14-қосымша Астана қаласы Білім басқармасыныңжүктеу 253.98 Kb.

бет2/3
Дата04.05.2017
өлшемі253.98 Kb.
1   2   3

9. Кəсіпорын  қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, жұмыс тəртібі 

56.  Кəсіпорын  қызметкерлерінің  лауазымдық  айлықақысы,  қосымша 

ақылар  мен  үстеме  ақылар,  сондай-ақ  ынталандыру  сипатындағы  басқа  да 

төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.  

57.  Кəсіпорын  қызметкерлеріне  еңбек  ақы  төлеу  жүйесі  Қазақстан 

Республикасы заңнамаларына сəйкес белгіленеді. 

58.  Кəсіпорынның  жұмыс  тəртібін  Қазақстан  Республикасының  заңна-

маларына сəйкес Кəсіпорын басшысы белгілейді. 

                                                    10.  Кəсіпорынның қаржылық қызметі мен мүлігін құру тəртібі  

59. Кəсіпорын мемлекеттік мүлікті жедел басқару құқығына ие. 

Жедел  басқару  құқығы  Кəсіпорынның  құрылтайшыдан  алған  жəне  өз 

құзыреті  шегінде  жəне  өз  қызметінің  мақсаттарына,  құрылтайшының  тап-

сырмасына жəне мүлікке иелік етуге тағайындалған, осы мүлікті пайдалану мен 

жұмсау Кəсіпорынның құқығы болып табылады. 

60.  Кəсіпорын  өзінің  жарғылық  қызметін  қамтамасыз  етуге  қажетті 

мүлікті ғана жедел басқару құқығын алуы мүмкін. 

 


 

11

61.  Қазақстан  Республикасының  заңнамаларында  белгіленген  тəртіп бойынша  Кəсіпорын  коммуналдық  меншіктен  республикалық  меншікке  бе-

рілгенде  немесе  бір  мемлекеттік  басқару  органынан  екіншісінің  басқаруына 

ауысқанда өзіне тиесілі мүлікті жедел басқару құқығын сақтайды. 

 Кəсіпорын  мүлкі  негізгі  жəне  айналымдық  қаржылардан,  сондай-ақ 

кəсіпорынның  дербес  балансында  құны  көрсетілген  материалдық  құнды-

лықтардан тұрады. 

62.  Кəсіпорынның  мүлкі  бөлінбейді  жəне  салымдары  бойынша  (үлестер 

мен пайлар), оның ішінде Кəсіпорын қызметкерлері арасында бөлінбейді. 

63. Кəсіпорынның мүлкі:  

1)   құрылтайшысы берген мүліктен; 

2)  өз  қызметі  нəтижесінде  сатып  алынған  (ақша  кірістерін  қоса  есеп-

тегенде) мүліктен;  

3) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған басқа 

да көздерден құралады. 

64.  Мемлекеттік  басқару  органы  Кəсіпорынға  берілген  мүліктердің 

сақталуын жəне тиімді пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады. 

65.  Кəсіпорын  мүлкіне  бекітілген  құрылтайшы  ол  мүлікті  қайтып  алуға 

немесе  өзі  құрған  заңды  тұлғалар  арасында,  егер  Қазақстан  Республикасының 

заңнамалық актілерінде басқа да түрлері белгіленбесе өз қалауы бойынша қайта 

бөлуге құқылы.                 

66.  Кəсіпорынның    қызметі  мемлекеттік  басқару  органы  бекіткен  мем-

лекеттік  тапсырыс  бөлінген  смета  бойынша  өз  кірістері  есебінен  қар-

жыландырылады  жəне  басқа  да  кіріс  көздерінен  жүзеге  асырылады. 

Мемлекеттік  тапсырысты  қаржыландыру  бюджеттік  заңнамаларға  сəйкес 

бюджеттік  бағдарламаның  басқарушысы  арқылы  бюджеттік  қаржы  есебінен 

жүзеге асырылады. Кəсіпорынның шығыстарын жабу үшін өздерінің табыстары 

жеткіліксіз болған жағдайда жетпеген қаражаттар тиісті бюджеттен бөлінеді. 

67.  Кəсіпорынның басқа қаржылық көздері: 

1)  баланың  жасына  қарамай  ата-ананың  баланы  тамақтандыруға 

жұмсалған шығының 100 пайызынан құралады; 

2)  тəрбиеленушілерге,  ата-аналарға  жəне  халыққа  көрсетілген  ақылы 

қызметтен; 

3)  өз  еркімен  берілген  жарнадан,  мемлекеттік  жəне  мемлекеттік  емес 

кəсіпорындардан, мекемелерден жəне жеке тұлғалар берген құнды заттардан; 

4)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  қайшы  келмейтін  басқа  да 

түсімдерден. 

68.  Сметадан  артық  алынған  кірістер  жергілікті  бюджетке    аударуға 

жатады. 


69.  Қаржылық  есеп  беру  көлемін,  нысанын  жəне  тəртібін  Кəсіпорын 

заңнамаға сəйкес ұсынады. 

70.  Кəсіпорынның  қаржы-шаруашылық  қызметін  бақылау  қайта  тексеру 

заңнамалар белгілеген тəртіппен жүзеге асырылады.  

12

11. Кəсіпорынның жауапкершілігі 

71.  Кəсіпорын  өзінің  міндеттемелері    бойынша  өз  иелігіндегі  ақшаға 

жауап береді.  

Өндіріп  алынған  басқадай  мүліктеріне  айналдыруға,  тек  кəсіпорын 

таратылғанда ғана болмаса, рұқсат етілмейді.  

72.  Кəсіпорын  меншік  иесінің  міндеттемелері  бойынша  мүліктеріне 

жауап бермейді.            

12. Кəсіпорынды қайта ұйымдастыру жəне тарату тəртібі 

73.  Кəсіпорынды  қайта  ұйымдастыру  жəне  тарату  Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

 

13.  Кəсіпорынның Жарғысын өзгерту  тəртібі 

 74. 


Осы 

Жарғыға 


өзгерістер 

мен 


толықтырулар 

Қазақстан 

Республикасының  заңнамасына  сəйкес  Астана  қаласының  əкімдігімен 

енгізіледі. 

 

    


    

 


                                                                                                                                                      

                                                                                            Утвержден  

                                                                                             постановлением

 

                                                                                             акимата города Астаны 

                                                                                             от 15 сентября 2008 года 

                                                                                             № 22-1072п                                     

                                                                                 

                                                                                             Приложение 14 

 

 УСТАВ 

Государственного коммунального казенного предприятия  

«Ясли-сад  № 14  «Ақбөпе»  

Управления  образования города Астаны 

 

1. Общие положения 

1.  Настоящий  Устав  определяет  правовой  статус  и  является 

учредительным  документом  Государственного  коммунального  казенного 

предприятия  «Ясли-сад  № 14 «Ақбөпе»  Управления  образования  города 

Астаны (далее – Предприятие). 

 2.


 

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению 

к нему функции субъекта права коммунальной собственности, является акимат 

города Астаны. 

Органом 

государственного 

управления 

Предприятием 

является 

Государственное учреждение «Управление образования города Астаны». 

 3. 

Предприятие  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Республики  Казахстан,  Гражданским  кодексом  Республики  Казахстан, 

законами  Республики  Казахстан  «Об  образовании», «О  государственном 

предприятии»,  другими  нормативными  правовыми  актами  Республики 

Казахстан и настоящим Уставом. 

4.  Учебно-педагогическая  документация  ведется  на  государственном  и 

русском языках. 

5. Предприятие различается: 

1) по типу: дошкольная организация, ясли-сад;  

2)  по  возрастному  составу  воспитанников:  ясли-сад  для  детей  от  одного 

года до шести лет. 

5.  Полное  наименование  Предприятия:  Государственное  коммунальное 

казенное  предприятие  «Ясли-сад  №14 «Ақбөпе»  Управления  образования 

города Астаны. 

   


Сокращенное  наименование  Предприятия:  ГККП  «Ясли-сад  № 14 

«Ақбөпе». 

6.  Юридический  адрес  Предприятия:  Республика  Казахстан,  010011,  

город Астана, район  «Сарыарка », улица  Мәскеу, 29/4.     2

2.

 

Юридический статус Предприятия 

 8.  Предприятие    приобретает  права    юридического    лица  с  момента  его 

государственной регистрации. 

9.

 Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 

в  банках  второго  уровня  Республики  Казахстан  в  соответствии  с 

законодательством,  бланки,  гербовую  печать,  штампы  со  своим 

наименованием на государственном и русском языках, вывеску установленного 

образца. 

10.


 

 Предприятие  не  может  создавать,  а  также  выступать  учредителем 

(участником) другого юридического лица. 

11.


 

 Предприятие  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его 

распоряжении деньгами. 

12.  Принятие  Предприятием  договорных  обязательств,  превышающих 

утвержденный план финансирования на соответствующий год, не допускается.   

13. Предприятие приобретает имущественные и неимущественные права 

и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах. 

 

3. Цель, задачи и предмет деятельности Предприятия 

14.  Учебно-педагогическая  деятельность  Предприятия  определяется  его 

целью  и  задачами,  зафиксированными  в  настоящем  Уставе,  а  также  заказами 

государства,  доводимыми  до  Предприятия  через  орган  государственного 

управления.  

15.  Целью  деятельности  Предприятия  является  воспитание  детей 

дошкольного  возраста,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  их 

физическое, интеллектуальное и нравственное развитие. 

16. Основными задачами Предприятия являются:  

1) раскрытие духовных и физических возможностей ребенка; 

2)  формирование    прочных  основ  нравственности  и  здорового  образа 

жизни; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к государственным символам, осознания прав 

и обязанностей личности перед семьей, народом, обществом и государством; 

4) создание условий для всестороннего развития ребенка, формирования 

его  индивидуальности,  творческого  потенциала,  приобщения  его  к  истокам 

родной культуры, национальным традициям и обычаям; 

5)  реализация  потребностей  и  полное  раскрытие  заложенных 

способностей  детей,  стимулирующих  их  познавательную,  физическую  и 

творческую активность;  

6)  воспитание  необходимых  навыков  жизнедеятельности  на  принципах 

личностно-ориентированного общения; 

7) создание атмосферы поиска новых форм и методов. 

 

  3

17. Предметом деятельности Предприятия являются:

                                                 

1)  выполнение  учебных  программ  Министерства  образования  и  науки 

Республики Казахстан для детей дошкольного возраста; 

2)  обеспечение  развивающей  предметно-пространственной  среды  в 

соответствии  с  современными  социально-экономическими  условиями  и 

требованиями к учебно-воспитательному процессу;  

3)  обновление  учебно-методической  и  материальной  базы  детского  сада 

для обеспечения модернизации учебного процесса. 

4) психофизическое развитие детей посредством проведения специальных 

занятий, индивидуальной работы и организации игр;  

5)  удовлетворение  интересов  и  развитие  способностей  детейсогласно 

учебного плана, вариативных и авторских программ; 

6) удовлетворение запросов родителей в плане воспитания ребенка.  

18.  Для  достижения  указанной  цели,  реализации  своих  задач  в 

соответствии  с  предметом  деятельности  Предприятие  имеет  право 

осуществлять следующие виды деятельности:    

1)  проведение  для  детей,  не  посещающих  дошкольные  учреждения,    

праздников,  утренников  и  других  мероприятий  культурно-развлекательного  

характера; 

2) проведение мероприятий по посещению театров, музеев и т.д., а также 

ознакомлению с достопримечательностями города Астаны; 

3)  оказание  платных  образовательных  услуг  в  порядке,  определяемом 

законодательством Республики Казахстан; 

4)  работа  с  субботними  и  воскресными  группами  пребывания  детей,  с 

группами  с  неполным  днем  пребывания,  дежурными  группами,  группами 

ночного пребывания детей; 

5) консультационные пункты для родителей. 

19.  Предприятие  обеспечивает  знание  и  развитие  казахского  языка  как 

государственного,  а  также  изучение  русского  языка  и  одного  из  иностранных 

языков  в  соответствии  с  государственным  общеобязательным  стандартом 

дошкольного воспитания и обучения.   

20.  Осуществление  Предприятием  деятельности,  а  также  совершение  им 

сделок,  не  отвечающих  задачам  и  целям  его  деятельности,  закрепленным 

настоящим  Уставом,  не  допускается.  Сделка,  совершенная  Предприятием  в 

противоречии  с  целями  его  деятельности,  может  быть  в  установленном 

законодательством  порядке  признана  недействительной  по  иску  его  органа 

государственного управления. 

21.  Для  Предприятия  выполнение  заказа  государства  является             

обязательным. 

Предприятие  не  вправе  отказаться  от  заключения  договоров  в  качестве 

покупателя  или  продавца  товаров  (работ,  услуг),  если  заключение  этих 

договоров предусмотрено заказом государства. Заказ государства доводится до          

Предприятия через орган государственного управления. 


 4

Продукция  (работы,  услуги),  не  охваченная  заказом  государства,             

реализуется Предприятием самостоятельно с согласия органа государственного 

управления. 

 

4. Прием детей в Предприятие 

22.  Зачисление  ребенка  в  Предприятие  производится  заведующим  на 

основании направления учредителя, выписки из истории развития ребенка. 

23. За ребенком сохраняется место в Предприятии в случаях: 

1) болезни ребенка; 

2) лечения и оздоровления ребенка в медицинских, санаторно-курортных 

и иных организациях; 

3) предоставления одному из родителей трудового отпуска; 

4) оздоровления ребенка в летний период сроком до двух месяцев.  

24.  Отчисление  детей  из  Предприятия  производится  заведующим  по 

согласованию с учредителем в случаях: 

1)  несвоевременной  ежемесячной  оплаты  за  содержание  ребенка  в 

Предприятии; 

2)  пропуска  ребенком  детского  сада  более  одного  месяца  без 

уважительных причин и без предупреждения администрации; 

3)  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребенка, 

препятствующего его пребыванию в Предприятии. 

Родители  или  лица,  их  заменяющие,  уведомляются  об  отчислении          

ребенка с Предприятия за 10 дней. 

 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

25.  Предприятие  вправе  оказывать  платные  образовательные    услуги    в  

порядке, определяемом  законодательством   Республики Казахстан. 

26.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен 

основной 

образовательной 

деятельности, 

финансируемой 

в 

рамках 


государственного образовательного заказа.  

27. К платным образовательным услугам относятся: 

1)  услуги  по  репетиторству  (проведение  дополнительных  занятий  по 

предметам  сверх  количества  часов  для  подготовительных  групп  дошкольного 

учреждения); 

2) 


услуги 

по 


дополнительным 

физкультурно-оздоровительным 

программам, направленным на охрану и укрепление здоровья детей; 

3) услуги по организации кружковой деятельности (за рамками базисного 

учебного плана); 

4)  иные  платные  услуги  (обучение  иностранным  языкам,  хореографии, 

музыке,  спортивные  секции  и  услуги  медицины,  услуги  по  коррекции  речи, 

группы субботнего и воскресного дня, дежурные группы, охранные услуги), не 

запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

 


 5

28.  Платные  образовательные  услуги  предоставляются  по  рабочим 

учебным планам (программам), разработанным на основании государственных            

общеобязательных  стандартов  образования  и  согласованным  с  Управлением 

образования  города  Астаны,  в  порядке,  определяемом  центральным 

исполнительным органом Республики Казахстан в области образования. 

29.  Цены  на  товары  (работы  и  услуги),  предоставляемые  на  платной 

основе,  подлежат  утверждению  в  порядке,  установленном  законодательством 

Республики Казахстан.   

30. Платные образовательные услуги предоставляются воспитанникам по 

желанию  родителей  или  иных  законных  представителей  по  отдельному 

расписанию  на  основании  договора,  заключаемого  между  Предприятием  и 

родителями, или иными законными представителями воспитанника. 

31.  Взаимоотношения  между  Предприятием  и  родителями  детей, 

посещающих Предприятие, осуществляются на договорной основе. 

Сторонами  договора  на  оказание  воспитательно-образовательных  услуг 

(далее – Договор)   являются  участники  воспитательно-образовательного             

процесса:  администрация  Предприятия  в  лице  заведующей,  родители  или  их 

законные представители (опекуны, попечители). 

Договор  заключается  в  письменной  форме  и  должен  содержать  все 

существенные  условия  в  соответствии  со  спецификой  работы  Предприятия  и 

гражданским законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Организация воспитательно-образовательного процесса 

32. Обучение и воспитание в Предприятии ведутся на государственном и 

русском  языках. 

Предприятие  работает 5-ти  дневную  рабочую  неделю  (с 10,5 или             

12 часовым режимом работы) с двумя выходными.  

 33. 


Воспитательно-образовательная  деятельность  в  Предприятии 

осуществляется  в  соответствии  с  программами  и  учебными  планами, 

разработанными  на  основе  государственных  общеобязательных  стандартов 

дошкольного воспитания и обучения.  

 

Основой 


организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

являются планирование и учет учебной и воспитательной работы. 

 

Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  на  основе взаимного 

уважения 

человеческого 

достоинства 

воспитанников, 

педагогических работников. 

 

Применение  методов  физического,  морального  и  психологического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.   

 34. 


Предприятие  для  обеспечения  эффективного  воспитательно-

образовательного  процесса  (развития  творческих,  духовных  и  физических 

возможностей  личности  ребенка,  формирования  основ  нравственности  и 

здорового  образа  жизни)  дает  право  педагогам  выбирать,  применять 

альтернативные  авторские программы, вводить новые технологии воспитания, 


 6

обучения  и  оздоровления,  утвержденные  центральным  исполнительным 

органом Республики Казахстан в области образования. 

 35. 


Дошкольное  обучение  осуществляется  с  пяти  лет  в  виде 

предшкольной подготовки детей к обучению в школе. 

Учебная  нагрузка  воспитанников  Предприятия,  порядок  и  длительность 

занятий 


определяются 

утверждаемыми 

Предприятием 

положениями, 

подготовленными  на  основе  государственного  общеобязательного  стандарта 

дошкольного  воспитания  и  обучения.  Расписание  занятий  предусматривает 

перерыв достаточной продолжительностью для активного отдыха детей.      

36.  Педагоги  обладают  правом  выбора  программ  и  творческого  их      

применения. 

37.  Сетка  занятий  рассматривается  и  утверждается  на  совете 

дошкольного  учреждения,  время  занятий  может  изменяться  в  соответствии  с 

сезоном.  

38.  Основными  участниками  воспитательно-образовательного  процесса 

являются дети, родители или лица, их заменяющие, воспитатели и педагоги. 

 39. 


Каждому ребенку в Предприятии гарантируются: 

 1) 


охрана его жизни и здоровья; 

 2) 


защита его достоинства; 

 3) 


защита  от  всех  форм  физического,  морального  или  психического      

насилия; 

 4) 

развитие  его  творческих  способностей  и  интересов  в  соответствии  с государственным стандартом дошкольного воспитания и обучения; 

 5) 


качественная предшкольная подготовка; 

 6) 


получение  квалифицированной  помощи  в  коррекции  имеющихся 

недостатков в развитии; 

 7) 

получение  дополнительных  образовательных,  оздоровительных  услуг согласно его склонностям, способностям, желанию и состоянию здоровья. 

 40. 


Родители или лица, их заменяющие, имеют право: 

 1) 


выбирать  дошкольную  организацию  с  учетом  состояния  здоровья, 

желания индивидуальных склонностей и особенности ребенка; 

 2) 

участвовать  в  работе  педагогического  совета,  совета  дошкольной организации, родительского комитета; 

 3) 


получать  консультационную  помощь  по  проблемам  воспитания  и    

обучения детей; 

 4) 

получать  информацию  относительно  успеваемости,  поведения  своих детей;  

 5) 


требовать  предоставления  ребенку  присмотра,  ухода,  воспитания  и 

развития  в  пределах,  определенных  в  настоящем  Уставе,  договором  между 

Предприятием и родителем или лицом, его заменяющим; 

 

  7

 6) 


вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми  и  организации 

дополнительных услуг в Предприятии. 

 41. 

Родители или лица, их заменяющие, обязаны: 1) выполнять Устав и правила внутреннего трудового распорядка в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

 2)  создавать здоровые и безопасные условия для жизни детей, обеспечить 

развитие  их  интеллектуальных  и  физических  возможностей,  нравственное   

становление; 

 3) 


сотрудничать  с  педагогами  Предприятия  в  воспитательно-

образовательном  процессе  и  обеспечении  предшкольной  подготовки 

пятилетних детей; 

 4)  обеспечивать посещение детей; 

 5)  своевременно вносить плату за содержание ребенка в Предприятии. 

 1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал