№101, тамыз 2011 жылжүктеу 435.98 Kb.

бет2/5
Дата10.03.2017
өлшемі435.98 Kb.
1   2   3   4   5

Жа-

ратылыстану ғылымдары факультетіне 

грант арқылы  267 адам түсті. Оның ішінде 

2-уі мүгедек жан, 7-уі ауылдық мектеп түлегі, 

10-ы оралман, 12-сі республикалық және 

халықаралық олимпиада жеңімпазы, 81-і 

«Алтын белгі» иегері. Республикалық ста-

тистика бойынша грант ұтып алған талап-

керлер саны бойынша аталмыш факультет-

ке қарасты «Химия» кафедрасының қазақ 

бөлімі – 51,4, орыс бөлімі – 54, ал «Гидро-

логия» мамандығының қазақ бөлімі – 56,6, 

орыс бөлімі 70 пайызды құрады. Әлеуметтік 

ғылымдар факультетіне мемлекеттік грант 

ұтып алу арқылы оқуға қабылданған жал-

пы талапкерлер саны – 193. Оның ішінде 

4-уі ауылдық мектеп түлегі, 2-уі мүгедек 

жан, 1-і оралман, 19-ы республикалық және 

халықаралық олимпиада жеңімпазы, 27-

сі «Алтын белгі» иегері. Республикалық 

статистика бойынша грант ұтып алған та-

лапкерлер саны жағынан аталмыш факуль-

тетке қарасты «Дінтану» кафедрасының 

орыс бөлімі – 55, «Археология және этно-

логия» кафедрасының қазақ бөлімі – 52, 

«Әлеуметтану» кафедрасының орыс бөлімі 

– 66,6, «Әлеуметтік жұмыс» кафедрасының 

қазақ бөлімі – 60, «Мәдениеттану» 

мамандығының орыс бөлімі – 55 пайыздық 

нәтиже көрсетті. 

Механика-математика 

факультетіне грантпен тускендердің жалпы 

саны -147 болса, оның 2-уі оралман, 27-сі 

«Алтын белгі» иегері. 

Журналистика және 

Саясаттану  факультеті 66 грант иегерін 

қабылдады. Оның ішінде 1-і ауылдық мектеп 

түлегі, 3-і оралман, 6-ы республикалық және 

халықаралық олимпиада жеңімпазы, 26-сы 

«Алтын белгі» иегері. Республикалық ста-

тистика бойынша грант ұтып алған талап-

керлер саны жағынан аталмыш факультетке 

қарасты «Баспа ісі» кафедрасының қазақ 

бөлімі – 60 пайызға ие болды. 

Халықаралық 

қатынастар факультетіне жалпы саны  66 

грант иегері қабылданды. Оның 1-уі мүгедек, 

54-і «Алтын белгі» иегері. Республикалық 

статистика бойынша грант ұтып алған та-

лапкерлер саны жағынан аталмыш факуль-

тетке қарасты «Халықаралық қатынастар» 

кафедрасының қазақ бөлімі – 50, 

«Шығыстану» кафедрасының орыс бөлімі 

– 80, «Түрктану» какафедрасының қазақ 

бөлімі – 80, орыс бөлімі – 60, «Халықаралық 

филология»(түрік тілі) кафедрасының қазақ 

бөлімі – 60, орыс бөлімі – 80 пайызды ием-

денді. 

Заң факультетіне грантпен түскен 

талапкерлердің жалпы саны – 58. Олардың 

1-уі ауылдық мектеп түлегі,  1-уі оралман, 

1-уі  республикалық олимпиада жеңімпазы, 

55-сі «Алтын белгі» иегері.

Сәулет, дизайн және бейнелеу өнері 

факультетіндегі грант иегерлерінің жалпы 

саны – 27. Оның 1-уі оралман, 4-і «Алтын 

белгі» иегері. 

Насихат ОСПАНОВА

ЕҰУ ЖОО арасында көш бастады(Соңы. Басы 1-бетте)

Ақпарат айдыны

v

Жаңалықтар

v


ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

4

 

5

ТАМЫЗ  


2011 

ТАМЫЗ 


2011 

Төрт  сағаттық  «ДӘРІС»

«Адам боп келіп өмірге, 

адам боп қалу көп қиын» 

деген аталы сөздің аста-

рында: періштедей пәк 

сәбидің өмірдегі пенделік 

жағымсыз қасиеттерді жа-

нына жуытпай, керісінше 

бұл жалғанның маржан-

дай асыл қасиеттерін өне-

бойына жинап, басқа түскен 

қиындық пен қуаныштың 

ығымен кетпей, адамгер-

шілік қасиетті сақтай білуі 

болса керек.

ЕҰУ-дың Бұқарамен бай-

ланыс бөліміне жұмысқа 

орналасқалы университеттің 

білікті мамандарымен түрлі 

тақырыптар аясында әңгіме- 

дүкен құрып, сырласып ке-

леміз. Солардың бірі де біре-

гейі – кеше ғана өмірден 

өтіп, баршамызды қимас 

сезімге бөлеген ҚР ҰҒА ака-

демигі, көрнекті тіл маманы, 

әдебиет сыншысы, публи-

цист, ф.ғ.д., профессор Мыр-

затай Серғалиұлы Серғалиев 

болатын. Расында мен Мыр-

затай ағайдың дәрістерін 

қалдырмай тыңдадым неме-

се жанынан бір елі қалмай 

жүргенмін деп айта алмай-

мын. Бірақ, бүкіл саналы 

ғұмырын қазақ тілінің жолына 

арнаған тіл білімінің көрнекті 

қайраткерімен еңбектері 

арқылы ғана таныс болатын-

мын. 


Сұхбаттасуға алдын ала 

келісілген уақытта асыға жет-

кен маған ағайдың көмекші 

қызы: «Мырзатай ағай жи-

налыста, шамалы күтіңіз», 

- деді. Көмекші қыз сөзін 

аяқтағаны сол еді, Мырзатай 

ағай қолындағы таяғын тая-

нып, бөлмеге кіріп келді де: 

«Амансың ба, қызым?»- деп 

дауыстап, жымия қарады. Со-

нымен, амандық-саулықтан 

басталған әңгімеміз 4 сағатқа 

созылды. Бұл сұхбат уни-

верситет газетіндегі «Біз де 

студент болғанбыз» атты 

тұрақты айдарға арналған 

болатын. Әдетте бұл айдарға 

арналған сұхбат 15 минут 

пен 1 сағаттың еншісіндегі 

әңгімеге ұласады. Бұл жағдай 

– Мырзатай ағайдың сыр 

жасырмас ашық, әрі ақкөңіл 

мінезін аңғартты. Әрбір 

әңгімесінің соңы көңілге ой 

қалдырар ғибратқа толы бол-

ды. 

Өмірдің сырын түсініп, бұл пәниден түйгені көп жандар 

әдетте: қарапайым, көпшіл, 

кең пейілді, мейірімді, әділ, 

әр нәрсенің қадыр-қасиетін 

жақсы ұғына білгендіктен, 

көп нәрсені жадына мәңгі 

сақтайтын қасиеттерге ие бо-

лады ғой. Мен осы 4 сағаттық 

әңгіме барысында Мырза-

тай ағайдың бойынан осын-

дай адами қасиеттердің мол 

екендігін байқадым. 70-ке 

жуық тақырыпта әр деңгейде 

кандидаттық және дипломдық 

жұмыстарғка жетекшілік 

еткен ұстаз, Қазақ тілі мен 

әдебиетінде көтерілген 

көптеген мәселелердің 

түйінін тарқатқаны анық. 

Осындай асқар ойлы тұлға 

бола тұрып, өмірдің жаңа 

парағын ашқан жас студент-

термен өзін тең ұстайтындай 

қарапайым, әрі кішіпейіл 

бола білді. Сұхбат барысын-

да әртүрлі жайттарды еске 

алып, шын ықыласымен 

әңгімелегенде құдды ағаймен 

бірге мен де сол заманда 

жүргендей әсерде болдым. 

Мәселен ағайдың «Әлі

  мек-

теп ке бар ма ған кез бен бас-

та уыш  сы нып тар да    тұр мыс-

тың  ау ыр лы ғы на  бай ла ныс-

ты  бо лар,  әйте уір,  қар ны мыз 

ашпай, де ні міз сау бо лып жүр-

се  бол ға ны,  бас қа  арма ны мыз 

жоқ тай  кө рі не тін.  Ол  енді 

сә би лік кез ғой. Мен бе сін-

ші-алтын шы  сы нып тан  бас тап 

«кім бо ла мын?» деп ойлап, 

арман дай бас та дым. Ол кез – 

бір жақ сы нәр се көр сең, сон-

дай  бо ла мын  деп  шы ға  ке ле тін 

шақ екен» деп, өзінің фи ло-

соф та, әртіс те, жур на лист те 

бол ғысы кел генін айтып, тіпті 

кинотеатрдан көрген филь-

мдерін  еске  алып,  экран да ғы  

сол дат-офи цер лер дің  әске ри 

фор ма сы  мен  по го нын  ұна-

тып,  не ше  түр лі  тен тек тер ді 

ұстап,  жу а сы тып  жат қан  ми-

ли ционерлерді  кө ріп,  сон дай 

бо лу ға  қы зыққанына  дейін 

ертегі айтқандай байыппен 

әңгімеледі. Сондай-ақ, сту-

денттік кезеңінен: «Әр қа ла-

дан  жи нал ған  сту дент тер ге 

ау ыл дан  әртүр лі  сә лем де ме 

ке ле ді.  Оны  бә рі міз  жа бы-

лып кел ген кү ні-ақ жеп та уы-

са мыз.  Кей де  бір-бі рі міз дің 

ки і мі міз ді  ау ыс ты рып  ки е-

тін біз.  Ол  –  ке дей лік тің  бел-

гі сі,  та ту лық тың  кө рі ні сі  бол-

ды»,- деді. Бұл Сері ағаның 

бойындағы қарапайымдылық 

пен көпшіл мінезін аңғартса 

керек. Сонымен қатар: «Уни-

вер си тет те  бір  күн  бо йы 

әске ри  са бақ  бо ла тын.  Бас қа 

са бақ тар дан  жақ сы  оқы сам 

да,  сол  са бақ қа  ері ніп  ба ра-

тын мын.  Таң ғы  са ғат  же ті де 

тұ рып,  ұйқым  қан бай  есі неп 

ке ліп, сол күн ді әрең өткі зе-

тін мін»,- деп ақтарылғанда

Мырзатай ағай өзінің тек 

жағымды қылықтарын айтып 

қоймай, бар сырымен бөлісіп 

Общепринято, что на территории 

нашей республики первый человек по-

явился около одного миллиона лет тому 

назад. По другим данным Казахстан 

является также прародиной первого 

человека и его появление датируется  2 

миллионами лет. 

Как же регламентировались взаимоот-

ношения первобытных людей на терри-

тории нашего древнего края? Конечно же 

- неписанными законами, устоявшимися 

обычаями, многочисленными табу, верхо-

венством силы и численностью того или 

иного рода или племени, а иногда и здра-

вым рассудком, нередко - интуицией все-

сильных вождей.  

А в течение последних 5 тысяч лет на 

территории Великой Степи по последним 

данным наших ученых-археологов заро-

дилась и сформировалась уникальная ко-

чевая цивилизация. Появилась необходи-

мость распределять пастбищные угодья, 

улаживать межродовые и межплеменные 

трения. А для  упорядочения  этих и дру-

гих отношений был изобретен  адат - не-

писанный  закон номадов. В VIII-IX веках 

в условиях укрепления позиции ислама 

постепенно вводятся нормы шариата. С 

XIII века регламентация жизни и деятель-

ности  номадов Дешт-и Кипчака начала 

осуществляться «Великой Яссой». 

С XVI века казахские правители пыта-

ются унифицировать степные законы. За 

их неукоснительным соблюдением строго 

наблюдали степные мудрецы, ораторы и 

судьи – бии.

С момента колонизации Великой сте-

пи Российской империей начался процесс 

инкорпорации российских имперских 

законов среди кочевых и полукочевых  ка-

захов. Так, в 1822-1824 годах в результате 

введения «Устава о сибирских киргизах» 

и «Устава об оренбургских киргизах» 

была отменена ханская власть и жестко 

зарегламентирована жизнь и деятельность 

казахов Среднего и Младшего жузов. Но-

вовведения стали основательно сводить на 

нет степную неписанную конституцию, 

сформировавшуюся на протяжении мно-

гих столетий и тысячелетий. Администра-

тивная реформа 1867-1868 годов, также 

выполнявшая роль основного закона в ше-

сти казахских областях того времени, пол-

ностью вытеснила традиционную власть 

чингизидов, с которым олицетворялась 

свобода и независимость степняков, тра-

диционное судоустройство и судопроиз-

водство,  суд  казиев,  а  также  древний  адат.       

В программе партии «Алаш» видными 

деятелями алашского национально-осво-

бодительного  движения было предложе-

но своего рода будущее устройство Ка-

захстана или конституция правительства 

Алаш Орды. Попытка построить алаш-

ское государство на основе программы - 

конституции через два года борьбы и про-

тивоборство с большевиками заверши-

лось поражением лучшей части казахского 

этноса во главе с А. Бокейханом.    

В истории советского и постсоветского 

Казахстана всего было пять  основных за-

конов республики -  1926, 1937, 1978, 1993 

и 1995 годов. Советские конституции 

были призваны сохранить полуколониаль-

ное и зависимое положение Казахстана в 

условиях тоталитарной командно-адми-

нистративной системы. Особняком стоят 

постсоветские основные законы незави-

симой республики.

Если Конституция 1993 года решила 

ряд специфических задач в условиях пер-

вых лет независимости без коренного 

изменения существующего общественно-

политического строя (укрепление незави-

симости, решение 

вопросов полити-

ческой стабильно-

сти, обеспечение 

национальной без-

опасности и т.д.), 

то в новой редак-

ции основного за-

кона страны были 

поставлены задачи 

на долгосрочную 

перспективу с уче-

том новых реалий 

и накопленного 

опыта за первые 4 

года суверенного и 

поступательного развития.

К тому же, в Конституции 1993 года не 

был решен до конца вопрос о статусе двух 

языков: казахского и русского. Вопрос о 

частной собственности на землю также 

оставался открытым. Не был упорядочен 

порядок избрания и назначения судей.  У 

Президента не было сильных и властных 

полномочий.       

Дорога ко второй нашей Конституции 

была нелегкой, хотя время между двумя 

основанными законами составило всего 

лишь 2 года. 

В обсуждении проекта последнего 

основного закона приняло участие пра-

ктически все общество. По данным эк-

спертов было внесено около 30 тысяч цен-

ных предложений и замечаний. 

В первой и самой главной статье но-

вой Конституции было подчеркнуто, что 

«Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым 

и  социальным государством, высшими 

ценностями которого является человек, 

его жизнь, права и слобода». В этой части 

сосредоточена вся квинтэссенция  ныне 

действующего Основного закона страны.  

По действующей конституции Казахс-

тан является унитарной и президентской 

республикой. Создана эффективная си-

стема сдержек и противовесов, сформиро-

вана четкая система разделения независя-

щих друг от друга ветвей власти.

У нас жестко пресекаются любые по-

пытки дестабилизировать ситуацию в 

стране, ставятся жесткие барьеры для по-

ползновения любых форм сепаратизма, 

экстремизма и терроризма. Некоторое 

время либеральность казахских законов 

создала открытость для деятельности 

ряда деструктивных псевдорелигиозных 

организаций. Сегодня создано Агентство 

по делам религий, ужесточены условия 

пребывания в республике иностранных 

миссионеров различного толка. На по-

пытку дестабилизации обстановку в ис-

правительных учреждениях сильная ис-

полнительная власть ответила переводом 

Комитета уголовно-исполнительной си-

стемы из состава Министерства юстиции 

в Министерство внутренних дел при со-

хранении прежней политики гуманизации 

уголовного наказания.     

После принятия Конституции созда-

на относительно независимая судебная 

система. Государством оперативно пре-

секаются попытки коррупционных нару-

шений, в том числе и в судах различных 

инстанций. 

Конституция страны позволила неза-

висимо развиваться СМИ. Принята Го-

сударственная программа развития язы-

ков на 2011-2020 годы, когда к 2020 году 

100% выпускников школ и 95% граждан 

независимого Казахстана будут свободно 

общаться на «языке 

матери». В то же вре-

мя государство под-

держивает развитие 

языков многочислен-

ных  больших и малых 

диаспор. 

Казахстан укрепил 

внешние границы. По-

сле председательства 

в ОБСЕ, а сегодня в 

ОИС – республика 

стала широко узнавае-

ма в мире. 

Одним из первых 

после распада СССР 

Казахстан стал возвращать своих сооте-

чественников. За 20 лет на историческую 

родину вернулось около 1 миллиона этни-

ческих казахов, разбросанных по террито-

рии почти 40 государств.

Впервые на постсоветском простран-

стве принята Государственная (позднее 

- отраслевая) программа «Культурное 

наследие», призванная возродить куль-

туру, вернуть из забвения имена наших 

легендарных и выдающихся личностей, 

сохранить археологические памятники и 

так далее.

Приняты меры по модернизации оте-

чественного образования. Начал функци-

онировать уникальный в своем роде «На-

зарбаев  университет». Образовательная 

система перешла на трехуровневую си-

стему подготовки специалистов. Активно 

строятся детские сады и школы, учебные 

корпуса и общежития  для колледжей и 

вузов. Растут стипендии студентов и за-

работная плата для ППС и сотрудников. 

По инициативе Главы государства успеш-

но работает государственная программа 

«Болашак», по которой проходят обуче-

ние и повышение квалификации и профес-

сорско-преподавательский состав. В вузах 

страны работают немало зарубежных 

профессоров-консультантов для совмест-

ной подготовки докторов философии. 

Вводятся программы получения двух ди-

пломов у магистрантов. В целом, около 20 

тысяч молодых людей обучается в ведущих 

зарубежных вузах.       

В настоящее время Казахстан – один 

из самых динамично развивающихся го-

сударств не только Центральной Азии

но и всего постсоветского пространства. 

В стране успешно реализовывается про-

грамма форсированного индустриально 

– инновационного развития. Новые кон-

туры обретает «дорожная карта». Се-

мимильными шагами идет строительство 

автобана международного класса «Запад-

ный Китай – Западная Европа». Открыва-

ются новые маршруты авиатрасс. 

Казахстан занимает территорию рав-

ной площади 5 Франции, 91 Армении, 

133 Израиля, 13 Белоруссии. Абсолютное 

большинство полезных ископаемых нуж-

ных для народно – хозяйственных задач 

и обеспечения  национальной безопасно-

сти – сосредоточены в недрах суверенно-

го Казахстана. Они призваны работать на 

благосостояние наших граждан.

Согласно нашей Конституции Казах-

стан утверждает себя и как социальное 

государство. У нас сведена к минимуму 

безработица. Как показывает мировая 

практика, если уровень безработицы в 

стране превышает 12 процентов от общей 

численности трудоспособного населения, 

то это наносит однозначный вред эконо-

мике. Более того, создает благоприятную 

почву для резкого ухудшения социально-

экономической и политической ситуации 

в стране. Кардинально решаются социаль-

ные проблемы различных слоев населения. 

Все эти достижения стали возможны-

ми благодаря последней Конституции Ре-

спублики Казахстан, принятой 30 августа 

1995 года. Наша Конституция объявляет непри-

косновенность и неделимость древней 

казахской земли, где в мире и согласии и 

комфортно живут представители более 

130 народов. 

Наша Конституция запрещает сегре-

тацию казахстанцев по расовым, этниче-

ским, религиозным и сословным  призна-

кам. 


Наша Конституция выступает за 

сильную президентскую власть. Наша Конституция позволяет свобод-

но развиваться почти 20 тысячам НПО!Наша Конституция позволила за госу-

дарственный счет развиваться националь-

ным театрам, школам, газетам. Мне вы-

ходцу из соседней дружественной России, 

легко сравнить и показать выигрышную 

в этом плане сторону Казахстана. Напри-

мер, на 1 миллион казахов России сегодня 

нет практически ни одного казахского те-

атра, ни одной газеты, ни одного посто-

янной телепередачи, радиопрограммы, 

выходящей и издаваемой при поддержке 

государства, также как и практически нет 

школ на казахском языке обучения. 

Наша Конституция позволила нам по-

строить современную армию, способную 

надежно защитить нашу страну от любых 

посягательства потенциального против-

ника.

Наша Конституция позволяет успеш-

но работать Ассамблее народа Казахстана, 

получившей право делегировать  9  депута-

тов в Мажилис Парламента РК.

Особо хотелось бы отметить, что в со-

здании и строительстве независимого Ка-

захстана на протяжении почти 20 лет осо-

бое место занимает общенациональный 

лидер Н.А. Назарбаев, которого мы по 

праву считаем основателем современной 

казахской государственности и главным 

автором нашей Конституции. Именно с 

его именем мы связываем процветание 

народа, межэтническую и межконфесси-

ональную стабильность, а также полити-

ческую и социальную устойчивость госу-

дарства. 

Мы уверены и убеждены, что вместе с 

нашим Президентом мы построим одно 

из самых конкурентоспособных и ста-

бильных во всех отношениях государст-

во, в котором весьма комфортно будут 

проживать представители всех диаспор, 

объединенных вокруг нациообразующего 

казахского народа, устремленного ввысь! 

З. КАБУЛЬДИНОВ, 

д.и.н., профессор

КОНСТИТУЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА – ЗАЛОГ 

СТАБИЛЬНОСТИ И ДИНАМИЗМА

1988-1996 жылдары 

Целиноград инженерлік-

құрылыс институтын-

да ректор болып қызмет 

атқарған Халықаралық 

экология ғылымдары 

академиясының акаде-

мигі, ҚР білім саласының 

құрметті қызметкері, 

ЕҰУ Жылуэнергети-

ка кафедрасының про-

фессоры, техника 

ғылымдарының кандидаты 

Ахметриза Гисметұлы Че-

каев 2011 жылы 21 тамызда 

74 жасында дүниеден озды. 

Ахметриза Гисметұлы 

1937 жылдың қаңтардың 

19-ында Батыс Қазақстан 

облысының Жалпақтал 

елді мекенінде дүниеге кел-

ді. 1959-1964 жылдары 

Қазақ ауылшаруашылық 

институтының гидроме-

лиорация факультететін 

тәмамдаған соң Қазақстанның 

ғылыми-зерттеу, жобалау 

және су шаруашылығын 

басқару ұйымдарында талмай 

қызмет атқарды. 1964 жылы 

Целиноград инженерлік-

құрылыс институтының 

ашылуына байланысты 

Орал политехникалық 

институтының аспиранту-

расына арнайы жолдамамен 

қабылданады. Апирантураны 

бітірген 1967 жылы  ЦИҚИ 

гидравлика және сумен 

қамтамасыз ету кафедрасында 

аға оқытушы болып қызметке 

орналасты. Одан кейін Ахме-

триза Гисметұлы институт-

та түрлі қызметтер атқарды. 

Сөйтіп кафедра меңгерушісі 

дәрежесіне көтерілді. 1970 

жылдан бастап оқу ісі және 

ғылыми жұмыстар жөніндегі 

проректор, ал 1988 жылы 

институт ректоры болып 

тағайындалды. Осы қызметте 

ол 1996 жылға дейін, яғни 

Л.Н. Гумилев атындағы Еу-

разия ұлттық университеті 

құрылғанға дейін абыройлы 

қызмет атқарады.

Ахметриза Гисметұлы 

ауқымды ғылыми зерт-

теу жұмыстарын жүргізіп, 

Қазақстан ғылымының да-

муына ерекше үлес қосты. Ол 

115-тен аса ғылыми еңбектің 

авторы, солардың ішінде 

қазақ және орыс тілдерін-

де монографиялар, ғылыми 

мақалалар, әдістемелік 

жұмыстар бар. Оның зерт-

теу жұмыстарының негізі су 

өңдеу технологиясындағы 

мәселелерді 

шешу,  


Қазақстанның аймақтық ере-

кшеліктеріне сай су ресур-

старын кешенді түрде пай-

далану және қорғау болып 

табылады. 

Ол қалалық және облыстық 

халық депутаттарының 

кеңесінде депутат болып 

сайланды. ҚР Білім министр-

лігінде  ғылыми және ғылыми-

әдістемелік жұмыстар 

жөніндегі кеңестің мүшесі 

болып қызмет атқарды. 

Ахметриза Чекаев өзінің 

тынымсыз ғылыми еңбегінің 

арқасында Қазақстан және 

ТМД елдерінде су ре-

сурстарын пайдалану ісі 

бойынша танымал еді. 

Осы қызметі оған ҚР Ин-

женерлік 

академиясының  

ко р р ес по н ден т -м ү шес і 

болуына ықпал етті. 

«Қазақстанның құрметті 

құрылысшысы» атағы да 

Ахметриза Гисметұлының 

өндірісті дамытудағы рөлін 

көрсетеді. Оның шәкірттері 

елорда құрылысының жауап-

ты шебінде жүр. 

Профессор А.Г. Чекаев өзі 

сүйген ісіне адал бола білді. 

Тамаша маманды әріптестері 

мен Астана халқы ешқашан 

ұмытпайды. Ахметри-

за Гисметұлының жарқын 

бейнесі шәкірттерінің, жас 

ұрпақтың жүрегінде мәңгілік 

сақталады.

отырғаны айқындалды. «Ме-

нің  қа зір гі  ба ла лар  жа ман,  бұ-

рын ғы  ба ла лар  жақ сы  деп  жа-

та тын дар ға  қар сы лы ғым  бар. 

Олай  деп  айту ға  бол май ды. 

Өйтке ні,  үлкен  бол сын,  кі ші 

бол сын  -  бә рін  уа қыт  тәр би-

е лей ді.  Орта ға  ыңғай ла на ды. 

Айта  бер сең,  қа зір гі  оқы ту-

шы лар  да  бұ рын ғы  оқы ту шы-

лар дай  емес.  Бұ рын ғы  оқы-

ту шы лар  ғы лым ның  не гі зін 

са лу шы лар  еді.  Мә се лен,  ме-

нің  оқы ту шы ла рым нан  Әу е-

зов,  Ке ңес ба ев,  Са у ран ба ев, 

Ба ла қа ев,  Мұ са ба ев тар  -  әде-

би ет тің  не гі зін  са лу шылар»,-

деген Мырзатай ағаның 

сөзі мәселенің бір қырына 

мән берумен шектеліп 

жүрген  жандарға өнегелі 

ой қалдырғандай көрінді. 

 

Өзінің жастық шағының бір-шама қыр-сырымен бөліскен 

асыл аға сөзін түйіндей келіп: 

«Мен  мұ ға лім  бо лу ды  қа ла-

дым.  Өйтке ні,  ол  кез де  ау ыл-

да ғы  ең  зи я лы  қа уым  –  мұ ға-

лім дер  еді.  Сон дай-ақ,  мұ ға-

лім дер  тәр ті бі  жа ғы нан,  ки і ну 

үлгі сі  мен  жү ріс-тұ ры сы  жа-

ғы нан  да  біз ге  өне ге  бо ла-

тын. Біз дей бол де ме се де, біз 

со лар дай  бо лу ға  ты ры са тын-

быз. Мен жо ға ры оқу орнын 

бі тір ген нен  соң  уни вер си тет 

мұ ға лі мі  бо лып  кет тім.  Қа-

рап  тұр сам,  арма ным нан  да 

жо ға ры  би ік ке  кө те ріл дім. 

Өйтке ні,  мек теп  мұ ға лім де рі-

нің  өзі  уни вер си тет те  сырт-

тай оқып, бі лі мін одан әрі 

же тіл ді ре ді»,-деп  өмірлік  ар-

манына қол жеткізе білгенін 

ризашылықпен жеткізген бо-

латын. Енді ардақты ағаның 

жаны жәннатта болуын тілей-

міз!

 Мырзатай Серғалиұлының жастық шағын емірене 

еске алып, өмірде көрген-

білгенімен, түйгенімен 

бөліскен сәттегі жарқын бей-

несі біздің жүрегімде мәңгілік 

сақталады.
1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал