№127-128 (18489-90) 18 ќараша 2016 ж ж±мажүктеу 0.92 Mb.

бет1/9
Дата09.02.2017
өлшемі0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

№127-128  (18489-90)

18  ќараша   2016  ж.                             ж±ма

1 0 0


8 0

6 0


4 0

1 0 0


8 0

6 0


4 0

1 0 0


8 0

6 0


4 0

1 0 0


8 0

6 0


4 0

Синий


Красный

Желтый


Черный

ќылы ж±мыс істеді. Єшекей б±йымдарын Алматы

ќаласынан тапсырыс арќылы алып отырды. Ќолына

т‰скен тауарды єлеуметтік желілер арќылы жарна-

малап саудалайды. Ќостанай ќаласыныњ т±рѓында-

рына μзі апарап, жеткізіп береді. Ќазіргі к‰ні ќажетті

єшекейлерді Алматыѓа арнайы барып, тањдап алып

келеді. Ќазаќстандыќ дизайнерлердіњ ќолынан шыќ-

ќан орамал, жаулыќтар мен ємиян, ќолсаѓаттарды

да сатады.

– Меніњ ж±мыс режимім т±раќты емес. ¤йткені,

бала к‰тіміне байланысты ‰йде отырмын. Отбасы-

ма, жолдасыма, балаларыма кμњіл бμлу керек. ¦лым-

ды балабаќшаѓа апарамын. Уаќыт ‰немдеуге тыры-

самын. Енем немерелеріне жаќсы ќарайды. Мен

алањсыз ж±мысќа кірісемін, – дейді Камилла Ерде-

нова.

Б‰гінде Камилланыњ жеке сауда бутигі бар. ОлЌостанай ќаласындаѓы "Ќазына" сауда ‰йініњ екінші

ќабатында орналасќан. Саудамен айналысуына жол-

дасы, енесі ‡міт жєне ата-анасы єрќашан ќолдау

білдіреді.АДАЛ ЕЊБЕК АБЫРОЙЃА Б¤ЛЕЙДІ

– ¦лттыќ єшекейлер жас талѓамайды. Жас ќыз-

дар мен орта жастаѓы келіншектер, єжелеріміз де

таѓа береді. Ою-μрнектер бірден кμзге т‰седі. Адам-

ды топтыњ ішінен ерекшелеп т±рады. Т±тынушылар-

дыњ дені жастар. Алќа, сырѓа алады. Егде жастаѓы

єжелер де келеді. Олар білезік, саќинаѓа ќ±мар. Ба-

ѓасы ќарапайым халыќќа ќолжетімді болуын ќада-

ѓалаймын. Жуырда Арќалыќ ќаласына тапсырыспен

тауар  жібердім.  Т±раќты  алушыларым  Астана,

Аќтμбеден жиі хабарласады. Елордада м±ндай

б±йымдар кμп ќой. Біраќ онда баѓасы ќымбат. Бєлкім

содан болар, астаналыќ ќыздар менен сатып ала-

ды. ¤здеріне ±наѓандарын тањдайды, – дейді К.Ер-

денова.

Іскер келіншек сауда бутигін "Жемчужина нации"деп атаѓан. Оныњ маќсаты ±лттыќ наќышќа баса на-

зар аударып, ќолμнерін, єшекей б±йымдарын наси-

хаттау. Ќазаќ халќыныњ ою-μрнектері, шынымен де

±лтымыздыњ мєњгілік ќазынасы, жаућары емес пе.Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат

        ДОСЖАНОВА

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі,

сєрсенбі, ж±ма к‰ндері шыѓады.

"Ќостанай тањы" газетіне жазы-

лу баѓасы:

– кєсіпорындар, мекемелер мен

±йымдар ‰шін:

1 жылѓа – 6000 тењге

6 айѓа – 3000 тењге.

– жеке оќырмандарѓа:

1 жылѓа – 4500 тењге

6 айѓа – 2250 тењге.

– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері

"Ќостанай тањы" – сеніњ газетіњ

оѓан 2017 жылѓа жазылу ж‰ріп жатыр

‰шін:

1 жылѓа – 4200 тењге

6 айѓа – 2100 тењге.

Ќостанай, Арќалыќ,  Рудный,

Лисаков ќалалары  бойынша газет-

тіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54613

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан со-

ѓысына ќатысушылар ‰шін – 54614

– кєсіпорындар, мекемелер мен

±йымдар ‰шін – 54615Селолыќ жердегі жазылушы-

лар ‰шін газеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін –54683

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан

соѓысына ќатысушылар ‰шін –

54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен±йымдар ‰шін – 54685

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќаз-

пошта" бμлімшелерінде жєне  ай-

маќтыќ "Костанайские новости"

газеті редакциясыныњ баспасμз

тарату ќызметінде жазыла аласыз.

Баспасμз – 2017

Баспасμз – 2017

Баспасμз – 2017

Баспасμз – 2017

Баспасμз – 2017Мынау суреттегі кейіпкеріміздіњ есімі –

Камилла Ерденова. Жас ана б±рын ќаладаѓы

Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓында ж±мыс

істеген. Бір жарым жылдан бері бμбегін баѓып,

‰йінде отыр. Ол бала к‰тіміне байланысты

ењбек демалысына шыќса да, ќосымша

кєсіппен айналысады. ¦лттыќ наќыштаѓы

єшекей б±йымдарын сатады.

Камилланыњ екі баласы бар. ‡лкен ±лы Альте-

мир балабаќшаѓа барады. Кіші ќызы Айлин 1 жастан

енді асты. Камилла бос уаќытында айналысатын

кєсіп іздеді. Бала кезінен єдемі єшекейлерге ќызы-

ѓатын. Сондыќтан  зергерлік б±йымдар жасайтын

сайттарды аќтарады. Бір к‰ні интернет арќылы сєнді

єшекейге тапсырыс береді. Кейін мереке сайын са-

тып алып т±рды. Енді бірде єшекейлерді туыстары-

на сыйѓа тартады. Осылайша с‰йікті ісі жања кєсіп

бастауына себепші болды. Алѓашында интернет ар-

Єшекейі


Єшекейі

Єшекейі


Єшекейі

Єшекейі


єдемі

єдемі


єдемі

єдемі


єдемі

18 ќараша 2016 жыл

2

Осыдан ж‰з жыл б±рын Торѓай тμсіндеРесей патшалыѓыныњ єміріне ќарсы шы-

ѓып, ќасыќ ќаны ќалѓанша ќазаќ халќыныњ

азаттыѓы ‰шін к‰рескен Кейкі батырдыњ

(Н±рмаѓанбет Кμкембай±лы) басс‰йегініњ

елге єкелінгенін ќалыњ оќырман жаќсы

біледі. Тарихи сєттіњ арасын суытпай ЌР

Премьер-Министрініњ  орынбасары  Иман-

ѓали Тасмаѓанбетов батыр бабамыздыњ ту-

ѓан жерінде жерлену керек екенін айтќан

еді. Содан бері Кейкініњ жерлестері дай-

ындыќты бастап кетті. Рухани мањызы зор

мєселені пысыќтап ќайту ‰шін облыс єкімі

Архимед М±хамбетов Аманкелді ауданына

ќарасты Тасты ауылына ат басын б±рды.

Дєл  осы  мањда халыќ батырына арнал-

ѓан ‰лкен белгі бар. Сыртќы кμрінісі шаѓын

кесенеге ±ќсаѓанымен, м±нда марќ±мныњ не

м‰рдесі, не м‰лкі  жерленбеген. Ауылдыњ

ќ±ймаќ±лаќ аќсаќалдарыныњ айтуына

с‰йеніп, рулас туыстары кμтерген белгі.

Батырдыњ іздеушілері, жергілікті т±рѓындар

осы мањѓа келіп таѓзым етеді. Облыс орта-

лыѓынан арнайы келген атќамінерлер де,

алдымен, Н±рмаѓанбет Кμкембай±лыныњ

аруаѓына ќ±ран баѓыштады. Ал ел аузында

ж‰рген єњгімені арќау етсек, батырдыњ де-

несі осы жерден алыс емес, Жыланшыќтыњ

бойындаѓы Жалаулы деген жерде болуы

керек.

ЌР Мєдениет жєне спорт министрлігі менЌостанай облысыныњ єкімдігі біріге отырып,

Кейкі батырѓа арнап жања мазардыњ ќ±ры-

лысы бойынша ќажетті шараларды ќолѓа

алды. Ќостанай μњірініњ басшысы А.М±хамбе-

тов Аманкелді ауданыныњ єкімі Н±ржан ¤те-

геновпен осы турасында бірќатар мєселелерді

талќылады. Облыс єкімініњ айтуынша, жања ке-

сененіњ ќ±рылысы алдаѓы жылдыњ мамыр ай-

ында басталуы тиіс. Ќ±рылыспен ќатар Кейкі

батырдыњ м‰рдесін іздеу ж±мыстары да

ж‰ргізіледі. Іздестіру ж±мыстары тамыз айы-

на дейін аяќталуы ќажет, себебі ќырк‰йекте ба-

тырды жања кесенеге жерлейтін болады.

–  Ќазіргі уаќытта кесененіњ жобасы жаса-

луда. ¦рпаќтары т±рѓызѓан мына белгініњ ќасы-

нан кμтереміз. Б±л тμбе тас жолдан небєрі 500

метр ќашыќтыќта жатыр. Сондыќтан кесенеге

жету оњай болу ‰шін тас жол тμсеп, автот±раќ

мєселесі де ќарастырылады. Батырдыњ бас-

с‰йегініњ елге оралуы жєне туѓан жеріне жер-

ленуі – ќ±птарлыќ іс. Бєрін ойдаѓыдай аяќта-

саќ, келер жылдыњ ќырк‰йек айында ‰лкен іс-

шара μткізу жоспарда бар,– деді А.М±хамбе-

тов.


Ќолмергенніњ басы талай жыл жат жерде

болды. Енді, міне, елге оралып, туѓан топыра-

ѓына тапсырылады. Б±л еліміздіњ тарихын

б‰тіндеп, батыр бабаларымызбен маќтануѓа

деген м‰мкіндік сыйлайды.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ертеде бір хан μзі-

нен μткен ерекше

жомарт кісініњ барын

естіп, ќызѓаныштан

"Ќайтсењ де соныњ

басын кесіп єкел!" –

деп жендетін жібе-

ріпті. Есесіне мол

сый-сияпат бермек.

Жендет ±заќ жолѓа шыѓып, арып-ашып келе

жатса, бір кісі жолыѓа кетіп, бірден ‰йіне апарып

бір апта бойы  єбден к‰тіп,сыйлапты. Бейтаныс

адамныњ ќонаќжай жомарттыѓына ќатты риза

болѓан жендет одан єрі ж‰рмекке  ќамданып, μзі-

ніњ не шаруамен ж‰ргенін айтќанда, єлгі кісі:

"Сен іздеген адамыњ мен. Жолыњ боп т±р жігітім,

міне басым, кесіп ал да апарып беріп сыйлыѓыњ-

ды ала ѓой", – деп  басын иіпті. Мынандай жо-

марттыќтан ќатты ±ялѓан жендет кешірім с±рап,

кері ќайтыпты. Келген бойда ханѓа кμрген-біл-

генін баяндап: "Оныњ басын алѓызѓанша мына ме-

ніњ-аќ басымды алыњыз",  – депті.  Сонда ойлан-

ѓан хан: "Ойпыр-ай, μз басын кесіп беріп жіберу-

ге де бейіл, б±л не деген жомарттыќ! Ќой, оны-

мен таласќаным орынсыз болар. Мен μзімді ќан-

ша жерден ќолым ашыќ десем де, біреуге μз жа-

нымды ќиятындай жомарт емеспін ѓой", – деп

аќылѓа келген екен.

Дєл осы белгілі тємсілді еске алуыма себеп,

кμрген жерде немесе редакцияѓа келіп, ана кісіге,

мына кісіге, жасаѓан мырзалыѓын,  жомарттыѓын

маќтангершілік етуге, білмесе білдіруге, оныкі

т‰к емес, менікі одан да артыќ деп атын шыѓа-

руѓа бейілді замандастарымыз бар. Єрине, ќазаќ

о бастан аќ кμњіл єрі жомарт халыќ. Елде жомарт-

тыќтыњ 5 т‰рі: кμз, сμз, кμњіл, ќол, жєне жол жо-

марттыѓын айтады. Осы бесеуіне байланысты

халыќ " Ќазаќтыњ аќылы – кμзінде, ќасиеті –

сμзінде", "Жаќсы сμз жан семіртеді, кесірлі сμз

кісі μлтіреді", "Аќ пейілдіњ аты арып, тоны тозбас",

"Ќолы ашыќ адам – μмірге ѓашыќ адам", "Жол-

дасты жол танытады" дегендей т‰йіп айтып,

т‰сіндіріп ќойѓан. Сондай-аќ, ќазаќта жомарт

жігітті ќыранѓа,сарањ жігітті жапалаќќа тењейді.

Расында, жапалаќ тапќан жемтігін аѓаштыњ биік

жеріне апарып, ќанатыныњ астына тыѓып, жан

жаѓына алаќ-ж±лаќ етіп жейді. Ал, ќыран ќ±с

ќасына ќ±с біткенніњ бєрін жинап, жан-жаѓына

шашып жейді. Сол шашылѓан азыќќа басќа

ќ±стар таласып-тармасып бір тояды.

Хадистердіњ  бірінде: "Єрбір  атќан  тањда  екі

періште былай деп дауыстайды: Уа, адамдар! Аз

болып, жеткілікті болѓан ризыќ – кμп болып

жолдан тайдыратын байлыќтан жаќсы."

Єйтсе  де  жомарттыќ – абзал  ќасиет.  Абзал

ќасиеттіњ шырайын кетірмей, ќадірін білгенге не

жетсін!


Кейкіге арнап

Кейкіге арнап

Кейкіге арнап

Кейкіге арнап

Кейкіге арнап

кесене кμтеріледі

кесене кμтеріледі

кесене кμтеріледі

кесене кμтеріледі

кесене кμтеріледі

Жомарттыќ

Жомарттыќ

Жомарттыќ

Жомарттыќ

Жомарттыќ

Елордада ¦лттыќ валю-

та к‰ніне арналѓан алќалы

жиын μтті.  Осы конферен-

цияда ¦лттыќ Банк тμра-

ѓасы Данияр Аќышев Тєу-

елсіздіктіњ 25 жылдыѓына

арналѓан 10 мыњдыќ суве-

нирлік банкнотты жєне

монетаны ж±рт назарына

±сынды.

Банкнотты таныстырусалтанатында айтылѓан-

дай, он мыњдыќ купюрада

саќтар дєуірінен б‰гінгі

к‰нге дейінгі тарих жинаќ-

талѓан. Ќазаќстанныњ кар-

тасы ел халќыныњ ортаќ

‰йі ретінде кμрсетілген.

Ќазаќ Елі монументіндегі

Сам±рыќ ќ±с μткен к‰н мен

б‰гінніњ сабаќтастыѓын

бейнелейді. Мерейтойлыќ

купюра Президентіміздіњ

ел дамуына сіњірген ерен

ењбегініњ кμрінісін бейне-¦лттыќ банк таныстырѓан

банкнот пен монетаныњ

сипаттамасы

Ќостанай облыстыќ мєслихаты алтыншы шаќырылымыныњ

кезектен тыс сессиясы (негізгі мєселе: облыстыќ бюджетті наќты-

лау туралы) 2016 жылѓы 24 ќарашада саѓат 11.00-де мына мекен-

жайда: Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањ., 66-‰й, облыстыќ єкімдігі  ѓима-

ратыныњ 4-ќабатындаѓы мєжіліс залында μтеді. Сессия ќарауына

жіберілген мєселелер бойынша ќосымша аќпарат  "maslikhat.kz"

арнайы интернет-ресурсында жарияланѓан.

Внеочередная сессия Костанайского областного маслихата

шестого созыва (основной вопрос: об уточнении областного бюд-

жета) состоится 24 ноября 2016 года в 11.00 часов по адресу:

г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 66, здание областного акимата, 4 этаж,

зал заседаний. Дополнительная информация о вопросах, выно-

симых на рассмотрение сессии, размещена на официальном ин-

тернет-ресурсе maslikhat.kz".

леуге баѓытталѓан.

5 мыњ номиналды моне-

таѓа тоќталар болсаќ, ол

925 сынамды к‰містен жа-

салыпты. Беткі жаѓында

Ќазаќ елі монументі, ±лт-

тыќ киімдегі єр ±лт μкілдері

бейнеленген. К‰н шапаќ-

тарыныњ кμрінісімен кμм-

керілген монетаныњ сал-

маѓы 777,5 грамѓа тењ.

Данияр Аќышев айт-

ќандай, ¦лттыќ Банк суве-

нирлік банкнот пен моне-

таны Ќазаќстан Ресбули-

касыныњ Т±њѓыш Прези-

денті к‰ні – 1  желтоќсан-

да жарыќќа шыѓарады.

Осылайша, Тєуелсіздік

тойыныњ ќарсањында

халќымыз ‰шін ‰лкен сый

жасалмаќ.

Арн±р АСЌАР,

"ЕгеменЌазаќстан".

Кенже

    ЌОНЫСБАЙ


18 ќараша 2016 жыл

3

Облыс єкімі Архимед М±хам-бетов Арќалыќ ќаласына жасаѓан

іссапарында шаћардаѓы мєдени-

ет сарайы мен Дала μлкесі тари-

хы облыстыќ музейіне бас с±ќты.

¤њір басшысыныњ м±нда келуіне

себеп те жоќ емес. ¤йткені, ќала-

даѓы ќос бірдей мєдени ошаќтыњ

халі м‰шкіл. Ѓимараттардыњ то-

зыѓы жетіп, к‰йрегелі т±р.

Мєселен, м±ндаѓы мєдениет

сарайы м‰лдем жμндеу ж±мыста-

рын кμрмеген. 1975 жылы салын-

ѓан ѓимарат єбден ескіріпті. Сау-

тамтыѓы ќалмаѓан десе де бола-

ды. Сахнасыныњ ќ±ты ќашќан,

едендері ш±рыќ-тесік. Оныњ

‰стіне, жылу ж‰йесі де істен шы-

ѓып т±р. Ќазіргі тањда б±л мєде-

ниет ошаѓы μз ж±мы-

сын уаќытша тоќтат-

ќан.

Ѓимараттыњ жалпыаумаѓы – 6910,72 шар-

шы метр. Жμндеу ж±-

мыстары барысында

мекеменіњ ауласын

абаттандыру мєселесі

де ќарастырылѓан. Мє-

дениет сарайына к‰р-

делі жμндеу ж±мыста-

рын жасау ‰шін жоба-

лыќ-сметалыќ ќ±жатта-

рына сєйкес бас-аяѓы

622 804,83 тењге ќаржы

керек. Б±л ќаржыѓа

ѓимараттыњ шатыры, едені мен

терезелері, сахнасы жєне кμрер-

мендер залы, спорт залы, су ќ±-

бырлары мен кєріз желісі, жылу

ж‰йесі ќалыпќа келтірілетін бола-

ды.

Екінші мєселе – м±ражайм±њы. Арќалыќтаѓы Дала μлкесі

тарихы музейі μз баѓыты бойын-

ша Ќазаќстандаѓы ‰здік ондыќ-

тыњ ќатарында. Торѓай даласы-

ныњ бар сырын ішіне сыйдырѓан

ѓимараттыњ кμрсетері жетерлік.

М±нда ертеректе μмір с‰рген зіл

мамонттардыњ, жойылып кеткен

басќа да жануарлардыњ ќањќасы

40 гардус аяз болуы м‰мкін

Облыс. Синоптиктер 17-19 ќарашаѓа арналѓан болжам

жасады.


Олар ауытќымалы аяз Ќазаќстанныњ солт‰стік пен шы-

ѓыс облыстарына орныќќанын айтады. Ќостанай облысын-

да температура 30-36 градусќа дейін тμмендеуі м‰мкін. Же-

келеген  аудандарда  сынап  баѓанасы  40 градусќа дейін

сырѓуы ыќтимал.

"25 ж±лдызды к‰н"

Лисаков. 21ќараша мен 15 желтоќсан аралыѓында осын-

дай шара μтпек. Б±ѓан ќаладаѓы кєсіпорындар, мектептер,

±йымдар мен мєдениет ошаќтары ќатысады. Оныњ єр к‰ні

ширек ѓасырда елдіњ жеткен жетістіктеріне арналмаќшы.

Лисаковтыќтардыњ да жемісті кезењдері ескеріледі.

М‰гедек єйелді μрттен ќ±тќарды

Рудный. Учаскелік инспектор Айдос Ќ±лымбетов

жергілікті т±рѓын Татьяна Боярскаяны пєтеріндегі μрттен

ќ±тќарып ќалды. Т‰тін шыќќан пєтер есігі жабыќ болѓан.

Тμтенше жаѓдайда ќызметкер есікті б±зу туралы шешім

ќабылдаѓан. Екінші топтаѓы м‰гедек єйел полиция басшы-

лыѓына келіп, Айдос батырды марапаттау туралы ±сыныс

хат жазды.

Газды тегін т±тынады

Ќостанай ауданы. Дружба ауылын газбен, ауызсумен

ќамту, инженерлік желі ж‰ргізу 2012-14 жылдары жоспар-

ланѓан-ды. Кμптеген кμлденењ мєселелер ќолбайлау бол-

ды. Сол жоспар биыл ж‰зеге асып отыр. ‡міттерін

сμндірмей келген 200 отбасы кμгілдір отынныњ жылуын

сезіне бастады. Ал "ЌазТрансГазАймаќ" басшылыѓы

т±рѓындардыњ газды тегін т±тынатынына уєде берді.

Діни сауаттылыќты дамыту

Жітіќара. Тоќтаров жєне Приречный ауылдарында та-

ќырыптыќ аќпараттыќ-т‰сіндіру тобыныњ м‰шелері

"Ќазаќстанныњ дєст‰рлі жєне дєст‰рлі емес діндері" та-

ќырыбында кездесу μткізді. Шара маќсаты – мектеп оќушы-

ларыныњ діни сауаттылыќ дењгейін арттыру, радикалды

аѓымдарѓа еліктеу ќаупініњ алдын алу, дєст‰рлі рухани

жєне ±лттыќ ќ±ндылыќтарѓа кμп кμњіл бμлу. Семинарѓа жо-

ѓары сынып оќушылары, м±ѓалімдер ќатысып, ой-

пікірлерін ортаѓа салды.

Жас дзюдошылар жарысы

Аманкелді. Амантоѓай ауылдыќ округінде 2004-2006

жылы туѓан жасμспірімдер арасында дзюдодан жарыс μтті.

Аудандыќ балалар-жасμспірімдер спорт мектебі ±йымдас-

тырѓан бєсеке Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына арналды. Жа-

рысќа 103 балуан ќатысты. Жалпы есепте аудан орталы-

ѓынан келген жас балуандар жењімпаз мінберіне жиі

кμтерілді.

Кењ кμлемді кμрме

Федоров.  Аудандыќ балалар кітапханасында ЌР Тєу-

елсіздігініњ 25 жылдыѓына   арналѓан   "Туѓан жерім –

Ќазаќстан" атты  кітаптар кμрмесі ±йымдастырылды. Жања

кітаптар т‰сімімен толыќќан кμрме тμрт бμлімнен т±рды.

Фотосуреттер мен электронды ќорлар да сμрелерге ќойыл-

ѓан. Елбасы туралы, ел тарихы жайлы кітаптар, сондай-аќ

ЭКСПО-2017 кμрмесіне арналѓан материалдар ±сынылѓан.

Мерзімді басылымдардыњ алпыстан астам т‰рін жолыќты-

руѓа болады. Кμрмеге жетпіске жуыќ адам ќатысты.

Кейкі Кμкембай±лын туѓан топыраѓына тап-

сырѓаннан кейінгі μтетін ѓылыми конференци-

ялар мен басќа да іс-шаралардыњ дені Арќа-

лыќ ќаласында ±йымдастырылады. Осыѓан

орай облыс єкімі Архимед М±хамбетов шаћар

басшысы Амантай Балѓаринге бірќатар тап-

сырмалар ж‰ктеді.

Облыс єкімі А.М±хамбетов игі жобалардыњ

Ќызылќозыда μту себебін де т‰сіндірді. Єуелгі

маќсат – Арќалыќтыњ абыройын сєл де бол-

са арттырып, ел назарын аударту. ¤мір

аѓымындаѓы мањызды мєселелердіњ туѓан

ќалаларында μтуі арќалыќтыќтарды да сер-

піндіре т‰сетіні сμзсіз.

Келер жылы м±нда аѓылатын ќонаќтарды

к‰тіп алу ‰шін, алдымен, ќала кμркін кіргізу ке-

рек. Иє, жасыратыны жоќ, Арќалыќтыњ б‰гінгі

ішкі жолдары сапасыз, оныњ ‰стіне т‰кке жарам-

сыз ескі ‰йлердіњ ќањќасы ќаланыњ ќ±тын ќашы-

рып т±р. Кμзге т‰рпідей кμрінетін Арќалыќтыњ

б±л кейпі μњір басшысына да ±намады. Сол се-

бепті, алѓашќы єрекет осы екі мєселені реттеу-

мен басталады.

Арќалыќ кμшелерін ќалыпќа келтіру ‰шін 600

млн тењге ќажет. Б±л ќаржыѓа Байт±рсынов,

Ќайырбеков, Демченко кμшелері жєне Абай дањ-

Ауќымды шара

Арќалыќта μтеді

ѓылындаѓы алањ жμнделмек. Келер жылдыњ

к‰зіне дейін ќаланы иесіз ќалѓан кμпќабатты

‰йлерден тазартады. Б±ѓан бас-аяѓы 190 млн

тењге кμлемінде ќаржы бμлу жоспарда бар.

Алдаѓы уаќытта Арќалыќта μтетін ауќымды

іс-шараларѓа байланысты тек ќала єкімшілігі

ѓана емес, жеке кєсіпорындар да к‰ш ж±мылды-

рады. Єр мекеме μздері жауапты алањќайлар-

ды абаттандыруы ќажет.Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Мєдениет мекемелерініњ

мєселесі шешілетін болды

саќталѓан. Єуелде μмір с‰рген ха-

лыќтардыњ б±йымдары да бар.

Келушілердіњ санында есеп жоќ

дейді музей директоры Г‰лбану

Елтебаева.

Алайда, 1972 жылы салынѓан

ѓимараттыњ сапасы сын кμтерер

емес. Ќыс келсе, μњмењінен

μтетін суыќ, ал жаз бойы берекені

ќашырып, ќапырыќтанып т±рады.

Негізінен м±ражайдаѓы ќалыпты

температура +18-24-тіњ арасы

болуы ќажет. Жањбыр жауса,

м±нда адам т‰гілі, экспонаттар-

дыњ да ќ±ты ќашады. Себебі,

тμбесі тесік. М±ражай ќызметкер-

лері, єуелі, ќ±нды жєдігерлерді

б±зып аламыз ба деп алањдаулы.

Жалпы, єр таќырыптаѓы 11 зал

бар жєне бас-аяѓы 76331 экспо-

нат саќтаулы. Осыныњ бєрін аман

алып ќалу ‰шін жуыќ

арада б±л ѓимаратќа

к‰рделі жμндеу ж±мыс-

тары жасалуы керек.

Ол ‰шін тек 136 400,0

тењге кμлемінде ќаржы

бμлінсе болѓаны.

Негізгі жасалатын

ж±мыстар  шатырды

жμндеу, еден, терезе-

лері мен су ќ±быры

жєне кєріз желілерін

ќалыпќа келтіріп, μрт

дабылы мен бейнеба-

ќылау орнату.

Ќаладаѓы ќос бірдей

мањызды мекеменіњ халі осын-

дай. Єр ќайсысыныњ жаѓдайын

жіті баќылаѓан μњір басшысы Ар-

химед М±хамбетов келер жылы

екі ѓимараттыњ да жања кейіпке

енетінін айтты. Оѓан дейін ќаржы

мєселесі жан-жаќты ќарастыры-

латын болады. Б±дан бμлек Ар-

ќалыќтыњ єкімі Амантай Балѓа-

ринге мекемелердіњ м±њ-м±ќта-

жын назарда ±стауды тапсырды.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат

АХМЕТБЕКОВ.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Кенже

        ЌОНЫСБАЙ


4

18 ќараша 2016 жыл

Алдаѓы жылы Жітіќара ќаласын

жылу ж‰йесі жєне су-

мен жабдыќтау ‰шін

Еуропалыќ ќайта ќ±ру

жєне даму банкі

(ЕЌДБ) ‰лкен кμлем-

де несие бермекші.

Соѓан байланысты

Ќостанай облысы

єкімдігі аталѓан банк

μкілдерімен бірлескен

меморандумѓа ќол

ќойды. Б±л жобаѓа 3,5

млрд тењге ќаржы

ж±мсалмаќ. Ќаржы-

ныњ 60%-ы несие

т‰рінде болса, 40%-ы

ќайтарымсыз. Расын-

да да ќыруар ќаражат

Жітіќара ќаласыныњ

жылу ж‰йесі жєне су-

мен жабдыќтауда

б±ѓан дейінгі болып

келген бірќатар олќы-

лыќтардыњ орнын

толтырмаќ.

– Алдын ала

келісім негізінен ‰ш

айдыњ ішінде ќарала-

ды, –  деді ЕЌДБ-ныњ

осы жоба бойынша

жетекшісі Анна Бала-

баева. – Содан соњ

‡кімет ќаржыланды-

руды ќ±птаса, ќаражат

бірден беріледі. Таѓы

бір айта кетер жайт –

несиеніњ пайызы инф-

ляцияѓа тікелей ќатысты болмаќ.

Аталѓан ќаржы 4,5% ќ±рап отыр. Ал

мерзімі – 13 жыл.

Меморандум барысында Жітіќара

ауданыныњ єкімі Абай Ибраев жылу

ж‰йесі жєне сумен жабдыќтауды жа-

њартумен ќатар газды-поршенді

электр станциялары ќ±рылысыныњ

салынатынын тілге тиек етті.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал