№25 (3103) 9 қыркүйек 2014 жыл Қазақстан республикасы ұлттық Ұланының газетіжүктеу 326.58 Kb.

бет1/3
Дата11.09.2017
өлшемі326.58 Kb.
  1   2   3

№ 25 (3103) 9 қыркүйек 2014 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҰЛАНЫНЫҢ ГАЗЕТІ

Газет 1961 жылдың

28 қыркүйегінен бастап шығады

kalkangazet@yandex.kz

Е р   –   е л і н і ң   қ о р ғ а н ы

Ө т к е н  

а п т а н ы ң 

басында  Қазақстан  Рес-

публикасының Президенті 

Нұрсұлтан  Назар-баев 

Парламенттің  бесінші 

ш а қ ы р ы л ы м ы н ы ң 

төртінші  сессиясының 

ашылуына қатысты.

Елбасы  өз  сөзінде  ашылып 

жатқан  «мүмкіндіктер  көздерін» 

ұ т ы м д ы л ы қ п е н  

п а й д а л а н а 

білу  үшін  Парламент  пен 

Үкіметтің  жүйелі  жұмысының 

маңыздылығын атап өтті.

–  Қазақстанның  дамыған 

30  елдің  қатарына  қосылуына 

байланысты  басты  міндеттің 

бірі – əкімшілік  реформасын 

жалғастырып, кəсіби жəне жинақы 

мемлекеттік  аппараты  бар  тиімді 

мемлекеттік басқару жүйесін құру. 

Өздеріңіз  білесіздер,  Үкіметтің 

жаңа  құрылымы  туралы  шешім 

жүзеге  асырылды.  Мемлекеттік 

басқару  деңгейлері  арасында 

өкілеттіктердің аражігін ажырату 

жөніндегі  шаралар  туралы 

Жарлыққа  қол  қойылып,  іске 

асырылуда.  Бұл  мемлекеттік 

ап п а р ат т ы ң  

ж ұ м ы с ы н д а ғ ы 

көпсатылылық  пен  бір-бірін 

қайталауды  азайтуға  мүмкіндік 

береді, – деді Мемлекет басшысы.

С о н д а й - а қ ,  

Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев Қазақстанның дамыған 

30  елдің  қатарына  қосылуына 

байланысты  міндеттерді  іске 

асыру  аясында  озық  əлемдік 

тəжірибені  ескере  отырып, 

қ ұ р ы л ы м д ы қ  

р е ф о р м а л а р 

Е

Л 

АЛДЫНДА


 

ЕҢСЕЛІ


 

МІНДЕТТЕР

 

ТҰР


бойынша  жұмысты  жалғастыру 

қажеттігін айтты.

–  Негізгі  мақсат – бизнес 

жүргізуге  барынша  қолайлы 

жағдайлар  жасау,  инвестиция 

ағынын  ынталандыру,  кəсіп-

керлікті  қорғау,  сондай-ақ 

мемлекеттік  қызмет  көрсету 

сапасын арттыру, – деді Елбасы.

Осыған байланысты Мемлекет 

басшысы  заң  шығару  жұмысына 

негіз  болуы  тиіс  құрылымдық 

реформалар  бағытына  қатысты 

өзінің  көзқарасын  ортаға  салды. 

Олардың  қат арында  жаңа 

кезеңдегі  Кəсіпкерлік  жəне 

Азаматтық іс жүргізу кодекстерін 

қабылдау  үдерістерін  аяқтау, 

арбитражды толыққанды дамыту, 

«Электрондық  үкімет»  негізінде 

2017  жылға  дейін  қолданыстағы 

барлық  мемлекеттік  жүйелер 

мен  мəліметтер  базаларының 

интеграциясын  іске  асыру  істері 

бар.

Бұдан  бөлек,  рұқсаттамалар санын 2015 жылдың  ішінде 

50%-ға  дейін  азайту,  кедендік 

п р о ц ед у р а л а рд ы  

б а р ы н ш а 

оңайлату үшін инвесторларға «бір 

терезе» қағидатын қолдану аясын 

кеңейту  көзделуде.  Сонымен 

қатар, заңнамаға ревизия жүргізу 

жəне  құжаттардың  нотариалдық 

ресімделуі туралы талаптар аясын 

барынша  ықшамдап,  халыққа 

жұмысқа  тұру,  шетелге  шығу 

жəне жүргізуші куəлігін алу үшін 

талап етілетін анықтаманы беруді 

«бір  терезе»  қағидаты  бойынша 

жүзеге  асыруды  қамтамасыз  ету 

тапсырылды.

Елбасы Н. Назарбаев төртінші 

сессия кезінде қарастырылу қажет 

басымдыққа  ие  заң  жобаларын 

атады.  Олардың  қатарында  жер 

қойнауын  пайдалану  мəселелері, 

АШК-де өнімділікті арттыру үшін 

салық  заңнамасына  өзгерістер 

жиынтығын  енгізу,  автономды 

б і л і м  

бе ру  

м е ке м е л е р і н , академиялық  басқару  жүйесін 

жетілдіру,  халықтың  көші-қоны 

жөніндегі заң жобалары бар.

Сонымен  қатар  Мемлекет 

басшысы  депутаттарға  олардың 

депутаттық  каникулдарының 

уақытын  мүмкіндігінше  қыс-

қартуды өтінді.

–  Мұндай  шешім  депутаттық 

корпусқа  халықтың  игілігі  үшін 

барлық  мемлекеттік  органдармен 

үйлесімді жəне бір ырғақта жұмыс 

істеуге септігін тигізген болар еді, 

– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Төртінші  сессияның  ашылуы 

кезінде  Нұрсұлтан  Назарбаев 

бірқатар  жаңа  депутаттардың 

Қазақстан  халқы  алдында  берген 

антын қабылдады.

Сондай-ақ,  өткен  аптада  

Елбасы  Н.  Назарбаев  жылдағы 

дəстүрге  сай,  күзгісалым  егін 

жинар  науқанының  алдында 

еліміздің екі бірдей астықты өңірі 

Солтүстік Қазақстан мен Қостанай 

облыстарында  болып,  ауыл 

шаруашылығы  мамандарымен 

жүздесті.   «Қалқан-ақпарат»

Делегация  из  Поднебесной  во  главе 

с  Заместителем  главнокомандующего 

Народной  вооруженной  полиции  КНР 

генерал-лейтенантом  Дай  Сюцзюном 

прибыла  в  Астану,  где  в  Главном 

командовании  Национальной  гвардии 

состоялась  встреча.  В  ходе  брифинга, 

Главнокомандующий  Национальной 

гвардией  генерал-лейтенант  Руслан 

Жаксылыков  ознакомил  гостей  с 

основными  задачами,  принципами 

служебно-боевой  деятельности  войск 

правопорядка  и  перспективами  их 

дальнейшего развития.

На  встрече  стороны  обменялись 

мнениями  и  выразили  желание  в 

дальнейшем укреплять сотрудничество. 

По  завершению  между  ведомствами 

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

двух  стран  был  подписан  Протокол 

намерений  о  сотрудничестве  в 

сферах  обмена  опытом  в  обеспечении 

деятельности  ведомств,  подготовки 

и  повышения  квалификации  кадров, 

о суще ствления 

культурного 

и 

спортивного сотрудничества.После  встречи  гости  посетили 

Центральный  музей  Национальной 

гвардии  РК  и  ознакомились  с  его 

экспозициями,  посетили  площадь 

Защитников  Отечества,  где  возложили 

цветы к обелиску 17 воинам внутренних 

войск  Казахстана,  погибшим  на 

таджикско-афганской  границе  в 1995 

году.

(Продолжение на 2-ой стр.)

Между  Национальной  гвардией  Республики  Казахстан 

и  Народной  вооруженной  полицией  Китайской  Народной 

Республики подписан протокол намерений, касающийся развития 

сотрудничества и взаимодействия двух ведомств.

СОТРУДНИЧЕСТВО


2

 9.09.2014

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

6  сентября 2014 года  состоялось  принятие  Военной 

присяги курсантами Военного института Национальной 

гвардии Республики Казахстан, в том числе, поступивших 

в  высшие  военно-учебные  заведения  Турецкой 

Республики. 180 курсантов в торжественной обстановке 

присягнули на верность Родине и своему народу.

5  апреля  делегация  совместно 

с  представителями  командования 

Н а ц и о н а л ь н о й  

г в а р д и и , 

которую  возглавлял  заместитель 

Главнокомандующего  Национальной 

гвардии  РК  генерал-майор  Альберт 

Маткаримов  прилетела  в  город 

Петропавловск,  где  участвовала  на 

брифинге с командованием, управлением 

и  профессорско-преподавательским 

составом  Военного  института  На-

циональной  гвардии  Республики 

Казахстан  в  клубе  военно-учебного 

заведения. 

На  брифинге  стороны  обсудили 

вопросы взаимодействия и особенности 

образовательной  системы  в  высших 

военных  учебных  заведениях.  Об 

особенностях  обучения  будущих 

офицеров в своем выступлении рассказал 

начальник  Военного  института  доктор 

военных  наук,  профессор,  полковник (Продолжение. Начало на 1-ой стр.)

Н

А 

ВЕРНОСТЬ


 Р

ОДИНЕ


!

Военная  присяга  для  каждого  воина – нерушимый 

закон  жизни,  от  которого  не  может  быть  ни  малейших 

отступлений.  Принимая  присягу,  он  обязуется  стойко 

переносить  тяготы  и  лишения  воинской  службы.  Это 

требование  выражает  необходимость  в  процессе  ратного 

труда закалять волю, уверенность в себе, веру в коллектив. 

В ней отражены высокие и благородные идеалы по защите 

своего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, 

берет на себя обязанности, исполнение которых составляет 

смысл  и  цель  прохождения  военной  службы.  Военная 

присяга станет для каждого принявшего её сегодня курсанта, 

тем самым важным нравственным и моральным ориентиром, 

который он пронесет через всю свою курсантскую, а затем и 

офицерскую жизнь. 

Как  недавно  отметил  Президент  нашей  страны  

Нурсултан  Назарбаев,  находясь  у  подножия  священной 

горы  Улытау: «Есть  великое  понятие – Родина!  Когда 

речь  заходит  о  ее  защите,  каждый  в  первую  очередь 

думает  о  родном  шаныраке,  об  отце  с  матерью,  братьях  и 

сестрах, детях и внуках. И с праведными помыслами идет 

защищать Отечество. Мы должны думать о безопасности, о 

целостности и оставаться бдительными. Единство Казахстана 

– это единство нашего многонационального народа. Я верю, 

что нынешнее молодое поколение – это патриоты, которые 

способны помочь развитию Казахстана!».

На  протяжении  многих  лет  воины  Национальной 

гвардии  достойно  обеспечивают  общественный  порядок  и 

территориальную целостность нашего государства. Со дня 

образования  Военного  института,  им  подготовлено  свыше 

двух с половиной тысяч офицеров. Выпускники  института 

ежегодно  пополняют  кадры  Национальной  гвардии, 

достойно  проходят  службу  в  других  войсках  и  воинских 

формированиях страны. Многие  назначены на вышестоящие 

должности, ряду офицеров досрочно присвоены  воинские 

звания,  а  первые  выпускники  обучаются  в  военных 

академиях  и  военных  университетах  Казахстана  и 

Российской Федерации. Более 90 % офицеров батальонного 

звена  войск  сегодня  составляют  выпускники  Военного 

института. Это говорит о том, они с честью и достоинством 

выполняют возложенные на них обязательства. Тем самым 

внося весомый вклад в дело укрепления обороноспособности 

страны. 

На  церемонии  торжественного  принятия  Военной 

присяги,  курсантами  первого  курса  присутствовали 

заместитель  акима  Северо-Казахстанской  области 

Владимир  Бубенко,  депутат  Мажилиса  Парламента 

Республики Казахстан генерал-лейтенант Абай Тасбулатов, 

представители  местных  государственных  органов, 

общественных организаций, а также ветераны Национальной 

гвардии и родители курсантов. 

Вниманию гостей и родителей были продемонстрированы 

показательные выступления курсантов по рукопашному бою, 

дефиле  с  шашками  и  карабинами,  в  исполнении  военного 

оркестра  Военного  института  и  ансамбля  барабанщиков, 

было исполнено несколько новых музыкальных композиций. Майор Руслан КАЙЫРКЕНОВ,

г. Петропавловск

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Жумабек  Ахметов.  Высокие  гости 

посетили  филиал  Музея  Национальной 

гвардии,  после  экскурсии  по  нему  и 

памятного  фотографирования  генерал-

лейтенант Дай Суцзюнь оставил запись 

в  Книге  почётных  гостей.  Делегация 

совершила  обход  кафедр  и  учебных 

аудиторий  Военного  института.  Также 

им  представили  лучших  из  лучших 

военно-учебного заведения: отличников 

–  в  учебном  процессе,  чемпионов – в 

спортивных  достижениях,  лауреатов 

–  в  культурной  деятельной,  а  также 

курсанта  выпускного  курса  младшего 

сержанта Ербола Отарбаева – обладателя 

ордена  «Айбын»  ІІІ-степени,  который 

он  получил  за  проявленные  героизм  и 

мужество  по  защите  интересов  своей 

Родины. Затем представители Народной 

вооруженной  полиции  КНР  выехали 

в  воинскую  часть 6637 Регионального 

командования 

«Орт а лық», 

где 

они  ознакомились  с  учебными  и спортивными объектами, бронетехникой 

и  вооружением  подразделений 

оперативного назначения.

Необходимо отметить, что в истории 

силовых  ведомств  наших  стран  эта 

первая  встреча,  которая  должна 

дать  старт  дальнейшему  развитию 

взаимовыгодных отношений.Майор Руслан КАЙЫРКЕНОВ,

старший лейтенант Олег БУЛАНОВ, 

фото Вячеслава Гельблинга

3

ҚЫРАҒЫЛЫҚ

 9.09.2014

Жауынгер  Қанат  Тезекбаев 

құрамына  кіретін  əскери  жасақ 

Өскемен  қаласының  кешкілік 

тыныштығын  қадағалап  жүр  еді. 

Кешкі  сағат  сегіз  жарым  шамасы 

болатын.  Дегенмен,  күн  көзі 

əлі  ұясына  кірген  жоқ,  айнала  

жап-жарық.  Бір  кезде  сарбаздар 

өздеріне қарай «Көмектесіңіздер!»   

деп  екі  қолымен  қансыраған 

басын бүркей, сүйретіле айғайлап 

келе  жатқан  азаматты  байқады. 

Жігіттер  дереу  азаматқа  қарсы 

жүгіре  жөнелді.  Қансыраған, 

орта  жасты  алқымдаған  жігіт 

ағасының  айтуы  бойынша  оны 

бұрыштан  өте  бергенде  біреу 

басынан  ағашпен  салып  қалып, 

қолындағы  ұялы  телефонын  ала 

қашыпты.  Жауынгер  Қ.Тезекбаев 

рациямен  жылдамдата  орталық 

полиция  бөліміне  хабарлады. 

Ж ə б і рл е н у ш і н і ң  

б а я н д ау ы 

бойынша  сарбаздар  маңайды 

мұқият  сүзіп,  күдіктіні  іздестіре 

бастады.  Сүт  пісірімдей  уақыт 

өтпей-ақ, жолдың арғы шетіндегі 

орталық  демалыс  бағының 

т ұ с ы н д а  

қ ол ы н а  

ұ с т а ғ а н 

телефонын шұқылап келе жатқан 

азамат  сарбаздардың  көңілін 

өзіне аударды. Өзінің əр қадамын 

бақылаған  сарбаздарды  ол  да 

байқап  қалыпты.  Іле-шала  əлгі 

жан түк сезбегендей кері бұрылып, 

қашудың  амалын  жасады.  Бірақ, 

бəрі де кеш еді. Жауынгер Қ. Те-

зекбаев  машиналар  зуылдаған 

жолды  қиып  өтіп,  күдіктінің 

жолын кескестеді. 

–  Болымсыз  ұялы  телефон 

үшін  адамды  басынан  ұрып, 

өлтіріп кете жаздаған. Бұндай екі 

аяқтыларды  қалай  ғана  адам  деп 

айтуға болады, – дейді азғынның 

қылығына ыза болған Қанат.

Қанат  отбасында  кенже 

бала.  Əкесі,  жарықтық  Орал  мен 

шешесі  Фатима  бес  қыз,  бес  ұл 

тəрбиелеп  өсірді.  Бүгін  қыздары 

қияда, ұлдары ұяда.

–  Адал  еңбегіммен  ата-

анамның  үміті  мен  сенімін 

ақтаймын.  Менің  жауынгерлік 

қызметім  ел  дамуына  қосқан 

үлесім, – дейді  азаматтық 

танытқан жауынгер Қ. Тезекбаев. 

...Қанаттың  қарулас  досы 

жауынгер Самат Елешов – бірнеше 

рет  көшедегі  басбұзарларды 

ауыздықт аған 

жүрекжұтты 

сарбаздардың бірі. 

Осыдан  бірер  күн  бұрын 

сарбаз  Самат  Елешов  те  əскери 

жасақ  құрамында  көше  тəртібін 

қадағалап  жүрген  еді.  Ымырт 

үйіріле  бастаған  шақ.  Көше 

бойында  күн  ұзақты  жұмыстан 

үйге  қайтқан  адамдардың  да 

қарасы  мол.  Осы  кезде  əскери 

жасаққа  қарай  бір  мас  азамат 

келе жатты. Ол маңайының бəрін 

былапыт  сөзге  толтырып,  өткен-

кеткенді  қорқытып-үркітіп, 

айғайлап  келеді  екен.  Сарбаздар 

жігіт  ағасының  бұл  қылығына 

басу  айтып,  тоқтатпақ  болды. 

Бірақ, əлгі мас азамат өзінің жолын 

бөгеген  сарбаздарды  жақтырмай, 

алдында  кесе-көлденең  тұрған 

жауынгер  С.  Елешовті  ішінен 

теуіп  қалмасы  бар  ма?  Оқыстан 

осындай бассыздыққа барады деп 

ойламаған  сарбаз  тентектің  қол-

аяғын қайырып, сабасына түсірді. 

–  Анам  Панар  мені  түн 

ұйқысын  төрт  бөліп  өсірді. 

Сондықтан,  мен  оның  үмітін 

ақтауым  керек.  Оның  менен 

басқа  сенер  азаматы  жоқ.  Мен 

анамды ешқашан жерге қаратқым 

келмейді, – дейді  жауынгер 

Самат  өз  ойымен  бөлісіп.  Біздің 

сарбаздар – біздің мақтанышымыз!

Майор Е. ƏБДІРАХМАНОВ,

Өскемен қаласы

ЖҮРЕКТІЛІК - ЖІГІТТІҢ ҚАСИЕТІ

ЖҮРЕКТІЛІК - ЖІГІТТІҢ ҚАСИЕТІ

Қала көшелеріндегі қоғамдық қауіпсіздік пен тыныштықты қадағалаудағы Ұлттық ұлан 

сарбаздарының  қосатын  үлесі  қомақты.  Көшелердегі  əскери  жасақ  сарбаздары  күн  сайын 

тəртіп бұзушылармен бетпе-бет келеді. Олар күн сайын қайсарлық пен ерліктің, батылдық пен 

төзімділіктің үлгілерін көрсетеді. 

Азамат үшін өмірдегі ең ардағы – туған 

ел десек, оның тыныштығын қорғау, Отанға 

қызмет  ету  адамдық  парыздың  бағасыз 

өтемі  емес  пе?! «Отанның  күзетіндегі 

сарбаздың  əр  тəулігі  пірəдардың  мың  күн 

ғибратынан  артық  сауапты  іс», – деп  те 

айтылады бір хадисте. Олай болса, ұландық 

жауынгердің  көтерген  жүгі  қашанда  нар 

салмақты, абыройлы. 

Жеме-жемге  келгенде,  елдің  қауіпсіздігі 

əр ауланың тыныштығынан басталары анық. 

Ұландықтар  көзін  ала  берді  əр  қалтарыста 

заңсыз  əрекетке    барғысы  келетін  «қулар» 

қаншама  десеңізші.  Дегенмен  де  олармен 

күресте жеке құрам қашанда тегеурінділік пен 

қырағылық танытып келеді. Есірткіге қатысты 

қылмыстардың  талайы  да  ұландықтардың 

арқасында ашылып, темір тордың ар жағына 

тоғытылып жатқандар жоқ емес. 

Жақында  подполковник  В.  Головко 

басшылық  жасайтын 5451 əскери  бөлімінің 

кезекші  жасағы  есірткімен  еліргендерді 

ұстады.  Оқиғаның    желісіне  тоқталсақ, 

құрамында қатардағы жауынгерлер М. Шаях-

метов,  Р.  Əбдіразақов  жəне  А.  Жұмабаев 

бар  əскери  жасақ  қаладағы  көшелердің 

бойында  əдеттегідей  қызметтерін  атқарып 

жүрген. Қырағы жауынгерлердің назары жан-

жағына алақ-жұлақ қарап, сағыммен жарыса 

жүйткіген  иен  даладағы  құралайдай  көшені 

кесе-көлденең  қиып  өтіп,  жақын  маңдағы 

аулада  шеткері  тұрған  гараждың  артына 

сүңгіген  екі  азаматқа  бірден  ауды.  Талай  

құқық  бұзушымен  бетпе-бет  келіп,  оларды 

əр  жүріс-тұрысынан-ақ  танып  үлгеретін 

кəнігі  сарбаздар  емес  пе,  көп  күтпестен-ақ 

əскери  жасақ  əлгілердің  соңынан  қуалап, 

олардың адам көзінен қалтарыста асыға-үсіге 

Өткен  айдың  соңы 

болатын. 5510 əскери 

бөлімінің  жасағы  көркем 

Көкшетаудың  көшелерін 

бойлап,  шолғыншылық 

қызметте  еді.  Сағат  тілі  де 

түн жарымына жақындаған. 

Жасақ  бастығы  сержант 

Ж.Төлешов, кинолог маман 

сержант  Б.Усаров,  сондай-

ақ  қатардағы  жауынгерлер 

Б.  Марқабай  мен  Н.  Əб-

д і ə ш і м н і ң  

ж е т е г і н д е 

Зевс  атты  овчарка  иті 

бар  болатын.  Иə,  аты  да 

көнеде  грек  халқының 

сыйынған 

құдайымен 

аттас  бұл  ит,  өзі  бір  мың 

б ол ғ ы р  

с а л п а ң қ ұ л а қ . 

Қырағылықта  қырандай. 

Талай  қылмыскерлерді 

ұстап,  жауынгерлерге  көп 

көмегі тиген.       

...Қаланың  бір  тұрғыны 

көше  бойымен  əскери 

жасаққа  қарама-қарсы 

Қырағы болсаң, құрметке бөленесің

Қырағы болсаң, құрметке бөленесің

ЗЕВС ЖАРАДЫ

есірткі    қабылдап  жатқандарының  үстінен 

түседі. «Мен  ұрлық  қылғанда,  ай  жарық 

болды»  демекші,  тапа-тал  түсте  тұтылған 

есірткіқұмарлар  ұландықтарды  көріп, 

мойынсұнғандарының белгісіндей қолдарын 

көтере берді. Соңынан ұсталғандар полиция 

бөлімшесіне  жеткізіліп,  ерен  іске  барған 

жауынгерлерге  əскери  бөлім  басшылығы 

алғыс жариялады.

Аға лейтенант Ж. ИБРАГИМОВА,

Қарағанды қаласы

жүріп  келе  жатыр  еді.  Қарапайым  қала 

тұрғыны,  көпшіліктің  бірі  болғандықтан 

оны  тоқтатамыз  деген  ұландықтардың 

ойы  да  болмаған.  Бірақ,  ең  қызығы 

əлгі  азамат  жасақты  көріп,  кері  қарай 

қашпасы  бар  ма?  Басында,  оқыс  жайтқа 

қарап  жігіттердің  өзі  аңырап  қалса  да, 

естерін  жылдам  жиды.  Қысылтаяң  сəтте 

Зевстің көмегіне жүгінді. Алпамсадай ит 

қашқынды  жүгіре  жетіп  құлатып,  қайта 

тұруына  мүмкіндік  бермей,  жанында 

зор  дауысымен  арсылдап  тұрып  алды. 

«Сасқан үйрек артымен сүңгиді» демекші, 

бағанағы əуселесі жоқ, қашқын енді судан 

шыққан торғайдай жиырыла қалыпты.

Анықтай  келе  гəптің  бəрі  белгілі 

болды.  Ұсталғанның  қалтасынан  есірткі 

заты  табылып,  қамауға  алынды.  Енді, 

«Зевс  жарады!»  деп  айтуға  толық  негіз 

бар.

Ұлттық ұланның

баспасөз қызметі


4

 9.09.2014

ЕРКІН ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІ

Жоғарыда  аталған  мақсатты  көздеген 

Ұлттық  ұланның  «Шығыс»  өңірлік 

қ ол б а с ш ы л ы ғ ы н а  

қ а р а с т ы  

ə с ке р и 

бөлімдердің офицерлері 1 қыркүйек – Білім 

күні  қала  мектептерінде  «Ерлік  сабағын» 

өткізді. 1 қыркүйек мектеп оқушылары үшін, 

əсіресе жас бүлдіршіндер үшін ең қызықты 

күн.  Өйткені,  алғашқы  қоңырау  соғылып, 

қасиетті білім ордалары есік ашатын – Білім 

күні.  Дəл  осы  күнді  қаншама  жасөспірім 

асыға күтеді десеңізші?! Бір-бірін үш ай бойы 

жазғы  демалыста  көрмеген  сыныптастар 

үшін сағына қауышатын, ал жаңа ғана мектеп 

табалдырығын  аттаған  бүлдіршіндер  үшін 

танысатын  күн  де  осы.  Ал  осы  күні  ерлік 

дəстүрлері  жайлы  айтылып  жатса,  шыны 

керек, бір ғанибет емес пе?!

–  Өскелең  өрендерімізге  арналған 

аталмыш  насихаттық  сабақтардың  негізгі 

мақсаты – жасөспірімдерді  патриоттық 

сезімге  тəрбиелей  отырып,  оларды 

елін,  жерін,  Отанын  сүюге,  қасындағы 

адамдарға  қамқоршы  болуға  тəрбиелеу, 

–  дейді  «Шығыс»  өңірлік  қолбасшылығы 

қолбасшысының  тəрбие  жəне  əлеуметтік-

құқықтық  жұмыстар  жөніндегі  орынбасары 

майор Бақыт Алазов бұл ауқымды шараның 

мəн-маңызына тоқталып. 

Иə,  сонымен  тоқталар  болсақ,  майор 

Бауыржан  Барышев  басшылық  жасайтын 

əскери бөлімінің бір топ офицерлері Өскемен 

қаласының Жаңа Согра кентіндегі № 23 орта 

мектептің  жоғары  сынып  оқушыларымен 

«Ерлік  пен  патриотизм»  сабағын  өткізді. 

Аталмыш мектеп директорының орынбасары 

Марина  Мордвинова  өткізілген  шараның 

қажетті əрі өте маңызды екенін айтты.

–  Бұрын-соңды  əскери  бөлімнің 

офицерлері  келіп  «Ерлік  сабағын»  өткізіп 

көрмеп  еді.  Ал  қазір  алғашқы  қоңырау 

күнінен-ақ  патриоттық  тəрбиеден  бастау 

алған  оқу  жылы  оқушыларға  əсерлі  болады 

деп  сенемін.  Көрсетілген  бейнефильмдер 

ер  балаларды  батылдық  пен  төзімділікке 

баулиды. Жалпы, жыл бойы ішінара осындай 

кездесулер  өтіп  тұрса  нұр  үстіне  нұр  болар 

еді, – деді  тілек-ниетін  білдірген  Марина 

Анатольевна.

Ал Павлодар қаласындағы подполковник 

Серік  Нарымбеков  басшылық  ететін 

бөлімнің  офицерлері  облыстық  əскери 

мектеп-интернаттың  оқушыларымен 

өткізілген  «Ерлік  сабағына»  қатысты. 

Бөлім  командирінің  тəрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары  майор  Серікбол  Əденқұлов, 

аға лейтенанттар Илья Опарин мен Шухрат 

Ашимов оқушылардың қызығушылықтарын 

баса айтты.

– Біз қарапайым орта мектеп емес, əскери 

мектеп-интернатқа  бардық.  Оқып  жатқан 

балалардың əскерге деген қызығушылықтары 

ерекше.  Олар  қазірдің  өзінде-ақ  өмірлерін 

əскери қызметпен байланыстырады. Ұлттық 

ұланның  ерлік  жайлы  бейнефильмдерін 

бар  ықыластарымен  тамашалады, – дейді 

тəрбиеші офицерлер. 

Оқушылар  мен  арадағы  əңгіме 

тақырыбына еліміздің Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың  Жарлығымен  қайтадан 

құрылған  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық 

ұланы  туралы  өзгерістер  арқау  болып, 

ұжымның атқаратын қызметтік-жауынгерлік 

тапсырмалары  жайлы  көптеген  мəліметтер  

айтылды.  Ұлттық  ұлан  сарбаздары  Ербол 

Отарбаев пен Жандос Баянбаевтың жасаған 

ерліктері  жайлы  əңгіме  өрбігенде  сыныпта 

отырған оқушылар қыбыр етпестен, əсіресе 

ер  балалардың  көздерінде  жалын  оты 

пайда  болып,  жүздерінен  Отанға  деген 

сүйіспеншіліктері  анық  байқалды.  Ал  

бейнефильмдерді тамашалаған соң ер балалар 

мектеп бітіргенде борыштарын Ұлттық ұлан 

қатарында өтеп, туған елге қалтқысыз қызмет 

ететіндерін үлкен сеніммен айтып жатты. 

Сондай-ақ,  Курчатов  қаласындағы 

подполковник  Талғат  Акшиков  басқаратын 

бөлімнің майоры Талғат Тұшыбаев бастаған 

офицерлер  қаладағы  № 2 орта  мектептің 

оқушыларымен кездесті. Мектеп директоры 

Елена Ставская бастаған мұғалімдер ұжымы 

алғашқы  қоңыраудың  «Ерлік  сабағымен» 

басталғанын  мақұлдады. «Оқу  жылының 

басын  үнемі  осылай  «Ерлік  сабағымен» 

бастаған  өте  дұрыс.  Бұл  жастардың 

бойындағы  патриоттық  сезімнің  дамуына 

серпін  береді», – деп  аталмыш  мектептің 

ұстаздары ақ жарма алғыстарын білдірді. 

Абай  мен  Шəкəрім  сусындаған  Семей 

шаһарындағы  № 29 орта  мектепте  майор 

Ерлік  Ықыласов  «Ерлік  сабағын»  өткізіп: 

«Бала – біздің  болашағымыз,  елдің  ертеңі.  

Болашақ іргетасының қазірден бастап мықты 

əрі  тұғырлы  болуын  қамтамасыз  еткен  жөн 

ғой.  Сондықтан  да  биылғы  үрдісті  жылда 

өткізілетін дəстүрге айналдыру қажет», – деп 

өзінің пікірімен бөлісті.

–  Біз  Отанымызды  сүйеміз.  Өйткені,    

Отан – Ана,  Ана  алдында  бəріміз 

борыштармыз.  Егер  біз  сабақты  жақсы 

оқысақ,  онда  анамыздың  алдындағы 

борышымызды  жақсы  өтеп  жатырмыз  деп 

айта аламыз, – дейді Юлия Шаркова бастаған 

семейлік мектептің оқушылары бірауыздан.

Сабақты  қорытындылаған  əрбір 

бөлімнің офицерлері мектеп оқушыларының 

əрқайсысына Ұлттық ұланымыздың «Бүркіт» 

журналын  табыс  етті.  Осы  тектес  сабақтар 

басқа да əскери бөлімдерде жергілікті ақпарат 

құралдарының  өкілдерінің  қатысуымен 

мазмұнды əрі мағыналы түрде өтті.   1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал