1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет1/17
Дата27.03.2017
өлшемі26.26 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

жылдық есеп
2012

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ

1
МАЗМҰНЫ
КоМпАНия турАлЫ 
2
ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштер 
3
МеНшіКтің ҚҰрЫлЫМЫ 
4
ҚАЗАҚстАН МҰНАй-гАЗ сАлАсЫ 
5
1. 
КоМпАНия турАлЫ  
10
– Директорлар кеңесінің Төрағасының үндеуі 
13
– Бас директордың үндеуі  
15
– Директорлар қеңесі  
17
2. 
2012 жЫлдЫң оҚиғАлАрЫ 
20
–  2012 жылдың оқиғалары 
22
–  Тәуелсіз сарапшылардың ҚМГ БӨ қызметіне берген бағасы 
24
–  ҚМГ БӨ акцияларына баға белгілеу 
25
3. 
оперАциялЫҚ ҚЫЗМет 
26
–  Мұнай өндіру және сату 
28
–  Мұнай қорлары 
29
4. 
КоМпАНияНЫң дАМуЫ 
30
–  Активтердің құрылымын оңтайландыру 
32
–  Өндірісті технологиялық жаңарту бағдарламасы 
32
–  Жаңа жобалар мен перспективті мәмілелер 
33
–  Қазақстанның аумағындағы геологиялық барлау 
33 
5. 
әлеуМеттіК жАуАпКершіліК 
34
–  Маңғыстау облысы және Жаңаөзен қаласындағы әлеуметтік жобалар 
36
–  Атырау облысындағы әлеуметтік жобалар 
36
–  Кадр саясаты 
36
6. 
еңбеКпеН ҚоршАғАН ортАНЫ ҚорғАу 
38
–  Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау 
40
–  Қоршаған ортаны қорғау 
40
7. 
КорпорАтивтіК бАсҚАру бойЫНшА АҚпАрАт 
42
8. 
ҚАржЫлЫҚ жАғдАйдЫ жәНе ҚАржЫ-эКоНоМиКАлЫҚ  
56 
ҚЫЗМеттің НәтижелеріН тАлдАу 
9. 
тәуеКелдер ФАКторлАрЫ  
72
10. 
топтАстЫрЫлғАН ҚАржЫлЫҚ есептіліК  
78
–  Тәуелсіз аудиторлардың есебі 
79
–  Қаржылық жағдай туралы топтастырылған есеп  
80
–  Жиынтық кіріс туралы топтастырылған есеп  
81 
–  Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп  
82
–  Капиталдағы өзгерістер туралы топтастырылған есеп  
83
–  Қаржылық топтастырылған есепке ескертпе  
84
АКциоНерлерге АрНАлғАН АҚпАрАт 
109
АНЫҚтАМАлЫҚ АҚпАрАт 
110

2
Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
«қМГ БӨ қа
зірГі не
ГізГі 
Мақсаты – алдағы үйлесі
Мді 
ӨсіМ үшін жұ
Мысты
 
жалға
стыру»
КоМпАНия  
турАлЫ 
Мақсаты
 
ҚМГ БӨ мақсаты Компанияның акционерлері 
үшін пайданы арттыру мақсатында 
көмірсутектерді тиімді әрі оңтайлы 
өндіруден, қызмет аймақтары үшін ұзақ 
мерзімді экономикалық және әлеуметтік 
пайдалар құрудан, сондай-ақ Компанияның 
әр қызметкерінің әлеуетін іске асыруға 
жәрдемдесуден тұрады.
Кескіндеме
ҚМГ БӨ – Қазақстанда көмірсутектерді барлау 
және өндіру саласындағы жетекші компания, 
Каспий аймағындағы мұнай-газ бизнесінің 
әлемдік ауқымда бәсекелестікке қабілетті 
көшбасшыларының бірі.
аБат нұрсейiт
ов
Бас дирек
тор
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (ҚМГ БӨ, 
Компания) 2004 жылдың наурыз айында 
«Өзенмұнайгаз» (ӨМГ) АҚ мен «Ембімұнайгаз» 
(ЕМГ) АҚ-ны біріктіру арқылы құрылды.
ҚМГ БӨ Қазақстанда мұнай өндіру көлемі 
бойынша көшбасшылардың үштігіне кіреді. 
Топтастырылған өндіру бойынша ҚМГ БӨ 
Қазақстандағы өндірудің 15%-ын, дәлелденген 
топтастырылған қорлары бойынша 3%-ға 
жуығын бақылайды. 
Дәлелденген және ықтимал қорлардың 
көлемі 2011 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша «Қазгермұнай»БК»ЖШС, CCEL 
(«Қаражанбасмұнай»АҚ) және «ПетроҚазақстан 
Инк.» компанияларындағы үлесті есепке алғанда  
285 млн. тоннаға жуық (2 083 млн. баррелль) 
болды.  
Компанияның акциялары Қазақстанның қор 
биржасында (KASE), ал жаһандық депозитарлық 
қолхаттары – Лондонның қор биржасында (LSE) 
орналастырылған.  
Басқа компаниялармен салыстырғанда, ҚМГ БӨ 
бірегей артықшылықтарға ие, «ҚазМұнайГаз» ҰК 
бас компаниясымен қатынастарының арқасында 
ҚМГ БӨ Қазақстанның аумағындағы мұнай-газ 
активтері мен инфрақұрылымына басымдықпен 
қол жеткізу мүмкіндігіне ие.

3
«қМГ БӨ қа
зірГі не
ГізГі 
Мақсаты – алдағы үйлесі
Мді 
ӨсіМ үшін жұ
Мысты
 
жалға
стыру»
ҚАржЫлЫҚ жәНе 
оперАциялЫҚ 
КөрсетКіштер
сАту КөлеМі
2
ЖыЛынА МЛн. 
ТоннА
Күрделі 
сАлЫМдАр
3
МЛрД. ТЕңГЕ
бреНт
US $/БАррЕЛь
МҰНАй өНдіру
2
ЖыЛынА МЛн. 
ТоннА
тАЗА пАйдА
4
МЛрД. ТЕңГЕ
тАЗА АҚшА 
ҚАрАжАттАрЫ
5
МЛрД. ТЕңГЕ
2р сАНАтЫНЫң 
ҚорлАрЫ
 1
МЛн. ТоннА
түсіМ
3
МЛрД. ТЕңГЕ
эКспорт
2
ЖыЛынА МЛн. 
ТоннА
699
155
12,5
105
111
12,3
209
629
285
721
9,6
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
12,1
108
112
12,2
161
699
285
797
9,5
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Таза ақша 
қаражаттары
операциялық 
қызметтен 
ақшалай қаражат 
ағыны
Ecкертпе:
1
 ӨМГ, ЕМГ, КГМ мен ССEL 2011 жылдың соңындағы қоры, 2010 жылдың соңына сай ПКИ, «Gaffney, Cline & Associates»  
   есебіне сай ӨМГ, ЕМГ, КГМ мен ССEL қоры және ПКИ. Miller & Lents, Ltd.».есебіне сай CCEL.
2  
КГМ, ССEL және ПҚИ үлесін қоса есептегенде

 КГМ, CCEL және ПҚИ үлесін қоспай есептегенде 

2012 жылы 75 млрд.теңге көлеміндегі арзандаудың шығынын қоса есептегенде (500 млн.АҚШ доллары көлемінде).
5
 Ақшалай қаражат, оның баламасы және басқа қаржы активтері (ҰК ҚМГ облигациясын қосқанда) қарызды шегергеннен  
  кейін (ҚазМұнайГаз ПКИ Қаржы Б.В.-ның регресс құқығынсыз қарызын қосқанда)
МЛрД. ТЕңГЕ
МЛрД. ТЕңГЕ
бір АКцияғА 
дивидеНд
ТЕңГЕ
бIр ждҚ-ғА 
дивидеНд
US $
1 300
1,46
2011
2011
1 619
1,81
2012
2012

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
4
МеНшіКтің
ҚҰрЫлЫМЫ
ҚАЗАҚстАН
республиКАсЫ
«сАМҰрЫҚ ҚАЗЫНА»  
ХолдиНгі
100%
«ҚАЗМҰНАйгАЗ» 
ҰлттЫҚ КоМпАНиясЫ 
100%
МетАлл өНерКәсібі
ҚАзАҚМыС  
11%
ҚАржЫ сеКторЫ
БТА 
97%
ХАЛыҚ БАнКі 
1%
КАзКоММЕрцБАнК 
21%
АЛьянС БАнКі 
67%
бАсҚА ҰлттЫҚ 
КоМпАНиялАр
ҚАзАТоМӨнЕрКәСіП 
100%
ҚАзАҚТЕЛЕКоМ 
51%
ҚАзПочТА 
100%
KEGoC 
100%
ерКіН АйНАлЫМдАғЫ АКциялАр  
33,9% 
CIC (СіС-нің 2009 жылдың қыркүйегіндегі 
хабарлауына сәйкес акцияның 11%) 
ШЕТЕЛДіК ИнСТИТуцИонАЛДыҚ 
ИнВЕСТорЛАр 
ҚАзАҚСТАнДыҚ зЖҚ 
БАСҚА ИнВЕСТорЛАр
ҚАЗМҰНАйгАЗ бАрлАу 
өНдіру 
57,9%
өНдіруші АКтивтер
«ӨзЕнМҰнАйГАз» АҚ 
100%
«ЕМБіМҰнАйГАз» АҚ 
100%
«ҚАзГЕрМҰнАй» БК» ЖШС»  
50% 
(2007)
«ҚАрАЖАнБАСМҰнАй» АҚ 
 50% 
(2007)
«ПЕТроҚАзАҚСТАн ИнК.» 
 33% 
(2009)
бАрлАу АКтивтері
«ҚМГ БӨ БАрЛАу АКТИВТЕрі» 
ЖШС
100% (2010)
WhItE BEAr 
35% (2010) 
«орАЛ ойЛ ЭнД ГАз» ЖШС 
(«ФЕДороВСКИй» БЛоГі)  
50% 
(2011)
«КАрПоВСКИй СЕВЕрный» 
ЖШС («КАрПоВСКИй 
СЕВЕрный» БЛоГі) 
51% (2011)
өНдіру жәНе 
игеру
ТЕңізШЕВройЛ 
20%
ҚАШАҒАн 
16,81%
ҚАрАШыҒАнАҚ 
10%
ҚАзМҰнАйТЕңіз 
100%
МАңҒыСТАуМҰнАйГАз 
50%
ҚАзАҚТҮріКМҰнАй 
51%
ҚАзАҚойЛ АҚТӨБЕ 
50%
тАсЫМАлдАу 
ҚАзТрАнСойЛ 
100%
ҚАзТрАнСГАз 
100%
 
КҚК 
20,75% 
ҚҚҚ 
50% 
ҚҚГҚ 
50%
 
ҚАйтА өңдеу, 
МАрКетиНг, ҚЫЗМет 
Көрсету 
ҚМГ-ҚАйТА ӨңДЕу ЖәнЕ 
МАрКЕТИнГ 
100 %
АТырАу МӨз 
99,5%
ПҚоП 
50%
ПАВЛоДАр МХз 
100%
 
ҚАзроСГАз
 50%
 
ТЕңізСЕрВИС 
49% 
ҚМГИ
 98%
 
роМПЕТроЛ 
100%
АҚциоНерліК КАпитАлдЫң 
ҚҰрЫлЫМЫ
6
, %
ҚМГ ҰК
ҚАзынАШыЛыҚ АКцИяЛАр
ЕрКін АйнАЛыМДАҒы АКцИяЛАр
7
57,9
8,1
33,9
6
 Мәлімет 31.12.2012ж. жағдайына сәйкес көрсетілген. 
Проценттер қазынашылық және артықшылықты акци-
яларды қосқанда, Компанияның жалпы акцияларының 
санына сәйкес есепке алынған.
7
 СіС-ке тиесілі 11% қосқанда

5
ҚАЗАҚстАН 
МҰНАй-гАЗ сАлАсЫ
ҚАЗАҚстАН турАлЫ 
АудАны
2,7 млн. км
2
 
2012 жылғы жІӨ
30 073 млрд. теңге 
(201 млрд. АҚш 
доллары)
2012 жылғы жІӨ нАқты ӨсІмІ
5%
Ұлттық вАлютАсы
теңге
(2012 жылдағы орташа айналым бағамы:  
1 АқШ долларына 149,11 теңгені құрады)
ЕлордАсы
Астана
(Алматыдан 1997 жылы көшірілген) 
2012 жылғы мҰнАй ӨндІруІ 
79 млн. тонна
ХАлқы 
16,9 млн. адам

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
6
ҚАЗАҚстАН  
МҰНАй-гАЗ сАлАсЫ
сАлАғА шолу
8
Дәлелденген  мұнай қорлары бойынша, Қазақстан мұнай-
дың әлемдегі қорларының 2 %-ын иелене отырып, әлемнің 
15 алдыңғы қатардағы елінің қатарына кіреді. Мұнай-газды 
аудандар елдің аумағының 62%-ын алып жатыр және 172 
мұнай кен орындары бар, олардың 80-нен астамы игерілу 
үстінде. 
Мұнай қорларының 90%-ынан астамы ең ірі 15 кен орнында 
шоғырланған, олар – Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ, Өзен, 
Жетібай, Жаңажол, Қаламқас, Кеңқияқ, Қаражанбас, Құм-
көл, Солтүстік Бұзашы, әлібекмола, орталық және Шығыс 
Прорва, Кенбай, Королевское. Кен орындары Қазақстан-
ның он төрт облысының алтауының аумағында орналасқан. 
олар Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызыл-
орда және Маңғыстау облыстары. Бұл орайда көмірсутек-
тер қорының шамамен 70%-ы Қазақстанның батысында 
шоғырланған. 
Ең көп барланған мұнай қорлары Атырау облысында, 
оның аумағында 930 миллион тонна өнеркәсіптік санаттар 
қорлары бар 75-тен астам кен орындары ашылған. облы-
стың ең ірі кен орны – Теңіз кен орны (бастапқы алынатын 
қорлары – 781 миллион тонна). облыстағы басқа кен 
орындарының үлесіне 150 миллион тоннаға жуығы тиесілі. 
ол қорлардың жартысынан астамы екі кен орнында шоғы-
рланған – Королевское (55 миллион тонна) және Кенбай 
(31 миллион тонна). 
Маңғыстау облысының аумағында 725 миллион тонна 
өнеркәсіптік санаттағы мұнай, 5,6 миллион тонна конденсат 
алынатын қорлары бар 70-тен астам кен орны ашылған.
Кен орындарының жартысынан кемі пайдалануда. олардың 
көпшілігі – игерудің кейінгі сатыларында. Қалдық қорлардың 
басым бөлігі алуға қиын қорлардың санатына жатады. Ең ірі 
кен орындары – Өзен, Жетібай, Қаламқас, Қаражанбас.
Батыс Қазақстан облысындағы ең ірі кен орны 320 мил-
лион тоннаға жуық сұйық көмірсутек шикізатының және 
450 миллиард м
3
 астам газдың алынатын қорлары бар 
Қарашығанақ кен орны болып табылады. 2005 жылдың 
қырқүйек айында Қарашығанақпен көршілес Федоров-
ский блогында көмірсутек шикізатының табылғаны туралы 
жарияланды. Қашаған кен орны әлемде соңғы 40 жылда 
ашылған ең ірі кен орындарының бірі, сондай-ақ теңіздегі 
МҰНАй-гАЗ сАлАсЫ 
сАНдЫҚ 
белгіде
Көмірсутектің дәлелденген қоры 
4,8 млрд. тонна
мұнай экспорты
56,4 млрд. АҚш $
Газ экспортының мөлшері
8,8  млрд. м
3
жалпы мемлекет экспортының
60%
 мұнай экспорты құрайды
8
 Ақпарат дерекнамасы: Мұнай және газ Министрлігі; АҚ «ҚазМұнайГаз - 
переработка и маркетинг» жылдық есебі»; АҚ «рейтингтік агенттік рФцА» 
Аналитикалық есебі; «KazEnergy» №3 (53) Ақпараттық-аналитикалық журна-
лы, маусым 2012; «BP statistical review of world energy June 2012»

7
ең ірі мұнай кен орны болып табылады. Кен орны Каспий 
теңізінің Қазақстандық секторында орналасқан және оның 
бетінде шамамен 75 х 45 шақырым ауданды алып жатыр. 
Коллектор Каспий теңізінің Солтүстік бөлігінде теңіздің 
түбінен шамамен 4 200 метр тереңдікте жатыр. Солтүстік 
Каспийдің қатал теңіз жағдайларында Қашаған кен орнын 
игеру технологиялық қиындықтар мен жабдықтау жүйесін-
дегі қиыншылықтардың бірегей ұштастығын құрайды. ондай 
қиындықтар өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
инженерлік-техникалық, логистикалық және экологиялық 
міндеттерді шешуге қатысты, бұл аталған жобаны әлемдегі 
салалық жобалардың ең ірілерінің және ең күрделілерінің 
бірі етеді.
Теңіз кен орны – әлемдегі ең терең мұнай кен орны – 
аумағы бойынша Каспий теңізінің солтүстігіндегі Каспий 
мұнай-газ провинциясына жататын алып. оның мұнайлы 
коллекторы шамамен 4 000 метр тереңдікте жатыр. Теңіз 
коллекторы ұзындығы жағынан 19 шақырымға және ені 
бойынша 21 шақырымға созылып жатыр, ал мұнайлы қаттың 
биіктігі 1,6 шақырымды құрайды. Теңіз кен орнының кол-
лекторының бұрғыланған және бұрғыланбаған учаскелерін-
дегі жалпы барланған қорлар 3,1 миллиард тонна немесе 
26 миллиард баррель көлемінде болжануда.
Мұнай-газ әлеуеті тұрғысынан енді бір перспективті аймақ 
Ақтөбе облысы болып табылады. Мұнда 25 шақты кен орны 
ашылған. Бұл аймақтағы неғұрлым маңызды геологиялық 
табылым 170 миллион тоннаға жуық мұнай мен конденсат-
тың алынатын қорлары бар Жаңажол кен орындары тобы 
болып табылады. 2005 жылы Каспий ойпатының шығыс 
бөлігінің орталық блогында жаңа Үміт кен орнының ашылға-
ны туралы жарияланды.
Қызылорда және Қарағанды облыстарының мұнай өндіру 
саласының негізі Қазақстанның маңыздылығы жағынан 
бесінші мұнай-газ провинциясы Құмкөл кен орындары тобы 
болып табылады. 2005 жылдың жазында осы өңірде жұмыс 
істейтін «ПетроҚазақстан» компаниясы Қызылқия кен 
орнының солтүстік шекарасына жапсарлас жатқан Көлжан 
лицензиялық аумағында коммерциялық мұнай қорларының 
табылғаны туралы жариялады.
НегіЗгі КөрсетКіштер
Қр Мұнай және газ министрлігінің деректері бойынша
құрлықтағы, сондай-ақ қайраңдағы расталған 
көмірсутектер қорлары 4,8 миллиард тоннаның шектерінде 
немесе 35 миллиард баррельден астамға бағаланады, ал 
2001 жылға қарай жағдайы бойынша, мұнайдың барланған 
баланстық қорлары тек 2,9 миллиард тоннаны құрайды. 
оның үстіне, бірқатар сарапшылардың бағалары бойынша, 
тек Каспий теңізінің Қазақстандық секторында орналасқан 
кен орындары бойынша болжамдағы мұнай қорлары 
17 миллиард тоннадан немесе 124 миллиард баррельден 
астамды құрауы мүмкін. Мұнай және газ қорларын, сондай-
ақ ұдайы өсіп келе жатқан өндіру көлемдерін ескергенде, 
көз жететін перспективада Қазақстан әлемдегі мұнай 
өндірудің кіндік ортасында қала беретін болады.
Мұнай және газ министрлігінің ақпаратына қарағанда, 
2012 жылдың қорытындылары бойынша мұнай мен газ 
конденсатын өндіру 79,2 миллион тоннаны құраған. 
Салыстыру үшін, 1998 жылы мұнай өндіру деңгейі 
25,9 миллион тонна деңгейінде тіркелген. Табиғи газ 
өндіру көлемі жағынан (2012 жылы 40,1 миллиард текше м), 
Қазақстан ТМД елдерінде алдыңғы қатардағы орындардың 
бірін алып отыр. 
республиканың мұнай және газ өңдеу кәсіпорындарында 
2012 жылы 14,2 млн. тонна мұнай қайта өңделген және 
2,2 мың тонна сұйытылған көмірсутекті газ өндірілген. 
Табиғи газды ішкі тұтыну көлемі 10,5 млрд. м
3
 текше метрді 
құрады. 
Қазақстан өндірілетін мұнайдың негізгі бөлігін мұнай 
құбырлары арқылы экспортқа шығарады. 2012 жылы 
мұнай экспортының көлемі 68,6 миллион тоннаны, соның 
ішінде мұнай құбырлары бойынша: «Атырау–Самара» – 
15,4 миллион тоннаны, КТК – 27,9 миллион тоннаны, «Ата-
су–Алашанькоу» – 10,4 миллион тоннаны құрады. Ақшалай 
баламада мұнай экспорты 56,4 миллиард АҚШ долларына 
эквивалентті соманы құрады, бұл еліміздің жалпы экспорт 
көлемінің 60%-ын құрайды.
Қазақстан республикасынан газ экспорттау көлемі 2012 
жылы 8,8 млрд. м
3
 текше метрді құрады. Бұл орайда Қр 
аумағы арқылы халықаралық газ транзитының көлемі осы 
кезеңде 96,5 млрд. м
3
 текше метрді құрады.
Келешекте Қазақстанда мұнай мен газ өндіру көлемі 
айтарлықтай өсу тенденциясына ие болады. Қазақстандық 
мүнай және газ өндірісі көлемдерінің ұлғайғаны үш 
фактормен байланыстырылады. Біріншіден, бұл 
инвестициялардың айтарлықтай ағымынан туындайды. 
Екіншіден, көмірсутек шикізатының әлемдік нарықтарында 
қолайлы конъюнктура қалыптасуда. Үшіншіден, саланың 
ресурстық әлеуетін әрі қарай үдетуге сондай-ақ Каспий 
және Арал теңіздерінің акваториясында жер қойнауының 
учаскелерінде жүргізіліп жатқан кең ауқымды зерделеу де 
жәрдемдесетін болады. 

1
3
2
4
8
7
5
6
Опорный
Сарықамыс
Қаратон
Комсомол
Темір
Ескене
Магнитогорск
Қазан
Нижнекамск
Екатеринбург
Түмен
Ульяновск
Уфа
Тобол
Сызрань
Самара
Саратов
РЕСЕЙ
Қостанай
Аманқарағай
Орынбор
Орск
Волгоград
Кенқияқ
Доссор
Мақат
Астрахан
Атырау
Құлсары
Мұнайлы
Арал
Баутино
Бейнеу
Арысқұм
Ақтау
Жусалы
Жаңаөзен
Жетібай
Теңге
Құнғрад
РЕСЕЙ
ЗБЕКСТАН
Үшқұдық
Баку
Түркменбашы
ТҮРКІМЕНСТАН
Бұхара
Баку-Тбилиси-Джейхан
Кемерово
Юрғамыш
Новосібір
Петропавл
Омск
Барнауыл
Бийск
Көкшетау
Айсары
Қошары
Таволжан
Павлодар
Астана
Семей
Теміртау
ҚАЗАҚСТАН
Қарағайлы
Ақтоғай
Саяқ
Балқаш
Қарамай
Достық (Алашанькоу)
Үрімші
Тушанцзы
ҚЫТАЙ
Тасты
Алматы
Бірлік
Бішкек
Е
д
іл
Арал теңізі
Каспий теңізі
Ам
уд
ар
ия
Есіл
Ертіс
Зайсан көлі
Балқаш көлі
Сы
рд
ар
ия
Тараз
Шымкент
ҚЫРҒЫЗСТАН
Ташкент
Ферғана
Үлк. Шаған
Орал
Сай-Өтез
Қаламқас
УАС мұнай құбыры 
(15,4 млн тонна 
өткізгіштік қабілеті) 
Қазақстан-Қытай 
мұнай құбыры
 (Өткізгіштік қабілеті 
10,0 млн. тонна)
Қaрағанды
Қашаған
Тенiз
КҚЖК мұнай құбыры
(Өткізгіштік қабілеті
35,0 млн. тонна)
Қарашығанақ
8
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ
ҚАЗАҚстАННЫң 
МҰНАй-гАЗ сАлАсЫ

1
3
2
4
8
7
5
6
Опорный
Сарықамыс
Қаратон
Комсомол
Темір
Ескене
Магнитогорск
Қазан
Нижнекамск
Екатеринбург
Түмен
Ульяновск
Уфа
Тобол
Сызрань
Самара
Саратов
РЕСЕЙ
Қостанай
Аманқарағай
Орынбор
Орск
Волгоград
Кенқияқ
Доссор
Мақат
Астрахан
Атырау
Құлсары
Мұнайлы
Арал
Баутино
Бейнеу
Арысқұм
Ақтау
Жусалы
Жаңаөзен
Жетібай
Теңге
Құнғрад
РЕСЕЙ
ЗБЕКСТАН
Үшқұдық
Баку
Түркменбашы
ТҮРКІМЕНСТАН
Бұхара
Баку-Тбилиси-Джейхан
Кемерово
Юрғамыш
Новосібір
Петропавл
Омск
Барнауыл
Бийск
Көкшетау
Айсары
Қошары
Таволжан
Павлодар
Астана
Семей
Теміртау
ҚАЗАҚСТАН
Қарағайлы
Ақтоғай
Саяқ
Балқаш
Қарамай
Достық (Алашанькоу)
Үрімші
Тушанцзы
ҚЫТАЙ
Тасты
Алматы
Бірлік
Бішкек
Е
д
іл
Арал теңізі
Каспий теңізі
Ам
уд
ар
ия
Есіл
Ертіс
Зайсан көлі
Балқаш көлі
Сы
рд
ар
ия
Тараз
Шымкент
ҚЫРҒЫЗСТАН
Ташкент
Ферғана
Үлк. Шаған
Орал
Сай-Өтез
Қаламқас
УАС мұнай құбыры 
(15,4 млн тонна 
өткізгіштік қабілеті) 
Қазақстан-Қытай 
мұнай құбыры
 (Өткізгіштік қабілеті 
10,0 млн. тонна)
Қaрағанды
Қашаған
Тенiз
КҚЖК мұнай құбыры
(Өткізгіштік қабілеті
35,0 млн. тонна)
Қарашығанақ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал