1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары. Пән құрылымыжүктеу 48.53 Kb.

Дата10.09.2017
өлшемі48.53 Kb.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары. Пән 

құрылымы

Аты-жөні 

Балажанова Қ.М.

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі а  

ға оқытушы 

Орындаушылық өнер кафедрасы А корпусында, 26 аудиторияда орналасқан.

Байланысу  

телефоны (8-7182) 54-94-96

қабылдау сағаттары сенбі 14.00-16.00 с.с., № 36 ауд. 

2 Пән туралы мәліметтер 

Бұл пәнді қамту үшін 45 сағат берілген. Соның ішінде 6 сағаты

аудиторлық   жұмыс   болса,   39   сағаты   өздік   жұмысына   арналған.

Студенттердің білім деңгейі қорытынды емтиханмен бағаланады.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

түрлері


барл

ы-ғы


дәріс

практи-


ка

зертха-


налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

3,5

Күнді


згі

1

453

3

--

-

30Емтихан

4. Пәннің мақсаты мен міндеттері.

Пәннің мақсаты:

Болашақ   мамандарды   музыка   педагогикалық   іс-әрекеттің

өзіндік   талаптарына,   музыка   өнері   заңдылығына   және

шығармашылық   кәсіби   мүмкіншілігіне   сәйкес   тіл   мәдениетінің

көптеген мәселелерін шешуге даярлау.

Пәннің міндеттері: 

-     студенттердің   кәсіптік   сөйлеу   мәдениетінің   дамына

негізделуі;

-     Музыка   мұғалімінің   сөйлеу   мәдениетін   қалыптастыруда

теория мен практиканың интеграция;

-  сөйлеу процесінде білім сферасын байыту;

-   сөйлеу әрекетінің мәні мен функциясы жайында білімі мен

түсінігін   

    терендету;

-     алғашқы   тіл   іскерлігін   қалыптастыру,   шығармашылық

тәжірибесін 

   жинақтау.5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын 

талаптар.

Пәнді игеру барысында туденттердің білуі керек:

- белгілі сұрақтың мәнін түсінуге бағытталған студенттердің

интелектуплды  жеке кәсіптік тәжірибесінің маңыздылығын;

-   проблемалық   сұрақтың   қойылуы   мен   оны   шешу   жолдарын

жобалануын;

- диалог-әңгіме барысында сұрақтарға шығармашылық талдау

жасай алу;

- белгілі сұрақтың негізгі қорытындыларын тұжырымдап айту,

оның маңызын  жеке бағалануын.

Пәнді игеру барысында студенттер істеуге тиісті:

-

мәтіндерді дұрыс құастыру;-

музыкалық шығармалардың мазмұны бойынша жұмыс 

жасау;

-

стильдік жанрларды ажырата білу.6 Пререквизиттер:

орыс тілі

- қазақ музыкасының тарихы.7 Постреквизиттер:

-  музыкалық педагогика;

-  музыкалық сын;

-  музыка философиясы.8 Тақырыптық жоспар 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Пәннің тақырыптары

Сағат саны

(сырттай ОКБ

негізінде) 

СМБ-201қ


3,5- сем.

дәр тәж


сөж

1

Музыка   мұғалімінің   «Сөйлеу   мәдениеті»курсына кіріспе

1

-8

2

Сөйлеу   мәдениеті   –   жеке   адамның   білімдікжәне тәрбиелік көрсеткіші

-

18

3

Сөйлеу   мәдениеті   музыка   мұғалімініңкәсіптік даярлығында қажетті сыңар

1

-7

4

Қазақстандағы 

сөйлеу


 

мәдниеті


проблемысының

 

әлеуметтік-қоғамдықалғышартының қалыптасуы, даму

-

17

5

Музыкалық   педагогикада   сөйлеу   мәдениетіпроблемасының зерттелу қалпы

1

19

Барлығы


3

3

399

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы.

Болашақ   маман   даярлауды   жетілдіру   көбіне   кәсіптік   іс-

әрекетіне тікелей қатысты саналуан коммуникативті тіл шартына

сай жан-жақты тілдік амал тәсілдерін жеңіл игеруге байланысты. 

Музыка   мұғалімнің   кәсіптік   тіл   мәдениетін   қалыптастыру

педагогикалық   факультеттердің,   университеттердің   иузыка

факультетінде студенттердің «Сөйлеу мәдениеті» пәнін оқытумен

анықталады.10 Курстың компоненттері 

Теориялық курстың мазмұны

1-ші тақырып: Сөйлеу мәдениеті – жеке адамның білімдік 

және тәрбиелік көрсеткіші.

Мәдениет   ұғымының   мәніне   әртүрлі   көзқарастар:   жеке

адамның   даму   көрсеткіші   ретінде   іс-әрекет   формасының

қалыптасу системасы ретінде «жасанды» қажетті шарт есебінде -

әлеуметтік орта. Сөйлеу мәдениеті – адамның жалпы мәдениетінің

ажырамайтын және құрама бөлімі. Сөйлеу мәдениеті сипаттамасы,

ұғымның   теориялық   талдау.   Жеке   адамның   сөйлеу   мәдениетін

көтеруге мұғалімге қойылатын талдау.2-ші тақырып: Қазақстандағы сөйлеу мәдениеті 

проблемасының әлеуметтік қоғамдық алғышартының 

қалыптасуы, дамуы.

Шешендік өнер-сөйлеу мәдениетінің негізі. Шешендік өнердің

даму   қайнар   көзі.   (Ежелгі   Греция,   Рим).   Тіл   өнерінің   белгілі

шеберлері,   олардың   шығармалары   (Аристотель   «Риторика»,

Цицерон   «Об   ораторе».   Фольклорлық  материалдарға  негізделген

(мақал-мәтелдер,   нақыл   сөздер,   тарихи   әңгіме   -   аңыздар),   қазақ

халқының   шешендік өнер дәстүрі (Аяз би, Мәйке би, Асанқайғы,

жиренше,   Бұхар   жырау   т.б.).   Қазақ   халқының   шешендік   өнер

дәстүрінің рекешеліктері.

3-ші тақырып: Сөз құрылымы, оның негізгі және 

коммуникативті қасеиті.

Сөз   қасиетін   бағалайтын   ұғымдар   системасы.   Мәтін

мазмұнының анықтылығы, материалды баяндаудың қисындылығы

және   реттілігі

.  

Сөздің   коммуникативті   қасиеттері:   ыңғайлылық,тілдік, қор, көркемдік, сезімталдық. Артистизм – тіл мәдениетінің

творчестволық мазмұнының кәсіптік көрінісі.4-ші тақырып: Рефлекция-болашақ мамандардың кәсіптік 

тіл тәжірибесінің негізі.

Рефлекция ұғымы, жалпы сипаттамасы: а) адамның ойлау 

принциптерінің жеке формасы мен алғышартын ұғыну және жете 


түсінуге бағытталуы. Музыка мұғалімінің сөйлеу жағдыларын 

қалыптастырудағы рефлекциясының ролі.5-ші   тақырып:  Мәтінді   құрастыру   (дәрістер,   әңгіме,   хабар

т.б.)және   студенттермен   музыкалық   жұмыс   барысында

сұрақтар қою дағдыларын қалптастыру.

Текстің   құрылысы,   оның   элементтері,   өзара   байланысы,

композиция.   Композицияны   жоспарлау   (материалды   баяндау

әдістері,   композициялы-стилистикалық   тәсілі).   Текст   түрлері

(көркемдік, оқулық, публистикалық).

Тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны

Сырттай орта кәсіби білім негізінде

СӨЖ-дің түріЕсеп беру

түрі


Бақылау түрі Сағат саны

1 Дәрістік сабақтарға 

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

3 (3*1)


2 Тәжірибелік

жұмыстарға   дайындық,

үй жұмысын орындау

Ж±мыс


дєптері 

Сабаққа


қатынасулар

ы

3 (3*1)3 Студенттердіњ   µздік

ж±мыстарына арналѓан

таќырыптар

Ж±мыс


дєптері 

Сабаққа


қатынасулар

ы

294 Межелік

 

бақылауғадайындық

Бақылау


жұмысы

МБ 1, МБ 2

4

Барлығы

39


Өздік жұмысқа ұсынылатын тақырыптар

1. Ипровизация (Суырып салмалық). Ұсынылатын әдебиет: [3], 30 –

35 б.

2. Мәтіндерді дұрыс құру. Ұсынылатын әдебиет: [6], 10 - 18 б.3. Қазақ шешендері. Ұсынылатын әдебиет: [8], 40 - 44 б.

Пән бойынша қорытынды рейтинг әдістемесі

Сµйлеу   мєдениеті   пәні   бойынша   қорытынды   бақылау   жұмыс

оқу   жоспарына   сәйкес   емтихан,   арқылы   тексеріледі.

Университеттің  ғылыми кеңесінің шешімімен қорытынды  бақылау

және күнделікті үлгерім түрлерінің салмақ үлесі төмендегі кестеде

көрсетілген.

Қорытынды

бақылау түрі

Бақылау түрлері

Салмақ үлесі

Емтихан

Емтихан


0,4

Межелік босатуы

0,6

Курс саясаты

Әр   студент   тәжірибелік   сабақтар   өткізілу   барысында

тыныштық   сақтауға,   сабақты   себепсіз   жібермеуге,   сабаққа

кешікпеуге   міндетті.   Ал,   белгілі   бір   дәлелді   себеппен   кешіккен

немесе   сабақты   босатқан   жағдайда   осы   уақыт   аралығын

дәлелдейтін құжаттары болуы тиіс, сол жіберген сабақ тақырыбын

тапсыруы тиіс. Жоғарыда айтылғандай қорытынды талап емтихан.

Бұл   пән   бойынша   емтихан   6-шы   семестрде   өткізіледі.     Емтихан

жазбаша + ауызша түрде бір күнде өткізіледі. 

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиет:

1     Апраксина О. А. О праве учителя-музыканта на эксперимент 

2     Музыкальное воспитание в школе. Вып. 15. М., 1982

  3


Балақаев М. «Тіл мәдениет» 1983

4         Головина М.Ф. Дать импульс к импровизации // Искусство в

школе., 1994


5

Гродзенская   Н.Л.   Беседы   омузыке   на   уроках   //музыкальное

воспитание в школе. Вып. 10.- М., 1975

6  Жәрдемалиева

 

Р.Р.


 

Совершенствование

 

приемов


формулирования вопросов в методической подготовке учителя

музыки//   В   сб.:   Методические   рекомендации   по   вопросам

преподавания музыки. – Алматы, 1986

  

Қосымша әдебиет:

8 Назаров   А.Ф.   «Сущность   педагогической   импровизации   и   ее

место   в     структуре   личности   человека   Подготовка   учителя

музыки в педвузе» – Саратов, 1986

9   Сорокин Ю.А. «Культура, общение, текст» – М.: Знание, 1998

10 Сухомлинский В.А. «Слово о слове» избранные произведения: в

5-ти томах. Т.5. – Киев, 1977Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал