25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау үні сыңғырлады. Алда – жаз маусымы, артта – 9 айлық еңбек. Әрбір оқушы бұл күні әртүрлі ойда боладыжүктеу 0.71 Mb.

бет3/7
Дата11.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ответ: Поваренная соль

Биология

10б- Загадка: Мушка на  траву  села,  а трава та  мушку       

съела. Что это за  трава?

Ответ: Росянка

20б- Человек может привыкнуть ко    всему , но только не  к… 

Вставьте нужное  слово.Ответ: Холод

     0б-Какая ткань в 30 раз крепче кирпича и в 2,5 раза крепче  

гранита.

Ответ: Костная

40б-Кого утёнок  считает  своей  матерью.Ответ:  Того,  кого  увидит  первым.Запечатление  (имприн-

тинг)

50б-Гиппократом было создано  учение о «соках организма»  

это:  кровь, жёлтая желчь, чёрная  желчь, слизь.  Что  представ-

ляют  собой  люди,   в организме  которых  течёт  такая жидкость.  Ответ:Это люди с различными типами темперамента

Ученые                 

10б-«Я с неотразимой ясностью увидел периодический закон 

и получил …убеждение, что он отвечает внутренней природе ве-

щей…. В его освещении передо мной раскрылись целые области 

наук…» Чьи это слова?

Ответ: Д.И. Менделеев 

20б-Кому  принадлежит  высказывание:  «Математику  уже  за-

тем учить надо, что она ум в порядок приводит»?

Ответ: М.В. Ломоносов

30б-Основоположник науки о наследственности?Ответ: Грегор Мендель

40б-Какая  женщина  химик  вместе  со  своим  мужем  открыла 

элемент радий и явление радиоактивности?

Ответ: Мария Склодовская- Кюри

50б-Кто является создателем первой неевклидовой геометрии, 

давшей начало многим другим геометриям?

Ответ: Н.И. Лобачевский

Математика

10б-Что означает в переводе с греческого слово «геометрия»? Ответ: землемерие: гео – земля, метрио – измеряю

20б-Назовите два числа, сумма которых равна их произведению.Ответ: 2 + 2 = 2 * 2

30б-Какая теорема в средние века называлась «магистром ма-

тематики»?

Ответ: теорема Пифагора

40б-Тройка лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пр

бежала каждая лошадь?

Ответ: 30 км

50б-Одна девочка писала: «Двести сорокда двести сорок будет 

четыреста сорок». Она не ошиблась, но в чем дело?

Ответ:  двести  сорок+  двести  сорок  =  четыреста  сорок:      

сорока – птица

Сильченко Татьяна Николаевна- учитель химии

Парецкая Марина Александровна- учитель математики

КГУ «СОШ № 20 РО»  ГУ «ОО г. Семей ВКО»

Қазіргі  шындық    дамуға  және  өзін 

жетілдіруге  тырыспайтындарға  қатал. 

Дүние  жүзілік  жаһандану  табысын  

құрайтын  компоненттердің    бірі  -  шетел 

тілін білу, тіпті бірнешеуін меңгеру артық 

емес. 

Жаңа  білімге  құштарлық    күнделікті пайда  болуы  керек,  ал  бізде  өмірдің 

талабына  қарай  халықаралық  жоба-

ларды  іске  асыра  бастаған  кезде  туын-

дай  бастайды.  Мысалға  алсақ,  ЕАЭС 

құндылығы  неде?  Қандайда  бір  интегра-

ция  және  халықаралық  ұтқырлық  пайда 

бола  бастаса,  сол  тілге  қызығушылық 

және  жаңа  стандарттар  туындайды.  Ше-

тел  тілін  жақсы    білмегендіктен  әлем  еш 

нәрсе  жоғалтпайды,    біз  көптеген  нәрсені 

жоғалтамыз. Сондықтан екі шет тілін еркін 

білетін  мамандарды  тәрбиелеу  маңызды 

болмақ. 

Шәкәрімнің  атындағы  мемлекеттік 

университетің құрылымдық бөлімшелердің 

бірі  тілдерді  жақсы  меңгеруге  оқытып, 

үйрететін      шетел  филологиясының  ка-

федрасы  болып  табылады.  Қазіргі  кезде 

шетел  филологиясының  кафедрасының 

алдында  күрделі мақсат 4 жыл ішінде та-

лапкерден өзінің күшіне сенімді, шет тілін 

білумен  байланысты  барлық  салаларда 

жұмыс  жасай  алатын  жоғары  білікті  ма-

манды дайындау. 

Біздің  кафедрамызда  оқитын  сту-

денттер  бір  ғана  мақсатқа  жетуге  тыры-

сады.  Ол    екі  шет  тілін  жетік  меңгеру.  

Жеңіл  жолды  қалайтындар  болса,    біздің 

кафедраға бармағаны жөн. Кафедра өзінің 

студенттеріне әлем есігін ашады, олардың 

табысты мансабына алғы шарт береді. Со-

нымен қатар студенттер білім алу  барысын-

да шетел жоғары оқу орындарында  тілдік 

іс-тәжірибе  өтіп,  ғылыми  және  зерттеу 

жұмыстарын жүргізеді. Факультеттің және 

университеттің  мәдениетті  өміріне  арала-

сады.  Халықаралық  бағдарламаларымен 

алмасу  және  академиялық  ұтқырлық  ая-

сында  студенттер  АҚШ, Түркия, Оңтүстік 

Кореяда толық семестр өткізе алады. 

Шет 

тілі 


кафедрасы 

сіздің 


талантыңызды  ашуға,  көп  жаңа  және 

қызықты  нәрселерді  білуге  көмектеседі. 

Біздің кафедрада үйірмелер жұмыс жасай-

ды. Ол сізге ағылшын тілін жетік меңгеруге 

ғана  емес  өзіңіздің  дүние  танымыңызды 

дамытуға көмектеседі.

Сізді  көптеген  қызықты  дәрістер,  се-

минарлар,  практикалық  сабақтар  күтіп 

тұр.  Межелік  бақылаулар,  сынақтар,  ем-

тихандар.  Сонымен  қатар  оқытушылар 

студенттерді 

әртүрлі 


халықаралық 

ғылыми-практикалық  конференцияларға 

қатысуға  дайындайды.  Онда  студенттер 

жетістігіне  байланысты  тиісті  бағаларын 

алады 

және 


мақтау 

қағаздарымен 

мадақталынады.

Кафедра үнемі даму үстінде, ағылшын 

және  неміс  тілдерін  оқытуға  бағдарды 

жетілдіреді, 

ғылыми-әдістемелік 

ба-


заны  кеңейтеді,  бұл  жоғары  сапалы 

лингвист  және  педагогтарды  даярлауға 

кепілдік  береді.  Шетелдік  филология 

кафедра  оқытушылары  жаңа  ойларды 

және  уақыт  тенденцияларын  қуанышпен 

қабылдайды.  Жаңа  ерекше  идеялар  және 

қызықты шығармашылық ұсыныстарға біз 

ашықпыз.


Кәсіпті  таңдау  -  келешек  өміріңді 

анықтайтын  жауапты  сәт.  Өзіңді  филоло-

гия саласында жайлы сезіну үшін,  талап-

кер  тек  жетік  білімдерімен  көрінуі  ғана 

емес, сонымен қатар сабырмен және ынта 

да  болу  керек,  ал  ең  бастысы  -  оқу  тілегі 

болуы  және  оқығанынан    қанағаттана 

алуы.  Өзінің  кәсібін  саналы  таңдаған 

адамға  біздің  факультетте  оқу  шынымен 

еліктіргіш және қызықты болады.

Білімнің 

және 


практикалық 

дағдылардың  кең  базасын  игерген  

филологиялық  факультетінің  студенттері 

бәсекеге  қабілетті  және  қызметтің  алуан-

алуан  салаларында  жұмыс  жасай  алады. 

Факультеттің  түлектері  мемлекеттік  және 

коммерциялық  мекемелерде,  орта  және 

жоғарғы мектепте, жарнама және PR сала-

сында  жұмыс істей алады.

БІЗ СІЗДІ КҮТЕМІЗ!Куребаева Г.А.,Кабдылманова Л.Т., 

Янгуразова М.Х. 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік университетінің 

«Шетел филологиясы» кафедрасы

ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ - 

ЖЕТІСТІКТІҢ КІЛТІ

Межпредметная викторина 

(химия, биология, математика) 

«Своя игра»  

       

ТАҢДАУ –СІЗДЕН, САПАЛЫ БІЛІМ - БІЗДЕН!

ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ

Мемлекеттік лицензия АБ №0064053  шексіз мерзімге. Институционалдық аккредитациялау туралы 

куәлік JA №0023 

     


Білім беру сапасын қамтамассыз ету бойынша ұлттық тәуелсіз агенттіктің  рейтингі бойынша 2014 

жылы топжарған 50 жоғары оқу орнының қатарына енгізілді.  Біздің артықшылықтарымыз:

4

 Білім беру нарығындағы жоғары сұранысқа ие 

мамандықтар алу мүмкіндігі: «230700 Құқықтанудағы 

қолданбалы информатика» және «230700 Экономикадағы 

қолданбалы информатика» мамандықтары бойынша РФ 

Алтай құқық және бизнес академиясымен бірлескен «Екі 

дипломды білім алу» бағдарламасы.

4

 

Қазақстандық ЖОО студенттері үшін  эконо-мика, құқық, техникалық ғылымдар және технология-

лар  бейіндік бағыттары бойынша «Екі дипломды оқу 

бағдарламасы».

4

 Әскери кафедрада  ҚР Қарулы Күштеріне 

запастағы офицерлер даярлау жүзеге асырылады.

4

 

ЖОО-ішілік гранттар, стипендиялар, оқу ақысына түрлі жеңілдіктер жүйесі.

4

 Жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы.

4

 Әлеуметтік серіктестер арқылы түлектерді 

жұмысқа орналастыру мүмкіндігі зор;

4

 

Тұрмысқа қолайлы «Студенттер үйі».4

 

Талапкерларге арналған Репетиторлық мектеп.4

 

Қазіргі заман талаптарына сай материалдық-техникалық база.

       Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң                                      

университетіне түсу үшін өтініштер:

4

 20-шы маусымнан 25 тамызға дейін;

4

 Мемлекеттік білім гранты конкурсына қатысу 

үшін өтініштер 23 шілдеден 31 шілдеге дейін 

қабылданады

Оқу мерзімі :

Күндізгі оқыту нысаны:

орта мектеп негізінде - 4 жыл;

Кешкі оқыту нысаны:

орта арнаулы білім (колледж) негізінде – 3 жыл;

Сырттай оқыту нысаны:

жоғары кәсіби білім негізінде – 2 жыл.

Магистратураға өтініштер 

қабылдау: 

4

 10 шілдеден 30 шілдеге дейін.Түсу емтихандары: 

4

 10 тамыздан 20 тамызға дейін. Оқу мерзімі:

4

 Бейіндік – 1 жыл;4

 Ғылыми – педагогикалық – 2 жыл.Қабылдау комиссиясының мекен-

жайы: 

Ленин к-сі, 11 және Абай к-сі, 94

Байланыс телефондары: 44-27-47

 

  

 E mail: semey_urist@mail.ru,  semuniver.kz 

4

№8/Мамыр/ 2015 жыл

«Аягөз  әлемі»,  «Шығыс  әлемі»  журнал-

дары мен «Мөлдір сана» газетін  шығарып, 

Аягөз  өңірінің  рухани  дүниесіне үлкен еңбек  

сіңіріп    жүрген  Бақытөмір    Шалғымбай    ба-

уырым  Аягөз    ауданының  өркендеп    даму-

ына өз  үлестерін қосып  жүрген азаматтар 

мен    қыз-келіншектерге    журналдың    бір  

санын    арнайық  деген  ойымен    кеңесіп, 

әрқайсымызға    жазатын    адамдарымызды  

бөліп  берген болатын.

Әңгіме  кейіпкері  Күлзияны  көптен бері  

білетінмін. Одан  бұрын  да  жолдасы Ербо-

лат  марқұммен  сыйлас азаматтар болдық. 

Ерекең  кісі  көңілі  қалсын  демейтін елгезек, ақ 

көңіл, аузын ашса,  жүрегі  көрінетін кеңпейіл  

жанның  өзі  еді. Кісі  жатырқамайтын, кіммен  

болса да күнде  көріп  жүргеніндей әзілі  жа-

расып,  қалжыңдасып  кететін.

Іскер,  пысық  жігіт    ортасына    тез  

бейімделетін. Алаңғасар, аңқаулығы да  бар  

еді  жарықтықтың. Ашуы да  тез,  қайтымы  да  

жылдам  жан  еді. Бастаған  ісін  аяқтағанша  

тыным  таппайтын. Не  нәрсені  болсын  тез  

ойлап,  жылдам  бітіргенді  ұнататын. Ерекең 

аздап  ән  айтып, гитара  тартатын да  өнері 

бар  еді.

Әке-шешесі Құдайберген  мен Кәмиланың  

тұңғышы,  атасы Оралбайдың  қолында  өсті. 

Олар    Мыңбұлақ    ауылында    тұрды.  Адал  

еңбектерімен  ел  құрметіне  бөленген  жан-

дар. 

Оқуды    бітіргеннен    кейін    жаңадан  құрылған  комсомол  жастар бригадасында 

жетекшілік  етті. Нәтижелері  жаман  болған  

жоқ,    озаттар    қатарында  саналды.  Талай  

жасты    тәрбиелеп,    тәлімгер    болды,  ары  

қарайғы  өміріне  жол  сілтеп,  ақыл айтты, 

қолынан  келген  көмегін  аямады. 

Кеңес  Үкіметі құлап, Одақ ыдырағанда да  

іскер азамат  абдырап, саспады. Өскемен – 

Алматы тас  жолының бойында шағын  кафе 

ашты.  Жолаушыларға  тамақ    дайындап,  

рахметтерін  алды. Әрине,  тамақ жасау, ас 

пісіру, әдемілеп  дастархан мәзірін дайындау 

ер  азаматтың жұмысы емес.

Марқұм    Ерекең  бұл    жерде  асыл 

жары,  өмірлік    қосағы  Күлзияға    сенді. 

Оның    бойындағы    еңбекқорлығы  мен  

табандылығына, 

ақылдылығы 

мен 

адалдығына,  әйелдік  ибалылығына  сенді. Жас  болса да өмірдің ыстық – суығын көріп  

қалған  Ерболат    марқұм,  Күлзияны  оның  

еңсесін  түсіріп, жерге  қаратпайтынына, на-

мысты қолдан  бермейтіндігіне  сенді, сенді 

де тәуекел етті. Іс бастады, нәтиже шығарды. 

Біздің    Ерболатпен    таныстығымыз  со-

нау    90  –  жылдардың    басында    осы  жол  

бойындағы  кафеден  басталған.

Бірде,  жолсапардан  келе    жатқанда  

жанымдағы          жүргізуші:  «Мына  жерде  

жаңадан    бір    керемет  кафе  ашылыпты, 

тамағы    тіл  үйіреді,  тазалығы  да    жақсы, 

әсіресе, лағмандары қандай!», - деп мақтап  

ала жөнелді.

Үйге  дейін  не  бары  40 шақырым қалса 

да,  әуестік    жеңді  ме,  тоқтап    тамақ    іштік. 

Шыныда  да  кафе    өте  бір    ұқыптылық, 

іскерлікпен    салынғандай.  Ең  бірінші    көзге 

ұратыны  - тазалық. Дастархан  аппақ  ма-

тамен  жабылған,    даяшылардың    үстіндегі  

киімдері  де өздеріне  жарасып тұр. Әйтеуір  

осы  жерде бір үйлесімділік жарасымдықпен  

астасып    тұр.Жолаушыға  алғаш    көзге  

түсетін    осы    бір    қарапайым  мәдениеттілік 

пен    тазалыққа  риза    болатындай  жағдай  

жасалған.  Ерекеңмен    жанымдағы    жігіттер  

бұрыннан  да  таныс    екен.  Тез    тіл    табы-

сып, әңгімелесіп кеттік. Кейіннен  де  аман - 

сәлеміміз түзу, тілектес  ағайынға  айналдық, 

оған  да  20 жылдан асыпты. Тек  бір  кем  

дүние,  бүгінде    Ерболат    бауырымыз  жоқ. 

Өмірден  ерте  кетті, тағдыры  солай  бол-

ды. Бірақ,  артында  ұлы  мен  қызы  қалды. 

«Ұлы    бардың  өзі  қалады,  қызы    бардың  

көзі  қалады» - дейді  екен  атам  қазақ. Ен-

деше, Ерекеңнің бұл  өмірде  өзі де, көзі де  

бар.  Мынаны    Ерболат    салып  еді  дейтін 

«Мыңбұлақ» базары қалды. 

Ол  өзі  Мыңбұлақтың  аза-

маты  ғой.

Артында    құдай    қосқан 

қосағы – Күлзиядай   аяулы  

жары    қалды.  Ең    бастысы 

өмірінің  жалғасы 5 ботасы, 

балалары  бар. 

Иә,  Күлзияның    «Сыңар  

аққу»  сияқты  өмірі    ба-

сталды.  Жылады,  аңсады,  

қиналды, талай  рет  жастығы  

су    болып    оянды,  осының  

бәрін  ешкімге    сездірмеуге  

тырысты. 

Тек, 

барлық 


сезімі  мен    сағынышын    ақ  

қағазға  түсіре  білді. Оның  

жазғандарын  жүрегің    сыз-

дамай    оқу    мүмкін  емес. 

Оны    кейінірек  жеке  кітап  

қылып    шығару  ойында 

бар.  Әйтеуір,  оның    жан-

дүниесінің  сыздап  ауырып,  жүйкесінің  

босағанын  ешкімге  сездірмеуге  тырысты, 

әсіресе,


Бұрын   Ерболат барда  араласып, көңіл  

бөлмейтін  шаруасымен  өзінің айналысуы-

на  тура  келді.   Енді  ол  Ерболат  үшін де,  

өзі  үшін  де өмір сүруі керектігін бар  сана – 

сезімімен сезінді де, белін  бекем буды.

Ары    қарай      Ерболаттың  бастаған    ісін  

жалғастыруы    тиіс.  Бес  баланы    жеткізіп, 

үйлендіруі  керек. Ағайын-туыспен араласып, 

туыстықтың    туын    жықпауы    қажет.  Ара-

ласпаса  ағайын    жат  дегендей,  балаларды  

ағайыннан алыстатуға болмайды. 

Міне  осындай  толып  жатқан қажеттер мен  

керектерге толық  жауап  беру  үшін  ең  бірінші  

қаражат  керек. Осындай  ойлармен Күлзия 

іске  кірісіп  кетті. 40-дағы  кафенің  ісін ары  

қарай  дамытты. Бұған  қоса  Ерболат екеуі 

ашқан қосалқы  шаруашылықтың  жұмысы, 

Аягөздегі  базардың  жұмысы, балалардың  

сабағы, тамақ  дайындау, олардың үсті – ба-

старына қарау дейсің бе, әйтеуір   бір  таусы-

лып, бітпейтін  тіршілік. Бұған  қоса қосалқы  

шаруашылықтағы:  малға жем –шөп дайын-

дау,  малды ектіру, қиын ою, жаз   жайлауға  

шығарып,  қыстаманы    әзірлеу    бір  адамға  

түсетін  аз  салмақ емес. Бір  тәуірі  қыздары 

да  бой  жетіп қалды. Үйге  өздері  қарайды, 

тамағын да істеп  қояды. Екі  ұлдың  сабағын 

да  оқытатын  солар.

Жұмысшыларға    уақытында    еңбек 

ақыларын    төлеу,  жағдайын    жасау  керек. 

Бәрінде  де    бала  –  шаға  бар,  кейбіреуінің  

тіпті 7-8 баласы  бар.

Көп  балалы  үйдің    қандай    болаты-

нын  Күлзия  жақсы  біледі, өзі де осындай  

жанұядан  шыққан. 

Ол    1962  жылдың    қазан  айының  1 

жұлдызында  Мырзағали ақсақал мен  Роза 

шешейдің  отбасында  дүниеге келді. Аягөз 

ауданының    Қарабұлақ  ауылында   алғаш 

мектеп  табалдырығын  аттайды. 1979 жылы 

Мыңбұлақ  орта мектебін  бітіріп, Семейдің 

сауда    техникумына    оқуға    түседі.  Оқуды  

бітіріп,  қолына    диплом    алған  жас    қыз  

туған  ауылына  оралып, алғашқы еңбек  жо-

лын «Мыңбұлақ» ауруханасынан  бастайды.  

1981 жылы Ерболат Құдайбергенұлы Орал-

баевпен  танысып, екеуі  отау  құрады, бес  

баланы  өмірге  әкеледі.

1982  жылы  тұңғыштары    Нұрзат    өмірге  

келеді.  Қазір    оның  өзінің  2  қызы  бар, 

Аягөз    аудандық  ІІБ  –де  миграциялық  

полициясының    аға  инспекторы,  полиция  

аға  лейтенанты. 

Екінші    қызы    Перизат  1985  жылы  

туған.  Бүгінде    Жарма    ауданының,  Үшбиік  

ауылының  әкімі, 1 қызы  бар. 

Үшінші    қызы  Гүлнұр  1987  жылы    туған. 

Аудандық  әкімшілікте  Заң   бөлімінің  бас 

маманы.

Төртіншісі ұл – Тлеубек 1989 жылы  туған. Бесқарағай  аудандық  ІІБ – де полиция  ин-

спекторы.

Бесіншісі  Ерасыл  1992  жылы    туған. 

Мыңбұлақ  ауылдық  округінде «Қасқырбай» 

шаруа  қожалығын басқарады. Үйленген,  1 

ұлы  бар. 

Бүгінде  Күлзия  асыл  әже, аяулы  апа, 

алланың  берген 5 немересі  бар.

Күлзия  қазір бәріне  тәубе  деп, аллаға 

күніне    сан    рет  шүкіршілік    етеді.  Қазір  

иығындағы  жүк жеңілдеді. Бес  қарғасының  

төртеуі  өздері    бөлек  –  бөлек  үй    болды. 

Шаруашылықты  қазір  шаңырақтың  кенжесі 

– Ерасылдың  өзі  басқарады. 

Тлеубекке де қыңқылдап  жүрмін: «Қашан 

үйленесің?» - деп, жымиып  қояды  Күлекең.

Өзі  қазір  негізінен  «Мыңбұлақ» базарының  

жұмысымен  айналысады. Мұнда 50 шақты  

әйел    жұмыс    істейді,  яғни  ол    50  адамға  

жұмыс    беріп,  жағдай    жасап  отыр    деген  

сөз.  Күлзия    өз    тарапынан    жыл    сайынғы  

келетін  8-наурыз,  наурыз    мейрамдарын 

ұжымдастарымен  бірге  атап  өтеді. Қолынан  

келгенше    оларға    сый-сияпатын  жасайды, 

алғысын  айтады,  көңілдерін  көтереді. 

Елу    әйел,  елу    жанұя,  елу    тағдыр    де-

ген  сөз. Тым  құрмаса  осы  жандар    ме-

реке  күндері  үйлеріне  көңілдері   көтеріліп  

қайтсын    деп    барын    салады.  Қолы    қалт 

еткенде  немерелеріне    жүгіреді.  Соларды  

маңдайынан    иіскеп,  бауырына    басса    ке-

ремет  күш  алып,  қуаттанатындай.    Күлзия 

Мырзағалиқызы  ауданның    қоғамдық  

өміріне белсене қатысады. Аудандағы  іскер  

әйелдер    комитетінің  және    «Нұр  Отан» 

партиясының  белді  мүшесі. Жергілікті  және  

облыстық  маслихаттың    депутаттарын,  Ел 

Президентін  сайлау    алдындағы  құрылған  

аудандық штабтың  мүшесі  болып  15 жыл-

дай істеп келе  жатыр. 

Халық    алдында    беделі    бар,    ортасы-

на  сыйлы, адамгершілігі  мол адал  жанды 

елі еркелетеді, халқы  қадір  тұтады. Аллаға  

шүкір, еңбегі  ескерусіз  қалған  жоқ. Алған  

алғыстары  мен  мақтау  қағаздарының    өзі 

бір    төбе.  «Қазақстан    Республикасының 

Тәуелсіздігіне  –  20  жыл»  мерекелік  

медалімен де  марапатталды. 

Бірде    оның    атқарған    қызметіне    риза  

болған штаб  мүшелері Күлзияны  мақтап  ала  

жөнелдік. Ол  асып-саспайтын, салмақты да  

сабырлы  қалпымен  біздерге  жымия  қарап: 

«Мені    көп    мақтамай-ақ   қойыңыздар,  оны  

істеген Күлзия  Ерболаттың  әйелі  ғой деп, 

айта  салсаңыздар  ризамын» - деді. 

Иә,  оның    осы    бір  ауыз    сөзінде  құдай  

қосқан    қосағына    деген  қаншама  құрмет 

пен    адалдық,  аққу    сезіміндей    сарғайған 

сағыныш пен аңсау, пайым  мен парасат  жа-

тыр  десеңізші. 

Ендеше, сөз  соңында біздің  де «Ошақтың  

отын  өшірмей, түтінін  түзу  ұшырған» Күлзия  

қарындасымызға  «Жарайсың,  Ерболаттың  

әйелі»  дегіміз  келеді. Кәдірбек Салқымбаев        

Ошақтың отын  өшірмей,

түтінін түзу ұшырған...

Біздің болашағымыз – 

біздің мамандығымызда!

Адам  өмірінің  ең бір айтулы да  жа-

уапты  кезеңі  –  болашақ  мамандығын 

дұрыс  таңдау.    Жауапты  кезеңде  жас 

буын  мектеп  бітірушілерге  бағыт-

бағдар  беретін  ең  алдымен    ата-ана 

және  ұстаздар  қауымы.    Осы  орай-

да    Семей  қаласының    Шәкәрім 

атындағы  мемлекеттік  университетінің  

оқытушылар    құрамы      Тарбағатай 

ауданының  жалпы  білім  беретін 

орта 


мектептеріндегі 

11-сынып 

оқушыларымен  кездесіп  қайтты.  Мек-

теп бітірушілерге мамандық таңдаудың 

қыр-сыры туралы  мағлұматтар берілді.

Әрбір    мектепте  өткізілген  кез-

десулерде 

оқушылар 

 

өздерін 


қызықтыратын, 

толғандыратын 

сұрақтарын  қойды.    Сұрақтарға  уни-

верситет  ұстаздары  барынша  нақты, 

толық  жауап берді.  Кездесу барысын-

да университет және факультеттер жай-

лы  слайдтар,  студенттердің  оқу-тәрбие  

және ғылыми жұмыстары туралы видео-

материалдар көрсетілді.  Сонымен бірге  

оқушыларға  университетіміздің  «Сту-

дент  әлемі»  газеті,  университет  және 

факультеттердегі   мамандықтар туралы  

жазылған  буклеттер берілді.

Семей қаласының  Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік   

университетінің  

оқытушылар құрамы: 

Жұмағұлова Ә.М., 

Алимжанова А.М.,

  Габдуллина Л.Б.,

Темірғалиева  А.С.   

КЕМПІРАУЫЗ ЖӘНЕ АТАУЫЗ

Қазақ қызық: біреуін – Кемпірауыз, біреуін – Атауыз деп атапты. Мейлі ғой, атаса 

атай берсін! Онда тұрған не бар екен! Қалай атаса да, «Кемпірмін», «Шалмын» деп 

жатқан  олар  жоқ.  Суырғанда  шегенің  желкесін  үзеді.  Қызауыз,  Жігітауыз  болса 

қайтер еді?!1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал