1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет9/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011 өЗгерістер %
36 733
41 091
35 331
4 %
рЕнТАЛыҚ САЛыҚ
159 822
149 771
7 %
7 240
22 928
20 450
-65 %
ПАйДАЛы ҚАзБА ӨнДіруГЕ 
АрнАЛҒАн САЛыҚ
70 792
78 680
-10 %
9 382
9 208
8 240
14 %
ЭКСПорТТыҚ КЕДЕнДіК БАЖ
36 429
46 979
-22 %
1 210
1 073
939
29 %
МҮЛіККЕ АрнАЛҒАн САЛыҚ
4 373
3 454
27 %
764
270
1 069
-29 %
БАСҚА ДА САЛыҚТАр
2 755
5 143
-46 %
55 329
74 570
66 029
-16 %
274 171
284 028
-3 %
Табыс салығын есептемегенде салықтар бойынша бойынша шығыстар 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда 9,9 млрд. 
теңгеге немесе 3%-ға азайды. негізгі төмендеу пайдалы қазбаларды өндіруге арналған салық (ПҚӨС), экспорттық кеден-
дік баж және басқа да салықтар бойынша болды, бұл ретте, ренталық салық бойынша өсу орын алды.
ПҚӨС бойынша шығыстардың 2011 жылмен салыстырғанда төмендеуі 2012 жыл ішінде ӨМГ мен ЕМГ-нің дербес акцио-
нерлік қоғам болып қайта құрылуының нәтижесінде ставкалардың төмендеуімен байланысты болды.
ПҚӨС ставкасы, тиісінше Өзен кен орны бойынша өндіру ауқымы бүкіл жылға көрсетілген, ПҚӨС ставкасы 13%-ға тең 
болған 2011 жыл үшін мұнай өндірудің жылдық ауқымына қатысты. 2012 жылы Өзен кен орны бойынша ПҚӨС бірінші және 
екінші жарты жылдық үшін жеке есептелді (бірінші жарты жылдықта салық төлеуші – ҚМГ БӨ, екінші жарты жылдықта – ӨМГ 
АҚ), тиісінше, өндіру көлемін 2 жарты жылдыққа бөлудің нәтижесінде ПҚӨС ставкасы 13%-дан 10%-ға дейін төмендеді. 
Экспорттық кедендік салық бойынша шығыстардың төмендеуі 2011 жылы 2009 жылғы экспорттық салықтық баж сомасы 
Қазақстан республикасы Жоғарғы сотының шешімі бойынша 15,2 млрд. теңге мөлшерінде танылуына байланысты болды.
ренталық салық бойынша шығыстар 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда мұнайды экспортқа сату ауқымының өсуімен 
байланысты артты. 
2012 жыл кезеңі үшін басқа да салықтар бойынша шығыстардың 2011 жылмен салыстырғанда азаюы аталған активтерді 
еншілес ұйымдардың жарғылық капиталына жарна түрінде енгізу кезінде сатып алынған активтер бойынша бұрын есеп-
телген ҚҚС-ты түзетумен байланысты болды. Жарғылық капиталға жарна салық салынатын айналым болып табылмайды 
және Қазақстан республикасының Салық кодексіне сәйкес бұрын есепке алынған ҚҚС түзетілуге жатады. 2011 жылдың 
салықтық есебінде тиісті өзгерістер көрсетілді. 2012 жылы басқа да салықтар бойынша шығыстардың азаюы қоршаған 
ортаны ластау бойынша төлемдердің азаюымен де байланысты болды
нЕГізГі ҚҰрАЛДАрДың ҚҰнСызДАнуы
Компанияның басшылығы құнсыздану нышандарының болуына байланысты ӨМГ-нің өтелетін құнын бағалауды жүргізді. 
Бұл бағалаудың нәтижесінде ӨМГ активтерінің баланстық құны бағаланатын өтелетін соманы 75 млрд. теңгеге көтерді
осыған байланысты 2012 жылы құнсызданудан тиісті зиян келтірілді. ӨМГ-дегі бұл құнсыздану өндірістің күтілгенге қа-
рағанда неғұрлым баяу қалыптастырылуына, сондай-ақ күрделі және операциялық шығыстардың, оның ішінде көліктік 
шығыстардың артуына байланысты туындады.  
Компанияның басшылығы ӨМГ активтерінің құнсыздануы, егер өндірістің іс жүзіндегі деңгейі таяудағы жылдары құнсызда-
нуды есептеу кезінде пайдаланылған болжамдардан асып түссе немесе мұнайдың нарықтық құнының тұрақты өсу нышаны 
байқалса, алдағы кезеңдерде тоқтауы мүмкін деп есептейді. 
БірЛЕСКЕн ЖәнЕ АССоцИАцИяЛАнҒАн КәСіПорынДАрҒА ҚАТыСуДАн КіріС 
2012
2011
өЗгерістер өЗгерістер %
(өзгесі көрсетілмесе млн. теңгеде) 
«ПЕТроҚАзАҚСТАн ИнК.»-ҚА ҚАТыСуДАн КіріС 
33 724
45 675
(11 951)
-26 %
«ҚАзГЕрМҰнАй» БК ЖШС-ҒА ҚАТыСуДАн КіріС 
33 333
38 373
(5 040)
-13 %
UGL, ҚМГ-СЕрВИС, KS EP INVEStMENtS BV-ҒА ҚАТыСуДАн КіріС
385
228
157
69 %
БірЛЕСКЕн ЖәнЕ АССоцИАцИяЛАнҒАн КәСіПорынДАрҒА ҚАТыСуДАн 
КіріСТЕрДің БАрЛыҒы
67 442
84 276
(16 834)
-20 %
Компанияның ассоциацияланған және бірлескен кәсіпорындарға қатысудан кірісі 2012 жылы 2011 жылғы 84,3 млрд. 
теңгемен салыстырғанда 67,4 млрд. теңгеге дейін азайды. оның ішінде «ПетроҚазақстан Инк.»-ке үлестік қатысудан кіріс 

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
66
33,7 млрд. теңгені, «Қазгермұнай» БК ЖШС-ға үлестік қатысудан кіріс 33,3 млрд. теңгені құрады. Жоғарыда көрсетілген 
кәсіпорындар бойынша 2011 жылмен салыстырғанда азаю, негізінен алғанда, ресейден мұнай импортының төмендеуіне 
байланысты мұнайды сату көлемін экспорттан ішкі рынокқа қайта бөлумен байланысты болды.
Ассоциацияланған және бірлескен кәсіпорындардың нәтижелері «Ассоциацияланған компаниялар мен бірлесіп-бақыла-
натын кәсіпорындардың қаржылық және операциялық қызметіне шолу» тарауында егжей-тегжейлі қарастырылған.
ТАБыС САЛыҒы БойынША ШыҒыСТАр
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
өЗгерістер %
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
6,302
80,611
60,830
-90 %
САЛыҚ САЛуҒА ДЕйінГі КіріС
253 749 272 592
-7 %
1,890
58,486
46,318
-96 %
САЛыҚ САЛуҒА ДЕйінГі КіріС (БК 
МЕн АССоцИАцИяЛАнҒАн КоМ-
ПАнИяЛАрДың нәТИЖЕЛЕрін 
ЕСЕПТЕМЕГЕнДЕ)
186 307 188 316
-1 %
18,315
29,241
16,548
11 %
ТАБыС САЛыҒы
92 926
63 661
46 %
291 %
36 %
27 %
968 %
сАлЫҚҚА дейіНгі 
тиіМді стАвКА
37 %
23 %
57 %
969 %
50 %
36 %
2613 %
сАлЫҚҚА дейіНгі тиіМді 
стАвКА (бК МеН АссоциА-
циялАНғАН КоМпАНиялАр-
дЫң НәтижелеріН есепте-
МегеНде)
50 %
34 %
48 %
Табыс салығының 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда артуының негізгі себебі жаңадан құрылған ӨМГ және ЕМГ 
акционерлік қоғамдарында сатылған активтер құнының артуынан болған салық салынатын кіріс, сондай-ақ мұнайды экс-
портқа сатудан болған кірістердің артуы болып табылады. ӨМГ мен ЕМГ-нің активтерін сатуға байланысты табыс салығы-
ның артуы 13,8 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте, аталған активтер ӨМГ мен ЕМГ-де алдағы және келешектегі кезеңдерде 
амортизацияның арттырылған салықтық базасының есебінен корпоратвтік табыс салығының төмендеуіне әсер ететін 
нарықтық бағасы бойынша салықтық мақсаттар үшін ескеріледі. Экспорттық сату ауқымдарының өсуіне байланысты табыс 
салығының артуы 15 млрд. теңгені құрады.
оның үстіне, табыс салығының тиімді ставкасы шығыстардың неғұрлым елеусіз өсуі жағдайында кірістердің айтарлықтай 
артуынан ӨМГ-нің келісімшарттары бойынша 7,3 млрд.теңге сомаға және ЕМГ келісімшарттары бойынша 7,9 млрд. теңге 
сомаға үстеме пайда салығына (бұдан әрі – ҮПС) байланысты артты.
2011 жылы Өзеннің келісімшарты деңгейінде ҮПС болған жоқ. 2012 жылы салық салынатын кірістер 20%-ға, ал есептен 
шығарылатын шығыстар 5%-ға өсті, бұл Өзеннің келісімшарты бойынша ҮПС бойынша міндеттеменің туындауына әкеп 
соқтырды.
Сонымен қатар, табыс салығының азаюына соның нәтижесінде кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша актив 
17,6 млрд. теңге сомаға артқан, ӨМГ активтерінің құнсыздануын жүргізу әсер етті.
КЕзЕңДЕГі ПАйДА
Жоғарыда қарастырылған факторлардың негізінде Компанияның 2012 жылғы таза пайдасы 2011 жылмен салыстырғанда 
23%-ға төмендеді және  160,8 млрд. теңгені құрады.
АССоцИяцИяЛАнДырыЛҒАн КоМПАнИяЛАр МЕн БірЛЕСіП-БАҚыЛАнАТын КәСіПорынДАрДың 
ҚызМЕТінЕ ШоЛу
«петроҚазақстан инк.»
Төменде «ПетроҚазақстан Инк.»-тың негізгі қаржылық және орерациялық көрсеткіштері ұсынылып отыр:
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚ-
сАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011 өЗгерістер %
947 013
1 064 216
968 916
-2 %
КіріСТЕр, Мың АҚШ ДоЛЛАры
3 992 017
4 964 794
-20 %
ҚАржЫлЫҚ жАғдАй МеН 
ҚАржЫ-эКоНоМиКАлЫҚ 
ҚЫЗМеттің НәтижелеріН 
тАлдАу

67
(635 222)
(623 825)
(579 255)
10 %
оПЕрАцИяЛыҚ ШыҒыСТАр, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
(2 309 104) (3 076 029)
-25 %
(5 388)
(6 602)
(6 948)
-22 %
ҚАрЖыЛыҚ ШыҒыСТАр, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
(24 587)
(17 934)
37 %
(265 326)
(129 984)
(194 284)
37 %
ТАБыС САЛыҒы БойынША ШыҒыСТАр, 
Мың АҚШ ДоЛЛАры
(766 836)
(686 394)
12 %
41 077
303 805
188 429
-78 %
КЕзЕң іШінДЕГі ПАйДА, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
891 490
1 184 437
-25 %
(50 610)
(114 206)
(153 629)
-67 %
КҮрДЕЛі ШыҒынДАр, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
(312 268)
(373 230)
-16 %
1 352
1 407
1 458
-7 %
МҰнАй ӨнДіру, Мың ТоннА
5 589
5 912
-5 %
1 292
1 545
1 534
-16 %
МҰнАй МЕн МҰнАй ӨніМДЕрін САТу, 
Мың ТоннА 
5 599
7 154
-22 %
466
524
300
55 % ККТ (ПККр 100%) АрҚыЛы ЭКСПорТТАу
1 663
2 325
-28 %
40
37
-
100 %
ККТ (КӨЛЖАн 100%) АрҚыЛы 
ЭКСПорТТАу
141
-
100 %
340
274
211
61 %
АҚТАу (ҚҚ50%) АрҚыЛы ЭКСПорТТАу
1 012
1 008
0 %
58
113
89
-35 %
КҚК (ҚГМ 50%)  АрҚыЛы ЭКСПорТТАу
266
390
-32 %
45
49
44
4 %
ӨзБЕКСТАнҒА (ТП 50%) ЭКСПорТТАу
182
226
-19 %
134
127
114
18 %
КҚК  (ТП 50%) АрҚыЛы ЭКПорТТАу
502
633
-21 %
209
423
776
-73 %
іШКі рыноК
1 833
2 573
-29 %
2012 жылы «ПетроҚазақстан Инк.» компаниясының өндіру ауқымы 2011 жылғы деңгейден 5%-ға төмен 5 589 мың тонна-
ны құрады (Компания 33%-дық үлесі 1 844 мың тоннаны құрады). Өндірудің төмендеуі байырға кен орындары бойынша 
табиғи құлдырауымен және қатты суланумен байланысты.
Кірістердің 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда 20%-ға азаюы негізінен алғанда мұнай мен мұнай өнімдерін сату 
көлемдерінің төмендеуімен байланысты болды. Бұл ауытқу ішкі рынокқа берулер (орнын алмастыру шарты) бойынша 
міндеттемелерді орындау үшін сатып алынатын мұнай көлемдерінің 2011 жылғы 1 301 мың тоннадан 2012 жылы 211 мың 
тоннаға дейін төмендеуі себепті болды.  
операциялық шығыстардың 25%-ға төмендеуі негізінен алмастыру шарты бойынша ресейден импортталатын мұнайды 
сатып алуға арналған шығыстардың азаюымен де байланысты. 
2012 жылы «ПетроҚазақстан Инк.» компаниясында 2011 жылғыдан 16%-ға аз 46,6 млрд. теңге (312,3 млн. АҚШ доллары) 
сомасына күрделі салымдарды жүзеге асырды. 
2012 жылдың ішінде Компания «ПетроҚазақстан Инк.»-тен 49,8 млрд. теңге (332 млн. АҚШ доллары) сомасында диви-
денттер алды, 2011 жылы дивидендтердің сомасы 53,2 млрд. теңгені (361 млн. АҚШ долларын) құраған болатын. 
2011 жылғыдан 12 млрд. теңгеге (80 млн. АҚШ долларына) аз 33,7 млрд. теңге (226 млн. АҚШ доллары) мөлшеріндегі 
кәсіпорынға қатысудан кіріс Компанияның топтастырылған қаржылық есебіне енгізілді. 
«ҚАЗгерМҰНАй» бК» жшс
Төменде «Қазгермұнай» БК ЖШС-ның негізгі қаржылық және операциялық көрсеткіштері ұсынылып отыр:
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2012 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
өЗгерістер  %
4 ТоҚСАны
2012 
561 863
14 %
КіріСТЕр, Мың АҚШ ДоЛЛАры
2 310 222
2 354 240
-2 %
3 ТоҚСАны
2011 
(313 820)
18 %
оПЕрАцИяЛыҚ ШыҒыСТАр,  
Мың АҚШ ДоЛЛАры
(1 220 733)
(1 343 142)
-9 %
4 ТоҚСАны
4 ТоҚСАнҒА 
4 ТоҚСАн
(3 175)
-102 %
ҚАрЖыЛыҚ ШыҒыСТАр,  
Мың АҚШ ДоЛЛАры
(6 959)
(6 967)
0 %
(157 188)
(108 827)
(106 377)
48 %
ТАБыС САЛыҒы БойынША ШыҒы-
СТАр, Мың АҚШ ДоЛЛАры
(469 832)
(375 268)
25 %
113 669
173 050
138 491
-18 %
КЕзЕң іШінДЕГі ПАйДА,  
Мың АҚШ ДоЛЛАры
612 698
628 862
-3 %
(27 926)
(22 198)
(43,140)
-35 %
КҮрДЕЛі ШыҒынДАр,  
Мың АҚШ ДоЛЛАры
(61 769)
(73 723)
-16 %
820
748
783
5 %
МҰнАй ӨнДіру, Мың ТоннА
3 124
3 000
4 %
796
838
802
-1 %
МҰнАй САТу, Мың ТоннА 
3 075
3 017
2 %
116
226
179
-35 %
АҚТАу АрҚыЛы ЭКСПорТТАу
532
780
-32 %
681
547
422
61 %
КҚК  АрҚыЛы ЭКСПорТТАу
2 025
2 016
0 %
-
65
202
100 %
іШКі рыноК
518
222
133 %

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
68
2012 жылы «Қазгермұнай» БК ЖШС-ның өндіру көлемі 2011 жылғы деңгейден 4%-ға жоғары 3 124 мың тоннаны құрады 
(Компанияның 50%-дық үлесі 1 562 мың тоннаны құрады). 
Күрделі шығындар қарастырылып отырған кезеңде 2011 жылғыдан 12%-ға аз 9,2 млрд. теңгені (61,8 млн. АҚШ долларын) 
құрады.
2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда мұнайды ішкі рынокқа сату көлемінің артуы ішкі рынокқа берулер бойынша (орын 
алмастыру шарты) міндеттемелерді алмастыруға арналған мұнай көлемінің төмендеуімен байланысты болды. Соның нәти-
жесінде, ішкі рынокқа берулер 2012 жылы, негізінен алғанда, Компанияның өз ресурстарынан жүзеге асырылды.
2012 жыл ішінде Компания «Қазгермұнай» БК» ЖШС-дан 67,2 млрд. теңге (450 млн. АҚШ доллары) сомасында дивиденд-
тер алды, 2011 жылы дивидендтердің сомасы 36,6 млрд. теңгені (250 млн. АҚШ долларын) құраған болатын. 
2011 жылғыдан 5 млрд. теңгеге (38,2 млн. АҚШ долларына) аз 33,3 млрд. теңге (223,5 млн. АҚШ доллары) мөлшеріндегі 
бірлескен кәсіпорынға қатысудан кіріс Компанияның топтастырылған қаржылық есебіне енгізілді. 
«CCEL»
Төменде CCEL негізгі қаржылық және операциялық көрсеткіштері ұсынылып отыр:
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2012 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
өЗгерістер 
%
341 320
356 492
303 432
12 %
КіріСТЕр, Мың АҚШ ДоЛЛАры
1 466 282
1 367 173
7 %
(247 744)
(267 871)
(246 770)
0 %
оПЕрАцИяЛыҚ ШыҒыСТАр, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
(1 104 090) (1 025 163)
8 %
(4 580)
(4 957)
(2 986)
53 %
ҚАрЖыЛыҚ ШыҒыСТАр, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
(19 396)
(6 698)
190 %
(18 070)
(22 454)
(48 811)
-63 %
ТАБыС САЛыҒы БойынША ШыҒыСТАр, 
Мың АҚШ ДоЛЛАры
(87 029)
(121 128)
-28 %
70 927
61 210
4 866
1358 %
КЕзЕң іШінДЕГі ПАйДА, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
255 767
214 184
19 %
(17 089)
(13 507)
(28 025)
-39 %
КҮрДЕЛі ШыҒыСТАр, Мың АҚШ 
ДоЛЛАры
(56 670)
(102 464)
-45 %
511
522
510
0 %
МҰнАй ӨнДіру, Мың ТоннА
2 037
1 981
3 %
480
507
446
8 %
МҰнАй САТу, Мың ТоннА 
2 054
1 957
5 %
207
263
217
-5 %
ноВороССИйСК АрҚыЛы МҰнАйДы 
ЭКСПорТТАу
1 168
1 195
-2 %
215
182
177
21 %
ПрИМорСК АрҚыЛы ЭКСПорТ
649
552
18 %
-
-
-
-
ГДАнСК АрҚыЛы ЭКСПорТТАу
-
24
-100 %
58
64
51
14 %
іШКі рыноК
237
187
27 %
2012 жылы CCEL-дың өндіру көлемі 2011 жылғы деңгейден 3%-ға жоғары 2 037 мың тоннаны құрады (Компанияның 
50%-дық үлесі 1018,5 мың тоннаны құрады). 
2011 жылмен салыстырғанда операциялық шығыстардың 8%-ға артуы, негізінен алғанда, тарифтардың өсуінен электр 
энергиясына арналған шығыстардың өсуімен, 2012 жылы жалақыны 7%-ға индекстеудің нәтижесінде еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстардың артуымен, сондай-ақ ұңғымаларды жерасты жөндеулердің тарифтері мен ауқымдарының өсуімен 
байланысты болды.
2012 жылы қаржылық шығыстардың өсуі жойылатын ұңғымалар санының артуы мен жою құнының көтерілуінен, сондай-ақ 
Libor орташа ставкасының 0,4%-дан 0,7%-ға дейін өзгеруінің нәтижесінде сыйақылар бойынша шығыстардың өсуінен 
дисконтты амортизациялау жөніндегі шығыстардың өсуімен байланысты болды. оның үстіне, 2012 жылы 2011 жылмен 
салыстырғанда 0,7 млрд. теңгеден (4,8 млн. АҚШ долларынан) 0,2 млрд. теңгеге (1,5 млн. АҚШ долларына) бағамдық 
айырмашылықтардан түсім төмендеді.
2012 жылы CCEL 2011 жылғы деңгейден 45%-ға төмен 8,4 млрд. теңге (56,7 млн. АҚШ доллары) сомасына күрделі са-
лымдарды жүзеге асырды.
ҚАржЫлЫҚ жАғдАй МеН 
ҚАржЫ-эКоНоМиКАлЫҚ 
ҚЫЗМеттің НәтижелеріН 
тАлдАу

69
Компания қаржылық жағдай туралы есепте 2020 жылға дейін жыл сайынғы негізде кепілдік берілген төмен мөлшерінде 
CCEL-ден дивидендтер алуға арналған құқықты плюс барынша кепілдік берілген соманы арттыруда кез келген дивиденд-
терді ұстап қалуға арналған құқықты ғана таниды.
2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компания CItIC Group қытай компаниясымен бірлесіп бақыланатын 
CCEL-ден алынатын шот ретінде 18,2 млрд. теңгені (121 млн. АҚШ долларын) өзінің балансында көрсетті. 2012 жылы 
Компания 26,87 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі CCEL-ден жылдық кепілдік берілген төлемнің бір бөлігін білдіретін 
2,73 млрд. теңге (18,3 млн. АҚШ долл. США) мөлшерде пайыздық кіріс есептеді.  
әлеуМеттіК жобАлАр
2012
2011
өЗгерістер %
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
еңбеКпеН ҚАМтАМАсЫЗ ету  
(бжб МеН тК жәНе ҰҚб-ғА АрНАлғАН шЫғЫНдАр)
БЖБ
6 495
-
100 %
ТК ЖәнЕ ҰҚБ
4 433
-
100 %
10 928
-
100 %
деМеушіліК жәНе ҚАйЫрЫМдЫлЫҚ 
ДЕМЕуШіЛіК ЖәнЕ ҚАйырыМДыЛыҚ
1 378
4 970
-72 %
БАйШонАС ЖәнЕ ЕСКЕнЕ КЕнТТЕрінің ТҰрҒынДАрын КӨШіруДі 
ҚАрЖыЛАнДыру
5 400
-
100 %
6 778
4 970
36 %
КелісіМшАрттЫҚ МіНдеттеМелер
КЕЛіСіМШАрТТАр БойынША әЛЕуМЕТТіК БАҒДАрЛАМАЛАр Қоры 
1 162
1 389
-16 %
ҚАзАҚСТАнДыҚ МАМАнДАрДы оҚыТу ЖӨнінДЕГі МінДЕТТЕМЕЛЕр
2 018
857
136 %
3 180
2 246
42 %
әлеуМеттіК объеКтілердің ҚҰНсЫЗдАНуЫ жөНіНдегі шЫғЫстАр
1 593
1 465
9 %
жиЫНЫ
22 479
8 681
159 %
әлеуметтік жауаптылық ҚМГ БӨ-нің жұмысындағы басымдықтардың бірі болып табылады. Компания құрылған сәттен 
бастап, Атырау және Маңғыстау облыстарында спорт кешендерін, сауықтыру лагерлерін салуға, мектептер мен емхана-
ларды қайта жаңартуға, жолдарды жөндеуге айтарлықтай қаражат бөлді.
2012 жылы 2000-ға жуық адамды еңбекке орналастыруды қамтамасыз ету мақсатында Маңғыстау аймағында 2 сервистік 
кәсіпорын – ТК және ҰҚБ және БЖБ құрылды. 2012 жылы Компания ТК және ҰҚБ және БЖБ құруға және қаржыландыруға 
арналған 10,9 млрд.теңге мөлшерінде операциялық шығын шекті. Бұл шығыстар 9,5 млрд. теңге (БЖБ: 5,3 млрд. теңге, ТК 
және ҰҚБ: 4,2 млрд. теңге) мөлшерінде қызметкерлерге сыйақы төлеу жөніндегі шығыстардың құрамында, сондай-ақ  
1,4 млрд. теңге (БЖБ:1,1 млрд. теңге, ТК және ҰҚБ:0,3 млрд.теңге) сомасына материалдар, қорлар және басқа да шығы-
стар бойынша шығыстардың құрамында көрсетілді. оның үстіне, Компания ТК және ҰҚБ мен БЖБ-ның қызметіне қолдау 
көрсету үшін вахталық кенттердің, өндірістік базалардың құрылысын салуға, сондай-ақ арнаулы техникалар сатып алуға 
14,2 млрд. теңге инвестиция жұмсады.
2012 жылы демеушілік пен қайырымдылыққа арналған шығыстар 2011 жылғы деңгейден 1,8 млрд. теңгеге артық 6,8 млрд. 
теңгені құрады. Шығыстардың негізгі бөлігі (5,4 млрд. теңге) 2012 жылы Атырау облысының Байшонас және Ескене кент-
терінің тұрғындарын Атырау қаласына көшіруге жұмсалды. оның үстіне, 1,4 млрд. теңге мөлшеріндегі сома Компанияның 
қызметі аймақтарында әлеуметтік қорларды қаржыландыруға, соғыс және еңбек ардагерлерін қолдауға, спорттық жары-
стар мен кәсіби конкурстар ұйымдастыруға бағытталды.
Келісімшарттық міндеттемелер жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына сәйкес өзіне әлеу-
меттік бағдарламалар қоры мен мамандарды оқыту жөніндегі міндеттемелерге қаржы аударуды, қамтиды. 2012 жылы Ком-
панияның келісімшарттық міндеттемелерді орындау шеңберіндегі әлеуметтік шығыстары 2,3 млрд. теңгені, оның ішінде 
әлеуметтік бағдарламалар қоры бойынша 1,2 млрд. теңгені, мамандарды оқыту бойынша 1,1 млрд. теңгені құрады.
әлеуметтік объектілерді қамтамасыз ету жөніндегі шығыстар Компанияның қызмет аймақтарында спорт кешендерінің, 
сауықтыру лагерлерінің және басқа да әлеуметтік объектілердің құрылысын салумен байланысты.
өтіМділіК жәНе КАпитАлдЫң ресурстАрЫ
АҚША АҒыМынА ШоЛу
Компанияның өтімділікке деген қажеттілігі, негізінен алғанда, бар операциялық қызметті қаржыландыру (айналымдық капи-
тал) қажеттілігінен, инвестицияларды қаржыландыру (күрделі шығыстар) мен Сатып алулардың есебінен өсуге қол жеткізу 
қажеттігінен туындайды. Басшылық, Компанияның өзінің міндеттемелерін орындауы және инвестициялық мүмкіндіктерді 
жүзеге асыру үшін өтімділіктің жеткілікті деңгейіне ие деп есептейді.
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
2012
2011
өЗгерістер %
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
59 800
4 355
38 233
оПЕрАцИяЛыҚ ҚызМЕТТЕн АЛынҒАн ТАзА
АҚША АҒыМДАры 
154 879
148 210
4 %
33 630
78 334
31 678
ИнВЕСТИцИяЛыҚ ҚызМЕТТЕ ПАйДАЛАныЛҒАн 
ТАзА АҚША АҒыМДАры
(52 131)
34 326
-252 %
(11 166)
(123 954)
(5 773)
ҚАрЖыЛыҚ ҚызМЕТТЕ ПАйДАЛАныЛҒАн
ТАзА АҚША АҒыМДАры 
(154 555)
(74 934)
106 %

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
70
2012 жылы операциялық қызметтен ақша қаражаты ағымы 2011 жылғыдан 6,7 млрд. теңгеге көп 154,8 млрд. теңгені 
құрады. Аталған өзгерістер, негізінен алғанда, 2012 жылы ішінара салықтар бойынша төлемдер мен аванстардың (КТС, 
ҮПС, ПҚӨС) өсуімен теңестірілген ішкі рынокқа сату бағасының өсуі мен сату ауқымдарын ішкі рыноктан экспортқа қайта 
бөлудің есебінен Компания пайдасының артуымен байланысты болды. 
Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза ағымы 2012 жылы 52,1 млрд. теңгені құрады. 2011 жылмен салысты-
рғанда инвестициялық қызметтен ақша ағымының артуы, негізінен алғанда, 2012 жылы Компанияның банктердегі депозит-
терге 142,1 млрд. теңге сомаға ақша қаражатын қосымша орналастыруымен байланысты. Бұл эффект ассоциацияланған 
және бірлескен кәсіпорындардан 24,4 млрд. теңге сомаға дивидендтер алумен ішінара тепе-теңдестірілді. Сонымен 
қатар, бұл өзгеруге 2011 жылы 23,9 млрд.теңге сомаға UGL бірлескен кәсіпорнындағы үлестерді сатып алу әсер етті, ал 
2012 жылы мұндай сатып алулар жүзеге асырылған жоқ.
Қаржылық қызметті пайдалануға бағытталған ақша қаражатының таза ағымы 2012 жылы 154,6 млрд. теңгені құрады. 
2011 жылмен салыстырғанда ақша ағымының бұл артуы, негізінен алғанда, ҚМГ ПКИ Финанс ноталары бойынша тиісінше 
80 млрд. теңге және 3 млрд. теңге сомаға негізгі борыш пен есептелген пайыздарды төлеумен, сондай-ақ 36,2 млрд. тең-
ге сомаға өз акцияларын сатып алумен және 2011 жылы 34,0 млрд. теңге сомаға акционерлерге дивидендтер төлеумен 
байланысты болды.
зАйМДАр
Төмендегі кестеде Компанияның таза ақшалай қаражаттары бойынша деректер көрсетіліп отыр:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал