1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет2/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

9
шАрттЫ белгілер
 «ӨзЕнМҰнАйГАз» АҚ
 «ЕМБіМҰнАйГАз» АҚ
 «ҚАрАЖАнБАСМҰнАй» АҚ
 «ҚАзГЕрМҰнАй» БК» ЖШС
 «ПЕТроҚАзАҚСТАн ИнК.»
1
3
2
4
8
7
5
6
«орАЛ ойЛ ЭнД ГАз» ЖШС 
(«ФЕДороВСКИй» БЛоГI)
«КАрПоВСКИй СЕВЕрный» 
ЖШС («КАрПоВСКИй 
СЕВЕрный» БЛоГI)
Тоо «ҚМГ БӨ 
БАрЛАу АКТИВТЕрі» 
(САПАБАрЛАу СЕрВИC ЖШС)
өНдіруші АКтивтер
бАрлАу АКтивтері
МҰнАй ҚҰБыры
ЕЛДі МЕКЕн
ГАз ҚҰБыры
МӨз
ҚМг бө-Нің АКтивтерI
МЕСТороЖДЕнИя
нЕФТИ
ТЕMIP ЖоЛы

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
коМпани
Я 
туралы
 
10
9,5 
Млн. т
онна
экспор
т
161 
Млрд. тең
Ге
таза пайда
ҚМГ БӨ мұнай өндірісі бойынша Қазақстандағы 
үш алғашқы көшбасшының қа
тарына кіреді. 
Шоғырландырылған а
уқым бойынша 
компания Қазақстандағы өндірістің 15 %, а
л 
шоғырландырылған бо
лжанған қор бойынша 3% ие.
1
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ

11

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
12
ләззат 
қиынов
Директ
орлар кеңесі 
төрағасы
«ҚМГ Бө
 – аса ірі с
алыҚ төлеуші
 
әрі өзінің 
ҚызМетін жүзе
Ге 
асыратын ай
МаҚтар
Да Маңыз
Ды 
эконоМ
икалыҚ
 рөл атҚ
аратын
 
әлеуМеттік ж
ауапты к
оМпания»
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ

13
КоМпАНия турАлЫ
диреКторлАр КеңесіНің 
төрАғАсЫНЫң үНдеуі
2012 жыл ҚМГ БӨ үшін Компанияның әлеуметтік және 
өндірістік салаларында елеулі өзгерістер болды. Бұл ке-
зеңнің негізгі басым бағыттары төмендегілер болды: негізгі 
активтерде әлеуметтік жағдайды тұрақтандыру, өндірістік 
циклды толық ауқымды жаңартуды іске асыру, келесі өсу 
үшін өндіруді тұрақтандыру. 
ҚМГ БӨ қызметкерлер құрамымен қатынастарды жақсар-
тып, бар күштерін қызметкерлер құрамымен және қызмет 
аймақтарындағы халықпен байланысты құруға және соның 
арқасында қарсылық көріністерінің тәуекелдерін барынша 
азайтуға бағыттады. Қазіргі уақытта «Өзенмұнайгаздағы» 
әлеуметтік жағдай қалпына келді деп айтуға болады. Бірақ 
ҚМГ БӨ өз тарихының жаңа сатысындағы ұзақ жолдың ең 
басында ғана тұр, оның алдында зор міндеттер тұр. 
Өндіру көлемдерін өсіру мәселесі бұрынғысынша өзекті. 
Өндірістің төмен қарқынының негізгі себебі – жабдықтың 
тозуынан туындаған технологиялық үдерістің орнықсыз-
дығы және оның теріс факторлардың алдындағы осалдығы. 
Мұнай өндіруге және ҚМГ БӨ одан әрі дамытуға байла-
нысты проблемалардың кешенді шешімі үшін, Директор-
лар кеңесі өндірісті жаңғырту жоспарын бекітті. Жаңғырту 
бағдарламасы тек мұнай өндіруді тұрақтандыруға ғана 
емес, сонымен қатар еңбек жағдайларын жақсартуға 
бағытталған. Табысты болып шыққан жағдайда, аталған 
бағдарлама өндірістік жоспарлардың орындалмау тәуе-
келдерін азайтуға, сондай-ақ одан әріде ҚМГ БӨ өндіруші 
активтерінің әлеуетін толық дәрежеде іске асыруға мүмкін-
дік береді. 
Бүгінде Өзен кен орны тек қорларының деңгейі бойынша 
ғана емес, сонымен қатар өзінің әлеуметтік маңыздылығы 
жағынан Қазақстанда игерілетін кен орындарының ең 
ірілерінің бірі болып табылады – оған қызмет көрсетуде 
14,5 мыңға жуық адам қамтылған. Өзен – бүкіл еліміздің ау-
мағындағы қомақты актив, сондықтан 2012 жылы оның про-
блемаларының шешімімен тек ҚМГ БӨ ғана емес, сонымен 
бірге «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы, «Самұрық-Қазы-
на» ҰәҚ АҚ, Қр Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі, 
Қр Мұнай және газ министрлігі де айналысты. 
2013 жылы «Өзенмұнайгаз» АҚ-нда 5,3 миллион тоннаға 
жуық (тәулігіне 107 мың баррель), ал «Ембімұнайгаз» 
АҚ-нда 2,8 миллион тоннаға жуық (тәулігіне 57 мың бар-
рель) мұнай өндіреді деп жоспарлануда. Біз өндірісті 
жаңарту бойынша алдыға қойылған міндеттерді орындаған 
және кәсіпорындардың еңбек ұжымдары жұмылып еңбек 
еткен жағдайда, бұл әбден орынды өндіру деңгейі деп 
санамыз. Және біз өзінің мөлшерлері жағынан әлі де болса 
Өзен кен орнының әлеуеті зор екеніне сенімдіміз.
Қазақстан республикасының Үкіметі және «ҚазМұнайГаз» 
ҰК-ның ресми болжамдары бойынша, ҚМГ БӨ Директор-
лар кеңесі 2013 жылға бюджетті Brent маркалы мұнай-
дың бір баррелінің 90 АҚШ долларын құрайтын бағасын 
ескере отырып бекітті. 2013 жылға күрделі  салымдар 191 
миллиард теңге (1 288 миллион АҚШ доллары) мөлшерін-
де жоспарланады. Күрделі салымдардың  өсуі негізінен 
жаңарту бағдарламасына инвестицияларға және ҚМГ БӨ 
компаниясын дамытудың перспективті бағыттарының бірі 
болып қала беретін геологиялық барлау бағдарламасының 
іске асырылуына байланысты. осы шығыстардың барлығы 
болашақта операциялық және қаржылық тиімділікті көтеруге 
бағытталған. Шығыстардың сондай жоғарылауын мақұл-
даудың маңызды параметрі өндірістің пайдалылығы мен 
болашақта операциялық және капиталдық шығыстарды 
тұрақтандыруды қамтамасыз ету болып табылады. 
ҚМГ БӨ – аса ірі салық төлеуші әрі өзінің қызметін жүзеге 
асыратын аймақтарда маңызды экономикалық рөл атқа-
ратын әлеуметтік жауапты компания. Өз активтеріндегі 
уақытша қиындықтарға қарамастан, ҚМГ БӨ бұрынғы-
сынша отандық мұнай-газ саласының көшбасыларының 
бірі болып табылады және Қазақстанда өндіру деңгейі 
бойынша алғашқы үштіктің қатарына кіреді. «Қазгермұнай» 
БК» ЖШС-індегі, CCEL мен «ПетроҚазақстан Инк.» ком-
паниясындағы ҚМГ БӨ үлестік қатысуы топтастырылған 
өндірудің жақсы өндірістік және қаржылық көрсеткіштерімен 
айтарлықтай шамада ҚМГ БӨ өндірістік филиалдарындағы 
проблемалардың орнын толтырды. осы компаниялармен 
серіктестік қатынастар өздерінің табыстылығын дәлел-
деп үлгерді және әрі қарай даму үшін берік іргетас болып 
табылады. 
ҚМГ БӨ компаниясының «ҚазМұнайГаз» холдингі үшін 
ерекше зор маңызы бар. Бұл Лондон және Қазақстан 
биржаларында листингіден өткен бірден бір ірі қазақстан-
дық компания, бұл оның жариялылығы мен ашықтығының 
жоғары деңгейінің, жоғары корпоративтік басқару стан-
дарттарының айғағы болып табылады. Бұл орайда ҚМГ 
БӨ – мемлекеттік қолдауға ие әрі отандық және шетелдік 
инвестициялар үшін қызығушылық туғызатын республика-
дағы жалғыз мұнай-газ операторы.
Капитал нарығына қол жеткізу мүмкіндігінің арқасында, ҚМГ 
БӨ бас компанияның қаражаттарын тартпай, ҚМГ ҰК тобы-
ның құрамында мұнай-газ активтерін топтастыру бойынша 
міндеттерді дербес шешеді, бұл ҚМГ ұлттық компаниясына 
өз күштерін негізгі жобаларға шоғырландыруға мүмкіндік 
береді.
ҚМГ БӨ өзінің стратегиялық міндеттерін ҚМГ ҰК-мен тығыз 
серіктестікте шешеді және бұл серіктестік тек нығайтылатын 
болады. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы бұдан кейін де 
мемлекеттің, компанияның жұмыскерлері мен акционер-
лерінің мүдделерінің қорғалатынына кепілдік беріп, ҚМГ БӨ 
жобаларына қолдау көрсететін болады.
ләЗЗАт ҚиЫНов
 
ДИрЕКТорЛАр КЕңЕСі ТӨрАҒАСы

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
14
аБат нұрсейіт
ов
Бас Дирек
тор
«БізДің 2012 жыл
Дағы 
МаҚсаты
Мыз – ко
Мпанияның
 
өнДірісін 
Берік ету 
БолДы»
жЫлдЫҚ есеп 2012 «ҚАЗМҰНАйгАЗ» бАрлАу өНдіру» АҚ

15
КоМпАНия турАлЫ
бАс диреКтордЫң үНдеуі 
Мен ҚМГ БӨ бас директорының қызметіне 2013 
жылдың қаңтар айында кірісіп, бұл қызметте Маңғыстау 
облысының әкімшілігіне басшы болып ауысқан Алик 
Айдарбаевтың орнын бастым. Бас директордың 
өндіріс жөніндегі орынбасары ретінде, мен 2012 жылы 
Компанияда жүзеге асырылған ауқымды өзгерістердің 
куәгері болып қана қоймай, сонымен қатар Компанияны 
ұзаққа созылған еңбек дауларынан  туындаған дағдарыс 
жағдайынан шығару бойынша жобаларды іске асыруға 
белсенді ат салыстым.
Біз қиын уақытты бастан кештік, бірақ қалыптасқан 
жағдайдан сабақ ала білдік. Өткен жыл бойы Компанияда 
еңбек ұжымдарымен ішкі қатынастарды құру бойынша 
қарқынды жұмыс жүргізілді. Кез келген өзекті мәселені 
талқылауға шығаруға және барынша қысқа мерзімдерде 
шешу  үшін, ҚМГ БӨ жұмыскерлерімен кері байланыс 
механизмдері әзірленді және енгізілді. Қызметкерлер 
құрамының ынтасын арттыру жүйесі әзірленді, еңбек 
дауларын шешу және медиация бойынша тренингтер, 
корпоративтік рухты арттыру бағытында іс-шаралар 
өткізілді. Біздің 2012 жылға міндетіміз еңбек ұжымдарының 
сенімін және оң пейілін қайтару, Компания үшін өндірісте 
мықты шепті қамтамасыз ету болды. 
Бүгін біз жұмыс істейтін қызметкерлер құрамымен 
қатынастарда позитивті ілгерілеуді көріп отырмыз және 
қабылданған шешімдердің дұрыстығына көз жеткіздік. 
Атқарылған жұмыстар ҚМГ БӨ компаниясының мыңдаған 
адамнан тұратын ұжымын жұмылдыруға ықпалдасып, 
конструктивті диалогты және өзара құрметті дамытуға 
жаңа серпін береді деп үміттенеміз. Бұл салада біз жалғыз 
жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Қр Мұнай және газ министрлігі
«Самұрық-Қазына» қоры, бас компаниямыз «ҚазМұнайГаз» 
және жергілікті атқарушы органдар бізге жан-жақты қолдау 
көрсетуде.
2012 жылы Компанияның басқару құрылымына және 
бизнес-үдерістеріне елеулі өзгертулер енгізілді. 
Мәселен, акцияларының 100%-ы ҚМГ БӨ компаниясына 
тиесілі «Өзенмұнайгаз» және «Ембімұнайгаз» өндірістік 
филиалдары акционерлік қоғамдар болып қайта құрылды. 
Бұл тікелей өндірісте менеджменттің қажетті жауапкершілігі 
мен жеделдігін қамтамасыз етті, кәсіпорындардың 
ашықтық деңгейін арттырды. Сонымен қатар, жаңадан екі 
сервистік компания құрылды, олар тек ҚМГ БӨ және басқа 
мұнай өндіретін компанияларға қызметтер көрсетіп қана 
қоймай, сонымен қатар аймақтағы әлеуметтік шиеленісті 
төмендетеді. 
ҚМГ БӨ компаниясының 2012 жылдағы операциялық 
нәтижелері негізгі активтердегі өндірудің 
тұрақтандырылғанын көрсетеді. «Қазгермұнай» БК» ЖШС, 
«CCEL» және «ПетроҚазақстан» компанияларындағы 
үлестерді ескергенде, 2012 жылы Компания 12 191 мың 
тонна (тәулігіне 247 мың баррель) мұнай өндірді, бұл 
2011 жылға қарағанда 1%-ға кем. 2011 жылдың соңында 
ұзаққа созылған ереуілден кейін, ҚМГ БӨ компаниясына 
әлі де болса, өндірістің бұрынғы көлемін қалпына 
келтіру үшін уақыт қажет. Бірқатар кәсіпшіліктердегі 
инфрақұрылым тозған, жабдықтың барлығы бірдей бүгінгі 
күннің талаптарына сәйкес келмейді.  Сондықтан 2012 
жылы біз ауқымды жаңғырту бағдарламасын іске қостық, 
ол аяқталғаннан кейін бізге «Өзенмұнайгаз» АҚ-ндағы 
өндірістік үдерістерді тұрақтандыруды аяқтауға, оларды 
барлық сыртқы теріс факторларға орнықты етуге мүмкіндік 
береді. Мұнда ТМД үшін бірегей жер асты жабдығын 
диагностикалау және жөндеу бойынша цех жұмыс 
істеп, мұнай базасы, ұңғымаларды бұқтыруға арналған 
сұйық дайындау бойынша екі учаске, мұнай кәсіпшілігі 
жабдығына сервистік қызмет көрсету бойынша цех, мұнай 
жабдығын жөндеу бойынша цех, автокөліктің және арнайы 
техниканың 1000 бірлігіне қызмет көрсету бойынша 
автосервистік орталық салынатын болады. одан басқа, 
шоғырланған сорап станциясының қабатқа сұйықты жинау 
және тасымалдау жүйесі реконструкцияланатын болады. 
осы нысандарды пайдалануға тапсыру бізге өндірістің 
тиімділігін айтарлықтай жоғарылатуға мүмкіндік береді. 
Бағдарлама орташа мерзімді перспективаға шақталған, 
оған инвестициялардың көлемі – 100 миллиард теңгеге 
жуық. 2013 жылы осы бағдарламаны іске асыруға және 
жалпы біздің өндіруші активтеріміздің проблемаларын 
шешуге барынша маңыз беріліп, ресурстар және жігеріміз 
бағытталатын болады.
«Өзенмұнайгаз» АҚ кемел кен орнын игеріп  жатқанына 
қарамастан, оның өз даму келешегі бар. 2012 жылдың 
барысында Өзен кен орнының әлеуетіне толық ауқымды 
зерттеулер жүргізіліп, олардың нәтижелері бойынша тәуелсіз 
сарапшылар кен орнының келешегі бар деген тұжырым 
жасады. Бірақ зерттеулер сондай-ақ кәсіпшіліктер пайдалы 
болуы үшін, өндірістік қызметке көзқарастарды қайта 
қараудың қажет екенін көрсетті. Сондықтан 2012 жылы мұнай 
қайтарымын арттырудың заманауи әдістерін енгізу бойынша. 

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
16
жұмыс басталды, жаңа жабдық сатып алынды, өнеркәсіптік 
жұмыстардың басым бөлігі автоматтандырылатын болады. 
2012 жылы Өзен кен орнында тұңғыш рет горизонталды 
ұңғыма бұрғыланып, ол дебиті тәулігіне 22 тоннаға жуық 
көлемді құрайтын мұнайдың фонтанды ағынын берді. 
Позитивті нәтижелерді негізге алып, және қолда бар 
инфрақұрылымды ескере отырып, біз горизонталды 
ұңғымаларды бұрғылауды 2013 жылы да жалғастыруға 
ниеттіміз.
ҚМГ БӨ геологиялық барлау жұмыстарының орташа 
мерзімді бағдарламасын іске асыру жұмыстарының ең 
басында тұр. Біз геологиялық барлауға инвестициялар 
ең алдымен экономикалық тұрғыдан ақталуға тиіс деген 
принципті ұстанамыз. Сондықтан, Компания геологиялық 
барлау жұмыстары бағдарламасының нысандарын 
салымдардың перспективтілігі тұрғысынан қатаң електен 
өткізуді жүргізді және бұдан әріде де барлау мен жете 
барлауды нақтылы  және шын мәнінде прагматикалық 
жүргізіп отыруға ниетті.     
ҚазМұнайГаз ҰК жаңартылған стратегиясын есепке 
ала отырып, қазіргі уақытта ҚМГ БӨ  стратегиясы қайта 
қаралуда. Біз Қазақстандағы алдыңғы қатарлы мұнай-
газ компанияларының бірі ретіндегі позицияларымызды 
нығайту үшін, қуатымызды жоспарлы түрде нығайтудамыз. 
Біздің негізгі міндеттеріміз – топтастырылған өндіру көлемін 
ұлғайту, жаңа активтерді иелену арқылы көмірсутектердің 
қорларын толықтыру және өсіру, сондай-ақ геологиялық 
барлау жұмыстары және ҚМГ БӨ негізгі кен орындарында 
өндірісті оңтайландыру. 
Біз бұрынғыдай орын тепкен аймақтарда әлеуметтік 
жағдайларды жақсартуға ықпалдасуға, мұнайшылардың 
жас буынын оқып-үйретуге және кәсіптік өсіруге 
жәрдемдесуге, экология және өндірістің қауіпсіздігі 
мәселелерін шешуге ниеттіміз. 
Біздің компаниямыз өзін тиянақты жер қойнауын 
пайдаланушы, пайдалы кәсіпорын және өз акционерлерінің 
алдындағы жауапты серіктес ретінде көрсетті. ҚМГ БӨ 
бүгінгі міндеті – осы атаққа сәйкес болу және әрі қарай 
үйлесімді өсу бойынша жұмысты жалғастыру.
АбАт НҰрсейітов
 
БАС ДИрЕКТор
КоМпАНия турАлЫ
бАс диреКтордЫң үНдеуі 

17
КоМпАНия турАлЫ
диреКторлАр Кеңесі
ләЗЗАт ҚиЫНов 
ҚМг бө диреКторлАр КеңесіНің төрАғАсЫ, 
«ҚАЗМҰНАйгАЗ» ҰК АҚ  бАсҚАрМА төрАғАсЫ.
Ләззат Қиынов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның басқарма 
төрағасы, ҚМГ БӨ директорлар кеңесінің мүшесі 
болып 2012 жылғы 27 ақпанда, директорлар кеңесінің 
төрағасы болып – 2012 жылғы 13 наурызда сайланды. 
Қазақ политехникалық институтын бітірген. Техникалық 
ғылымдарының докторы, халықаралық инженерлік 
академияның академигі. Мұнай-газ саласында 
1971 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Мұнай-газ 
өндірісінде кәсіптік дамудың барлық сатыларынан өткен, 
«Жетыбайнефть» мұнай-газ өндіру басқармасында 
мұнай және газ өндіру жөніндегі оператор, 
«Мангышлакнефтепромхим» аумақтық-өндірістік 
басқармасының бас инженері, «Қаражанбасстермнефть», 
«Комсомольскнефть» МГӨБ бастығы болып жұмыс 
істеді. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-нда, Каспий құбыржол 
консорциумында, Қр Мұнай және газ  министрлігінде 
басшы қызметтерді атқарды. әртүрлі жылдары Маңғыстау 
облысына басшылық етті. «Парасат» орденімен, «Қазақстан 
республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» медалімен 
марапатталған.
АбАт НҰрсейітов
бАс диреКтор, ҚМг бө бАсҚАрМА төрАғАсЫ.
Абат нұрсейітов 2012 жылдың қаңтар айынан бері 
Компания бас директорының орынбасары болып жұмыс 
істеді. Компанияда 2006 жылдың қазан айынан бері 
жұмыс істеп келеді. Соңғы тағайындалуға дейін Өндіріс 
жөніндегі басқарушы директор болған. Ленин атындағы 
Қазақ полтехникалық институтын бітірген. Мұнай-газ 
секторында 1986 жылдан бері жұмыс істейді, мұнай 
және газ өндіру жөніндегі оператордан «Жетыбайнефть» 
мұнай-газ өндіру цехының бастығына дейін еңбек жолынан 
өткен, КазнИПИнефть, «Торғай-Петролеум» ЖАҚ-нда, 
«ЛуКойЛ оверсиз Сервис» Қазақстан филиалында түрлі 
басшылық қызметтерді атқарды. «Қазақстан мұнайына 100 
жыл» және «Қазақстан мұнайына 110 жыл» медальдерімен 
марапатталған.
КоМПАнИяның БАСҚАру орГАны ДИрЕКТорЛАр КЕңЕСі (ДК), АЛ АТҚАруШы орГАны – КоМПАнИяның БАСҚАр-
МАСы БоЛыП ТАБыЛАДы. БАСҚАрМАҒА БАСШыЛыҚ ЕТЕТін БАС ДИрЕКТор, СонДАй-АҚ ДИрЕКТорЛАр КЕңЕСінің 
МҮШЕСі ЖәнЕ КоМПАнИяның АТҚАруШы орГАнының ДИрЕКТорЛАр КЕңЕСінДЕГі БірДЕн Бір ӨКіЛі БоЛыП 
ТАБыЛАДы. ДИрЕКТорЛАр КЕңЕСінің ЕнДі ТӨрТ МҮШЕСі, Соның іШінДЕ оның ТӨрАҒАСы ЛәззАТ ҚИыноВ, 
«ҚАзМҰнАйГАз» ҰЛТТыҚ КоМПАнИяСы» АҚ-ның ӨКіЛДЕрі БоЛыП ТАБыЛАДы. ДИрЕКТорЛАр КЕңЕСінЕ Сон-
ДАй-АҚ ҮШ ТәуЕЛСіз ДИрЕКТор КірЕДі.

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
18
ержАН жАНғАулов 
«ҚАЗМҰНАйгАЗ» ҰК АҚ-НЫң ЗАң 
ҚЫЗМетіНің бАсшЫсЫ.
Ержан Жанғаулов 2012 жылдың ақпан 
айынан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК 
АҚ-ның заң қызметінің басшысы 
лауазымын атқаруда. Соңғы лауазы-
мына дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 
құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі 
басқарушы директоры, құқықтық 
қамтамасыз ету жөніндегі атқарушы 
директоры, Вице-Президентінің 
кеңесшісі болып қызмет атқарды. 
«Мұнай және Газ Тасымалдау» ҰК» 
ЖАҚ-ның заң департаментінің дирек-
торы, Қазақстан республикасы Пре-
зиденті іс басқармасының заң қызметі 
бөлімінің басқарушысы лауазымдарын 
атқарды, Қазақстан республикасы-
ның Премьер-Министрі Кеңсесінде 
заң, қорғаныс және құқықтық тәртіп 
бөлімшесінің кеңесшісі, Қр әділет 
министрінің көмекшісі болып жұмыс 
жасады. Білімі – заңгер, 1992 жылы 
Қарағанды мемлекеттік институтын 
бітірді.
әсия сЫрғАбеКовА
«ҚАЗМҰНАйгАЗ» ҰК АҚ-НЫң 
ҚАржЫ диреКторЫ.
әсия Сырғабекова 2009 жылдың 
шілде айынан бастап «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ-ның Қаржы директоры болып 
тағайындалды, 2010 жылдың 26 
наурыз айында «ҚазМұнайГаз» 
БӨ АҚ-ның Директорлар кеңесіне 
сайланды. осы тағайындалуына дейін 
2006 жылдың шілде айынан бастап 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның экономика 
және қаржы жөніндегі Басқарушы 
директоры, 2004-2005 жж. Халық 
Банкінің Басқарма төрағасы, 2003-
2004 жж. Халық Банкінің Басқарма 
Төрағасының бірінші орынбасары 
болып қызмет атқарған. 1998-2003 
жж. Ұлттық мұнай-газ компаниясында 
жұмыс істеп, «Қазақойл», 
«ҚазТрансГаз» компанияларында 
әртүрлі жоғарғы басқарушы 
қызметтерді атқарған. 1982 жылы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
экономика факультетін бітірді.
тиМур биМАғАМбетов
«ҚАЗМҰНАйгАЗ» ҰК АҚ-НЫң 
бАсҚАрМА төрАғАсЫНЫң 
өНдіру жәНе теХНиКАлЫҚ 
дАМЫту жөНіНдегі 
орЫНбАсАрЫ.
Тимур Бимағамбетов «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ-ның басқарма төрағасының 
өндіру және техникалық дамыту 
жөніндегі орынбасары болып 2012 
жылғы 20 ақпанда тағайындалды және 
ҚМГ БӨ директорлар кеңесіне 2012 
жылғы 29 мамырда сайланды. Соңғы 
жылдары «н оперейтинг Компани» 
ЖШС-нің бас директорының, сондай-
ақ ҚМГ ұлттық компаниясының 
атқарушы директорының қызметтерін 
атқарды. 1978 жылы Қазақ 
политехникалық институтын бітірген.
КоМпАНия турАлЫ
диреКторлАр Кеңесі

19
Филип дэйер
ҚМг бө тәуелсіЗ диреКторЫ.
Филип Дэйер, құқық бакалавры, 
Тіркелген бухгалтерлер институтының 
мүшесі, тіркелген бухгалтер ретінде 
біліктілікке «KPMG» компаниясында 
ие болды, содан кейін 25 жыл бойы 
инвестициялық-банктік қызметпен 
айналысып, Лондон қор биржасында 
тіркелген компаниялар үшін ақыл-
кеңестер беруге маманданды. 
«Barclays De Zoete Wedd» және 
«Citicorp» секілді компанияларда 
жұмыс істеп, мол тәжірибеге ие 
болды. 2005 жылы «ABN AMro hoare 
Govett» компаниясынан қызметтен 
кетті. одан кейін «роснефтіге» 2006 
жылы бағалы қағаздарды ұтымды 
орналастыру бойынша кеңес берді 
және оны KNoC сатып алған сәтке 
дейін «Dana Petroleum» аудит 
жөніндегі комитеттің мүшесі болды. 
Қазіргі уақытта компания Директорлар 
кеңесінің мүшесі болды, сондай-ақ 
AVEVA Group» аға тәуелсіз директоры 
болып табылады. 2010 жылдың мамыр 
айынан бастап Дэйер мырза ҚМГ 
БӨ Директорлар кеңесінің мүшесі 
болып табылады. 2010 жылдың 
мамыр айында Дэйер мырза ҚМГ 
БӨ Директорлар кеңесінің мүшесі 
болды. Дэйер мырза Аудит және 
сыйақылар жөніндегі комитеттерге 
жетекшілік етеді, Тағайындаулар және 
стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
комитеттердің мүшесі.  
эдвАрд уолш
ҚМг бө тәуелсіЗ диреКторЫ.
Эдвард уолш мұнай-газ саласында 
отыз бес жылдан астам жұмыс 
тәжірибесіне ие. «Бритиш Петролеум» 
мен «Бритиш Газ» компанияларында 
түрлі қызметтерде жұмыс істеп, 
аталған компаниялардың нигерия, 
Абу-Даби, орталық және оңтүстік-
Шығыс Азиядағы барлау және 
өндіру бойынша қызметі үшін жа-
уап берді. Дублин университетінің 
қатты заттектер химиясы бойынша 
ғылым докторы болып табылады. 
Компанияның Директорлар кеңесіне 
2006 жылғы 28 тамызда сайланды. 
уолш мырза Стратегиялық жоспарлау 
және тағайындаулар жөніндегі 
комитеттерге басшылық етеді, аудит, 
сыйақылар және тағайындаулар 
жөніндегі комитеттердің мүшесі.
пол МАНдуКА
ҚМг бө тәуелсіЗ диреКторЫ.
Пол Мандука Ұлыбритания мен 
Еуропада threadneedle Asset 
Management, rothschild Asset 
Management, Deutsche Asset 
Management секілді компанияларда 
бас директор болып жұмыс істеді. 
Мандука мырза түрлі компанияларда, 
соның ішінде онда ол аға тәуелсіз 
директордың қызметін атқарған 
Prudential Group plc компаниясында 
директорлар кеңесінде тәуелсіз 
директор болды.  
Prudential plc. компаниясының 
төрағасы болып сайлануына  
байланысты, Мандука мырза 2012 
жылғы 1 қазаннан бастап ҚМГ БӨ 
Директорлар кеңесінен шығуға 
шешім қабылдады. Мандука мырза 
сыйақылар мен тағайындаулар 
жөніндегі комитеттің мүшесі болған, 
сондай-ақ аудит жөніндегі комитетке 
басшылық етті.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал