1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет4/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ҚМг бө АКциялАрЫ бАғАсЫНЫң диНАМиКАсЫ
17,50
18,76
17,91
18,66
118,6
I тоқсан 
2012
108,3
109,5
110,1
II тоқсан 
2012
III тоқсан 
2012
IV тоқсан 
2012
Бір 1 ЖДҚ ҮШін АКШ$
БрЕнТ МАрКАЛы 1 БАррЕЛь МҰнАй ҮШін АКШ$
Ақпарат көзі: Bloomberg

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
26
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ
3
операЦ
иЯлық
 
қызМет
285 
Млн. т
онна
Мұнай 2
р қоры
12,2 
Млн. т
онна
2012 жылғы 
Мұнай 
Өндірісі

операЦ
иЯлық
 
қызМет
27

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
28
оперАциялЫҚ 
ҚЫЗМет
МҰНАй өНдіру жәНе сАту
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») 
«Қазгермұнай» БК» (ҚГМ) ЖШС, «CCEL» (CCEL) және 
«ПетроҚазақстан Инк.» (ПҚИ) компанияларындағы үлестерді 
есепке алғанда, 2012 жылы 12 191 мың тонна (тәулігіне 247 
мың баррель) мұнай өндірді, бұл 2011 жылға қарағанда 150 
мың тоннаға немесе 1 %-ға кем.
«Өзенмұнайгаз» (ӨМГ) АҚ 4 950 мың тонна (тәулігіне 
100 мың баррель) өндірді, бұл 2011 жылғаа қарағанда 
132 мың тоннаға кем. «Ембімұнайгаз» (ЕМГ) АҚ 2011 жыл-
мен салыстырғанда өзгеріссіз, 2 816 мың тонна (тәулігіне 
57 мың баррель) өндірді. ӨМГ және ЕМГ жалпы өндіру 
көлемі 7 766 мың тоннаны (тәулігіне 156 мың баррельді) 
құрады.
2012 жылы негізгі активтерде жоспарланып отырған өндіру 
көлемі 8 615 мың тоннаны (тәулігіне 174 мың баррельді), 
соның ішінде «Өзенмұнайгаз» АҚ-нда 5 800 мың тоннаны 
және «Ембімұнайгаз» АҚ-нда 2 815 мың тоннаны құрады. 
«Өзенмұнайгаз» АҚ-нда өндіру бойынша жоспардың орын-
далмағаны жер асты жабдығы мен қосалқы бөлшектердің 
төмен сапасына және уақытында жеткізілмегеніне, ұңғыма-
лардың жер бетіндегі және жер астындағы инфрақұрылы-
мының тозғанына, теңіз және қойнауқатқа суларды айдау 
үшін дайындаған кездегі проблемаларға, мұнай өндіру 
объектілерінің химияландыру проблемаларына, ұңғыма-
ларды бұқтырудың төмен сапасына, ЖАЖ бригадаларының 
арнайы техника мен жабдықты күткендегі бос тұрыстарына, 
сондай-ақ ЖАЖ жүргізу кезіндегі осал тәртіпке және еңбекті 
ұйымдастыруға байланысты. Жоғарыда аталған факторлар 
жүргізілетін ЖАЖ және жер асты жабдығын жөндеу жұмы-
старының сапасына және жиілігіне ықпалын тигізіп, ол өз 
кезегінде мұнай ұңғымаларының бос тұрған және төмен-
деген қорының ұлғаюына және соның нәтижесінде мұнай 
өндіру бойынша қабылданған бағдарламаның орындалма-
уына әкеліп соқты. Сонымен қатар, қуатпен жабдықтайтын 
ұйымның электр қуатын апаттық ажырату жайттары мен қыс 
және көктем айларында ауа-райы жағдайларының күрт на-
шарлағаны (әдеттен тыс суық түсуі, қардың қалың жауғаны, 
боран, сондай-ақ су тасқындары) да сондай-ақ бастапқы 
бекітілген жоспардан артта қалуға ықпалын тигізді.
2012 жылы CCEL, ҚГМ және ПҚИ компанияларының 
өндіруіндегі ҚМГ БӨ үлесі 4 425 мың тоннаны (тәулігіне 
90 мың баррельді) құрады, бұл 2011 жылмен салыстырған-
да өзгеріссіз және аталған бірлескен кәсіпорындардағы 
өндіру жоспарларына сәйкес.
2012 жылдың қазан айында «Өзенмұнайгаз» АҚ-нда алғаш 
рет горизонталды ұңғыма бұрғыланып, онда ұңғыманың 
орташа дебиті тәулігіне 22 тоннаға жуықты құрады. Сондай 
тағы бір горизонталды ұңғыманы бұрғылау 2013 жыл-
дың ақпан айында аяқталды. Горизонталды оқпандарды 
бұрғылау бұрын оған мүмкіндік болмаған горизонттардың 
өнімділігін әлдеқайда тиімді пайдалануға мүмкіндік берді. 
2013 жылға бес горизонталды ұңғыманы, он қапталдық 
кесіндіні, екі көп оқпанды ұңғыманы бұрғылау жоспарла-
нып отыр.
шоғЫрлАНдЫрЫлғАН өНдіріс
МЛн. ТоннА 
2009
2006
2010
2007
2011
2012
2008
ҚМГ БӨ
ҚГМ 50%
ҚБМ 50%
ПҚИ 33%
9,5
9,5
12,0
12,0
13,6
13,3
12,3
12,2
9,5
9,5
9,0
8,8
7,9
7,8
1,6
1,8
1,5
2,0
1,6
2,0
1,6
2,1
1,6
1,5
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
шоғЫрлАНдЫрЫлғАН өтКіЗу
МЛн. ТоннА 
2009
2006
2010
2007
2011
2012
2008
ҚГМ 50%
ҚМГ БӨ
ҚБМ 50%
ПҚИ 33%
9,3
9,6
9,1
8,9
8,6
7,7
7,7
9,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
0,9
11,9
11,5
13,1
13,6
1,7
2,5
12,5
2,4
12,1
1,8

29
өМг жәНе еМг АКциоНерліК ҚоғАМдАрЫ 
ҚЫЗМетіНің НегіЗгі КөрсетКіштері. (100 %)
«өМг» АҚ «еМг» АҚ
ҚМг бө
КЕн орынДАрының САны
2
40
42
ӨнДіруШі ҰңҒыМАЛАр-
Дың САны
3 698
2 283
5 981
ТоҒыТу ҰңҒыМАЛАры-
ның САны
1 212
458
1 670
2P САнАТТы МҰнАйДың  
ҚорЛАры, МИЛЛИон ТоннА
9
166
60
226
ӨнДіріЛГЕн МҰнАй, ТәуЛіГінЕ 
Мың ТоннА
4 950
2 816
7 766
ӨМГ және ЕМГ мұнай сатудың экспорттық көлемдері 2012 
жылы 6 078 мың тоннаны (тәулігіне 122 мың баррельді) 
құрады, ал ішкі нарыққа жеткізілімдер 1 637 мың тоннаны 
(тәулігіне 33 мың баррель) құрады. Өткен жылмен салы-
стырғанда, ішкі нарыққа жеткізілімдер үлесінің төмендеуі 
мұнай өңдеу зауыттары тарапынан сұраныстың болуымен 
байланысты.
CCEL, ҚГМ және ПҚИ компанияларының сату көлемдерін-
дегі ҚМГ БӨ үлесі 4 412 мың тонна (90 тәулігіне мың бар-
рель) мұнайды, соның ішінде экспортқа жеткізілген 3 430 
мың тонна (70 тәулігіне мың баррель) мұнайды құрады, бұл 
компаниялардың жалпы сату көлемінің 78 %-ын құрайды. 
ҚГМ және ПҚИ компанияларының ішкі нарыққа жеткізілім-
дері үлесінің төмендеуі ішкі нарыққа жеткізілімдер бойынша 
міндеттемелердің орнын басуға арналған мұнай көлем-
дерінің төмендегеніне байланысты (үшінші тараптармен 
орнын басу келісімшарты). Соның нәтижесінде, 2012 жылы 
ішкі нарыққа жеткізілімдер негізінен осы компаниялардың 
меншік ресурстарынан жүзеге асырылды.
«ҚАЗгерМҰНАй» бК» жшс ҚЫЗМетіНің  
НегіЗгі КөрсетКіштері. (100 %)
КЕн орынДАрының САны
5
ӨнДіруШі ҰңҒыМАЛАрДың САны
138
ТоҒыТу ҰңҒыМАЛАрының САны
26
2P САнАТТы МҰнАйДың ҚорЛАры, МИЛЛИон ТоннА
10
33
ӨнДіріЛГЕн МҰнАй, ТәуЛіГінЕ Мың ТоннА
3 124
«CCEL» ҚЫЗМетіНің НегіЗгі  
КөрсетКіштері. (100 %)
КЕн орынДАрының САны
1
ӨнДіруШі ҰңҒыМАЛАрДың САны
2 460
ТоҒыТу ҰңҒыМАЛАрының САны
620
2P САнАТТы МҰнАйДың ҚорЛАры, МИЛЛИон ТоннА 
11
58
ӨнДіріЛГЕн МҰнАй, ТәуЛіГінЕ Мың ТоннА
2037
«петроҚАЗАҚстАН иНК.» ҚЫЗМетіНің НегіЗгі 
КөрсетКіштері. (100 %)
КЕн орынДАрының САны
14
ӨнДіруШі ҰңҒыМАЛАрДың САны
1 223
ТоҒыТу ҰңҒыМАЛАрының САны
330
2P САнАТТы МҰнАйДың ҚорЛАры, МИЛЛИон ТоннА
12
50
ӨнДіріЛГЕн МҰнАй, ТәуЛіГінЕ Мың ТоннА
5 589
МҰНАй ҚорлАрЫ
Gaffney, Cline & Associates (GCA) тәуелсіз компаниясы-
ның есептемесіне сәйкес, 2011 жылғы 31 желтоқсандағы  
жағдай бойынша, ҚМГ БӨ мұнайының жалпы қорлары «Қаз-
гермұнай», CCEL және ПҚИ компанияларындағы үлестерді 
санамағанда, «дәлелденген плюс ықтимал» (2P) санаты 
бойынша 226 миллион тоннаны (1 661 миллион баррельді) 
құрады.
 «Дәлелденген» (1р) санаты бойынша қорлар 76 милли-
он тоннаны (562 миллион баррельді), ал «дәлелденген 
плюс ықтимал плюс мүмкін» (3р) санаты бойынша қорлар 
267 миллион тоннаны (1 964 миллион баррельді) құрады.
2P сАНАтЫНдАғЫ МҰНАй ҚорЫ
285 МЛн. ТоннА
ҚМГ БӨ
ҚГМ 50%
ҚБМ 50%
ПҚИ 33%
226
11
17
31
9
 «Gaffney, Cline & Associates» компаниясының есебі бойынша, 2011 жылдың соңында санат қоры «дәлелденгендер қосылған ықтималдар»
10
 «Gaffney, Cline & Associates» компаниясының есебі бойынша, 2011 жылдың соңында санат қоры «дәлелденгендер қосылған ықтималдар»
11
 «Miller & Lents, Ltd.» компаниясының есебі бойынша, 2011 жылдың соңында санат қоры «дәлелденгендер қосылған ықтималдар»
12
 «Miller & Lents, Ltd.» компаниясының есебі бойынша, 2010 жылдың соңында санат қоры «дәлелденгендер қосылған ықтималдар»

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
30
4
коМпани
Яның 
даМуы
2012 жылы ор
таМерзі
Мдік кезеңде
Гі Өндіріс
тің Өсі
Мі Бекітілді
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ

коМпани
Яның 
даМуы
31

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
32
КоМпАНияНЫң дАМуЫ
2012 жылы ҚМГ БӨ еңбек ұжымдарындағы моральдық 
жағдайды қалпына келтіруге, тәуліктік өндіруді 
тұрақтандыруға және негізгі активтерде өндірістік 
қуаттылықты  жаңартуға зейін қойды. Өндірістің 
тиімділігін арттыру – Компания  дамуының негізгі 
факторы. Болашақта операциялық көрсеткіштердің 
жақсаруын қамтамасыз ету үшін, шаруашылық-әкімшілік 
үдерістерге түбегейлі өзгерістер енгізу туралы шешім 
қабылданды: «Өзенмұнайгаз» және «Ембімұнайгаз» 
өндірістік филиалдары акционерлік қоғамдар болып қайта 
құрылды; 2012 жылы қабылданған Өндірістік жаңарту 
бағдарламасының шеңберінде жаңа инфрақұрылым 
нысандарының құрылысын салуға және қолданыстағыларын 
жөндеуге инвестициялар айтарлықтай ұлғайтылды; ҚМГ БӨ 
негізгі кен орындарында өндіруді тұрақтандыруға арналған 
шаралар кешені әзірленді. 2012 жылы орташа мерзімді 
перспективада өндіруді өсірудің іргетасы қаланды.
АКтивтердің ҚҰрЫлЫМЫН оңтАйлАНдЫру
2012 жылы ҚМГ БӨ компаниясында еншілес ұйымдарға 
иелік ету және басқару құрылымын оңтайландыру бойынша 
ауқымды жұмыс атқарылды. Мәселен, өндірістің тиімділігін 
арттыру және еңбек ұжымдарының ағымдағы әлеуметтік 
проблемаларын уақытында шешу үшін, «Өзенмұнайгаз» 
және «Ембімұнайгаз» өндірістік филиалдары жер қойнауын 
пайдалану құқығында акционерлік қоғамдар болып қайта 
құрылды. осындай қайта құру өндірісті қажетті жабдықпен 
жабдықтаудың тиімділігін  арттыруға, кәсіпшіліктерді 
жаңартуға, техниканы жөндеуге және соның нәтижесі 
ретінде – болашақта өндіру бойынша алға қойылған 
жоспарларды орындауға  септік етуі  тиіс. 
2012 жылдың қаңтар айында екі сервистік компания: 
Жаңаөзен қаласында «Бұрғылау жұмыстары басқармасы» 
(БЖБ) ӨСК және Ақтау қаласында «Технологиялық көлік 
және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы» (ТКжҰҚКБ) 
ЖШС құрылып, онда бұрын жұмыстан босатылған 
2000-ге жуық қызметкер жұмысқа қабылданды. Жаңа 
кәсіпорындардың өндірістік қажеттіліктері үшін 250-ге жуық 
бірлік жаңа арнайы техника сатып алынды. «Қаражанбас» 
кен орнында ТКжҰҚКБ компаниясының жұмыскерлері 
үшін 400 орынға вахталық қалашық және 300 орынға 
асхана, монша-кір жуу кешені мен спортзал пайдалануға 
тапсырылды. Сондай-ақ Қаламқас кен орнында қажетті 
инфрақұрылымы бар вахталық қалашықтар кешені 
тұрғызылды. ТКжҰҚКБ көлік құралдары мен мобильді 
автономды ғимараттарды ұсыну және қызмет көрсету 
бойынша қызметтер көрсетеді. 2012 жылдың шілде айының 
өзінде, ТКжҰҚКБ арнайы техникасы «Қаражанбасмұнай» 
АҚ-на қызметтер көрсету үшін алғашқы рейске жіберілді. 
2012 жылдың барысында, мамандығы бойынша 
қамтылмаған ТКжҰҚКБ жұмыскерлерінің бір бөлігі 
Қаражанбас және Қаламқас кен орындарында вахталық 
қалашықтардың құрылысын салуға қатысты. 
БЖБ ұңғымаларға жерасты және күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізеді және көлік қызметтерін көрсетеді. 
уақыт өте келе, БЖБ және ТКжҰҚКБ тек ҚМГ БӨ 
компаниясына ғана, сонымен қатар аймақтағы басқа мұнай 
өндіретін компанияларға да қызметтер көрсете алады және 
өзінің экономикалық тиімділігін жоспарлы түрде үдететін 
болады.
өНдірісті жАңАрту бАғдАрлАМАсЫ
Мұнай өндіру көлемдерін арттыру және өзінің өндірістік 
активтерінің экономикасын жақсарту үшін, ҚМГ БӨ орташа 
мерзімді перспективаға технологиялық жаңарту бағдарла-
масын дайындады.
Компания іске асырып жатқан Өзендегі өндірістік қуат-
тылықтарды жаңарту бойынша жоба өзінің көлемі жағынан 
теңдессіз. «Өзенмұнайгаз» АҚ-нда ТМД елдерінде бала-
масы жоқ жер асты жабдығын диагностикалау және жөндеу 
бойынша цех салынды. цех пайдалануға тапсырылғаннан 
кейін адамдардың жұмыспен қамтылуы «Өзенмұнайгаз» 
АҚ жұмыскерлерінің қатарынан 300–350 адамды құрайтын 
болады. Сонымен қатар, мұнай базасының, ұңғымаларды 
бұқтыруға сұйықты дайындау бойынша екі учаскенің, мұнай 
кәсіпшілігі жабдығына сервистік қызмет көрсету бойынша 
цехтың, 1000 бірлік автокөлік пен арнайы техникаға қызмет 
көрсету бойынша автосервистік орталықтың құрылысын 
салу жоспарланған, шоғырланған сорап станциясының қа-
батқа су айдау жүйесі мен сұйықты жинау және тасымалдау 
жүйесі реконструкцияланатын болады. 
«Ембімұнайгаз» АҚ-нда Прорва кен орындары тобының 
ілеспе мұнай газын күкірттен тазарту бойынша қондырғы 
орнатылып, Прорва цПС – Теңіз МҚС мұнай құбыры ре-
конструкцияланатын болады. С.Балғымбаев және Шығыс 
Мақат кен орындарында ілеспе газды кәдеге жарату 
бойынша қондырғыларды орнату жұмыстары жүргізілуде. 
Ұзындығы 61 шақырым Ақінген – Аққұдық – Қисымбай бай 
жоғары қысымды газ құбыры салынып жатыр. Сонымен 
қатар, қызметкерлерді және жүктерді тасымалдау барысын 
айтарлықтай жылдамдатуға мүмкіндік беретін кәсіпшілік 
өМг МеН еМг  Күрделі сАлЫМдАрЫ
МЛрД. ТЕңГЕ
2009
2006
2010
2007
2011
2012
2008
49
40
42
43
88
105
108

33
аралық жаңа жолдар салынып, қолданыстағылары жөнде-
летін болады. 
Технологиялық жаңарту бағдарламасының шеңберінде қа-
былданатын шаралар өндіріс тиімділігінің өсуіне, жұмыскер-
лердің еңбек жағдайларын жақсартуға, экологиялық және 
өнеркәсіптік қауіпсіздікті арттыруға септік етуі тиіс.
жАңА жобАлАр МеН перспеКтивті МәМілелер
2012 жылы ҚМГ БӨ Қазақстан республикасында, сон-
дай-ақ оның шектерінен тыс оннан астам барлау және өн-
діруші активтерді қарастырды, олардың ішіндегі неғұрлым 
тартымдыларының тәптіштелген геологиялық-техникалық 
және экономикалық бағасы дайындалды. ҚМГ БӨ компа-
ниясының «жеңіл», сондай-ақ «ауыр» мұнайды өндіруде 
тәжірибесі бар, бұл ҚМГ БӨ үшін тартымды  болуы мүмкін 
жобалардың қатарын кеңейтеді. 
ҚМГ БӨ сарапшылары Қазақстан аумағындағы мұнай-газ-
ды провинциялардың бірін қалдырмай барлығын Компания-
ның активтер қоржынын толықтыру мүмкіндігі тұрғысынан 
қарастыруда. Көптеген аймақтар әлі жеткіліксіз зерделен-
ген, сондықтан қазіргі сәтте олардың келешегін біржақты 
бағалау қиын: бұрын жүргізілген жұмыстар бойынша дерек-
терді жинау, жалпылау және талдау, сейсмикалық зертте-
улер қажет. Сондай зерттеулердің нәтижелері бойынша 
компания іздеу-барламалық бұрғылаудың геологиялық, 
сондай-ақ экономикалық тұрғыдан мақсатқа сәйкестігін 
айқындай алатын болады.
2010 жылдың шілде айында ҚМГ БӨ ҚМГ ұлттық компани-
ясымен келісім бойынша «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-ндегі 
50% үлесті, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС-ндегі 51% үлесті және 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның акцияларының 100%-ын 
иеленетін Mangistau Investments B.V. компаниясындағы 
50% үлесті сатып алу туралы жариялады. Аталған мәмілелер 
бойынша екі тараптың да (ҚМГ ҰК және ҚМГ БӨ) қажетті 
ішкі корпоративтік мақұлдамаларының барлығы 2010 жыл-
дың өзінде-ақ алынды. Алайда, бүгінгі таңға дейін мем-
лекеттік органдардың мәмілелерді іске асыруға рұқсаты 
және мемлекеттің өзінің басымдықты құқығынан бас тартуы 
алынған жоқ. ҚМГ ҰК және ҚМГ БӨ осы үш компанияны 
сатып алу-сату мәмілесін мақұлдауды алуға құжаттарды екі 
мәрте тапсырды, бірақ, заңды мерзімдерге қарамастан
Үкімет Қр Мұнай және газ министрлігі арқылы не оңды, 
не теріс шешімін берген жоқ. ҚМГ БӨ аталған активтерді 
сатып алуға бұрынғысынша мүдделі және оңды шешім 
жағдайында ҚМГ ұлттық компаниясымен мәміленің жаңа 
шарттары бойынша келіссөзге кірісуге әзір. Алайда, қазіргі 
сәтте Компанияда жақын алдағы келешекте бұл мәселе 
бойынша қандай да бір шешім қабылданады деп пайымда-
уға негіздер жоқ. 
ҚАЗАҚстАН АуМАғЫНдАғЫ 
геологиялЫҚ бАрлАу
2012 жылы ҚМГ БӨ Лиман, Тайсойған, Қаратон-
Сарықамыс, Өзен-Қарамандыбас, Батыс новобогат, 
Жарқамыс Шығыс-1, Темір, Федоровский, Карповский 
Северный блоктарында геологиялық барлау жұмыстарын
С. нұржанов, Батыс  Прорва, Шығыс Мақат кен орындарын 
жете барлауды жалғастырды. Бірнеше келешегі бар 
нысанда, атап айтқанда – Лиман және Тайсойған 
блоктарында сынақ жүргізудің  нәтижелері бойынша 
мұнай мен газ конденсатының ағымы алынды. 2013 
жылы геологиялық барлау жұмыстары жалғастырылатын 
болады. Сонымен қатар, Компания «Өзенмұнайгаз» АҚ 
мен «Ембімұнайгаз» АҚ-ның  жұмыс істеп жатқан кен 
орындарында жете барлау жұмыстарын жалғастыратын 
болады.
2012 жылы ҚМГ БӨ «Карповский Северный» геологиялық 
барлау жобасына серіктесті тартты. Аталған жобадағы 
49% қатысу үлесі венгерлік MoL мұнай-газ компаниясына 
сатылды. осы мәміленің аяқталуы болашақта геологиялық 
барлау мен инвестициялардың тәуекелдерінің бөлінуін 
қамтамасыз етті. MoL компаниясын серіктес ретінде 
тарту туралы шешім бірқатар себептер бойынша 
қабылданды. ҚМГ БӨ мен MoL компаниясының арасында 
«Федоровский» бірлескен жобасының шеңберінде жақсы 
серіктестік қатынастар қалыптасып үлгерген болатын, 
онда MoL компаниясы, жобаның операторы болып 
табыла отырып, тұз астындағы горизонттарда геологиялық 
барлау жұмыстарын табысты жүргізуде. Турнейский 
және Бобриковский нысандарын сынақтан өткізу кезінде 
өндірістік газконденсатының ағыны анықталды. 11 мм 
штуцер жұмыс барысында, тұзды қышқылды өңдеуден 
соң газ дебиті тәулігіне 119 мың м
3
-ді, конденсат тәулігіне 
301 м
3
-ді құрады. 
«Карповский Северный» блогының перспективалары 
тереңдегі (5000 метрден астам) тұз асты шөгінділерімен 
байланысты және әдеттен тыс жоғары қаттық 
қысымның, жоғары температуралардың орын алуы 
мен агрессивті газдардың болуы себебінен күрделі 
геологиялық құрылысымен сипатталады және жақын 
жатқан «Федоровский» барламалық блогымен ұқсас 
сипаттамаларға ие. осыған байланысты, сондай 
құрылымдардағы жұмыстардың айтарлықтай тәжірибесіне 
ие MoL компаниясы осы жобада неғұрлым лайықты 
серіктес болып табылады. 
оның үстіне, MoL компаниясымен бірлескен 
кәсіпорынды құру ҚМГ БӨ компаниясына тәжірибе мен 
технологиялардың трансферін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
берді. осы серіктестік отандық мамандардың кәсіптік 
деңгейін көтеруге кезекті рет мүмкіндік тудырады. 
2012 жылдың барысында White Bear блогында BG Group 
консорциумы, ҚМГ БӨ және Maersk oil 6000 м-ге жуық 
тереңдікте барламалық ұңғыманы бұрғылауды және 
қажетті геофизикалық зерттеулерді жүргізді. Қазіргі 
уақытта шламды, жанынан топырақты іріктеу және 
тігінен сейсмикалық қалыпқа келтіруді зерттеу жөнінде 
жұмыстар жүргізілуде. Жұмыстардың нәтижелері оларды 
интерпретациялау бойынша 2013 жылға жоспарланған 
жұмыстар кешені өткізілгеннен кейін белгілі болады.
2P сАНАтЫНдАғЫ МҰНАй Қор өсіМі
МЛн. ТоннА 
2009
2006
2010
2007
2011
2012
2008
ҚМГ БӨ
ҚГМ50%
ҚБМ 50%
ПҚИ 33%
226
226
203
203
240
16
292
293
301
295
285
285
37
15
13
38
16
12
17
34
17
17
11
11
31
31
241
36
234
232

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
34
5
әлеуМ
еттік 
жауапкершілік
Өзі жұ
Мыс іс
тейтін ай
Мақтар
дың да
Муына
 
ықпалда
су - қМГ БӨ с
тратеГи
Ясы
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ

әлеуМ
еттік 
жауапкершілік
35

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
36
әлеуМеттіК 
жАуАпКершіліК
әлеуметтік саясат – ҚМГ БӨ қызметінің негізгі құрамдас 
бөлігі. Құрылған сәтінен бері Компания Атырау және 
Маңғыстау облыстарында тұрғын үйлердің, дене 
тәрбиелік-сауықтыру орталықтарының, балабақшалардың, 
сауықтыру лагерьлерінің құрылысын салуға, мектептер 
мен ауруханалардың реконструкциясына миллиардтаған 
теңге бөлді. ҚМГ БӨ компаниясының әлеуметтік саясат 
саласындағы стратегиясы бұрынғыдай – өзі қызмет ететін 
аймақтарды дамыту болып қала береді. 2012 жылы ҚМГ 
БӨ компаниясының өндірістік филиалдары акционерлік 
қоғамдар болып қайта құрылған соң, олар жергілікті 
әлеуметтік жобаларға өтінімдерді дербес қабылдау, 
қаржыландыру көлемдерін есептеп шығару және ондай 
жобалардың іске асырылуын бақылау құқығына ие болды.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал