2015 жыл, сәрсенбіжүктеу 1.15 Mb.

бет10/11
Дата09.09.2017
өлшемі1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Айсұлу АУЕЛьБЕКОВА , 

ХҚКО Тараз қалалық

 №1 бөлім  инспекторы

Tv АПТА

21

//    «ЖаМБыл - Тараз»  //  №16 (1251), 15  СӘуір   2015 Жыл   //6:55 Әнұран

7:00 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


8:00 ЖаҢалықТар

8:05 «қымызхана»  (2007 ж.)

8:30 «ақСауыТ» Әскери-

патриоттық бағдарлама  (с 

субтитрами)

9:00 «БҮГіН ЖЕКСЕНБі». 

Таңғыақпаратты-

танымдықбағдарлама. 

Тікелей эфир

10:00 ЖаҢалықТар

10:05 «БҮГіН ЖЕКСЕНБі». 

Таңғы ақпаратты-танымдық 

бағдарлама. Тікелей эфир

10:35 «БалаМЕН БЕТПЕ-

БЕТ» 

10:55 Мультфильм11:10 «КаПИТаН қОқИқаз». 

Мультфильм. 24-25 бөлімдері 

(Канада, 2006-2008 жж.) 

режиссері: Кевин Гиллис

12:00 ЖаҢалықТар

12:20 «қазақстан биәлемі» 

12:35 «Ұлттық шоу» 

14:00 ЖаҢалықТар

14:10 «КЕлБЕТ» (с субти-

трами)


14:40 Концерт

16:00 ЖаҢалықТар

16:15 Б. Сегізбаев, Б. римова 

қ. қожабеков «Меніңатым 

қожа» фильмінде 

(«қазақфильм», 1963 ж.) 

режиссері:  а. қарсақбаев

17:50 Мультфильм

18:00 ЖаҢалықТар

18:20 «Әзіләлемі»

19:00 ЖаҢалықТар

19:20 «Әзіләлемі»

20:00 «аПТа. КZ» 

21:05 «Сағындырған әндер-

ай!» 

22:00 ЖаҢалықТар22:10 «Сағындырған әндер-

ай!» 


23:10 «алаҢ» ток-шоуы

0:00 ЖаҢалықТар

0:15 асанәлі Әшімов, 

Наталия  арынбасарова 

«Транссібір экспресі» дра-

масында («қазақфильм», 

1977 ж.) режиссері: Эльдар 

уразбаев


1:15 ЖаҢалықТар

1:30 «Транссібір экспресі» 

драма («қазақфильм», 1977 

ж.)


2:15 «КӨКПар». Ұлттықойын

3:00 «аПТа. КZ» 

4:00 Әнұран

         ХАБАР

07:00 қр әнұраны

07:02 «Ду-думан»

08:00 Таңғы жаңалықтар

08:10 «айбын»

08:40 Сборка-концерт  

«Әсем әуен» 

09:00 утренний выпуск 

новостей 

09:10 «ас арқау»

09:30 «Спорт әлемі»

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Мультсериал.  «Маша 

и медведь»

10:25 Мультсериал. «Мишки 

Гамми»


10:50 Мультсериал.  «Белка 

и стрелка» 

11:00 утренний выпуск 

новостей 

11:10 Кино. «звездная 

болезнь»  /начало/

12:00 Түскі жаңалықтар

12:10 Кино. «звездная бо-

лезнь» /продолжение/

13:00 Дневной выпуск 

новостей

13:15 «Бенефис-шоу» /

начало/

14:00 Түскі жаңалықтар14:15 «Бенефис-шоу» /про-

дожение/


14:30 Документальный 

фильм «Код мира и со-

гласия»

15:00 Дневной выпуск новостей

15:15 Тұсаукесер! 

«Бұйымтай»

16:00 Түскі жаңалықтар

16:15 Тұсаукесер! «Өмір 

сабақтары» деректі дра-

масы

17:00 Вечерний выпуск новостей

17:20 «Музарт» - «10 жыл».  

Концерт

18:00 Кешкі жаңалықтар18:15 «Музарт» - «10 жыл».  

Концерт


19:00 Вечерний выпуск 

новостей


19:20 Тұсаукесер! «қызық 

times»


20:00 Кешкі жаңалықтар

20:25 Тұсаукесер! «қызық 

times»

21:00 Информационный  канал - аналитическая про-

грамма «Жетi күн»

22:10 Казахфильм. Наталья 

аринбасарова, Жерар Де-

пардье, Нуржуман Ихтым-

баев в фильме «Нежданная 

любовь» 

23:00 Түнгі жаңалықтар

23:30 Казахфильм. Наталья 

аринбасарова, Жерар Де-

пардье, Нуржуман Ихтым-

баев в фильме «Нежданная 

любовь»

00:00 Ночной выпуск ново-стей

00:25 Көркем фильм «Туған 

үй»

01:55 Деректі сериал «айрықша туған айымдар» 

03:25


 

  

                        ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

 9.00  ӘНҰраН. аҢДаТПа

 9.05 Балаларға базарлық 

 9.30 Деректі фильм

 09.55 Хабар: «Балақай»

 10.10 «Балаларға 

базарлық»

 10.25 ТЕлЕБлОКНОТ

 10.30 ТЕлЕМарКЕТ

 10.35 Әулиеата әуендері 

 10.45 Хабар: «Ел қорғаны»

 11.05 Хабар : «Сыр-перне» 

 11.35 «Сөз маржан»

 11.40 ТЕлЕБлОКНОТ

 11.45  Көркем фильм

 13.00 «Сайлау 2015» /

каз,рус/

 13.10 Хабар: «Жамбыл 

спорт»

 13.20 Хабар: «Жас талап - 2015»

13.50 ТЕлЕМарКЕТ

 14.00  аҢДаТПа

 14.00 – 16.00 – Техникалық 

үзіліс

 16.00  аҢДаТПа 16.05 ТЕлЕБлОКНОТ

 16.10 Мультфильм

 16.30 Хабар: «Сағыныш» 

 17.00  Телехикая «Томпақ»

 17.55 ТЕлЕБлОКНОТ

 18.00 «Сайлау 2015» /

каз,рус/

 18.15 Хабар : «қоғам және 

заң»

 18.30 Деректі фильм 18.45 ТЕлЕБлОКНОТ

 18.50 ТЕлЕМарКЕТ

 19.00 Хабар: «Жаңа айна» 

 19.25  Телехикая 

 20.00 «Сайлау 2015» /

каз,рус/


 20.20 «Межпрограмка»

 20.30  Хабар:  «Дәстүр 

дидар» 

 20.40 Хабар : «Бірлігіміз жарасқан»

 21.05 «Сазды әуен»

 21.15 Хабар: «Кримрадар»

 21.25 ТЕлЕБлОКНОТ

 21.30 ТЕлЕМарКЕТ

 21.40 «Сазды әуен»

 21.50 Көркем фильм 

 23.25 ТЕлЕБлОКНОТ

 23.30 Концерттік 

бағдарлама

 00.00 «Сайлау 2015» /

каз,рус/


 00.20 «Деректі фильм»

 00.55 аҢДаТПа. ӘНҰраН   

 01.00 арнаның жабылуы

 

 7 КАНАЛ

06.00 «қырық миллион 

теңге шоуы»  

08.00 «Шебербек ағай»

09.00 «Измайловский парк» 

10.00 Премьера! т/п «ТОП 

ГИр» 

11.00 т/п «Выжить любой ценой» 

12.00 «Жанкештілер жа-

рысы»

13.00 Премьера! «Кұрбылар» телехикаясы

14.30 «айнаonline»

15.00 х/ф «Кризис Веры»:  

17.00 ПрЕМЬЕра! Шоу 

«ВООМ!»   

18.00 «Жанкештілер жа-

рысы»

19.00 «Q-елі» скетчком19.30 «айнаonline»

20.00 «Нысана»

20.30 «Кім білген» репортаж

21.00 «Один в один 2» 

00.00 т/с «Сонная лощина»  

02.00 «Нысана»

02.30 «Кім білген» репортаж

03.00 «Q-елі» скетчком

03.30 «Женіп көр!»

04.30 «Кұрбылар» теле-

хикаясы

         31 КАНАЛ

06.00алдараспан, Шаншар, 

Нысанакүнделігі (каз)

07:00  Шоу розыгрышей 

«ризамын» (каз)

08:00  КИНО фантастиче-

ский триллер «ТраНСФОр-

МЕры: МЕСТЬ ПаВШИХ» 

(повтор)

11:30  «Дом рецептов» с 

Батырбеком Тайжановым 

(рус)


12:00  развлекательная 

программа  «Жұлдызды 

шаңырақ»(каз)

12:30  алдараспан, Шан-

шар, Нысана  күнделігі (каз)

15:00 Сериал «БраТЬЯ ПО 

ОБМЕНу-2»

20:00  Фильм-концерт.  Шан-

шар, алдарасапн, Нысана.

23:00 КИНО Кристиан Бэйл 

в фантастическом триллере 

«ТЁМНый рыЦарЬ: ВОз-

рОЖДЕНИЕ лЕГЕНДы»

02:30  КИНО «КОБра»(каз)

04:30 қазақша концерт

     КТК

07.00  Открытие вещания. 

қр ӘНҰраНы

07.05 Мультфильмдер

07.15 “аСТрОБОй” мультсе-

риал (каз.)

07.40 CARTOON NETWORK 

представляет: “БЕН 10. 

ОМНИВЕрС” (каз.)

08.00 “КТК” қОрЖыНыНаН” 

ойын-сауықты бағдарлама

09.45 “ТаБыС КілТі” 

бағдарлама (повтор)

10.10 “зВЕзДНаЯ ЖИзНЬ” 

– “родить любой ценой” 

(повтор)


11.10 Карина андоленко, 

Олеся Судзиловская, Кон-

стантин Соловьев в мело-

драме “БОГаТаЯ МаШа” (1 

и 2 фильмы)

12.00 НОВОСТИ. Спецвы-

пуск

12.10 Мелодрама “БОГаТаЯ МаШа” (продолжение)

15.00 “ДОрОГа ДОМОй”. 

Истории усыновлений

15.10 “КТК” қОрЖыНыНаН” 

ойын-сауықты бағдарлама 

(повтор)


16.00 ЖаҢалықТар. Спец-

выпуск 


16.10 “КТК” қОрЖыНыНаН” 

(продолжение)

17.00 “Той BestStar” сазды-

ойын-сауықты бағдарлама 

(повтор)

18.30 «ШаНШарҒа»- 20 

жыл!» (фрагмент)

19.00 “КараДайы” түрiк 

телехикаясы (92/2 серия). 

КЕрЕМЕТ ТҰСауКЕСЕр!

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.30 “СлуГИ НарОДа” с 

артуром Платоновым

22.00 “ӨНЕрлI ОТБаСы” 

отбасылық ойын-сауық дума-

ны. ТҰСауКЕСЕр!

23.10 анна ардова, Ярослав 

Бойко, анатолий лобоцкий в 

мелодраме “БЕрЕГа лЮБВИ”

00.30 НОВОСТИ. Спецвыпуск

00.45  Мелодрама “БЕрЕГа 

лЮБВИ” (продолжение)

01.25 “ДНЕВНИК лИГИ ЧЕМ-

ПИОНОВ уЕФа”

01.50 “Той BestStar” сазды-

ойын-сауықты бағдарлама (из 

архива)


03.05-05.05  “ДаББЕ-3” түрiк 

көркем фильм   ЕВРАЗИя

6:00 «СЕНБіліК 

ЖаҢалықТар»   

6:20 «ТілШі ТҮйіНі»  

6:45 «СЕНБіліК 

ЖаҢалықТар»

7:00 Многосерийный фильм 

«арИСТОКраТы» (каз)  

8:35 ЖаҢалықТар СуБТИТ-

рлЕрМЕН  

8:45 «ВОСКрЕСНыЕ БЕСЕ-

Ды»   


9:00 Новости

9:10 «зДОрОВЬЕ»   

10:10 «КазлОТО». ПрЯМОй 

ЭФИр  (каз/рус) 

10:45 Шоу «луЧШИй ГОрОД.

KZ». Второй сезон       

11:55 «КЕШКі КЕзДЕСу» 

бағдарламасы     

13:05 «КараОКЕ ТаКСИ» 

бағдарламасы  

13:40 «101 КЕҢЕС»        

14:05 «ӘН ДарИЯ» 

бағдарламасы  

15:00 «уГаДай МЕлОДИЮ» 

15:40 «ДОБрый ВЕЧЕр, Ка-

заХСТаН!»  

16:50 Премьера.  анжела 

Кольцова, антон Сёмкин, 

Кирилл Гребенщиков, Марина 

Денисова в мелодраме 

«ТЕНИ ПрОШлОГО» 

21:00 «аНалИТИКа»  

22:00 «П@уТINA+» 

бағдарламасы 

23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»       

2:05 «ӘН ДарИЯ» 

бағдарламасы  

2:45 «КараОКЕ ТаКСИ» 

бағдарламасы  

3:10 «101 КЕҢЕС» 

3:30 «арИСТОКраТы» (каз)    

До 05:00


 

8:00 Ән шашу

8:20 «Сапа» бағдарламасы

8:30 «Такси» бағдарламасы

9:00 Жаңалықтар

9:10 «Ел аузында» 

бағдарламасы

10:00 Новости

10:10 «астана кеші көңілді» 

концерттік шоуы

11:00 Жаңалықтар

11:10 «астана кеші көңілді» 

концерттік шоуының жалғасы

11:30 «қыз ғұмыры» үнді 

телехикаясы

12:00 Новости

12:10 «қыз ғұмыры» үнді 

телехикаясының жалғасы

13:00 Жаңалықтар

13:10 Второй четвертьфинал 

Национальной лиги КВН

14:00 Новости

14:10 Второй четвертьфинал 

Национальной лиги КВН

15:25 «Жан ана» Сәкен 

Майғазиевтің ән кеші

16:00 Жаңалықтар

16:15 «Жан ана» Сәкен 

Майғазиевтің ән кешінің 

жалғасы


17:00 Новости

17:15 «Жан ана» Сәкен 

Майғазиевтің ән кешінің 

жалғасы


18:00 «Әзілстан» жасырын 

түсірілім

18:10 Шоу-лотерея «Бай 

бол»


18:30 «қыз ғұмыры» теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 Информационно-

аналитическая программа 

«20:30»: Избранное за 

неделю

21:00 Художественный фильм «Охота Ханта»

22:00 Жаңалықтар

22:10 Продолжение художе-

ственного фильма «Охота 

Ханта»

23:00 Новости23:10 Продолжение художе-

ственного фильма «Охота 

Ханта»

23:25 «Ұмытылмас» түрік телехикаясы

0:00 Жаңалықтар

0:10 «Ұмытылмас» түрік 

телехикаясының жалғасы

Газ колонкаларын, кір жуу техникасын (автомат), аристон, сантехника және ыдыс жуу техникаларын сапалы 

орнату және жөндеу. 

Владимир Т.34-42-22, 

87000858103, 87055528010САПАЛЫ ЖӨНДЕУ

Монтаждау, бұйымдарды ілу және басқа да жұмыстар (шақыру - 100 

теңге), 

“Польша гардині”,  жалюздер, сөрелер, ванна жиынтығы, бұрғылау, эл. ажыратқыш (тек алмастыру), 

нүктелердің орнын ауыстырып салу, люстра, жарықшам, бра. 

бетон қабырғаны тесу. Жиһаздарға кішігірім жөндеулер. 

Т. 34-81-93, ұ.т. 87052088339, 87051044109 

алдын-ала телефон шалыңыз.МАМАН 

НИКОЛАЙ

ЖЕКСЕНБІ

26  

сӘуір

алУаН

22

//   «ЖаМБыл - Тараз»  //  №16 (1251),  15 СӘуір  2015 ЖылақпараТТық  ХаБарлама

Тараз қаласы әкімдігі   2015   жылғы   29     сәуірдеге

               Сауда павильондар, билбордтар, дүкен, жанармай құю стансасы, көп пәтерлі тұрғын үй   және техникалық қызмет көрсету пункті  

құрылыстары  үшін арналған  21    жер телімдерін жалға  беру құқығын сатуға  аукЦион өткізеді.    сату өткізетін уақыты, сағат  14-00 –де.   аукцион 

өткізілетін  мекенжай:  Тараз қаласы,

Рахимов көшесі,55  Киноконцерт залы (бұрынғы Химиктер сарайы)

Сатылуға ұсынылған,  жер учаскелерінің   тізімі:

қатар саны

жер учаскелерінің мекенжайы және тұрған жері

пайдалану мақсаты

көлемі,  (га)

иеліктен шығару құқығының түрі

1 жылға жалға алу 

құны (тг)

1

2

34

5

61

«Көлтоған»  мөлтек ауданы  Орлов көшесінің 

бойындағы

Жылыжай құрылысы үшін

0,6750

уақытша жер пайдалану84 240

2

«Көлтоған»  мөлтек ауданы н/ж мекенжайдың ауласыЖылыжай құрылысы үшін

0,8449


уақытша жер пайдалану

105 443


3

«қарасу» мөлтек ауданы №34 тұрғын үйдің маңы

Үй-жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,1186


уақытша жер пайдалану

37 003


4

Коммунальная көшесі мен 2-ші Менделеев 

бұрылысының қилысы

Үй-жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0091

уақытша жер пайдалану2 839

5

«Бәйтерек» мөлтек ауданы, № 14-1 учаскесіКөп пәтерлі тұрғын үй құрылысы үшін

1,3700


уақытша жер пайдалану

284 960


6

«Бәйтерек» мөлтек ауданы, № 14-1 учаскесі

Көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы үшін

1,3700


уақытша жер пайдалану

284 960


7

абай даңғылы және Петров көшесінің қиылысы

Дүкен  құрылысы үшін

0,0120


уақытша жер пайдалану ауыртпашылығы: су 

кәрізін шығару қажет

4 992

8

Махамбет батыр көшесінің бойындағыДүкен, техникалық қызмет көрсету пункті, көлік жуу  және  жанармай құю 

стансасының құрылысы үшін

0,1230

уақытша жер пайдалану12 792

9

«алатау» мөлтек ауданы №6 және №7 тұрғын үйлердің  маңы

уақытша титтегі құрылыстарды пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,0036

уақытша жер пайдалану1 123

10

ақылбеков және лұқманов көшелерінің қиылысыуақытша титтегі құрылыстарды пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,0060


уақытша жер пайдалану

1 248


11

Сәтпаев және қойгелді көшелерінің қиылысында

уақытша титтегі құрылыстарды пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,0003


уақытша жер пайдалану

125


12

Сарыкемер ауылына бағытталған тас жолының бойы

уақытша титтегі құрылыстарды пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,0009


уақытша жер пайдалану

112


13

Ниетқалиев көшесі,  № 1 учаскесі

Үй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,3015


уақытша жер пайдалану

94 068


14

Байзақ батыр көшесінің бойындағы

Техникалық қызмет көрсету стансасы құрылысы үшін

0,4882


уақытша жер пайдалану

101 546


15

абай көшесінің бойындағы

уақытша дүкен құрылысы үшін

0,0060


уақытша жер пайдалану

1 248


16

«Жайлау» мөлтек ауданы № 11 тұрғын үйдің  маңы

уақытша сауда павильонын орнату үшін

0,0072


уақытша жер пайдалану

2 246


17

Мәмбет батыр көшесінің бойындағы,н/ж

Өнеркәсіптік-өндірістік ғимараты (құрылысты) пайдалану және қызмет 

көрсету


0,3669

уақытша жер пайдалану

76 315

18

Әл-Фараби және Майлин көшелерінің қиылысы уақытша павильон-бары орнату және жаздық алаңшасын ұйымдастыру 

үшін


0,3480

уақытша жер пайдалану

108 576

19

Байзақ батыр көшесінің бойындағыДүкен, техникалық қызмет көрсету пункті мен  жанармай құю стансасының 

құрылысы үшін

0,1020

уақытша жер пайдалану21 216

20

асқаров көшесінің бойындағы Техникалық қызмет көрсету, техникалық байқау  пунктері, көлік жуу, 

желімдеу және автодүкен  құрылыстары үшін

0,0343

уақытша жер пайдалану7 134

21

рахимов көшесінің бойындағыуақытша сауда павильонын орнату үшін

0,0032


уақытша жер пайдалану

998


Барлығы

6,1907

сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарна жер учаскесінің   5 % құрайды, яғни әрбір жер учаскесінің  белгіленген орташа есептік мөлшері   –    2 936     теңгені құрайды.

аукционның өткізу тәртібі: Сауда-саттықтың ағылшындық әдісінде аукционшы нысанның бастапқы және көтерілген бағасын жариялайды. қатысушылар нөмірді көтеру арқылы бастапқы бағасын жогарылатады. Бірақ ол жарияланған 

бағадан кем болмауы керек. аукционшы нысанды сауда-саттыққа салуға қатысушылардың нөмірлерін хабарлап, бағасын бекітеді де оны жоғарылатуды ұсынады. Нысанды саудалау ең жоғары баға  ұсынылғанға дейін жүргізіледі. 

Жекешелендірілетін нысанның саудасына кемі екі қатушысы бастапқы бағаны көтерген жағдайда ғана  нысан  бойынша сауда-саттық өтті деп саналады.

жер учаскелерінің сату тәртібі: Нысанаға байланысты пайдалану, игеру шартын тұжырымдау, объектінің жобасын алу үшін сәулеттік жобалау тапсырмасын алу, сервитутты белгілеу, уақытылы жер салығын төлеу. Саудада анықталған жер 

учаскесінің құны сауда –саттықтың шартына қол қойылған соң, 5 банкі күннен кешікпей 50% пайыз көлемінде аванс ретінде төленеді, қалған соммасы 30 күнтізбелік күннен кешікпей сауда- саттықтың шартына қол қойылған күннен бастап 

төлеуі тиіс. 

саудаға қатысу үшін жер учаскесінің бағасының 5 % кепілдік соммасынан тұрады  –  2 936    теңге. Кепілдік жарнаны «Тараз қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің төмендегі 

депозиттік есеп шотына аударады:, мекеме КОДы 4631756  ИИК  KZ 510705034631756006, БИН 000540001322 , БИК  KKMFKZ2A,  КБЕ 12, КНП 172  « қазақстан республикасы қаржы министрлігі қазынашылық комитеті» мемлекеттік 

мекемесі.аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін төмендегідей құжаттар қажет:

1.Сауда-саттыққа  қатысу  өтініші.  2.Жеке  тұлғаны  куәландыратын  құжат.  3.Кепілдік  жарнаның  төлемін  растайтын  төлемқұжатының  көшірмесі.  4.Өкілді  өкілеттілігін  растайтын  құжат.  5.қазақстан  республикасының  заңды  тұлғалары 

нотариалдық кеңседе куәландырылған жарғының, заңды тұлғаның тіркелуі жөніндегі куәліктің көшірмесін қосымша тапсырады.

Өтініштер ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап қабылданып,  аукцион өткізілетін жерде 

оның басталуына 1 сағат қалғанда аяқталады, мекенжайы: Тараз қаласы, желтоқсан көшесі, 28, каб. 202 

аукциондық билеттерді аукциондық нөмірлерге ауыстыру   2015  жылдың  сәуір   айының   29    жұлдызында аукцион басталыуына дейін бір сағат бұрын мына мекенжайда жүргізіледі: Тараз қаласы, рахимов көшесі,55 

(бұрынғы Химиктер сарайы)

 Аукционның өткізілуі жөніндегі қосымша ақпараттарды  мына  43-54-77, 45-41-17  телефон арқылы білуге болады.

Тараз қаласы әкімдігі   2015   жылғы   29   сәуірдегі

                                 Техникалық қызмет көрсету пункті,  газбен толтыру стансасы  және дүкен, қойма жай, кеңсе  құрылысына арналған    18   жер 

телімдерін сатуға  аукЦион өткізеді.

сату өткізетін уақыты, сағат  14-00 де.  аукцион өткізілетін  мекенжай:  Тараз қаласы Рахимов көшесі,55  Киноконцерт залы (бұрынғы Химиктер сарайы)

қатар 

саны

жер учаскелерінің мекенжайы және тұрған жері

пайдалану мақсаты

көлемі,  (га)

жер 

учаскелерінің 

бастапқы 

бағасы (теңге)

иеліктен шығару құқығының түрі

12

3

45

1

Мусоргский көшесінің бойындағы № 166 тұрғын үйдің іргелес аумағы

Сауда-тұрмыстық кешені құрылысы үшін

0,0711

739 440


Жекеменшік құқығы

2

«қарасу» мөлтек ауданы № 34  тұрғын үйдің  маңыДүкен және дәріхана кұрылысы үшін

0,0425


663 000

Жекеменшік құқығы 

3

«Шөлдала» мөлтек ауданы Новая және Т.рысқұлов көшелерінің қиылысы

Дүкен, көлік жуу, желімдеу және көлік тұрағы құрылысы үшін

0,3517

2 194 608Жекеменшік құқығы

4

асқаров  көшесі  № 275  тұрғын үйдің маңыХалыққа қызмет көрсету ғимаратын (жайды) пайдалану және қызмет 

көрсету


0,0150

234 000


Жекеменшік құқығы

5

Байзақ батыр көшесінің бойындағықойма жайлары   кұрылысы үшін

0,1540


2 402 400

Жекеменшік құқығы

6

«аса» мөлтек ауданы № 6 тұрғын үйдің маңыТілдер оқыту орталығы құрылысы үшін

0,0100


156 000

Жекеменшік құқығы

7

Целиноград көшесінің бойындағыДүкен құрылысы үшін

0,0435


271 440

Жекеменшік құқығы

8

Целиноград көшесінің бойындағыСұлулық салоны құрылысы үшін

0,0240


149 760

Жекеменшік құқығы

9

Ниетқалиев көшесі, № 2 учаскесіҮй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0800


1 248 000

Жекеменшік құқығы

10

«Салтанат» мөлтек ауданы № 36  тұрғын үйдің  маңыДүкен және кеңсе  кұрылысы үшін

0,0225


             351 000

Жекеменшік құқығы  ауыртпашылығы: телефон 

кабелін шығару қажет

11

«ақ-Бұлақ» мөлтек ауданы №  17 тұрғын үйдің маңыДәріхана құрылысы үшін

0,0108


168 480

Жекеменшік құқығы

12

Төле би даңғылы  бойындағыКомпрессорлық көліктерді газбен толтыру стансасы құрылысы  үшін

0,1512


786 240

Жекеменшік құқығы 

13

Ниетқалиев көшесі,     № 3 учаскесіҮй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0875


1 365 000

Жекеменшік құқығы

14

Ниетқалиев көшесі,     № 4 учаскесіҮй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0718


1 120 080

Жекеменшік құқығы 

15

Махамбет батыр көшесінің бойындағы Техникалық қызмет көрсету пунктінің құрылысы үшін

0,0840


400 400

Жекеменшік құқығы ауыртпашылығы:соның 

ішінде сервитут-0,0070 га

16

«аса» мөлтек ауданы №  36  тұрғын үйдің маңыҮй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0138


215 280

Жекеменшік құқығы

17

Достоевский бұрылысы № 50  тұрғын үйдің маңыҮй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0050


78 000

Жекеменшік құқығы

18

Байзақ батыр көшесінің бойындағыҮй жайларға (құрылыстар мен ғимараттарға) қызмет көрсету үшін

0,0200


312 000

Жекеменшік құқығы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал