№№2, 4, 5, 14, 18, 21, 23, 32, 41, 49, 53, 55, 56, Сазды, Елек, Благодар орта мектептеріндегіжүктеу 41.64 Kb.

Дата04.05.2017
өлшемі41.64 Kb.

Мектеп  директорларына! 11.01.2017 жыл

1) 2017 жылдың 17- 27 қаңтары күндері  ҚҒƏО жылдық жұмыс

жоспарына сəйкес Ақтөбе қаласының №№2, 4, 5, 14, 18, 21, 23, 32, 41,

49, 53, 55, 56, Сазды, Елек, Благодар орта  мектептеріндегі жаңа

мазмұнды білім беру жағдайына көшу нəтижелілігін зерттеу  жұмысы

жүргізіледі.

Зерттеу жадынамасы

1.Білім беруге жасалынған жағдай :

- мұғалімдердің  сапалық  құрамы, білімдерін  жетілдіру  мен  біліктілігін

көтеру (жаңартылған мазмұн бойынша курстан өту деңгейі);

- пəндік кабинеттердің жабдықталуы (оқу-əдістемелік кешен, əдістемелік

нұсқаулар,  техникалық жəне интерактивті  құрал, қолжетімді ресурстар).

2. Жұмыс мазмұны:

- оқу  бағдарламасының, күнтізбелік-тақырыптық, күнделікті  сабақ

жоспарларының   болуы (ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ);

-  қалыптастырушы  бағалау  мен  білімді  тексеру,  кері  байланыс

жұмыстарының болуы, олардың қорытындысы;

- пəндік кластан жəне сабақтан тыс жұмыстар;

- оқушылардың  білім  сапасын  бақылайтын  білім  беру  мониторингісінің

болуы;


- оқушылардың жетістіктері;

- оқушылардың жұмыс жəне бақылау дəптерлерінің жағдайы;

- жеке баламен жұмыс, қосымша бағдарламалар;

- оқушы портфолиосы;

- класс журналдарының жағдайы;

- 1 – класс бойынша мектеп формасының жағдайы;3. Əдістемелік жұмыс

- əдістемелік бірлестік немесе кафедралардың  қызметі;

- мұғалімдердің əдістемелік іс-шараларға қатысуы жəне нəтиже;

- 1 – класс  бойынша  жаңа  мазмұнды  білім  беру  жағдайына  көшу

барысындағы пəндердің берілуі.

4.

Мектепішілік бақылау

- бастауыштағы 1 – класс  бойынша  жаңа  мазмұнды  білім  беру

жағдайына  көшу  нəтижелілігінің  қаралуы, осы  бағыттағы  салыстырмалы

анықтамалар немесе тақырыптық тексерулер нəтижесі;

-

отырыс немесе кеңес хаттамалары.Ж.Шалабаева

КАЗАКСТАН  РЕСП УБЛИК АСЫ 

«АКТӨБЕ  О Б Л Ы С Ы Н Ы Ң  БІЛ ІМ  

БАСҚАРМАСЫ» 

«АКТӨБЕ-ДАРЫ Н»  Ө Ң ІРЛ ІК  

ҒЫ Л Ы МИ-ТӘЖ1РИ БЕЛ IК КОСЫ  M III А 

БІЛІМ   БЕРУ  О РТА ЛЫ ҒЫ

РЕСП УБЛИКА  КАЗАХСТАН

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТЮ БИ НСКОЙ ОБЛАСТИ  » 

РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Й   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛН И ТЕЛЬН О ГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  «АКТОБЕ-ДАРЫН»

030000. Актобе каласы.  Гришина  1

факс 90-62-33. тел 90-62-29 

e-mail:  aktobe-darvn2015@rambler.ru "---------

2017жыл  “ 

030000.  город Актобе.  Гришина  1 факс 90-62-33. тел 90-62-29 

e-mail:  aktobe-dar>п2015 « rambler.ru 

-  

0 9   "  

O ' f

______ 20

17 ГОД

Аудандық (қалалык)  білім 

болімдерінін  басшыларына 

Облыстық білім беру 

у й ы м д а р ы н ы п д и ре кто р л а р ы н а

«Актөбе-Дарын»  өңірлік  гылыми-тәжірибелік  қосымша  білім  беру  орталығы 

Республикалык 

«Дарын»  ғылыми-практикалық  ортальіғы  мен  Қожа  Ахмет  Ясауи 

атындағы  Халыкаралык  казақ-түрік  университеті  11  сынып  окушылары  арасында 

IY Республикалык «Ясауи»  пәндік  олимпиадасы өткізетінін хабарлайды.

Олимпиада  физика,  математика,  биология,  химия,  информатика,  география,  казак 

тілі. орыс тілі. агылшын тілі. казакстан тарихы. жалпы тарих пәндері бойынша өткізіледі.Олимпиада  максаты  -   мектеп  бітірушілерге  ма.мандық  тандауға  көмектесу, 

дарынды оқушьтларды айкындау және оларга қолдау көрсету.

Олипиада казак, орыс тілдерінде кабылданып. екі кезеңде өткізіледі.

I- 


ші  іріктеу  кезеңі  -   online 

түрінде  2017  жылдын  1.  2.  3,  4  наурыз  күндері 

өткізіледі.

II- ші 


кезен  -   корытынды  2017  жылдың  5,  6,  7  сәуір 

күндері  Түркістан 

каласындагы  Қожа  Ахмет  Ясауи  атындагы  Халықаралык  казак-түрік  университетінің 

(Б.Саттарханов даң. 29) базасында өткізіледі.

Қорытынды  кезеннін  I.  II,  III  орын  алган  жеңімпаздары  мен  жүлдегерлері 

Қ.А.Ясауи  атындагы  ХҚТУ-нің 

ішкі  грантын  жэне  оку  үшін 

жеңілдіктер  алу 

мүмкіндігіне ие болады.  Онлайн  түрде өтетін  кезеңге катысу акысыз.

Олимпиадага  катысуга  өтініш  білдіру  үшін  2017  жылдын  20  акпанына  дейін млум

''.avu.edu. kz 

немесе  oliinpvad.ava.edu.kz  сайтына  тіркелуі  кажет.  Барлыккатысушыларга  іріктеу  кезеннің  өткізілетін  күні  меи  уақыты  20  акпаннан  кейін 

электронды  иошталарына  жіберіледі.  Олимпиаданың  Ережесі 

маулу

. avu.edu. kz 

сайтында орналаскан.Ұйымдастыру 

комнтетімен 

байланыс: 

8(72533)63690, 

үялы 

телефон:

87079039339,  87776497481.

Ж.Есенжолова

Орындаган:  Г.А.  Ьекенбаева 

тел/факс/90-62-33КАЗАКСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

«АҚТӨБЕ ОБЛЫ СЫ НЫ Ң БІЛІМ 

БАСҚАРМАСЫ» 

«АҚТӨБЕ-ДАРЫН» ӨҢІРЛІК 

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

ҚОСЫМША  БІЛІМ  БЕРУ 

ОРТ АЛЫҒЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙЦЕНТРДОПОЛНИТЕЛЬ

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТЮБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО­

НОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКТОБЕ-ДАРЫН»

030000, Актөбе каласы, Гришина  1

030000,  город Актобе,  Гришина  1

факс 90-62-33,  тел 90-62-29 

2017 жыл  “_____“___________

№ 

О 5

факс 90-62-33,  тел 90-62-29 

“  /У У Ц 

2017 год


Аудандық (қалалық) білім бөлімдерініц басшыларына 

Облыстық білім беру ұйымдарының директорларына

«Актөбе-Дарын»  өңірлік  ғылыми-тәжірибелік  қосымша  білім  беру 

орталыгы  «Дарын»  республикалық  ғылыми  -  практикалық  орталығы 

«Қазақстандық  Интернет  Олимпиадалар»  ақпараттық  порталымен  бірлесе

интеллектуалды сайыстарга қатысуын ынталандыру мақсатында физика және 

математика 

пәндері  бойынша  РҒПО  «Дарын»  Кубогына  республикалык 

кашықтық олимпиадаларын өткізеді.

Олимпиада www.cdo.kz сайтында өтеді.

Қашыктық пэндік олимпиадалар 2 кезеңмен өткізілетін болады.

I кезең: 2017 жылғы 30 каңтар  мен 2 наурыз  аралығында.

I  кезең  қорытындысы:  2017  жылғы  9  наурыз  (екінші  кезеңге  өткен 

қатысушылар анықталады),

II  кезең:  2017  жылғы  14  наурыз  (1  кезеңнен  өткен  қатысушылар үшін

тегін)

Олимпиада  жеңімпаздары  мен  жүлдегерлері  «Дарын»  РҒПО  I,II,III дәрежелі  дипломдарымен  марапатталады.  Олимпиадада  4  пәннен  «Қыс  - 

көктем»  мезгілі  қорытындысы  бойынша  ең  жоғары  ұпай  жинаған  окушылар 

бағалы  сыйлықтармен  (ноутбуктер,  фотоаппараттар,  флешкалар  жэне  т.б.) 

марапатталады.

Олимпиаданы  өткізу  уақыты  жэне  тіркелу,  қатысу  шарттары  туралы 

ақпарат www.daryn.kz жэне www.cdo.kz сайттарында жарияланады.

Олимпиада туралы толық мағлұматты  8(7182)  20-87-85,  8(777)  403- 

93-51  телефондары  арқылы  және  www.cdo.kz  сайтында  хабарлама  жазу 

аркылы білуіңізге болады.

отырып, 


талантты 

оқушыларды 

анықтау 

жэне 


оларды 

қолдау,


Директор

Ж.Есенжолова

Орын.Д.Джураева,  тел:90-62-33

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

«АКТӨБЕ ОБЛЫ СЫ НЫ Ң БІЛІМ 

БАСҚАРМАСЫ» 

«АҚТӨБЕ-ДАРЫН» ӨЩ РЛІК 

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ҚОСЫМША 

БІЛІМ  БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «АКТОБЕ-ДАРЫН»

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

030000, Актөбе каласы, Гришина  1

030000,  город Актобе,  Гришина  1 

факс 90-62-33, тел 90-62-29

& - S

 

2017 годфакс 90-62-33, тел 90-62-29 

2017жыл  “____ “__________Аудандық (қалалық)  білім бөлімдерінің 

басшыларына, облыстық  мамандандырылған 

білім ұйымдарының  директорларына

«Ақтөбе-Дарын»  өңірлік  ғылыми-тәжірибелік  қосымша  білім  беру 

орталығының 

жылдық  жұмыс  жоспарына  сәйкес 

дарынды  балалармен 

жұмыс  жасайтын  педагогтердің  озық  тәжірибесін  жинақтау  жэне  тарату 

мақсатында 

2017  жылгы  «Өрлеу» 

ақпараттық-эдістемелік 

журналының 

№1-4 сандарына  материалдар жинақталу  басталғанын  хабарлайды.

Осыған  орай,  жалпы  білім  беретін  пәндер  бойынша  республикалық 

ғылыми  жобалар жарыстары,  олимпиадалар,  республикалық  «Зерде»  зерттеу 

жұмыстары  мен  шығармашылық  жобалар конкурсы,  республикалық  «Өзін -  

өзі  тану»  пәні  олимпиадасы,  республикалық  «Ақберен»  байкауы  бойынша 

жеңімпаздардың 

ұстаздары 

өздерінің  тәжірибелерін, 

сонымен 

қатар, 


облыстық, 

республикалық  «Үздік  психолог» 

байқауының 

жеңімпаз 

психологтерінің 

дарынды  балаларды  анықтау,  оларды  қолдау 

барысында 

пайдаланатын  озық  тәжрибесінен  авторлық  бағдарламалары  мен  тренинг- 

жаттығулар  материалдарын  журнал  арқылы  жариялау  сұралады.

Журнал  әр  тоқсанда  баспадан  шығып  тұрады.  №1  санына  мақалалар 

жазба  және  электронды  түрде  2017жылғы 

ақпан  айының  1  -не  дейін 

қабылданады.

Директор

Ж. Есенжолова

Қосымша мәлімет ушін:  А.Нұрмагамбетова 906233. aktobedarvn  izdattSmail.ru
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал