1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет8/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
60
3674 метрді құрады. Сонымен қатар, рожковская, рубежинская, Жайық жіне Шынар алаңдары бойынша 952 шаршы км 
көлеміндегі 3D-МоГТ сейсмикалық деректерін қайта өңдеу жөніндегі жұмыстар жүргізілді. 
2013 жылы рожковская кен орнында U-26 ұңғымасын бұрғылау және сынау аяқталады. Қайта өңделген сейсмикалық 
деректерді қайта пайымдау жүргізіледі және әр қайсысының жобалық тереңдігі 4500 метрлік 2 ұңғыма U-11 және U-24-ті 
бұрғылау жоспарланды.
White Bear (Ақ Аю) блогында Солтүстік теңізде нақты тереңдігі 5937 м № 22/04b-6 барлау ұңғымасын бұрғылау аяқталды. 
Қазіргі уақытта ГБЖ-ның одан арғы келешектілігін анықтау үшін бұрғылаудың нәтижелері мен алынған геологиялық-геофи-
зикалық материалдарды талдау жүргізілуде.
ТҮБЕГЕйЛі БАрЛАу
Есепті кезеңде С. нұржанов, Шығыс Мақат, Батыс Прорва, оңтүстік Шығыс новобогат және Кенбай кен орындарының 
3D деректерін, синхронды инверсияларын және моделдерінің лито-флюидтік жіктелуін өңдеу және пайымдау жөніндегі 
жұмыстар жүргізілді.
С. нұржанов кен орнында төменгі бордың валанжин қабатына жалғасқан өнімді деңгейжиекке № 701 барлау ұңғымасы 
бұрғыланды. забой іс жүзінде 2000 метрді құрады. Түбегейлі каротаждың нәтижелері бойынша 3 объект бөлініп алды
оларды сынау басталды. 
2013 жылы сол өнімді деңгейжиекке әр қайсысының жобалық тереңдігі 2000 м №№ 703 және 705 тағы 2 ұңғыма бұрғылау 
жоспарланып отыр.
Батыс Прорва кен орнында № 401-P ұңғымасын бұрғылау аяқталды, нақты забой 3473 метрді құрады. ҰГз нәтижелері 
бойынша пермотриастың өнімді шөгінділерінде 4 объект бөлініп алынды. 1-ші объектіні сынау кезінде мұнай кілегейлі және 
күкіртсутегінің жоғары құрамы бар газ араласқан су ағыны алынды. Қазіргі сәтте 2-ші объектіні сынау жөніндегі жұмыстар 
жүргізілуде. 
2013 жылы жобалық тереңдігі 3500 м № 403-P ұңғымасын бұрғылау жоспарланып отыр.
Шығыс Мақат кен орнында № 104 барлау ұңғымасы бұрғыланды, нақты забой 1425 метрді құрады. ҰГз нәтижелері бойынша 
пермотриастың өнімді шөгінділерінде 3 объект бөлініп алынды. 1-ші объектіні сынау кезінде газ ағыны алынды, 2-ші объектіні 
сынау кезінде 9 мм штуцерде дебиті 14,3 м
3
/тәулік бұрқақты мұнай ағыны алынды, 3-ші объектіні сынау кезінде 9 мм 
штуцерде дебиті 25,7 м
3
/тәулік бұрқақты мұнай ағыны алынды, қабаттық флюидтің тереңдіктік және беткейлік пробалары 
іріктеп алынды.  
2013 жылы Шығыс Мақат кен орнында жобалық тереңдігі 1500 м. № 106 ұңғыманы бұрғылау жоспарлануда. 
Батыс новобогат кен орнында карнизастылық пермотриастың мұнайлылығын анықтауға арналған нақты забойы 2590 м № 20, 
барлау ұңғымасын бұрғылау аяқталды. ҰГз-ның нәтижелері бойынша мұнайға келешегі бар деңгейжиектер аңғарылмады, 
ұңғымаларды пайдалану колонналарын түсірместен геологиялық себептер бойынша жою туралы шешім қабылданды.
2013 жылы оңтүстік Батыс Қамысты кен орнында  геологиялық құрылымын нақтылау және борлық және юралық шөгінділердің 
С2 санатты қорларының таралуы аумағына бөлінген қабаттарды-коллекторларды растау мақсатында жобалық тереңдігі 
1300 м барлау ұңғымасын бұрғылау жоспарлануда.
С.Балғымбаев кен орнында 2013 жылға арналған ГБЖ жоспарымен бор мен юраның мақсатты деңгейжиектеріне жобалық 
тереңдігі 1500 м р-1 барлау ұңғымасын бұрғылау көзделуде.
Жаңаталап кен орнында 2013 жылы С2 санатты қорлардың шегінде В және С1 санатты мұнайдың өнеркәсіптік қорларын 
растау мақсатында бор және юра мақсатты деңгейжиектерге әр қайсысының жобалық тереңдігі 730 м 2 барлау ұңғымасы 
бұрғыланбақ.
Аққұдық және Б. Жоламанов кен орындарындағы геологиялық құрылымды нақтылу және егжей-тегжейлі зерттеу мақсатында 
2013 жылы тиісінше 40 шаршы км және 70 шаршы км ауқымда 3D-МоГТ сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу 
жоспарлануда.
НегіЗгі КөрсетКіштер
Компания қаржылық есептілікті Теңгемен дайындайды, АҚШ долларындағы сомалар ақпараттарды пайдаланушыларға 
қолайлы болу үшін ғана беріліп отыр және жиынтық кіріс туралы топтастырылған есеп пен ақша қаражатының қозғалысы 
ҚАржЫлЫҚ жАғдАй МеН 
ҚАржЫ-эКоНоМиКАлЫҚ 
ҚЫЗМеттің НәтижелеріН 
тАлдАу

61
туралы топтастырылған есеп үшін тиісті кезеңдегі орташа айырбас бағамы бойынша және қаржылық жағдай туралы 
топтастырылған есеп үшін кезеңнің аяғындағы бағам бойынша беріліп отыр. «Бизнесті жүргізу жағдайы мен болжамды» 
қараңыз. 
нЕГізГі КӨрСЕТКіШТЕр
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
өЗгерістер %
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
192 528
    206 099 
175 448
10%
КІрІстЕр
797 170 
721 194
11%
36 542
33 087
29 619
23%
ӨнДіріСТіК ШыҒыСТАр
140 362
      117 465 
19%
18 433
29 708
23 559
-22 %
САТу ЖӨнінДЕГі ШыҒыСТАр 
ЖәнЕ әКіМШіЛіК ШыҒыСТАр
93 088
98 520
-6 %
55 329
74 570
66 029
-16 %
ТАБыС САЛыҒынАн БАСҚА 
САЛыҚТАр
274 171
284 028
-3 %
1 047
731
3 356
-69 %
БАрЛАу  ЖӨнінДЕГі 
ШыҒыСТАр
6 104
5 985
2 %
13 977
14 178
12 602
11 %
ЕСКіру, Тозу ЖәнЕ 
АМорТИзАцИя
53 747
45 494
18 %
77 012
(24)
186
41 304 %
нЕГізГі ҚҰрАЛДАрДың 
ҚҰнСызДАнуы
77 012
1 653
4 559 %
1 381
1 408
646
114 %
нЕГізГі ҚҰрАЛДАрДың 
ШыҒыП ҚАЛуынАн 
ШыҒынДАр
3 189
4 044
-21 %
(11 193)
52 441
39 451
-128 %
опЕрАциялық пАйдА
149 497
164 004
-9 %
(12 013)
51 371
44,282
-127 %
КЕзЕң ІШІндЕГІ пАйдА
160 823
208 931
-23 %
2 519
2 302
2 004
26 %
ӨнДіріСТіК ШыҒыСТАр 
(БАррЕЛь ҮШін ТЕңГЕМЕн)
13
2 456
2 020
22 %
16,74
15,38
13,55
24 %
ӨнДіріСТіК ШыҒыСТАр 
(БАррЕЛь ҮШін АҚШ 
ДоЛЛАрыМЕн) 
13
16,47
13,78
20 %
31 803
30 329
37 506
-15 %
КҮрДЕЛі ШыҒынДАр 
14
108 114
104 977
3 %
13
 Мұнайдың бір тоннасы үшін 7,36 баррелден аударылды.
14
 2012 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған кезеңге арналған топтастырылған қаржылық есептілікте ұсынылған ақша қаражатының қозғалысы туралы есепке 
сәйкес негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу (Компанияның вебсайтын қараңыз)
ТАСыМАЛДАу БАҒыТТАры
Компания өндірілетін мұнайды үш негізгі бағыттар бойынша: экспортқа «ҚазТрансойл» АҚ-ға (Қазақстан республикасын-
дағы) тиесілі Каспий Құбыр желісі Консорциумының (бұдан әрі – КҚК), Өзен–Атырау–Самара (бұдан әрі – ӨАС) құбыр 
желілері арқылы және төменде кестеде көрсетілгендей ішкі рынокқа береді:
2012
4 тоҚсАНЫ
2012
3 тоҚсАНЫ 
2011
4 тоҚсАНЫ 
2012
2011
өАс АрҚЫлЫ эКспорт
0,90
1,04
0,86
МҰнАйДың КӨЛЕМі (МИЛЛИон ТоннАДА) 
3,56
3,52
48 %
56 %
46 %
МҰнАй САТуДың ЖАЛПы КӨЛЕМінЕн %
46 %
46 %
56 %
61 %
57 %
МҰнАй САТуДАн ЖАЛПы ТҮСіМнЕн % 
53 %
56 %
КҚК АрҚЫлЫ эКспорт
0,56
0,57
0,53
МҰнАйДың КӨЛЕМі (МИЛЛИон ТоннАДА) 
2,52
2,24
30 %
31 %
28 %
МҰнАй САТуДың ЖАЛПы КӨЛЕМінЕн %
33 %
29 %
35 %
34 %
35 %
МҰнАй САТуДАн ЖАЛПы ТҮСіМнЕн % 
39 %
37 %
ішКі НАрЫҚ
0,40
0,28
0,49
МҰнАйДың КӨЛЕМі (МИЛЛИон ТоннАДА) 
1,64
1,90
22 %
15 %
26 %
МҰнАй САТуДың ЖАЛПы КӨЛЕМінЕн %
21 %
25 %
9 %
5 %
8 %
мҰнАй сАтудАн жАлпы түсІмнЕн % 
8 %
7 %
Жоғарыда көрсетілген экспорттық бағыттардың салыстырмалы түрдегі кірістілігі құбыр желілеріндегі мұнайдың сапасына, 
халықаралық рыноктағы басымдықты бағаларға және қолданылатын құбыр желісі тарифтеріне байланысты.
Атап айтқанда, КҚК сапа банкі бойынша шығыстарға қарамастан, мұнайға арналған неғұрлым жоғары баға жағдайын-
да бұл құбыр желісіндегі мұнайдың неғұрлым жоғары сапасы есебінен тасымалдау үшін неғұрлым тиімді бағыт болып 
есептеледі. Құбыр желілері бойынша мұнай беру ауқымы Қазақстан республикасының Мұнай және газ министрлігімен 
келісілетіндігін, сондықтан да, Компанияның мұнайын сол немесе өзге құбыр желілерімен беру мүмкіндігі шектелуі мүмкін 
екендігін атап өткен жөн. 

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
62
КіріСТЕр
Келесі кестеде мұнай сатудың сату ауқымдары мен бағалары туралы деректер келтіріліп отыр.
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011 өЗгерістер %
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
(өзгесі көрсетілмесе, млн. теңгеде)
МҰНАйдЫ эКспортҚА сАту
ӨАС ҚҰБыр ЖЕЛіСі
105 461
123 431
97 677
8%
САТу
417 831
395 583
6%
899
1 042
863
4%
КӨЛЕМі (Мың ТоннАДА)
3 555
3 521
1%
117 369
118 415
113 216
4%
орТАША БАҒА (ТоннА ҮШін 
ТЕңГЕМЕн)
117 517
112 344
5%
107,91
109,43
105,87
2%
орТАША БАҒА (БАррЕЛь ҮШін 
ДоЛЛАрМЕн)
15
109,01
105,98
3%
КҚК ҚҰБыр ЖЕЛіС
66 850
68 368
60 743
10%
САТу
302 431
260 012
16%
556
571
530
5%
КӨЛЕМі (Мың ТоннАДА)
2 523
2 237
13%
120 309
119 783
114 590
5%
орТАША БАҒА (ТоннА ҮШін 
ТЕңГЕМЕн
119 889
116 239
3%
110,61
110,69
107,15
3%
орТАША БАҒА (БАррЕЛь ҮШін 
ДоЛЛАрМЕн)
15
111,21
109,65
1%
172 311
191 799
158 420
9%
БАрЛыҒы МҰнАй ЭКСПорТы
720 262
655 595
10%
МҰНАй МеН МҰНАй өНіМдеріН ішКі НАрЫҚҚА сАту
16 077
10 839
13 707
17%
МҰнАй МЕн МҰнАй ӨніМДЕрін
САТу
62 668
52 882
19%
401
279
489
-18%
КӨЛЕМі (Мың ТоннАДА)
1 637
1 898
-14%
40 111
38 874
28 013
43%
орТАША БАҒА (ТоннА ҮШін 
ТЕңГЕМЕн
38 27838 278
27 858
37%
36,87
35,93
26,44
39%
орТАША БАҒА (БАррЕЛь ҮШін 
ДоЛЛАрМЕн)
15
35,51
26,28
35%
сАтулАрдЫң жиЫНтЫғЫ
188 388
202 638
172 127
9%
МҰнАй МЕн МҰнАй ӨніМДЕрін
САТу
782 930
708 477
11%
1 855
1 892
1 882
-1%
КӨЛЕМі (Мың ТоннАДА)
7 715
7 656
1%
101 556
107 107
91 452
11%
орТАША БАҒА (ТоннА ҮШін 
ТЕңГЕМЕн
101 480
92 535
10%
93,37
98,98
86,31
8%
орТАША БАҒА (БАррЕЛь ҮШін 
ДоЛЛАрМЕн)
15
94,13
87,29
8%
4 140
3 462
3 320
25%
БАСҚА ДА САТуЛАр
14 240
12 717
12%
192 528
206 099
175 448
10%
БАрлығы КІрІс
797 170
721 194
11%
15
 7,23 баррелді мұнайдың тоннасына қайта есептегенде. 
ЭКСПорТ –ӨАС ҚҰБыр ЖЕЛіСі
ӨАС құбыр желісі бойынша мұнай сатудан түскен түсім 2012 жылы 6%-ға өсті және 418 млрд. теңгені құрады. Түсімнің 
артуы сатудың орташа бағасының тонна үшін 117 517 теңгеге дейін 5%-ға және сату ауқымының 1%-ға артуымен байла-
нысты.  
ЭКСПорТ – КҚК ҚҰБыр ЖЕЛіСі
КҚК құбыр желісі бойынша мұнай сатудан түскен түсім 2012 жылы 2011 жылға қарағанда 302 млрд. теңгеге дейін 16%-ға 
артты. Түсімнің артуы тонна үшін сатудың орташа бағасының 119 889 теңгеге дейін 3%-ға өсуімен және КҚК арқылы экс-
порт ауқымының 13%-ға артуымен байланысты. Бұл бағыт бойынша мұнайды сату ауқымының өсуі ауқымдарды ішкі рынок-
тан экспортқа қайта бөлумен байланысты. оның үстіне, 2012 жылдың қаңтарында 2011 жылдың желтоқсанында тиелуге 
тиіс болған, бірақ қолайсыз ауа-райы жағдайынан тиелмеген 127 мың тонна ауқымындағы мұнай 2 танкерден сатылды.
ҚАржЫлЫҚ жАғдАй МеН 
ҚАржЫ-эКоНоМиКАлЫҚ 
ҚЫЗМеттің НәтижелеріН 
тАлдАу

63
ҚАзАҚСТАн рЕСПуБЛИКАСының іШКі нАрыҒынДАҒы САТу
Мұнайды ішкі рынокта сатудан түскен түсім 2012 жылы 2011 жылға қарағанда 19%-ға артық 63 млрд. теңге деңгейінде 
қалыптасты. Бұл арту ішінара сату ауқымының 14%-ға немесе 261 мың тоннаға азаюы себепті сатудың орташа бағасының 
37%-ға өсуімен байланысты болды. 
2012 жылдың ақпанында Компания 2012 жылдың 1 шілдесінен бастап тонна үшін 43 500 теңгеге дейін арттыруды көздей-
тін ішкі рынокқа сату бағасының қайта қаралған кестесін бекітті. Кейін бұл баға төмендетілді және ҚМГ БӨ мұнайды 20 
шілдеден 30 қыркүйекке дейін ішкі рынокқа тонна үшін 38 000 теңге бойынша, ал 1 қазаннан 31 желтоқсанға дейін тонна 
үшін 40 000 теңгеден сатты. 2012 жылы бағаның былайша төмендеуі оны жүргізуде Компанияның Жарғысымен көзделген-
дей мүдделілік бар мәміле ретінде ҚМГ БӨ-нің тәуелсіз директорлары тарапынан мақұлданбады.
Төмендегі кестеде мұнай сатудың таза бағасына талдау келтірілген (нэтбек):
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
16
өЗгерістер %
(АҚШ долл./бАррель)
(АҚШ долл./бАррель)
өАс
110,10
109,50
109,36
1 %
ЖАрИяЛАнАТын нАрыҚТыҚ 
БАҒАСы
16
 
111,70
111,26
0.4 %
107,92
109.40
105,83
2 %
САТу БАҒАСы
108,80
106,06
3 %
0,10
0,02
0,04
130 %
БАррЕЛИзАцИя КоЭФФИцИ-
ЕнТі БойынША СыйАҚы
0,14
-0,08
-279 %
108,02
109,42
105,87
2 %
сАтЫлғАН бАғА
108,94
105,98
3 %
(23,99)
(22,69)
(22,86)
5 %
рЕнТАЛыҚ САЛыҚ
(23,79)
(23,73)
0.3 %
(6,12)
(5,35)
(5,73)
7 %
ЭКСПорТТыҚ КЕДЕн БАЖы
(5,62)
(4,98)
13 %
(8,94)
(7,31)
(7,91)
13 %
КӨЛіКТіК ШыҒыСТАр
(7,91)
(7,76)
2 %
-
-
(0,07)
-100 %
САТу БойынША КоМИССИя
(0,02)
(0,07)
-69 %
68,97
74,06
69,30
-0.5 %
НэтбеК
71,60
69,44
3 %
КҚК
110,10
109,50
109,36
1 %
ЖАрИяЛАнАТын нАрыҚТыҚ 
БАҒАСы
17
111,70
111,26
0.4 %
109,44
108,68
108,70
1 %
САТу БАҒАСы
109,83
109,98
-0.1 %
(7,73)
(6,67)
(10,83)
-29 %
САПА БАнКіСі 
(7,41)
(8,88)
-17 %
8,55
8,65
9,28
-8 %
БАррЕЛИзАцИя КоЭФФИцИ-
ЕнТі БойынША СыйАҚы
8,76
9,32
-6 %
110,26
110,66
107,15
3 %
САТыЛҒАн БАҒА
111,18
110,42
1 %
(20,39)
(23,08)
(23,13)
-12 %
рЕнТАЛыҚ САЛыҚ
(23,23)
(24,07)
-3 %
(4,66)
(4,72)
(4,80)
-3 %
ЭКСПорТТыҚ КЕДЕн БАЖы
(4,91)
(5,13)
-4 %
(6,36)
(7,54)
(7,00)
-9 %
КӨЛіКТіК ШыҒыСТАр
(6,96)
(6,97)
-0.2 %
-
-
(0,07)
-100 %
САТу БойынША КоМИССИя
(0,02)
(0,07)
-69 %
78,85
75,31
72,15
9 %
НэтбеК
76,06
74,18
3 %
ішКі рЫНоК
36,87
35,89
26,19
41 %
САТу БАҒАСы
35,51
26,28
35 %
(0,87)
(0,83)
(1,45)
-40 %
КӨЛіКТіК ШыҒыСТАр
(1,03)
(1,38)
-25 %
36,00
35,05
24,74
46 %
нЭТБЕК
34,47
24,90
38 %
64,80
68,86
58,52
11 %
нэтБЕК ортАША
65,18
59,78
9 %
16
 2011 жылғы ақпарат 2012 жылы есептеу принципінің өзгеруіне сәйкес тиісінше түзетілді
17
 нарықтық баға ретінде Brent (DtD) сортты мұнай пайдаланылды.
Жарияланған нарықтық баға мен сату бағасының арасындағы айырмашылық, негізінен алғанда, фрахтқа арналған шығын-
дар мен орташаландыру әсерлерінен тұрады. Көбінекей, орташаландыру әсері іс жүзінде сату датасына кесілген бағалар-
дың орташа тұрғысының есептегі кезең ішіндегі орташа жарияланған бағадан айырмашылығының есебінен туындайды, 
бұл ретте мұнайға арналған дүниежүзілік бағаның жоғары құбылмалылығына орай айтарлықтай болуы мүмкін.
ӨнДіріСТіК ШыҒыСТАр 
Төмендегі кестеде Компанияның өндірістік шығыстарын құраушылар беріліп отыр (млн. теңге):
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
өЗгерістер
 %
22 687
20 517
16 515
37 %
ҚызМЕТКЕрЛЕрГЕ 
СыйАҚыЛАр
82 959
65 323
27 %
4 102
3 097
6 099
-33 %
МАТЕрИАЛДАр МЕн ҚорЛАр
14 176
14 691
-4 %
3 589
3 314
2 932
22 %
ЭЛЕКТр ЭнЕрГИяСы
12 884
10 564
22 %
7 361
5 251
5 173
42 %
ЖӨнДЕу ЖәнЕ ҚызМЕТ КӨр-
СЕТу ЖӨнінДЕГі ҚызМЕТТЕр
18 162
20 087
-10 %
1 581
1 514
1 133
39 %
КӨЛіКТіК ШыҒыСТАр
5 758
4 519
27 %

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
64
143
-
257
-44 % ӨңДЕу ЖӨнінДЕГі ШыҒыСТАр
393
1 041
-62 %
(4 738)
(2 178)
(3 831)
24 % МҰнАй БАЛАнСының ӨзГЕруі
(984)
(3 919)
-75 %
1 817
1 572
1 341
35 %
БАСҚА ДА ШыҒыСТАр
7 014
5 159
36 %
36 542
33 087
29,619
23 %
140 362
117 466
19 %
Өндірістік шығыстар 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда 22,9 млрд. теңгеге немесе 19%-ға артты. Өзгерудің негіз-
гі себептері жөндеу мен қызмет көрсету шығыстары мен қайта өңдеуге арналған шығыстардың бір мезгілде төмендеуі 
жағдайында қызметкерлерге сыйақы төлеу, электр энергиясына арналған шығындар мен көліктік шығындар бойынша 
шығыстардың артуы болып табылады.
Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша шығыстар 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда 27%-ға өсті. Өсу, негізінен 
алғанда, өндірістік қызметкерлердің жалақысын 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ұжымдық шарттың талаптарына сәйкес 
9%-ға индекстеудің нәтижесінде, сондай-ақ 2012 жылдың басында 2 сервистік кәсіпорын («БЖБ» мен «ТКжәнеҰҚБ» ЖШС 
ӨҚБ) құрылуының нәтижесінде болды.
Электр энергиясына арналған шығыстар, негізінен алғанда, электр энергиясына арналған тарифтардың өсуі есебінен 
22%-артты.
Көліктік шығыстар негізінен алғанда, жұмыс ауқымы (мото-сағаттар) мен еншілес ұйымдардағы тасымалдау тарифтарының 
өсуінің есебінен 27%-ға артты.
Қайта өңдеуге арналған шығыстар «Өндіріс пен мұнай өнімдерінің жекелеген түрлері айналысын мемлекеттік реттеу тура-
лы» Қазақстан республикасы заңының қабылдануымен байланысты зауыттың үлгере алмауы себепті Атырау мұнай өңдеу 
зауытына беру ауқымының азаюымен байланысты 62%-ға азайды.
Жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер, негізінен алғанда, өндірістік бағдарламаға сәйкес сыртқары ұйымдар 
орындаған ұңғымаларды жөндеу жөніндегі операциялар санының 1066-дан 957 ұңғыма/операцияға дейін және ҰСС-ның 
160-тан 121 ұңғыма/операцияға дейін азаюы себепті, сондай-ақ жылдың басындағы қолайсыз ауа-райы жағдайын байла-
нысты 10%-ға азайды.
САТу ЖӨнінДЕГі ШыҒыСТАр МЕн әКіМШіЛіК ШыҒыСТАр
Төменде Компанияның сату бойынша шығыстары мен әкімшілік шығыстарын құраушылар көрсетілген (млн. теңге):
2012 
4 тоҚсАНЫ
2012 
3 тоҚсАНЫ
2011 
4 тоҚсАНЫ
4 тоҚсАНғА 
4 тоҚсАН
2012
2011
өЗ-
герістер %
13 443
13 838
12 370
9 %
КӨЛіКТіК ШыҒыСТАр
53 122
49 578
7 %
1 481
4 469
3 922
-62 %
ҚызМЕТКЕрЛЕрГЕ СыйАҚыЛАр
13 936
13 768
1 %
(236)
6 751
1 007
-123 %
әЛЕуМЕТТіК ЖоБАЛАр
6 778
4 970
36 %
93
2 565
427
-78 %
АйыППҰЛДАр МЕн ӨСіМАҚыЛАр
8 302
12 738
-35 %
713
263
756
-6 %
КонСуЛьТАцИяЛыҚ ЖәнЕ АуДИ-
ТорЛыҚ ҚызМЕТ КӨрСЕТуЛЕр
1 382
1 669
-17 %
1 004
486
2 184
-54 %
БАСҚАруЛыҚ ГонорАр ЖәнЕ САТу 
БойынША КоМИССИяЛАр
4 169
8 752
-52 %
585
303
327
79 %
ЖӨнДЕу ЖәнЕ ҚызМЕТ КӨрСЕТу 
ЖӨнінДЕГі ҚызМЕТТЕр
1 339
840
59 %
1 350
1 033
2 566
-47 %
БАСҚА ДА ШыҒыСТАр
4 060
6 205
-35 %
18 433
29 708
23 559
-22 %
93 088
98 520
-6 %
Сату бойынша шығыстар мен әкімшілік шығыстар 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда 5,4 млрд. теңгеге немесе 6%-ға 
азайды. Бұлай өзгерудің негізгі себептері өсiмақылар мен айыппұлдар, басқарулық гонорар бойынша шығыстардың аза-
юы болып табылады, бұл ретте, көліктік шығыстар мен әлеуметтік жобалар бойынша шығыстардың өсуі байқалады.
Есепті кезеңде айыппұлдер мен өсімақылар бойынша шығыстардың төмендеуі 2011 жылы 2012 жылы болмаған экспорт-
тық кедендік баж бойынша 2,3 млрд. теңге өсімақы есептелуімен, сондай-ақ Прорва кен орындары тобындагазды жаққаны 
үшін 2,9 млрд. теңге мөлшеріндегі сомаға айыппұл есептелуімен байланысты. Бұл ретте, 2012 жылғы айыппұлдар мен өсі-
мақылардың негізгі сомасы кешенді салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша жүргізілген есептеулермен байланысты.
Басқарулық гонорар мен сату бойынша комиссиялардан шығыстардың 2011 жылға қарағанда төмендеуі ҚМГ ҰК-ның 
басқарулық қызметтер үшін сыйақы есептеу тәртібінің өзгеруімен байланысты.
ҚАржЫлЫҚ жАғдАй МеН 
ҚАржЫ-эКоНоМиКАлЫҚ 
ҚЫЗМеттің НәтижелеріН 
тАлдАу

65
Көліктік шығыстардың өсуі КҚК жүйесі бойынша экспортқа беру ауқымдарының 13%-ға артуымен байланысты. Бұл бағыт 
бойынша мұнай сату ауқымдарының артуы 2012 жылы сатудың жалпы көлеміндегі экспорт үлесінің артуымен (75%-дан 
78%-ға дейін), сондай-ақ 2012 жылдың қаңтарында 2 танкерден 2011 жылдың желтоқсанында тиелуі тиіс болған 127 мың 
тонна мұнай сатылуына байланысты.
2012 жылы әлеуметтік жобалар бойынша шығыстардың артуы, негізінен алғанда, Атырау аймағындағы Байшонас және 
Ескене кенттерінің тұрғындарының қоныс аударуын қаржыландырумен байланысты. «әлеуметтік жобалар» тарауында 
неғұрлым егжей-тегжейлі қарастырылған.
ТАБыС САЛыҒын ҚоСПАҒАнДА САЛыҚТАр БойынША ШыҒыСТАр
Төменде Компанияның табыс салығын қоспағанда салықтар бойынша шығыстарды құраушылар көрсетіліп отыр (млн. теңге):

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал