"Цена жизни". 10.00 О самом глав-

ном. 11.00 Смеяться разрешается.

12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00

Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-

заќтар. Жасырын камера. 15.00 Та-

кая LIFE. 15.30 Фабрика звезд. 16.30

"Гадалка". 17.00 Человек-невидимка.

18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".

19.00 "20 минут". 19.50 "Нєпсі мен

намыс". 21.00 "Цена жизни". 22.00

Человек-невидимка. 23.00 "Секретные

материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 10.00 Т.с. "Счаст-

ливы вместе". 11.00 "Неслучайная

встреча". 12.00 Мультсериалы. 14.00

"Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл сту-

дио. 16.00 КазахSTAR. 17.00 Ералаш.

18.00 Т.с. "Дворняжка Ляля". 19.00

"Неслучайная  встреча". 20.00 Ин-

формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".

23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00

Алдараспан, Шаншар, Нысана

к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Танго втроем".

3.00 К.ф. "Служители закона".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30

М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.

11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с. "Жар-

кий лед". 14.00 Дело №. 14.10 Сол-

нечная кухня. 14.40 Неизведанный

Казахстан. 15.00 Т.с. "Госпожа гор-

ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30

М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30

Є. Сламханныњ єн кеші. 19.00 Жања-

лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00

РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Жаркий

лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа здоро-

вья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панора-

ма дня.


7.00 Доброе утро. 10.55 "Дубров-

ский". 11.50 "Братство десанта". 12.55

"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне

Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30

Жањалыќтар. 15.40 Судебные исто-

рии. 16.40 Давай поженимся. 17.50

Пусть говорят. 18.55 "Ветреная жен-

щина". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген

жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джод-

ха жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50

"Чужой среди своих".

6.50 КТК ќоржынынан. 7.35 "Са-

рай ханымдары". 8.25 Жањалыќтар.

8.55 "Карадайы". 10.10 Т.с. "Отец

Матвей". 12.00 Новости. 12.35 Глав-

ная редакция. 13.15 "Хмуров". 15.10

Семейные драмы. 16.25 "Сарай ха-

нымдары". 17.30 "Махаббатта шек бар

ма?". 18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30

Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35

Диагноз. 22.15 "Птица в клетке". 0.00

"Хмуров".

Т.х. "20 минут". 19.50 Т.х. "Нєпсі мен

намыс". 21.00 "Цена жизни". 22.00 Че-

ловек-невидимка. 23.00 Т.с. "Секрет-

ные материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.х. "С‰йген

с±лу". 9.00 Х.ф."Золото дураков".

11.00 М.ф. "Шрэк 2". 13.00 Мультсе-

риалы. 14.00 Т.х. "Мен саѓан ѓашыќ-

пын". 15.00 Єзіл студио. 16.00 Ера-

лаш. 17.00 Х.ф. "Игрок". 19.00 Т.с.

"Неслучайная встреча". 20.00 Инфор-

мбюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00

"Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдар-

аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.

1.00 Х.ф. "Держи ритм". 3.00 К.ф.

"Дублеры".

7.00 Разбудильник. 9.00 М.с.

10.00 В поисках истины. 11.00 ¤мір

аѓымы. 13.00 Территория происше-

ствий. 13.30 Безопасная дорога.

14.00 О. Остроумова. Любовь зем-

ная. 15.00 И. Крутой. Мой путь. 16.00

Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-

тесті с±хбат. 17.30 И. Расылхан.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќауіпсіз

жол. 20.00 РТН. 20.30 Дело №. 20.50

Торговый дом. 21.10 В ладу с приро-

дой. 21.30 Неизведанный Казахстан.

22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 Т.с. "Дуб-

ровский". 11.50 Т.с. "Братство десан-

та". 12.55 Т.х. "С‰йген жар". 13.45

Т.х. "Джодха жєне Акбар". 14.35 Ашы-

ѓын айтќанда. 15.30 Жањалыќтар.

15.40 Судебные истории. 16.40 Да-

вай поженимся. 17.50 Пусть говорят.

18.55 Т.с. "Ветреная женщина". 20.00

Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40

Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне

Акбар". 23.20 П@утina. 23.50 Т.с.

"Чужой среди своих".

7.25 Ж‰рекжарды. 8.00 КТК ќор-

жынынан. 8.50 ¤нерлі отбасы. 10.10

Удиви меня. 11.20 Х.ф. "Два дня".

13.15 Другая правда. 14.15 Портрет

недели. 15.20 Слуги народа. 16.30

"Сарай ханымдары". 17.30 "Махаббат-

та шек бар ма?". 18.30 "Таѓдырмен

тартыс". 20.30 Жањалыќтар. 21.00

Новости. 21.35 Главная редакция.

22.15 Т.с. "Птица в клетке". 0.00 Т.с.

"Хмуров".

1 шілде,


1 шілде,

1 шілде,


1 шілде,

1 шілде, сєрсенбі

 сєрсенбі

 сєрсенбі

 сєрсенбі

 сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".

10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Болашаќ".

12.30 Жањалыќтар. 12.45 Ќылмыс

пен жаза. 13.10 Поэзия єлемі. 13.40

Ѓасырлар ‰ні. 14.30 М.ф. 15.00 Єйел

баќыты. 16.10 "Келін". 17.00 Д.ф. "¦лт

маќтанышы". 17.30 Жањалыќтар.

17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу

ќиын...". 19.10 Астана - ќаржы инве-

стициялыќ орталыќ. 19.35 "Болашаќ".

20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа

оњай... 21.50 "Жедел жєрдем". 22.45

"Келін". 23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-

баев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.30 Аймаќтар

аламаны. 10.00 Жањалыќтар. 10.10

"Гречанка". 11.00 Новости. 11.10

Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45

Магия кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жа-

њалыќтар. 13.00 Жањалыќтар. 13.10

"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-

ский доктор" 15.00 Новости. 15.15

Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.

16.30 "Тракторшыныњ махаббаты".

17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.

2 шілде


2 шілде

2 шілде


2 шілде

2 шілде,,,,,

бейсенбі

бейсенбі


бейсенбі

бейсенбі


бейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жедел

жєрдем". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35

"Болашаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.45

Агробизнес. 13.10 Астана - ќаржы

инвестициялыќ орталыќ. 14.00 Жан

жылуы. 14.25 М.х. 15.00 Єйел баќы-

ты. 16.10 "Келін". 17.00 "Шетелдегі

ќазаќ балалары". 17.30 Жањалыќтар.

17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу

ќиын...". 18.45 Бірегей сардар. 19.10

100 наќты ќадам: мемлекеттік ќыз-

мет. 19.35 "Болашаќ". 20.30 Жања-

лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 22.00

Ќазаќстанныњ жања индустриялануы:

2015 жылдыњ I жарты жылдыѓыныњ

ќорытындылары. 22.45 "Келін". 23.40

Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.10

Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.30 Аймаќтар

аламаны. 10.00 Жањалыќтар. 10.10

"Гречанка". 11.00 Новости. 11.10

Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45

Магия кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жа-

њалыќтар. 13.00 Жањалыќтар. 13.15

"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-

ский доктор". 15.00 Новости. 15.15

Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.

16.30 "Тракторшыныњ махаббаты".

17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.

17.45 Бизнес сыры. 18.00 Новости.

18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.10 Жек-

пе-жек. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Д.ф.

21.00 Новости. 21.30 Отчет прави-

тельства о работе по реализации

ГПФИИР. 22.30 "Гречанка". 23.20

"След". 0.10 Біздіњ ‰й. 1.00 Б±йым-

тай.


7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-

лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.

10.35 "Маруся". 11.30 Первая студия.

12.00 М.с. 12.30 "Бірегей тєлімгер".

13.00 Жањалыќтар. 14.00 "‡й болу

ќиын". 15.15 "Чудеса природы". 16.00

"Єпке". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.30 М.с.

17.50 Жањалыќтар. 18.10 Третий тайм.

18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле".

19.30 Бірінші студия. 20.00 Жањалыќ-

тар. 20.30 Бойт±мар. 21.00 Новости.

21.30 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.00

Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.

8.00 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00 "Жетім

μссе". 10.00 Жањалыќтар. 10.30 "Фе-

риха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20 Т.х.

"Мадхубала". 13.00 Жањалыќтар.

13.10 Біз біргеміз. 13.35 Той жыры.

14.00 Новости. 14.10 "Порох и дробь".

15.15 "Жетім μссе". 16.35 Kaznet.

17.00 Такси. 17.30 "Фериха". 18.40

"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.

19.20 "Мадхубала". 20.30 "20:30".

21.00 Аstana live. 22.00 "Фериха".

23.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED: Идеи,

достойные распространения. 10.10

Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасырлар

пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рар-

лыќ идеялар. 13.00 Онлайн Астана.

14.30 Єдебиет єлемі. 15.00 "Шыњѓыс

хан". 16.05 TED: Идеи, достойные

распространения. 17.00 Фильмы-сказ-

ки. 18.05 Б‰гінгі ѓылым. 19.05 TED:

Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30

Кітапхана. 21.20 Лови момент. 22.00

Онлайн Астана. 22.50 Опера "Кар-

мен". 0.00 "Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20

"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00

КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Ин-

терны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10

"Уличная магия". 12.40 М.с. 15.30

Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз неке".

18.00 С±лу бол! 19.00 "Зайцев +".

19.30 Камеди Вумен. 20.30 Камеди

Клаб. 21.00 "Универ". 21.30 "Интер-

ны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15 Жасы-

рын камера. 0.00 Х.ф. "Экспери-

мент".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырынкамера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00

"Цена жизни". 10.00 О самом глав-

ном. 11.00 Смеяться разрешается.

12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00

Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-

заќтар. Жасырын камера. 15.00 Та-

кая LIFE. 15.30 Фабрика звезд. 16.30

17.50 Незабытые истории. 18.00

Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".

19.10 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.

20.30 100 бизнес тарихы. 21.00 Но-

вости. 21.30 Д.ф. "С Назарбаевым о

главном". 22.30 "Гречанка". 23.20

"След". 0.10 Біздіњ ‰й. 1.00 Б±йым-

тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55

Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-

сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая

студия. 12.00 М.с. 12.30 Д.ф. "Біре-

гей кемењгер". 13.00 Жањалыќтар.

14.00 "‡й болу ќиын". 15.15 "Чудеса

природы". 16.00 "Єпке". 17.00 "Кењ

ауќымда". 17.30 М.с. 17.50 Жања-

лыќтар. 18.10 Регион/10. 18.25 Но-

вости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30

Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.

20.30 Элегиялыќ эсселер. 20.50 1001

история успеха. 21.00 Новости.

21.35 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.00

Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.15 Жањалыќтар.

8.30 Такси. 9.00 "Жетім μссе". 10.00

Жањалыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30

"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.

13.10 Д‰ние жарыќ. 13.35 Ќалжыњ-

ќоржын. 14.00 Новости. 14.10 "Охо-

та на Берию". 15.15 "Жетім μссе".

17.00 Такси. 17.30 "Фериха". 18.40

"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.

20.30 "20:30". 21.00 Т.с. "Порох и

дробь". 22.00 "Фериха". 23.00

Єзілстан. 23.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.40 Литературный клуб.

15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи,

достойные распространения. 17.00

Фильмы-сказки. 18.05 Жасампаз

ѓылым. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-

лыќ идеялар. 19.30 Ученый совет.

21.20 Музей звуков. 22.00 Онлайн

Астана.  22.50  Концерт. 0.00 "Шыњ-

ѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20

"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00

КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05

"Интерны". 11.10 Камеди Вумен.

12.10 "Уличная магия". 12.40 М.с.

15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз

неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-

цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30

Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30

"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15

Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Разде-

литель".


7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00

"Цена жизни". 10.00 О самом глав-

ном. 11.00 Смеяться разрешается.

12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00

Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-

заќтар. Жасырын камера. 15.00 Та-

кая LIFE. 15.30 Фабрика звезд. 16.30

"Гадалка". 17.00 Человек-невидим-

ка. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-

бат". 19.00 "20 минут". 19.50 "Нєпсі

мен намыс". 21.00 "Цена жизни".

22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-

ретные материалы". 0.00 Фактор

страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йгенс±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 10.00 "Счастливы

вместе". 11.00 "Неслучайная встре-

ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен

саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл студио.

16.00 КазахSTAR. 17.00 Ералаш.

18.00 "Дворняжка Ляля". 19.00 "Не-

случайная встреча". 20.00 Информ-

бюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен

саѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.

"Явление". 3.00 К.ф. "Кровавый ал-

маз".

7.00 М.с. 7.50 С.Морозов. Судь-ба, с которой я не боролся. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

М.ф. 11.00 Є. Сламханныњ єн кеші.

13.00 "Жаркий лед". 14.00 Винтаж.

14.30 Baby Гид. 15.00 "Госпожа гор-

ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30

М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30

Т. Асардыњ єн кеші. 19.00 Жањалыќ-

тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00

РТН. 20.30 Солнечная кухня. 21.00ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 В ладу

с природой. 23.00 "Ќоњыр" шыѓарма-

шылыќ кеші. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Дубров-

ский". 11.50 "Братство десанта".

12.55 "С‰йген жар". 13.45 "Джодха

жєне Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќан-

да. 15.30 Жањалыќтар. 15.40 Судеб-

ные истории. 16.40 Давай поженим-

ся. 17.50 Пусть говорят. 18.55 "Вет-

реная женщина". 20.00 Новости.

20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-

тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20

П@утina. 23.50 "Чужой среди сво-

их".


6.50 КТК ќоржынынан.

7.35 "Сарай ханымдары". 8.25 Жања-

лыќтар. 8.55 "Карадайы". 10.10 "Отец

Матвей". 12.00 Новости. 12.35 Диаг-

ноз. 13.15 "Хмуров". 15.10 Семейные

драмы. 16.30 "Сарай ханымдары".

17.30 "Махаббатта шек бар ма?".

18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30 Жа-

њалыќтар. 21.00 Новости. 21.30 С На-

зарбаевым о главном. 22.30 Т.с. "Я

не смогу тебя забыть". 0.20 "Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

АСТАНА

НТК

7 АРНА


3 шілде

3 шілде


3 шілде

3 шілде


3 шілде, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

4 шілде


4 шілде

4 шілде


4 шілде

4 шілде, сенбі

, сенбі

, сенбі


, сенбі

, сенбі


7.00 Концерт. 8.10 Ќымызхана.

8.40 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.

10.05 Дауа. 10.40 М.ф. 11.40 Роза

шаќырады. 13.00 Білгірлер бєйгесі.

13.45 Поэзия єлемі. 14.15 Мен кμрген

Елбасы: ±ядан ±шќандар. 14.45

Єлем таныѓан Ќазаќстан. 15.00 Аяла-

ѓан Астана-2015. 17.30 Жањалыќтар.

17.45 Ќазаќстан барысы-2015. 18.55

"Жігіттер" квартетініњ концерті. 20.30

Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік кезде-

су. 22.30 Жайдарман. 0.20 Жања-

лыќтар. 0.50 К.ф. "Кμшпенділер".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.00 Єсем

єуен. 9.00 Продвопрос. 9.20 Спорт

без границ. 11.00 Церемония под-

нятия флага. 11.40 Х.ф. "Королева

бензоколонки". 13.10 Орталыќ хабар.

14.40 Єсем єуен. 15.00 Ретрокон-

церт. 16.30 Д.ф. "Зеленый бастион".

17.15 К.ф. "Біздіњ с‰йікті дєрігер".

10

7.00 Тањшолпан. 10.00 Ќазаќ-станныњ жања индустриялануы: 2015

жылдыњ I жарты жылдыѓыныњ ќоры-

тындылары. 10.50 Айтуѓа оњай.

11.35 "Болашаќ". 12.40 Иман айна-

сы. 13.00 100 наќты ќадам: мемле-

кеттік ќызмет мєртебелі іс. 13.45

Кμкпар. 14.30 М.х. 15.00 Єйел баќы-

ты. 16.10 "Келін". 17.00 Жан жылуы.

17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-

ды. 18.10 Концерт. 19.05 Ауыр

μнеркєсіп: ел экономикасыныњ ло-

комотиві. 19.20 Ќазаќстан шетелдік

кμзімен. 19.35 "Болашаќ". 20.30 Жа-

њалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50

Шын ж‰ректен. 22.40 "Келін". 23.35

Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.05

Жањалыќтар. 0.35 ¤зекжарды. 0.55

К.ф. "Сардар".

7.00 Айт±мар. 8.00 Астана кеш-

тері. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гре-

чанка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф.

"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия

кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќ-

18.55 Концерт. 19.45 Бенефис-шоу.

21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Путь

Лидера. Огненная река". 23.30 Тур-

нир по боям без правил ММА.

8.00 Жањалыќтар. 8.30, 8.55,

11.35, 12.55, 13.55, 16.20, 17.55,

18.25, 19.55 Телемаркет. 8.40 М.с.

9.00 Новости. 9.35 Х.ф. "Меня зовут

Кожа". 11.40 Регион/10. 12.00 Теле-

триптих "00.00". 13.00 Третий тайм.

13.20 "Бірегей сєулеткер". 14.00 Кон-

церт. 16.00 Т.х. "Тєуекел". 17.00 Д.ф.

"Абулхаир Мухаммед Гази Бахадур

Хан". 18.00 Арќа єуендері. 18.30 Т.с.

"Дело гастронома". 19.30 Элегиялыќ

эсселер. 20.00 Алдаспан. 20.30 Да-

мафон. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35

Х.ф. "Крапленый".

8.00 Єн шашу. 9.25 Суперпапа.

10.05 Жаќсыларѓа жол ашќан. 10.35

К‰лдірген. 11.00 Д‰ние жарыќ. 11.30

"Ќыз ѓ±мыры". 12.10 "Мадхубала".

12.50 Т.с. "Настоящие". 14.55 Х.ф.

"Суперневестка". 17.00 Д.ф. "Арте-

рия Астанадан басталады". 17.20

Ќалжыњ-ќоржын. 17.40 Ел аузында.

18.00 Астана ж±лдызы-2015. 22.30

Х.ф. "Волк с Уолл-стрит". 1.45 "¦мы-

тылмас".


7.00 Сол бір кеш... 8.25 Х.ф. "Бой-

ся, враг, девятого сына". 10.45 Зо-

лотая середина. 12.00 Астанаѓа са-

яхат. 13.00 Х.ф. "Дервиш вызывает

Париж". 14.40 Концерт. 16.00 XXI

ѓасыр кμшбасшысы. 17.30 Кітапха-

на. 18.05 ¤зен бойында. 19.05 Кон-

церт. 21.00 Х.ф. "Любящие тебя".

23.25 К.ф. "Біздіњ с‰йікті дєрігер".

7.55 Ж±лдыздар шеруі. 8.10 М.ф.

9.30 Звезданутые. 10.00 М.ф. 11.40

"Маша и Медведь". 12.20 Ќыз

ќылыѓы. 14.00 К‰лкі базар. 14.20 М.х.

14.50 Х.ф. "Гарфилд-2: история двух

кошечек". 16.20 Х.ф. "Доктор Ду-

литтл-3". 18.00 К‰лкі базар. 18.30

Тематик-шоу. 19.30 Караоке-киллер.

20.30 Х.ф. "Люди Х". 22.30 Х.ф. "Гро-

мобой".1.00 Дом 2.

8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел и

решка. 10.00 Караоке - живой звук.

12.00 К.ф. "Хамити Шарманыњ ќалын-

дыѓы". 14.30 Номинант премии "Жас

дидар" - "Кеттім" фильмі. 15.00 Х.ф.

"Самара". 19.00 Q-елі. 20.00 Art

football. 21.00 Х.ф. "Загнанный".

23.00 Бокс. 0.00 Х.ф. "Берни".

6.00 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 7.00 Ќазаќша

концерт. 8.00 "Ризамын". 9.00

Ералаш. 10.00 "Эльф". 12.00

"Налегке". 12.30 Алдараспан,ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

5 шілде


5 шілде

5 шілде


5 шілде

5 шілде,,,,,

жексенбі

жексенбі


жексенбі

жексенбі


жексенбі

8.00 Ќымызхана. 8.30 Аќсауыт.

9.00 Б‰гін жексенбі. 10.30 Бала-

мен бетпе-бет. 10.50 Шетелдегі

ќазаќ балалары. 11.10 М.ф. 11.40

К.ф. "Бєйтерек". 12.50 Мен кμрген

Елбасы: ќиядан шалѓандар. 13.15

Е. Ќ±сайыновтыњ шыѓармашылыќ

кеші. 14.45 Єлем таныѓан Ќазаќ-

стан. 15.00 Аялаѓан Астана-2015.

18.00 Астана-арќау. 20.00 Апта.

21.00 Ж. Айжанованыњ шыѓарма-

шылыќ кеші. 22.50 Елбасы жолы:

от-μзен. 0.30 Кμкпар.

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 9.00 Жеті

к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Концерт.

11.30 Х.ф. "Самая обаятельная и

привлекательная". 13.00 Концерт.

15.00 Бенефис-шоу. 16.15 Х.ф. "Ос-

торожно, корова!". 18.15 Д.ф. "Опе-

рация "Сапфир". 19.15 Вечер опе-

ретты. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Мюзикл

"Арман жолы". 23.00 "Путь Лидера.

Железная гора". 0.40 Концерт.

8.00 М.ф. 9.30, 11.30, 12.25,

13.20, 15.55, 16.55, 18.25, 19.25

Телемаркет. 9.35 К.ф. "Ањшы бала".

11.00 Д.ф. "Ел анасы". 12.00 Высо-

та воли. 12.30 Сап т‰зе! 13.00 Даму

діњгектері. 13.30 Арќа єуендері. 14.00

А. ‡лкенбаеваныњ шыѓармашылыќ

кеші. 16.00 "Тєуекел". 17.00 Д.ф.

"Абулхаир Мухаммед Гази Бахадур

Хан". 18.00 Интонация. 18.30 "Дело

гастронома". 19.30 Волшебный фо-

нарь. 20.00 Ќазына. 20.30 Вызов.

21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Крап-

леный".


8.00 Єн шашу. 8.10 К.ф. "М±ста-

фа Шоќай". 10.55 Концерт. 13.55

Строка жизни. 14.20 "Настоящие".

16.30 "Сырты б‰тін...". 17.00 народ-

ное лото. 17.20 Сырласу. 18.10 Бай

бол. 18.40 "Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мад-

хубала". 20.05 Астана - армандар

орындалады. 20.30 "20:30". 21.20 Ре-

портер представляет. 21.40 Х.ф. "Су-

мерки". 0.00 "¦мытылмас".

7.00 Концерт. 8.45 Бєйтерек. 9.50

Тарихтан бір к‰н. 10.10 Ѓылыми ке-

њес. 11.00 Арнайы жоба. 12.00 Кеше

ѓана. 13.10 К.ф. "Біздіњ с‰йікті

дєрігер". 14.45 Джаз-рандеву. 16.00

Лидер XXI века. 17.15 Астана-арќау.

18.35 Ѓажайып туынды. 19.00 Кон-

церт. 20.25 К.ф. "Біржан сал". 22.55

Тайные знаки. 22.30 Река звука.

7.55 К‰лкі базар. 8.20 М.х. 9.00

Рыжие. 9.30 Х.ф. "Доктор Дулиттл-

3". 11.20 М.ф. 12.55 Х.ф. "Гарфилд-

2: история двух кошечек". 15.00 Ќыз

ќылыѓы. 16.00 Алтын таспа. 17.00

Караоке-киллер. 18.00 Х.ф. "Люди

Х". 20.00 М.ф. 21.30 Ењ к‰лкілі

єртістер. 22.20 Тематик-шоу. 23.20

WiFi-25. 0.00 Х.ф. "Белые цыпочки".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Му-

зыкальная академия Евровидения.

10.00 Измайловский парк. 12.00 К.ф.

"Сезім сергелдені". 15.00 "Самара".

18.00 Концерт. 20.00 Q-елі. 21.00

Премия МузТВ-2010. 0.00 Х.ф. "Заг-

нанный".

6 . 0 0   " Р и з а м ы н " .   9 . 0 0   Ш о у

"100%". 10.00 М.ф. "Скуби-Ду и

кибер-погоня". 12.00 "Сєт сапар".

12.30 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 15.00 Х.ф."Приклю-

чение Плуто Неша". 17.00 М.ф.

"Шрек 3". 19.00 Х.ф. "Машина вре-

мени". 21.00 Фильм-концерт. 00.00

Х.ф. "Сумасшедшая езда". 2.00

К.ф. "Обряд". 4.30 Ќазаќша кон-

церт.


7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом.

9.30 М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50

В ладу с природой. 11.10 Кино-

клуб. 11.30 Солнечная кухня.

12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Под-

робности. 13.20 Винтаж. 14.00

Х и т - п а р а д .   1 5 . 0 0   Ќ о ѓ а м   ж є н е

єйел. 15.30 Ќазаќстан байтаќ

μлке. 16.00 Моя правда. 17.00

"Госпожа горничная". 21.00 В

поисках истины. 22.00 Єн-Хади-

ша концерті. 0.00 Ищи Ветрова!ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

тар. 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-

мейные мелодрамы". 14.10 "Женс-

кий доктор". 15.00 Новости. 15.15

Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.

16.30 ¦лт саулыѓы. 17.00 Жањалыќ-

тар. 17.15 Бармысыњ, бауырым?

18.00 Новости. 18.15 Д.ф. "Астана:

воплощенная мечта". 19.00 Орталыќ

хабар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30

Сильные духом. 21.00 Новости.

21.30 Самѓа Ж±лдыз. 23.30 Х.ф. "Са-

пожник". 1.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55

Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-

сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая

студия. 12.00 М.с. 12.30 "Бірегей

сардар". 13.00 Жањалыќтар. 14.00

"‡й болу ќиын". 15.15 "Чудеса при-

роды". 16.00 "Айналайын". 17.00 "Кењ

ауќымда". 17.30 М.с. 17.50 Жања-

лыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25 Но-

вости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30

Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.

20.30 Сап т‰зе! 21.00 Новости. 21.30

"Маруся". 23.00 Телетриптих "00:00".

0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.10 "20:30". 7.40

Жањалыќтар. 8.30 Такси. 9.00 "Жетім

μссе". 10.00 Жањалыќтар. 10.30 "Фе-

риха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20

"Мадхубала". 13.00 Жањалыќтар.

13.10 "Сырты б‰тін...". 14.00 Ново-

сти. 14.10 Єн мен єзіл. 15.15 "Жетім

μссе". 16.40 Kaznet. 17.05 Такси.

17.30 "Фериха". 18.40 "Ќыз ѓ±мыры".

20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".

21.00 "Порох и дробь". 22.00 "Фери-

ха". 23.00 Астана ж±лдызы-2014. 1.00

"М±рагер".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.15 Лидер 21 века. 15.00

"Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи, до-

стойные распространения. 17.00

Фильмы-сказки. 18.05 Эйнштейн

ізімен. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-

лыќ идеялар. 19.30 Кітапхана. 21.00

Єњгіменіњ ашыѓы. 22.00 Онлайн Ас-

тана.  22.50  Сол  бір кеш... 0.00

"Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20

"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00

КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05

"Интерны". 11.10 Камеди Вумен.

12.10 "Уличная магия". 12.40 М.с.

15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз

неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-

цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30

Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30

"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15

Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Побег

из тюрьмы".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00

"Цена жизни". 10.00 МУЗ ТВ-2010.

12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00

Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-

заќтар. Жасырын камера. 15.00 Ико-

на стиля. 16.00 Измайловский парк.

18.00 Концерт. 19.50 Q-елі. 20.40

Айна онлайн. 21.00 Караоке - живой

звук. 23.00 Х.ф. "Я не знаю, как она

делает это".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 10.00 "Счастливы

вместе". 11.00 "Неслучайная встре-

ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен

саѓан ѓашыќпын". 15.00 Х.ф. "Про-

ект "Золотой глаз". 19.00 "Уральс-

кие пельмени". 20.00 Информбюро.

21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен са-

ѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.

"Эльф". 3.00 К.ф. "Дневник памяти".

7.00 М.с. 7.50 И. Крутой. Мой

путь. 9.00 РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жа-

њалыќтар. 10.30 М.ф. 11.00 "Ќоњыр"

шыѓармашылыќ кеші. 13.00 "Жаркий

лед". 14.00 В ладу с природой. 14.25

Торговый дом. 14.45 Киноклуб. 15.00

"Госпожа горничная". 16.00 Жања-

лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

с±хбат. 17.30 Пай-пай, ќыздар-ай.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Тєуелсіз

НТК

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 14.00

М.ф. "Приключения Алдара Косе".

15.00 Х.ф. "Схватка". 19.00 Х.ф.

"Властелин колец: Две крепости".

23.00 Шоу "100%". 00.00 Х.ф.

"Дж. Эдгар". 2.00 К.ф. "Типа кру-

той охранник". 4.00 Ќазаќша кон-

церт.

7.30 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 М.с.10.20 Неизведанный Казахстан.

10.50 Группа здоровья. 11.10

Тайны нашего кино. 12.00 Н. Ка-

раченцов. Нет жизни до и после.

13.00 В. Шалевич. Любовь немо-

лодого человека. 14.00 Є. Бей-

с е у о в к е   а р н а л ѓ а н   к е ш .   1 6 . 0 0

ПроАгро. 16.30 Тєуелсіз елдіњ

т±лѓалары. 17.00 Стиль жизни.

17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 Ќауіпсіз

жол. 19.00 Ќылмыстыќ іс №. 19.30

Baby Гид. 20.00 РТН Подробнос-

ти. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-

ная кухня. 22.00 Советские ма-

фии. 22.30 Кμзайым. 0.00 Пано-

рама недели.
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал