1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет6/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

диреКторлАрдЫң жАуАпКершілігі турАлЫ МәліМдеМе 
Компанияның корпоративтік басқару Кодексіне сай, директорлар Кеңесі мен Басқармаға жылдық есеп пен Компанияның 
қаржылық есебінің дұрыстығы бойынша жауапкершілік жүктеледі. 
Ұлыбританияның Листинг агенттігінің ашықтық пен ақпаратты жариялау Ережелеріне (UKLA’s Disclosure and transparency 
rules) сәйкес, директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі (46 бетті қараңыз), өзіндегі бар ақпаратқа сәйкес, мынадай жайттарды 
растайды:
 

МСФо-ға сәйкес дайындалған қаржылық есеп Компанияның балансы мен оның еншілес компанияларының балан-
сын бірегей топтастырып, Компанияның активтері міндеттері, қаржылық жағдайы, қаржылық-шаруашылық жұмыстары 
жөніндегі қорытындылары туралы таза, ашық ақпарат береді. 
 

Басшылықтың есебі Компанияның қаржылық-шаруашылық жұмысының қорытындысы мен қаржылық жағдайы, оның 
еншілес компанияларымен бірге ортақ міндеттері, сонымен қатар, негізгі тәуекелдер мен өздері кезігетін айқындал-
маған жайттар туралы анық мәліметтерді қосады.

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
46
диреКторлАр КеңесіНің ҚҰрЫлЫМЫ
2012 жылдың 31- желтоқсанына сәйкес, директорлар Кеңесі жеті мүшеден тұрады. олар:
АтЫ-жөНі
ҚЫЗМеті
Ләззат Қиынов 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы
Алик Айдарбаев
Директорлар Кеңесінің мүшесі (Бас директор)
Ержан Жанғаулов
Директорлар Кеңесінің мүшесі
әсия Сырғабекова
Директорлар Кеңесінің мүшесі
Тимур Бимағамбетов
Директорлар Кеңесінің мүшесі
Филип Дэйер 
Директорлар Кеңесінің мүшесі
Эдвард уолш
Директорлар Кеңесінің мүшесі
2012 жылдың 27 ақпандағы акционерлердің ортақ жиынында мынадай шешімдер қабылданды:
 

Директорлар Кеңесінің мүшесі Балжанов Асқардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
 

Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Қиынов Ләззат сайланды.
2012 жылдың 13 наурыздағы Директорлар кеңесінің шешімімен Қиынов Ләззат Компанияның директорлар Кеңесінің 
төрағасы болып сайланды.
2012 жылдың 29 мамыр айындағы акционерлердің ортақ жиынының қорытындысына сәйкес мынадай шешімдер қа-
былданды:
 

Директорлар Кеңесінің мүшесі Өтеғалиев Сисенғалидың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
 

Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Бимағамбетов Тимур сайланды.  
Prudential plc компаниясының төрағасы болып сайлануына байланысты 2012 жылдың 1 қазанында тәуелсіз директор Пол 
Мандука директорлар Кеңесінен кетті.
Компанияның корпоративтік басқару Кодексіне сай, директорлар Кеңесі директорлардың тәуелсіздігі фактісін бекітті, 
әрі Филип Дэйер мен Эдвард уолшты шешім қабылдауда тәуелсіз директорлар деп есептейді. Директорлар Кеңесі бұл 
директорлардың тәуелсіз шешіміне әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін ешқандай жағдай болмайды деп бекітті.
бАсҚАрМА ҚҰрЫлЫМЫ
2012 жылы Компанияның Басқармасына бас директор мен оның орынбасарларын қосқанда жоғарғы шенді басқарушы-
лар кірді.
2012 жЫлдЫң 31 желтоҚсАНЫНА сәйКес бАсҚАрМА Мүшелері: 
АтЫ-жөНі
лАуАЗЫМЫ
АйДАрБАЕВ.А.С.
БАС ДИрЕКТор ЖәнЕ БАСҚАрМА ТӨрАҒАСы
нҰрСЕйіТоВ А.А.
БАС ДИрЕКТорДың ӨнДіріС БойынША орынБАСАры 
СәуЛЕБАй М.о.
ҚҰҚыҚТыҚ МәСЕЛЕЛЕр БойынША БАСҚАруШы ДИрЕКТор
ФрЕйзЕр Б.П.
ҚАрЖыЛыҚ ДИрЕКТор – ҚАрЖыЛыҚ ҚАДАҒАЛАуШы
әШірБЕКоВА Б.С.
ҚызМЕТКЕрЛЕрДі ДАМыТу ЖәнЕ БАСҚАру БойынША БАСҚАруШы ДИрЕКТор
 2012 жылы директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Басқарма құрамында мынадай өзгерістер орын алды:
1. 2012 жылдың 26 қаңтарында мынадай шешім шығарылды: 
 

Мына Басқарма мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды:
 

Ешманов Киікбай 
 

Бекежанова Жаннета 
 

әубәкіров Асқар 
КорпорАтивтіК бАсҚАру 
бойЫНшА АҚпАрАт

47
 

Бисекен Бағытқали 
 

Хитуов Тарас 
 

Жамауов Жұмабек 
 

Мына қызметкерлерді Басқарма мүшесі ретінде сайлау туралы:
 

нұрсейітов Абат 
 

Фрейзер Бенджамин 
 

Сәулебай Мәлік 
 

Салимов Эльдан 
 

әшірбекова Ботагөз 
2. 2012 жылдың 23 маусымында Басқарма мүшесі Мирошников Владимирдің өкілеттігін тоқтату туралы шешім қа-
былданды.
3. 2012 жылдың 28 қыркүйегінде Басқарма мүшесі Салимов Эльданның өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылданды. 
диреКторлАр Кеңесі МеН бАсҚАрМАНЫң жАуАпКершілігі 
Директорлар Кеңесі, Басқарма мен Компанияның бас директоры арасындағы өкілеттікті бөлу туралы Компания Жарғысы-
ның 12, 13 бөлімдері айқындайды. әрі қарай, директорлар Кеңесі, Басқарманың өкілеттігі мен жауапкершлігі директорлар 
Кеңесі туралы Ережемен және Басқарма туралы Ережемен реттеледі.
Директорлар Кеңесі акционерлер алдында Компанияның жұмысын қадағалап, тиімді басқару бойынша жауапкершілікті 
мойнына алады, және қабылданар шешімнің реттелген жүйесіне сәйкес іс атқарады. Компанияның саясаты мен страте-
гиялық даму бағыттарын айқындау, алуға болатын мұнайгаз активтері және өзге де маңызды мәселелер - Директорлар 
Кеңесінің маңызды функцияларына жатады. 
Басқарма, өз кезегінде сол функцияларды жүзеге асыруға арналған кешенді шаруаларды дайындау, Компанияның 
ағымдағы операциялық жұмысы үшін жауапты. Басқарма Директорлар Кеңесі алдында Компанияның мақсаттарын жүзеге 
асырар жолдағы жасалынған шаруалар бойынша есеп береді.
Директорлар Кеңесі әрдайым және қажет кезде жиындарды өткізіп отырады. 
2012 жылы Директорлар Кеңесі 29 жиын өткізді, оның ішінде ашық түрде 6 жиын, сырттай 21 жиын және телефон бойынша 
конференц-байланыс арқылы 2 жиын өткізді.
Жыл ішінде Директорлар кеңесі өзге шаруалармен қоса, мынадай мәселелерді қарастырды:
 

Компанияның даму страгегиясын орындауға қатысты мәселелерді қарастыру 
 

Компанияның бюджеттері мен бизнес-жоспарларын бекіту 
 

Тәуекелдерді сақтандыру бағдарламасы
 

Геологиялық барлау бағдарламасы
 

Акцияларды кері қайтара сатып алу баңдарламасы 
 

Қоршаған ортаны, денсаулықты және қауіпсіздік техникасын қорғау мәселелері 
 

Жер қыртысы келісім-шарттарына толықтыруларды қосу мәселелері 
 

ҚМГ ҰҚ еншілес компаниялары және өзге де үлестес тұлғалармен ынтымақтастық мәселелері 
 

Мүдделі мәмілелерді Компанияның қолдауы (директорлар Кеңесі екінші жартыжылжықта мұнаймен ішкі нарықты 
жабдықтау бойынша мәмілені бекітпеді. Толық ақпарат «Қаржылық жағдай және қаржылық-экономикалық жағдай 
қорытындылары» есебінің «Қр ішкі нарығындағы жүзеге асыру» секциясы мен толықтырылған қаржылық есептің 23 
сілтемесінде көрсетілген.)
 

«Өзенмұнайгаз» АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ, сонымен қатар, «Бұрғылау жұмыстары мен скважиналарға қызмет көр-
сету Басқармасы» ЖШС және «Технологиялық транспорт пен скважинаға қызмет көрсету Басқармасы» ЖШС секілді 
негізгі өндірістік бөлімшелері аясында екі еншілес ұйымды құру.
 

«Өзенмұнайгаз» АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ еншілес компанияларының пайдасы үшін жер қойнауын игеру 
құқығын беру. 
 

«Kazakhstan Petrochemicals Industries Inc.» ЖШС-тегі үлесті жүзеге асыру
 

«Северный Карповский» жобасына серіктес тарту
 

Еншілес компаниялардағы жоғарғы органдардың құзырына берілген мәселелер 
 

Комплаенс мәселелері, Ұлыбританиядағы жемқорлыққа қарсы заңды (UK Bribery Act) ұстану сұрақтары 
 

Директорлар Кеңесінің жаңа төрағасын сайлау

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
48
 

Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылымы мәселелері 
 

Басқарма мүшелерін сайлау
 

Басқарма мүшелерінің лауазымдық төлемі, еңбек төлемі ережелері және сыйақы төлеуді айқындау 
 

опциондық бағдарламаға сәйкес опциондарды ұсыну 
 

2011 жылдың топтастырылған  есебін алдын ала бекіту 
 

2011 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлемінің мөлшеріне қатысты ұсыныстар енгізу 
 

2011 жылғы директорлар Кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы есеп
 

2011 жылғы директорлар Кеңесінің жұмысын қадағалау туралы есеп 
 

ішкі аудит қызметінің есебі мен жоспарларын, ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын жүзеге асыру туралы жайттарды 
қарастыру, 
 

ішкі аудит қызметі мен ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелеріндегі жұмыс тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін айқын-
дау (ПҚК) 
2012 жылы директорлар Кеңесі мынадай құжаттарды бекітті:
 

Корпоративтік басқару Кодексінің жаңа редакциядағы мәтіні (қолдау)
 

 Корпоративті этика Кодексі
 

Еншілес ұйымдардың ішкі құжаттары мен жарғылары 
Бұған қоса, директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиынына Компанияның жарғысына өзгерістер енгізуді ұсынып, 
қарастырды. 
диреКторлАр Кеңесі МеН КоМитеттер МүшелеріНің диреКторлАр  
Кеңесі МеН КоМитеттер жиЫНЫНА ҚАтЫсуЫ (2012) 
дК
КпА
КпН
Кпв
Ксп
2012 ЖыЛы ӨТКізіЛГЕн ЖИынДАрДың САны 
29
5
3
7
1
ЛәззАТ ҚИыноВ
22
-
1
-
-
СИСЕнҒАЛИ ӨТЕҒАЛИЕВ
5
-
-
-
-
АЛИК АйДАрБАЕВ
29
-
3
-
1
ЕрЖАн ЖАнҒАуЛоВ
28
-
-
-
-
АСИя СырҒАБЕКоВА
29
-
-
-
-
ТИМур БИМАҒАМБЕТоВ
19
-
-
-
-
ПоЛ МАнДуКА
23
4
2
6
-
ФИЛИП ДЭйЕр
29
5
3
7
-
ЭДВАрД уоЛШ
29
5
3
7
1
Басқарма Компания жұмысының басшылығын жүзеге асырушы және атқарушы орган. 2012 жылы үнемі түрде және қажет 
болған жағдайда Компания Басқармасының 39 жиыны өтті. 
2012 жылы Компанияның Басқармасы Компанияның операциялық жұмысына қатысты мынадай маңызды мәселелерді 
қарастырды: 
 

«Бұрғылау жұмыстары мен скважиналарға қызмет көрсету Басқармасы» ЖШС құруды қолдау туралы (БЖСҚКБ)
 

«Технологиялық транспорт пен скважинаға қызмет көрсету Басқармасы» ЖШС құруды қолдау туралы (ТТСҚКБ)
 

2012 жылдың түзетілген бюджетін қолдау туралы 
 

«Қазмұнайгаз БӨ» АҚ мүліктік базасы мен мүліктік құқығы бойынша «Өзенмұнайгаз» АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ құру 
және дамыту» инвестициялық стратегиялық жобасы туралы 
КорпорАтивтіК бАсҚАру 
бойЫНшА АҚпАрАт

49
 

«ТТБжҰҚК» ЖШС құру және шаруашылық жұмысқа дайындығын қамтамасыз ету және  «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ  БЖБ 
ӨҚБ «ӨМГ» құрылымдық бөлімшесін құру 
 

Компанияның ішкі жұмысын реттейтін біраз процедуралар бекітілді. 
Басқарма Компанияның жұмысын қамтамасыз етудегі акционерлердің ортақ жиналысына, директорлар Кеңесінің және 
Компанияның лауазымдық тұлғаларына қатысы жоқ өзге шаруалар бойынша да шешім қабылдайды. 
Аудит жөНіНдегі
АуДИТ КоМИТЕТінің МҮШЕЛЕрі
2012 жылы бұл комитет құрамына тәуелсіз директорлар – Филип Дэйер (Комитет төрағасы) және Эдвард уолш кірген 
еді. Тәуелсіз директор Пол Мандуканың өкілеттігі тоқтатылуына байланысты 2012 жылдың 1 қазанынан бастап Комитеті 
төрағасы Филип Дэйер. Комитетке сайлау мерзімі үш жыл, директорлар Кеңесінің шешімімен екі рет үш жылға сайлана 
алады, ол үшін аудит Комитетінің мүшелері тәуелсіз болып қалуы тиіс.
ЖИынДАр САны
2012 жылы  аудит Комитеті 5 жиын өткізді. Комитет төрағасы комитеті жиынының өту мерзімі туралы шешім қабылдайды. 
Жиындар саны комитет міндетінің орындалу талабына сәйкес айқындалады. Мұнымен қоса жылына кем дегенде төрт жиын 
өтуі керек, әрі ол Компанияның аудитінің өтуі мен қаржылық есебінің дайындалуындағы негізгі даталарымен сәйкес келуі тиіс 
(ішкі және сыртқы аудиторлардың аудиторлық жоспарлары және аралық қаржылық есеп дайын болып қалған кезде және 
алдын-ала мәлімдемелер мен жылдық есеп дайын болған кезде).
АуДИТ КоМИТЕТінің ЖАуАПКЕрШіЛіГі МЕн МінДЕТі
Аудит Комитеті басқа шаруалармен қатар, Компанияның қаржылық ақпаратына ие барлық есепке, тәуекелді басқару 
жүйесі мен ішкі бақылау жүйесіне, және Компания аудиторларының осы процеске қатысуы туралы мониторингке жауапты.
ол сонымен қатар Компанияның ішкі аудит қызметінен ақпарат алады, ол өз кезегінде Компанияның ішкі бақылауы 
процедураларының орындалу барысын қадағалайды. Комитет заңдылық талаптарын ұстану, Ұлыбританияның Листинг 
агенттігі (UKLA) мен Қазақстан Қор биржасы (KASE) ұстанатын бухгалтерлік стандарттар, ішкі бақылаудың тиімді жұмысын 
қамтамасыз ету секілді мәселелермен айналысады. Директорлар Кеңесі қаржылық есептің алдын ала қолдауына да жауап 
береді.
Аудит Комитеті иеленген немесе иеліктен шығарылған ірі мәмілелерді үнемі тексеріп отырады және директорлар Кеңесі 
аудит Комитетінен сұрауы ықтимал кез келген мәселені қарастырады.
Жыл сайын акционерлердің ортақ жиынында Комитет төрағасы директорлар Кеңесі төрағасы арқылы аудит Комитетінің 
есебін жариялайды және аудит Комитетіне қатысты мәселелер туралы жауап береді.
АуДИТ КоМИТЕТінің 2012 ЖыЛДАҒы ҚызМЕТі  
 

Қаржылық есеп 
 

ҚЕХС сәйкес қаржылық есепті дайындау мәселелерін қарастыру 
 

Қазақстан және Лондон Қор биржасында мәлімделетін тоқсандық және жылдық есептерді бекіту
 

Қаржылық есеп бойынша баспасөз мәлімдемелері мен қаржылық-есеп жұмысы туралы қаржылық есепті қолдау 
 

ішкі есеп 
 

ішкі аудит қызметінің жұмысының жопарын қарастырып, қолдау 
 

ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері 
 

ішкі аудит тиімділігін бағамдау 
 

Компанияның әлеуметтік шығындары 
 

Компанияның қаржысының қимылын бағдарлау 
 

Қаржыны басқару Саясатын ұстану 
 

Комплаенс
 

Корпоративті этика Кодексін қарастыру 
 

Корпоративтік басқару Кодексінің жаңа редакциядағы жобасын қарастыру 
 

Жемқорлыққа қарсы Саясат жобасын қарастыру 
 

Ақпараттық бастама Саясатының жобасын қарастыру 
 

Ұлыбританияның жемқорлыққа қарсы заңы (UK Bribery Act) талаптарын ұстану мәселелерін қарастыру 
сЫйАҚЫлАр жөНіНдегі КоМитет 

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
50
СыйАҚыЛАр ЖӨнінДЕГі КоМИТЕТЕің МҮШЕЛЕрі
2012 жылы бұл комитет құрамына тек ғана тәуелсіз директорлар кірді. Филип Дэйер (Комитет төрағасы), Пол Мандука (2012 
жылдың 1 қазанына  дейін) және Эдвард уолш Комитет мүшелері болды. Комитет мүшесі болу мерзімі олардың директорлар 
Кеңесі мүшелері болу өкілеттігі мерзіміне сай.
СыйАҚы КоМИТЕТінің МінДЕТі МЕн ЖАуАПКЕрШіЛіГі  
Сыйақы Комитеті директорлар Кеңесі мүшелері, бас директор, Басқарма мүшелері, Компанияның өзге де қызметкерлерінің 
сыйақы жүйесінің мониторингіне жауапты, оның ішінде және өзге компаниялардағы сыйақы саясатын салыстырып талдаумен 
айналысады.
Сыйақы Комитеті директорлар Кеңесі мүшелері, бас директор, Басқарма мүшелері, Компанияның өзге де қызметкерлеріне 
төленер сыйақы мен компенсация көлемі мен ережесін айқындау критерийлері мен принциптері туралы ұсыныстарды 
дайындап оны директорлар Кеңесіне ұсынуға жауапты. Сонымен қатар Компанияның опциондық жоспарлары ережелері 
мен Компанияның қызметкерлері мен басшыларына ұзақмерзімдік уәждеме бағдарламаларын мақұлдайды.
Сыйақы Комитеті Компанияның сыйақы туралы мақұлданған Саясаты мен Компаниядағы сыйақы жүйесі, Компанияның 
даму стратегиясы, оның қаржылық жағдайы, және еңбек нарығындағы жағдайды бақылап отырады.
Сыйақы бойынша Комитет Қазақстан республикасы заңдылығы, Компанияның Листингтік ережесі мен ішкі құжаттары 
талабына сай Компанияның директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленер сыйақы мен компенсация туралы 
мәліметтің бұрыс бағытта таратылмауын қамтамасыз етуге қадағалау жасайды. 
Мұнан басқа, Сыйақы бойынша Комитет Компанияның директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен 
тәртібі туралы акционерлердің жалпы жиыны шешімдерінің орындалуына бақылау жасайды. 
Сыйақы бойынша Комитет директорлар Кеңесі алдында өз жұмысы туралы есеп береді, әрі Сыйақы бойынша Комитеттің 
Ержелерін Комитеттің қалай жүзеге асыратындығы туралы жыл сайын талдау жасап, ол ақпаратты директорлар Кеңесіне 
береді. 
СыйАҚы БойынША КоМИТЕТТің 2012 ЖыЛДАҒы ҚызМЕТі 
2012 жылы Сыйақы бойынша комитет 7 жиын өткізді. Комитет жиындары қажет кезде өткізіліп отырады, бірақ, ең аз деген-
де алты айда бір рет өткізіледі. Жиын комитет төрағасы, комитет мүшесі немесе директорлар Кеңесі шешімімен шақы-
рылады. 
2012 жылы Сыйақы бойынша комитет мынадай мәселелерді қарастырды 
 

Басқарма мүшелерінің еңбек төлемі және сыйақы ережелері мен лауазымдық еңбекақыларын айқындау 
 

опциондық бағдарламаға қатысты мәселелер 
 

Қызметкерлерге уәждеме жасау жүйесіне өту мәселелерін қарастыру 
Төмендегі кестеде 2012 жылдың 31 желтоқсан айында аяқталатын бір жыл көлемінде тәуелсіз директорларға төленген 
сыйақының жалпы көлемі көрсетілген: 
АтЫ-жөНі
жЫлдЫҚ  
000 $ US
жеКе 
ҚАтЫсуЫ
 000 $ US
телеФоН-ви-
део ҚАтЫсу
000 $ US
тәуелсіЗ 
диреКтор-
лАрдЫң 
жиЫНдАрЫ 
000 $ US
КоМитет 
бАсҚАруЫ 
000 $ US
жАлпЫ 2012
(сАлЫҚтЫ 
АлЫп тА-
стАғАНдА) 
000 $ US
жАлпЫ 2012 
(НАлЫҚтЫ 
ҚосҚАНдА)
000 KZT
ПоЛ МАнДуКА
112,5
50
10
15
18,7
206,2
34 126
ЭДВАрД уоЛШ
150
60
15
22,5
15
262,5
43 562
ФИЛИП ДЭйЕр
150
60
15
22,5
15
262,5
43 562
жАлпЫ
412,5
170
40
60
48,7
731,2
121 250
Директорлар Кеңесінің өзге мүшелері директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде мұндай сыйақы алмайды, алайда, осы қыз-
метке тағайындалуына байланысты шығындардың өтелу құқықтарына ие. 
тАғАйЫНдАулАр жөНіНдегі КоМитет 
КорпорАтивтіК бАсҚАру 
бойЫНшА АҚпАрАт

51
2012 жылы тағайындаулар бойынша комитет құрамына Алик Айдарбаев (Комитет төрағасы 2012 жылдың 26 маусымы-
на дейін), Ләззат Қиынов (26 маусымнан бастап), Эдвард уолш (Комитет төрағасы қызметін атқарушы), Пол Мандука 
(2012 жылдың 1 қазанына дейін) және Филип Дэйер кірді.
Комитеттің негізгі мақсаты Компания органдарына қызметке адам алар кезде директорлар Кеңесінің жұмыс сапасын және 
тиімділігін арттыру, сонымен қатар, Компанияның лауазымды тұлғаларын өзгертер кезде сабақтастықты қамтамасыз ету, 
директорлар Кеңесі, Басқарма мүшелері, Компанияның корпоративті хатшысы мүшелігіне кандидаттар таңдар кездегі 
критерийлерді жасау. 
Тағайындаулар бойынша комитет директорлар Кеңесі мен Басқарма құрамындағы өзгерістер, корпоративті хатшы қыз-
метіне тағайындау және өкілеттікті тоқтату, зейнет жасына шығуына байланысты қосымша директорлар тағайындау немесе 
өзгерту секілді мәселелерді қарастырады. 
ТАҒАйынДАуЛАр БойынША КоМИТЕТТің 2012 ЖыЛДАҒы ҚызМЕТі
2012 жылы комитет 3 жиын өткізді, оның ішінде мынадай мәселелер қарастырылды: 
 

Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат таңдауға компанияны жұмылдыру 
 

Қоғамның тәуелсіз директоры қызметіне кандидатқа критерий анықтау 
 

Тәуелсіз директор лауазымына сайлау үшін кандидатураны директорлар Кеңесіне ұсыну 
 

Директорлар кеңесіне директорлар Кеңесі комитеттерінің құрамы туралы ұсыныстар беру 
 

Басқарма мүшелерін сайлау туралы ұсыныстар 
стрАтегиялЫҚ жоспАрлАу КоМитеті 
2012 жылы стратегиялық жоспарлау Комитетіне Эдвард уолш (Комитет төрағасы), Алик Айдарбаев (2013 жылдың 
18 қаңтарына дейін), Тимур Бимағамбетов және Филип Дэйер (2012 жылдың 26 маусымына дейін) кірді.
Комитеттің негізгі мақсаты Компанияның директорлар Кеңесіне Компанияның даму стратегиясы мен оның басым бағыт-
тарына қатысты мәселелерді айқындау үшін ұсыныстар дайындап, беру.
СТрАТЕГИяЛыҚ ЖоСПАрЛАу КоМИТЕТінің 2012 ЖыЛДАҒы ҚызМЕТі  
2012 жылы комитет бір жиын өткізді, онда мынадай мәселелер қарастырылды: 
 

Компанияның қазіргі даму стратегиясына қатысты мәселелер 
 

Геологиялық барлау Бағдарламасы 
 

Бизнесті дамыту, сатып алу  бағдарламасы 
 

Өндіру жоспарының орындалу мәселесі және оны шешу 
 

«Өзенмұнайгаз» АҚ пен «Ембімұнайгаз» АҚ арасындағы ынтымақтастық жүйесі 
Сол жиын кезінде Комитет ҚМГ ҰК стратегеиясының қарастырылып жатқанын және Компанияның стратегиясын ҚМГ ҰК 
стратегиясының қорытындылары алынғанша қоя тұру керектігі туралы ақпарат алды. ҚМГ ҰК өз стратегиясының көшір-
месін комитет мүшелеріне 2013 жылдың қаңтар айында берді. 
диреКторлАр Кеңесі  МүшелеріНің үлесі 
Директорлар кеңесі мүшелерінің үлесі Компанияның жәй, артықшылықты акциялары мен ЖДҚ үлесі, ақпаратты директор-
лар Кеңесі мүшелері 2012 жылдың 31 желтоқсанында берді. 
АтЫ-жөНі
жАй АКциялАр сАНЫ
ждҚ сАНЫ
АртЫҚшЫлЫҚҚА ие 
АКциялАр сАНЫ 
ФИЛИП ДЭйЕр
-
6 828
-
ЭДВАрД уоЛШ
-
-
-
нЕГізі АКцИонЕрЛЕр ЖәнЕ/нЕМЕСЕ ЖДҚ  ҰСТАнуШыЛАры 
Қазақстан республикасының заңдылығына сәйкес төменде Компанияның құнды қағаздарын иемденушілер кестесі көр-
сетілген, 2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша олар акцияның иемденушілері, саны туралы хабарлап тұру-
лары тиіс. Бұл талаптар ЖДҚ иемденушілеріне қатысы жоқ, алайда, Компания 2009 жылдың 30 қыркүйек айындағы ақпарат 
бойынша Қытай Халық республикасының мемлекеттік инвестициялық Қоры China Investment Corporation (CIC) Компания-
ның 11 % акциясына сай ЖДҚ иемденгенін хабарлағанын айту керек деп есептейді. 
АКциоНер
жәй АКция-
лАр сАНЫ 
АртЫҚшЫлЫҚҚА ие АКция-
лАр сАНЫ 
бАрлЫҚ ортАғА 
сАлЫНғАН  АКция-
лАр сАНЫ 

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
52
АйнАЛыМҒА ШыҒАрыЛҒАн АКцИяЛАр САны 
70 220 935
4 136 107
74 357 042
«ҚАзМҰнАйГАз» ҰК» АҚ ИЕЛіГінДЕГі АКцИяЛАр 
43 087 006
-
43 087 006
АйнАЛыМҒА ШыҒАрыЛҒАн АКцИонЕрЛіК КА-
ПИТАЛДАн ТҮСЕр ПАйыз 
61,36 %
0,00 %
57,95 %
диреКторлАр КелісіМдері, диреКторлАрдЫ тАғАйЫНдАу турАлЫ ХАттАр МеН бАсҚАрМА Мүше-

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал