221 31 наурыз 2015 жылжүктеу 0.74 Mb.

бет1/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

№3

(221)

31 наурыз

2015 жыл

Таралымы жазылу бойынша * Распространяется по подписке

www.ustazgazeti.kz

2005 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шығып келеді

Газет айына бір рет шығады

2015 жылдың 20 наурыз күні Ақтөбе қала-

сы  білім  бөлімінің  басшысы  Л.Уразбаева

Ұлы Наурыз – жыл басы мерекесімен Ұлы

Отан  соғысындағы  Жеңістің 70 жылдық

мерекесіне жеткен Ұлы Отан соғысының ар-

дагерлері,  ұстаз  мәртебесін  жаңғыртқан

Досмұратов  Сұлтан  ағай  мен  Қуатов  Жалғ-

асбай  ағайды  құттықтады.

Досмұратов Сұлтан 1944 жылға дейін Курск-

Минск  соғысындағы  шайқасқа  қатысып,  жа-

рақатпен  елге  оралған.  ІІ  дәрежелі  мүгедек.

ҚазССР оқу ісінің үздігі. 35 жыл мектеп дирек-

торы,  15  жыл  мұғалім  мамандығымен 50 жы-

лын білімге арнаған.

Қуатов  Жалғасбай  қан  майданды  толық

өткен ардагер, соғыстан оралғаннан кейін өрт

сөндіруші  болып  жұмыс  жасап  жүріп,  өз  таң-

дауы  бойынша  Педагогика  институтына  оқуға

түсіп,  1970-1994  жылдар  аралығында  ұстаз-

дық еткен педагог.

Қарт  ұстаз-ардагерлерді  Қалалық  білім

бөлімінің  басшысы  Л.Уразбаева  қала  ұстаз-

дары атынан кішкене бүлдіршіндердің жалын-

ды  лебіз  сәлемдемелерімен  әр  ардагерлердің

үйлерін аралап құттықтады.

2015 жылдың наурыз айының 1 күнінен бас-

тау алған Ұлы Отан соғысындағы Ұлы Жеңістің

70  жылдық  мерекесіне  арналған 70  түрлі  іс-

шара Наурыз мерекесі қарсаңында осылайша

өз жалғасын тапты.

Қаламыздағы  132  ардагердің  барлығын

Қалалық  білім  бөлімі  ұйымдастыруымен  әрі

қарай  құттықтау  жоспарланды.

*  *  *

20  марта 2015  года  Начальник  отдела

образования  города  Актобе  Л.Уразбаева

поздравила  ветеранов  Великой  отече-

ственной  войны  с  праздником  Наурыз  и

70-летием  Победы  над  фашизмом  педаго-

гов на заслуженном отдыхе, внесших боль-

шой  вклад  в  образование,  Досмуратова

Султана  и  Куатова  Жалгасбая.

Досмуратов Султан в 1944 году принял уча-

стие в боях под Курском и Минском, в связи с

ранениями  был  комиссован.  Имеет  инвалид-

ность ІІ степени. Отличник образования Казах-

ской ССР. На протяжении 50-летней педагоги-

ческой  деятельности  15  лет  проработал  учи-

телем, 35 лет  занимал  должность  директора

школы.

Куатов Жалгасбай прошел всю войну от на-чала  до  конца.  Вернувшись  на  Родину  рабо-

тал  пожарником.  Куатов  Жалгасбай  выбрал

профессию  педагога  и  поступил  в  педагоги-

ческий институт, на протяжении с 1970 по 1994

годы проработал педагогом.

Заслуженных  педагогов  ветеранов  с  по-

здравлениями посетили Начальник отдела об-

разования города Актобе Л.Уразбаева и дети

дошкольных организаций. Во время выездно-

го  посещения  на  дому  дошкольники  предста-

вили ветеранам искренние поздравления в виде

исполнения  детских  песен  и  стихов.

С  1  марта 2015  года  накануне  праздника

Наурыз  по  городу  в  организациях  образова-

ния проводятся мероприятия посвященные 70-

летию Победы под названием «70 добрых дел».

Городской отдел образования организовали

поздравительные мероприятия 132 ветеранов

города.

Қалалық  білім  бөлімі

Қалалық  ғылыми-әдістемелік  орталық

директорының  орынбасары

Ж.Нургалиева

АРДАГЕРЛЕРДІ

ҚҰТТЫҚТАУ

ЖАЛҒАСАДЫ

Ұлыс

Ұлыс


Ұлыс

Ұлыс


Ұлыс

оң болсын

оң болсын

оң болсын

оң болсын

оң болсын,,,,,

ақ мол

ақ мол


ақ мол

ақ мол


ақ мол

болсын!


болсын!

болсын!


болсын!

болсын!


31 наурыз 2015 жыл

2

Балалар бақшасыДетский сад

А.Қ.  Газизова

№25 «Ерке» МДҰ  тәрбиеші

Қазақ    халқының  ұлы  ойшылы  Абай

Құнанбаев  айтқандай  ойын–баланың

бірінші  әрекеті,  сондықтан,  баланың

өмірінде ойын ерекше орын алады. Ойын

арқылы  әр  баланың  игі  бастамасын  қол-

дап,оның  бойындағы  қасиеттерді  өрбіте,

өзіндік  ой-  өрісін  қалыптастыру  арқылы

жеке  тұлғаны  жан-жақты  дамыту.  Ойын–

баланың  бірінші  әрекеті,  сондықтан  айтқ-

андай,  баланың  өмірінде  ойын  ерекше

орын алады. Мектеп жасына дейінгі бала-

лар  көргендерін,  байқағандарын,  айнала-

сынан естігендерін ойын кезінде қолдана-

тын  байқауға  болады.  Ойын  айналадағы

болмысты  бейнелейді.  Атап  айтқанда

тәрбиеші ойын жағдаяаттарын туғыза оты-

рып,  әр  түрлі  заттарды  қолдану  арқылы

сұрақтар  қойып,  затты  көрсетіп  түсіндіріп

ойын  сюжетін  құрастырады.Дидактикалық  ойындар.  Баланың

ақыл- ойын дамытады. Өзін-өзі бақылауға

үйретеді.Дидактикалық ойындарды оқу іс-

әрекетінде  пайдаланудың  тиімділігін

тәжірбиеде  көріп  жүрміз.  Оқу  іс-әрекетін-

де меңгерген материал туралы түсініктерін

кеңейту,  баланың  шығармашылығын  да-

мыту,  тіл  байлығын  молайту,  тақырыпты

бекіту кездерінде дидактикалық ойындар-

дың  маңызы  зор.Дидактикалық  ойын

түрлері  «Отбасы мүшесін ата», «Үй жану-

арын ата», «Үй құстарын ата»  т.с.с.Сюжетті – ролдік  ойынның  міндеті  –

баланың қызығушылығын туғызып, сезімін

оятып,  рухани-адамгершілік  қасиеттерін

арттыру. Сонымен қатар өзара сыйластық,

қамқорлық, жанашырлық құндылықтарын

дамыта  отырып,  мейірбандылық,  жақсы-

лық жасай білуге тәрбиелеу.Әр бала өз ісі

мен  қылығына  жауапкершілікпен  қарап,

ойын  нәтижесінде  құрбыластарымен  жа-

ғымды  қарым-қатынас  жасау  дағдылары-

на  ие  болады,  өмірлік  әлеуметтік  дағды-

ларды  меңгереді.  Сюжетті  ойын  бала  та-

рапынан    шынайы,сезінетін  өнімді  талап

етпейді ,бұл ойында барлығы шартты,бар-

лығы  әзіл  сияқты.бала  елестеткен  шегені

ойыншық балғамен соға алады,бірақ шын

мәнінде шегені соға алмайды, «дәрігер» бо-

лып,ауру  қуыршақтарды  «емдей»  алады-

,ал  шын  мәнінде  бұл  «ересектердің»ма-

мандығы бала үшін алшақ жатыр.Үстел  үсті  ойындары.  Үстел  үсті  ой-

ындарына-  лото,  домино,  мозайка,  пазл-

дар,  леголар,  тапқырлық  ойындар    деген

түрлері  жатады.   Бұл ойындар балалар-

дың  ойлау  қабілетін  дамытады.  Ойланып

отырып  суреттерді  құрастырады,  қимыл

белсенділіктерін , ептілікті талап ететін ой-

ындар болып табылады.Үстел –үсті ойын

ойнау  үстінде;

Қимыл-қозғалыс ойындары  бала бой-

ындағы шыдамдылық,ептілік, иілгіштік си-

яқты дене сапаларын тәрбиелейді,жетілді-

реді.  Дене  тәрбиесі  іс - әрекеті  мазмұны

негізінен  қимылды,  ұлттық  ойындардан

тұрады.  Ойын  кезінде  жасалатын  қимыл-

қозғалыстар балалардың ептілік , шапшаң-

дық, күштілік, батылдық, төзімділік қабілет-

терін  дамытады.  Денсаулығын  нығайтып,

ақыл – ойын өсіреді. Ойын барысында ба-

лалар  бір-бірімен  жақын  араласып,  тату,

ұйымшыл  болып  өседі.Театрлық  ойындар.  Театрлық  ойын-

дарда  ойын әрекеті  қандайда бір  шығар-

маның , ертегінің  мазмұнына  сәйкес  бо-

лады.  Ол  сюжетті-  рольді    ойынға  ұқсас,

бұл  ойын  кезінде  балалар  жағымды-жа-

ғымсыз кейіпкер ретінде бөлініп ойнайды.Ұлттық ойындар - ата-бабадан қалған

өнер мен өнеге, үлгілерінің лайықтыларын

баланың сана сезіміне құйып көзіне көрсе-

те  отырып,  ойын  арқылы  бойына  сіңіріп,

оларды әдептілікке, мейірімділікке ізеттілі-

кке,  туысқандық  пен  бауырмалдыққа,

үлкенге - құрмет, кішіге - қамқорлыққа ба-

улып  адамға  қажеттерді  ұғындыруды

қалыптастырады.  Ұлттық  ойындарды  ой-

нау барысында балалар өз ұлтын сыйлауға

тілін  құрметтеуге  үйренеді.  Ойынның

тәрбиелік  маңызын  жоғары  бағалай  келе,

ойындар  баланың  ой-өрісін  дамытып,  ой-

лау қабілетін арттырумен қатар үйретілген,

өтілген  тақырыптарды  саналы  да  берік

меңгеруге  үлкен  әсер  етеді.Сондықтанда

саналы да, білімді ұрпақ тәрбиелеу алды-

мен ойыннан басталады.Ақтөбе  қаласы

 

«ОЙЫН ОЙНАП,ӘН САЛМАЙ,

ӨСЕР БАЛА

БОЛА МА?»

Г.К.  Бекова

Қызылжар  ОМЖШО,  тәрбиеші

«ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ»

Мақсаты: Үй жануарларының төлдері  туралы білімдерін толықтыру. Үй жануарлары және төлдері туралы көрнекі суреттер арқылы баланың ой-

өрісін дамыту. Олардың жекеше-көпше түрлерін атай білуді үйрету. Оларға  қамқорлық жасауға тәрбиелеу.Білу: Үй жануарларын, олардың төлдерін айыра біледі.

Меңгеру: Қойылған сұрақтарға толық жауап бере білуді меңгереді.

Игеру: Үй жануарларын аялап күту, бағу, оларға деген сүйіспеншілік,аяушылық сезімдерін игереді.

Ақтөбе  қаласы

М.Ж.Айжанова

№ 11 «Ақбота» МДҰ, тәрбиеші

Баршаңызға  Ұлыстың  ұлы  күні – Наурыз

мерекесі  құтты  болсын!

Мереке    әр  шаңыраққа  ырыс  құт,  береке  –

бірлік әкеле берсін!

Наурыз мейрамы – ежелгі заманнан қалып-

тасқан жыл бастау мейрамы. Ұлыстың ұлы күні

қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, киелі саналғ-

ан.  Дәстүр  бойынша  наурыз  мейрамын  бүкіл

ауыл, ел болып тойлайды.

 Біздің № 11 «Ақбота» мектепке дейінгі ұйым-

да  топтар  арасында    «Армысың,  Наурыз!»

атты апталық өтті. Әр ата – ана мен бала ара-

сындағы қарым – қатынасты  тығыз  байланыс

болдыру  мақсатында  «Ұлттық  бұйымдар»

көрмесі  ұйымдастырылды.  Әр  ата – ана  өз

баласымен бұл шараға шығармашылық тұрғы-

дан  қарап  қызығушылықпен  бірлесе  отырып

орындады.

Әр  топта  «Әз - Наурыз»  атты  тақырыптық

апталық  ұйымдастырылған  оқу  іс – әрекеті

өткізілді. Балабақша ұжымы  «Наурыз» мере-

кесіне  үлкен  әзірлікпен  дайындалуда.  Бұл  ме-

рекеде  балабақша  ауласында  киіз  үй  тігіліп

қазақ  халқының  ұлттық  салт – дәстүрлері,

ұлттық  киімдері,  ұлттық  тағамдар  мен  ұлттық

ойындар  және  балалар  арасында  көріністер

көрсетіліп тәрбиешілер де өз өнерлерін ортаға

салады.

Ақтөбе  қаласы

«Армысың,  Наурыз!»

«Армысың,  Наурыз!»

«Армысың,  Наурыз!»

«Армысың,  Наурыз!»

«Армысың,  Наурыз!»31 наурыз 2015 жыл

3

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫБАСТАУЫШ  МЕКТЕП

А.Ж.  Ажигулова

ДО  №11  «Акбота»,

воспитатель

Образовательная область: «Со-

циум», «Познание», «Коммуника-

ция»

Раздел:  Формирование  элемен-

тарных  математических  представ-

лений

Цель: Закрепить знания о геомет-

рических  фигурах,  о  цветах,  о  вре-

мени года, о её признаках.Развивать

мелкую  моторику,  воображение,

мышление, умение ориентироваться

на плоскости.Развивать речевое ды-

хание, обогащать словарный  запас,

расширять словарь  прилагательны-

х.Воспитывать доброжелательность,

аккуратность,  умение  работать  в

коллективе,  навыки  культурного  по-

ведения.


Мотивационно – побудителть-

ный  этап:  Здравствуйте    ,  ребята.

Сегодня  у  нас  интересные  гости  из

леса,  они  сказочные  герои.

Загадка:  Сидит  в  корзине  девоч-

ка, у Мишки за спиной.

Он  сам  того  не  ведая,  несет  её

домой.      (Маша и Медведь)

Молодцы,  и  они  сегодня  у  нас  в

группе.  Ребята,  Маше  и  Медведю

стало  скучно  в  лесу,  и  холодно,  что

они пришли к нам поиграть, погреть-

ся и выполнить задания которые пе-

редали для вас лесные звери.

Скажите, а вы знаете как относить-

ся к девочкам.  Тогда выполним за-

дание Маши первым и поиграем(чи-

таем  конверт)Загадка:  Загадочная  снежинка  с

неба упала,

Мне на ладошку легла и пропала.

(снежинка)

Вывешивает образец. Определить

геометрические  фигуры  на  снежин-

ке.


Игра – логика:  «Нанизать»  гео-

метрические  фигуры  в    определен-

ном  порядке: (круг,  квадрат,  треу-

гольник.) для Маши.Игра:  Задание  Медведя.  «Вол-

шебные узелки». ( две верхние углы

платочка завязываются по отдель-

ности,  две  нижние  завязываются

в  один  узел)  Составление  рассказа

по  картинке  (лестные  животные-

заяц).

Пальчиковая  гимнастика:

Под высокой сосной, скачет зайка

косой.

  Под  другою  сосной,  скачет  зайкаҒ.А.  Байсеркешова

№35 «Балбұлақ»  МДҰ,  тәрбиеші

Мақсаты: дене шынықтыру мәде-

ниетін қалыптастыру; спортқа деген

қызығушылыққа,  достық  сезімге

тәрбиелеу.Міндеттері:қимыл 

қозғалыс


түрлері 

туралы 


балалардың

түсініктерін  қалыптастыру;

шынайылыққа  жетелеу;бір-біріне

қолдау көрсете білу.

Бүгін  біз «Үйшік» ертегісінің кейіп-

керлерімен  кездесу  үшңн  саяхатқа

шығамыз.  Ол  үшін  пойызға  отыруы-

мыз қажет.Қимылды  ойын: «Пойыз»

(Жүріп  келіп  үйшік  жанына  тоқтай-

ды)


Жүргізуші:     - Кезіктік біз үйшікке

Аласа да емес, биік те.

Болса біреу үйшікте

Қосыл тездет , кешікпе.Балалар:  Болса  біреу  үйшікте,

Қосыл бізге кешікпе!Тышқан:  Мен  тышқанмын – ты-

қырлауық,

Кәне, бірге  ойналық.

Жүргізуші:  Шеңбер    жасап

тұрайық,


Тышқан  мен  мысық  ойнайық.

Қимылды ойын: «Мысық пен тыш-

қандар».

Жүргізуші:  Тышқанға  дәндерін

үйлеріне  жеткізуге  көмектесейік:

Қимылды  ойын: «Кім  жылдам

көмектеседі?»Г.  Идрисова

Цель:  Закрепить  знания  детей  о

последовательности  частей  суток:

утро, день, вечер, ночь. Продолжать

формировать  представления  о  по-

рядковом  значении  числа  в  преде-

лах 5. Упражнять в различении и на-

зывании  знакомых  геометрических

фигур.  Умение  сравнивать  предме-

ты по цвету, форме, величине. Раз-

вивать  мелкую  моторику  рук,  связ-

ную речь детей.

Утренний круг:  Здравствуй , сол-

нце золотое!

Здравствуй,  небо  голубое!

Здравствуй,  вольный  ветерок!

Здравствуй,  маленький  дубок!

Звонок.  Приходит  сообщение  от

Весны. (приглашение  в  гости)  Вос-

питатель  спрашивает  у  детей , со-

гласны    ли  они  отравиться  в  путь  ,

ведь дорога дальняя.

Дети  соглашаются.  Вос  –ль  при-

глашает  детей  отравиться  поездом

к Весне, но для начала уточняет зна-

ния  детей  о  цифрах,  порядковый  и

обратный  счет  до 5: «Посмотрите,

правильно ли прикреплены вагоны к

локомотиву? ».

Воспитатель: « Дети, этот поезд не

поедет никуда, что надо сделать?».

Давайте  поставим    вагончики  пра-

вильно.( дети ставят стулья- вагоны

по порядку). Повторяют устный счет.

Вот «КАССА», но кассира там нет.

Ребята, вам надо приобрести би-

леты самостоятельно, у каждого пас-

сажира  должно  быть  свое  место  в

вагоне (дети  приобретают билеты  в

кассе). Будьте внимательны, на би-

летах  номера  ваших  вагонов,  каж-

дый  садиться  на  свое  место.  Дети

называют  №  вагонов  и  занимают

свои  места(  на  стульчиках).

Звучит  музыка  песня: «Мы  едим,

едим»-  поют  песенку.

Приехали  в  лес,  на  полянку.  На

Мақсаты:1.  Балалардың  кешкі

уақыттағы ойын барысында өздерін

еркін ұстай білуге.

2.  Балалардың  сөздік  қорын  мо-

лайту және сөзді сауатты ашық жет-

кізе білуін бекіту, ойлау қабілеттерін

дамыту.

3. Балаларды мейірімділікке, дос-тыққа, алғырлыққа тәрбиелеу.

Сабақ  көрнекілігі:  «Автобус»

макеті, саябақ көрінісі(талдар, орын-

дықтар),  түрлі-түсті  шарла,  арқан-

дар,  үстел  үстіндегі  дидактикалық

ойындар.

Ойындар:  «Арқан», «Допты

қағу», «Айна», «Не жетіспейді».Сабақ  әдіс-тәсілі:  саяхат,  сұрақ-

жауап, тақпақ, жұмбақ, ойындар.

1.

Ұйымдастыру  кезеңі.Жәй әуен ырғағы ойнап тұрады.

Балалар залға кіреді.

Тәрбиеші:  Балалар  бүгін  біздер

саябаққа  барамыз.  Саябақта  нелер

бар?

Балалар: - Әткеншек, карусельдер,ойындар.

Тәрбиеші:  Балалар  саябаққа  ба-

ратын автобус та келіп тұр екен, елді

шаттық шеңберін айтып алып сосын

саябаққа  барамыз.

Достарды біз қолдаймыз

Қиын  шақта  қорғаймыз

Біздің топта ұл-қыздар

Тату-тәтті  ойнаймыз

Тәрбиеші: -  Балалар  сабаққа  да

КЕШКІ УАҚЫТТАҒЫ ДАМЫТУШЫЛЫҚ

ОЙЫНДАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ   Г.К. Ахметова

№5 «Жұлдыз» МДҰ, тәрбиеші

- Апай мен дөңгелек болып жатыр-

мын.

- Жарайсыңдар балалар бәрің депішінді  арқаннан  жақсы  жасап,  оны

өздерің орындадыңдар.

-  Балалар  саябаққа  серуенімізді

жалғастырайық.

- Балалар мынау нелер?

- Доптар.

-  Қане  бәріміз  осы  доппен  ойын

ойнайық.


Ойын: «Допты  қағу»

Бір-біріне  қарама-қарсы  отыру,

тәрбиеші допты лақтырады, балалар

өздері білетін аңдарды атайты.

Ойын:«Айна»

Әр бала – айна болады. Тәрбиеші

әр  айнаға  (балаға)  бір  барып,  сол

«анаға»  қарап  түрлі  қимылдар  жа-

сайды. «Айна - бала» сол қимылды

үлгеіп,  әрі  қарай  дәл  қайталауы  ке-

рек. Ең дұрыс «айна-бала» жүргізуші

болады.


(Балалар  ойнап  жатқанда  тәрби-

еші клоун киімін киіп келеді.)

Клоун:Балалар  мен  осы  бақта

күнде  жүремін.  Сендерді  бақылап

отырдым.,  ойынды  жақсы  ойнайды

екенсіңдер, менімен де ойнағыларың

келе ме?

Балалар: - Ия.

Клоун: -Ендеше  қазір  бәріміз  «Не

жетіспейді?» деген ойын ойнаймыз.

Ойыншықтарға  балалар  мұқият

қарап алады, ойыншықтардың бетін

жауып, қайта ашқанда бір ойыншық-

ты  алып  кетеді.  Қандай  ойыншық

жетіспейді деп сұрайды.

Ойын 2-3 рет қайталанады.

Клоун: - Балалар  сіздерге  бүгінгі

саябақтағы  серуеніміз  ұнады  ма?

Балалар: - Ия, ұнады көңілді өтті.

Клоун: - Ұнаса осылай жиі-жиі се-

руенге  шығып  тұрыңдар.

(Осы кезде дайындап қойған төбе-

ден  шашылады.)

Клоун: Мен сендерді автобупен ба-

лабақшаларыңа  апарып  салайын,

автобусқа  отырыңдар.  Балалар  ав-

тобусқа отырады, жеңіл әуен естіліп

балалар тобына кетеді.Ақтөбе  қаласы

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В МИРЕ

МАТЕМАТИКЕ И

ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС СРЕДЕ»

келдік. Бір-бірімізді итермей жайлап

автобустан  түсейік.

-  Балалар  қараңдаршы,  саябақ

жабық  тұр  екен.  Есігінде  құлып  тұр.

Құлыпта  бір  жазулар  жазылған  си-

яқты.


Осы  кезде  тәрбиеші  құлыптағы

жазуды  алып  оқиды.  Онда  былай

жазылған: «Балалар  сіздер  менің

жұмбақтарымды  дұрыс  шешсеңіз-

дер саябақтың есігі ашылады».

Жұмбақтар:

1. Таңмен көзін ашады

Әлемге  нұрын  шашады

(күн)

2.  Ағайынды  бәрі:  шықса – көк,түссе - сары

(жапырақтар)

3.

Үрлесең жеп-жеңілЕлпілдеп кетеді

Ұшырсаң,  көк-теңбіл

Бұлтқа да жетеді

(шар)


Әр  жұмбақты  шешкен  сайын

«тарс»  етіп  саябақ  есігіндегі  құлып

ашыла  бастайды.

(Саябақ  есігі  ашылап  ішіне  бала-

лар кіреді)

Негізгі бөлім:

- Енді қане бәріміз саябақта серу-

ендейік.  Балалар  мына  ілулі  тұрған

не?

- Арқандар- Ендеше осы арқаннан бір-бірлеп

алып ойын ойнаймыз.

Ойын: «Арқан»

Тәрбиеші:  Балалар  осы  арқаннан

кеше түрлі пішін жасап. Мысалы:

Осы  пішін  құсап  арқанның  үстіне

жатамыз.

- Кәне Ақбота сен қандай пішін бо-

лып  жатырсың?

-  Мен  арқанды  үш  бұрыш  қылып

жасадым да, аяғымды, қолымды со-

зып  үш  бұрыш  болып  жатырмын.

- Жарайсың, Ақбота.

другой.


  Зайка  беленький  сидит,  и  ушами

шевелит.


Раздаются  белые  платочки.

Приемы  завязывания  узелков.Физ.минутка.

Игра: «Помоги солнышке, вернуть

лучики.»


Вывешивается  образец  «Сол-

нышко».


Как  светит  солнышко  зимой?

Почему зимой лучики солнца гре-

ют землю слабо?

Дети,  лесные  звери  просят  вас

помочь  собрать  лучики.

(раздаются  скрепки,  дети  крепят

скрепки  вокруг  солнца).

Солнышко засверкало ярко, лучи-

ки согрели землю и лесных зверей в

лесу.


Коллективная  работа:  «Украше-

ние  снежинки»

Пластиковая  бутылка  режется  на

мелкие  полоски,  на  концы  которых

нанизывают шарики и при этом про-

говаривают пожелания Маше и Мед-

ведю.


Упражнение  на  дыхательную

гимнастику- «Подуть на снежинку.»

Готовую снежинку дарят нашим гос-

тям.

Анализ  организованной  учебнойдеятельности:

Времена года

Геометрические  фигуры

Цвета


Что мы научились делать из пла-

точков?


Как  помогли  солнышке?

Из какой сказки пришли герои?

Благодарит детей за активное уча-

стие.


Ожидаемый  результат:

Знать:  Геометрические  фигуры,

цвета,  времена  года  её  признаки,

приметы.

Иметь: Представление о развива-

ющих  играх,  как  один  из  методов

развития  мелкой  моторики,  логики,

мышления,  памяти,  кругозора.
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал