1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет16/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

24. ҚАржЫлЫҚ тәуеКелдерді бАсҚАрудЫң 
МАҚсАттАрЫ МеН сАясАтЫ
Компанияның несиелер, займдар, салықтық және басқа 
да кредиторлық берешектері сияқты түрлі қаржылық 
міндеттемелері бар. Компанияның дебиторлық берешек, 
қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді депозиттер және ақша 
қаражаты мен олардың баламалары сияқты түрлі қаржылық 
активтері бар.
Компания пайыздық ставкалардың өзгеруі тәуекеліне, 
валюталық тәуекелге, несиелік тәуекелге, жойылымдылық 
тәуекеліне және шикізат тауарларына арналған бағалардың 
өзгеруі тәуекеліне ұшырайды. Компанияның Қаржылық ко-
митеті бұл орынды болған кезде басшылыққа мониторингті 
қадағалау, Компанияның ақша қаражаттарын басқару сая-
саты сияқты бекітілген саясатқа сәйкес тәуекелдерді азайту 
бойынша көмек көрсетеді.
ПАйызДыҚ СТАВКАЛАрДың ӨзГЕруі ТәуЕКЕЛі
Компанияның рыноктық пайыздық ставкалардың өзгеруі 
тәуекеліне ұшырауы, негізінен алғанда, 2012 жылдың 5 
шілдесінде толықтай өтелген (14 Ескерту) ҚМГ ПКИ Финанс 
ноталарының қалқымалы ставкасына қатысты болды. 2012 
жылдың 31 желтоқсанына Компанияның қалқымалы пайы-
здық ставка мен займдары жоқ және пайыздық ставкалар-
дың өзгеруі тәуекеліне ұшыраған жоқ.
ВАЛЮТАЛыҚ ТәуЕКЕЛ
Компанияның шетелдік валюталардың айырбас бағамда-
рының өзгеруі тәуекеліне ұшырауы ең алдымен, барлық 

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
104
шығыстар теңгеге қайта номинацияланса да сатудың негізгі 
бөлігі АҚШ долларында есептелетіндіктен Компанияның 
операциялық қызметіне, сондай-ақ шетелдік валютада 
номинацияланған инвестицияларға қатысты.
Келесі кестеде Компанияның пайдасының салық са-
лынғанға дейін барлық өлшемдердің өзгермеуі шартымен 
АҚШ долларының айырбас бағамындағы мүмкін болатын 
өзгерістерге тәуелділігіне (ақша активтері мен міндеттеме-
лердің әділ құнындағы өзгерістердің салдарынан) талдау 
ұсынылып отыр.
теңге бағамының АҚш долларының 
бағамына қатысты артуы/азаюы 
салық салуға дейінгі пайдаға әсері 
2012
АҚШ доллары
+ 10,00 %
66 855
АҚШ доллары
- 10,00 %
(66 855)
2011
АҚШ доллары
+ 10,00 %
53 299
АҚШ доллары
- 10,00 %
(53 299)
КрЕДИТТіК ТәуЕКЕЛ
Компания оның дебиторлық берешегімен байланысты 
кредиторлық тәуекелге ұшырайды. Компания сатулардың 
басым бөлігін Бас компанияның аффилиирленген кәсіпор-
нына жүзеге асырады және оған қатысты Компанияның 
дебиторлық берешектер бойынша тәуекелдердің айтар-
лықтай концентрациясы бар (8, 23 Ескертулер). Дебитор-
лық берешектердің қосымша азын-аулақ үлесі біртектес 
топтар бойынша бөлінген және жалпы негізде құнсыздану 
тұрғысында ұдайы бағаланып отырады, соның нәтижесінде 
Компанияның үмітсіз берешек бойынша тәуекелі орынсыз 
болып табылады.
Компания, сондай-ақ өзінің инвестициялық қызметін жүзеге 
асырудың нәтижесінде несиелік тәуекелге ұшырауы да мүм-
кін. Компания, негізінен алғанда, салымдарды қазақстан-
дық және шетелдік банктерге орналастырады, сондай-ақ 
Ұлттық Банктің облигацияларын сатып алады. оның үстіне, 
Компания Бас компания шығарған борыштық құралды 
сатып алды (8, 23 Ескертулер).
Қаржы мекемелеріндегі шоттардағы қалдықтармен бай-
ланысты несиелік тәуекелді Компанияның Директорлар 
кеңесі бекітетін компанияның ақша қаражаттарын басқару 
саясатына сәйкес Компанияның қазынашылық депар-
таменті бақылайды. Компанияның қаржы мекемелерінің 
дефолтынан пайда болатын несиелік тәуекелге тәуелділігі 
мөлшері бұл қаржы активтерінің баланстық құнына тең.
Келесі кестеде, егер өзгедей көрсетілмесе, «Standard and 
Poor’s»-тың кредиттік рейтингтерінің білдірімдері пайдала-
ныла отырып, есепті датаға банктердегі қаржылық актив-
тер мен ҚМГ ҰК-ның борыштық құралдарының сальдосы 
көрсетіліп отыр.
рейтинг*
банктер
орналасқан жері
2012
2011
2012
2011
ҚМГ ҰК-ның Борышкерлік 
құралдарына инвестициялар
Қазақстан
BBB- (тұрақты)
BBB- (тұрақты)
134 360
188 029
Қазақстан Халық Банкі
Қазақстан
BB (тұрақты)
BB (тұрақты)
131 207
74 124
BNP Paribas
Франция
A+ (жағымсыз)
AA- (жағымсыз)
75 319
42 421
hSBC Plc
Ұлыбритания
AA- (жағымсыз)
AA- (тұрақты)
75 044
80 799
Deutsche Bank
Германия
A+ (жағымсыз)
A+ (жағымсыз)
47 328
19 524
Қазақстан республикасының 
Ұлттық Банкі
Қазақстан
BBB+ (тұрақты)
BBB+ (тұрақты)
42 596
109 542
ING Bank
нидерланды
A+ (жағымсыз)
A+ (тұрақты) 
41 873
484
Қазкоммерцбанк
Қазақстан
B+ (жағымсыз)
B+ (тұрақты)
38 317
925
АТФ Банқi (Moody’s)
Қазақстан
B1 (тұрақты)
Ba3 (жағымсыз)
37 696
62 417
Citi Bank Kazakhstan
Қазақстан
Ақпарат жоқ
Ақпарат жоқ
26 247
19 534
Citi Bank N.A.
Ұлыбританиядағы филиал
A (жағымсыз)
A (жағымсыз)
21 712
50 658
rBS Қазақстан
Қазақстан
Ақпарат жоқ
Ақпарат жоқ
13 208
18 028
Credit Suisse 
Британ Виргин аралдары
A+ (жағымсыз)
A+ (жағымсыз)
12 366
5 750
hSBC Қазақстан
Қазақстан
BBB (тұрақты)
BBB (тұрақты)
7 016
7 324
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

105
Банк центр Кредит (Moody’s)
Қазақстан
B1 (жағымсыз)
B1 (жағымсыз)
1 654
19
Альянс Банкі (Moody’s)
Қазақстан
B3 (жағымсыз)
B3 (тұрақты)
208

hSBC Ltd.
Гонконг
AA - (тұрақты)
AA - (тұрақты)

31 147
royal Bank of Scotland NV
нидерланды
A (тұрақты)
A (тұрақты)

6 207
Басқалары
195
273
706 346
717 205
ӨТіМДіЛіК ТәуЕКЕЛДЕрі
Компания ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын пайда-
лана отырып, өтімділік тәуекелін бақылайды. Бұл құралдың 
көмегімен қаржылық инвестициялармен және қаржылық 
активтермен (мысалы, дебиторлық берешек, басқа да 
қаржылық активтер) байланысты төлемдердің мерзімдері-
не, сондай-ақ болжалып отырған операциялық қызметтен 
ақша ағымдарына талдау жүргізіледі.
Компанияның мақсаты жергілікті банктердегі қысқа 
мерзімдік және ұзақ мерзімдік салымдарды пайдалану 
арқылы қаржыландырудың үздіксіздігі мен оңтайлылығының 
арасындағы балансты ұстау болып табылады.
Келесі кестеде шарттық дисконтталмаған төлемдердің не-
гізінде 2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
Компанияның қаржылық міндеттемелерін өтеу мерзімдері 
бойынша ақпарат ұсынылып отыр: 
2011 жылдың 
31 желтоқсанында 
аяқталатын жыл
талап етуі бойынша
3 айдан 
кем
3-12 ай
1 жыл – 
5 жыл
5 жыл-
дан астам
жиыны
займдар

588
54 343
33 706
3 113
91 750
Саудалық және басқа да 
кредиторлық берешек 
48 680
48 680
48 680
588
54 343
33 706
3 113
140 430
2012 жылдың 
31 желтоқсанында 
аяқталатын жыл
талап етуі бойынша
3 айдан 
кем
3-12 ай
1 жыл – 
5 жыл
5 жыл-
дан астам
жиыны
займдар

271
2 262
4 646
2 002
9 181
Саудалық және басқа да 
кредиторлық берешек 
82 255
82 225
82 255
271
2 262
4 646
2 002
91 436
ШИКізАТТыҚ ТАуАрЛАрҒА АрнАЛҒАн БАҒАЛАрДың 
ӨзГЕруі ТәуЕКЕЛі
Компания халықаралық рыноктарда АҚШ долларында 
бағаланатын шикі мұнайға арналған бағалардың өзгеруі 
тәуекеліне ұшырайды. Компания келешекте шикі мұнайға 
арналған бағалардың түрлі деңгейлеріне қатысты тәуел-
ділікті талдауды қоса алғанда жыл сайынғы бюджеттер мен 
мерзімдік болжамдарды дайындайды
КАПИТАЛДы БАСҚАру
Капитал өзіне Компанияның барлық меншік капиталын 
қамтиды. Компанияның капиталды арттыруға қатысты негіз-
гі мақсаты Компанияның қызметін жүргізу және акционер-
лердің пайдаларын арттыру үшін капиталдың жеткіліктілігінің 
қалыпты деңгейін қамтамасыз ету болып табылады.
2012 жылдың 31 желтоқсанына Компанияда тұрақты 
қаржылық жағдай мен капиталдың консервативтік құрылы-
мы болды. Бұдан әрі, Компания оған оңтайлылық беретін 
және олардың пайда болуына қарай өсу мүмкіндігін пай-
далануға мүмкіндік беретін капиталдың құрылымын ұстап 
тұрмақ ниетте. 
Компания капиталдың құрылымын басқарады және эконо-
микалық жағдайлардың өзгеруіне сәйкес оны өзгертеді. 
Компания капиталдың құрылымдарын сақтау және өзгерту 
мақсатында дивидендтерді төлеудің мөлшерін реттейді, 
капиталды акционерлерге қайтарады және жаңа акциялар 
шығара алады. 2012 және 2011 жылдардың 31 желтоқса-
нында аяқталған жылдар ішінде капиталды басқарудың 
мақсаттарына, саясатына және процедураларына өзгері-
стер енгізілген жоқ.
25. ҚАржЫлЫҚ ҚҰрАлдАр
Төменде санаттары бойынша Компанияның барлық 
қаржылық құралдарының баланстық және әділ құнын салы-
стыру беріліп отыр:
                      баланстық құны
                 әділ құны
2012
2011
2012
2011
Ағымдағы қаржылық активтер
АҚШ долларындағы мерзімдік салымдар
333 218
169 806
333 218
169 806
Ақша қаражаттары және олардың баламалары
154 705
206 512
154 705
206 512
ҚМГ ҰК-ның борышкерлік құралдарына 
инвестициялар
134 360
219
134 360
219
Өтеуге дейін ұсталып қалатын қаржылық активтер 
42 596
109 542
42 596
109 542
Теңгедегі мерзімдік салымдар
40 382
36 116
40 382
36 116
Британдық фунт стерлингтегі өтеуге дейін 
ұсталып қалатын салымдар

6 207

6 207
Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан дебиторлық 
берешек  
3 895
1 361
3 895
1 361

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
106
Ұзақ мерзімді қаржылық активтер
Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан дебиторлық 
берешек  
14 326
18 138
14 326
18 138
Бірлескен кәсіпорыннан алу үшін заем 
13 150
8 494
13 150
8 494
Теңгедегі мерзімдік салымдар
1 083
989
1 083
989
Басқа да қаржылық активтер
2
4
2
4
ҚМГ ҰК-ның борышкерлік құралдарына 
инвестициялар  

187 810

187 810
Қаржылық міндеттемелер
Белгіленген пайыздық ставкасы бар займдар
7 310
8 172
7 310
8 172
Қалқымалы пайыздық ставкасы бар займдар

79 793

79 793
заемдық қаражаттардың әділ құны бар пайыздық ставка-
лар бойынша күтіліп отырған келешектегі ақша ағымдарын 
дисконттау арқылы есептелді. Қаржылық активтердің әділ 
құны рыноктық пайыздық ставкалар қолданыла отырып 
есептелді. 
26. шАрттЫҚ жәНе шАрттЫ МіНдеттеМелер
САяСИ ЖәнЕ ЭКоноМИКАЛыҚ ЖАҒДАй
Қазақстанда нарықтық экономиканың талаптарына жауап 
беретін экономикалық реформалар мен құқықтық, салықтық 
және әкімшілік инфрақұрылымдарды дамыту жалғастырылу-
да. Қазақстандық экономиканың болашақтағы құрақтылығы 
көбінеки осы реформалардың барысына, сондай-ақ Үкімет 
қабылдап отырған экономика, қаржылық және ақша-неси-
елік саясат саласындағы шаралардың тиімділігіне байланы-
сты болады.
Қазақстан республикасының экономикасына дүниежүзілік 
қаржылық дағдарыс әсер етті. Экономиканы қалпына 
келтірудің кейбір индикаторларына қарамастан, келешек-
тегі экономикалық өсуге, капиталдың қолжетімділігіне, 
сондай-ақ капиталдың құнына қатысты, Компанияның 
қаржылық жағдайына, операцияларының нәтижелеріне 
және экономикалық келешегіне жағымсыз әсер етуі мүмкін 
болатын болжаусыздықтар әлі де бар. 
Басшылық қазіргі жағдайларда Компания қызметінің 
тұрақтылығын ұстап тұру үшін тиісті шаралар қабылдайтын-
дығына сенімді болғанмен, жоғарыда сипатталған сала-
лардағы болжалмаған одан әрі нашарлау қазіргі уақытта ай-
қындауға мүмкіндік болмай отырған тәсілмен Компанияның 
қаржылық нәтижелері мен қаржылық жағдайына кері әсер 
етуі мүмкін.
іШКі нАрыҚҚы БЕруЛЕр БойынША МінДЕТТЕМЕЛЕр
Қазақстан Үкіметі мұнай өндіруші компанияларға өндірілген 
шикі мұнайдың бір бөлігін ішкі рынокқа беруді міндеттеп 
отыр. Шикі мұнайды былайша беру бойынша баға Бас 
компаниямен келісетін болғандықтан, ол дүниежүзілік баға-
дан анағұрлым төмен болуы мүмкін және өндірудің өзіндік 
құнының деңгейінде белгіленуі мүмкін (23 Ескерту). Егер 
Үкімет шикі мұнайдың қазіргі уақытта Компания беріп оты-
рған ауқымнан артық қосымша көлемін беруді міндеттесе, 
мұндай берулердің нарықтық бағалар бойынша берулердің 
алдында басымдығы болады және өз кезегінде, Компа-
нияның қызметіне, болашағына, қаржылық жағдайы мен 
қызметінің нәтижелеріне айтарлықтай және кері әсер етуі 
мүмкін болатын шикі мұнайды экспортқа сатуға қарағанда 
едәуір аз кіріс әкеледі.
Ағымдағы жылдың ішінде өзінің міндеттемелерін сәйкес, 
Компания ішкі рынокқа 1.645.926 тонна мұнай (2011 жылы: 
1.951.356 тонна) берді, ал Қазгермұнай бірлескен кәсіпор-
ны ішкі рынокқа 517.991 тонна шикі мұнай (2011 жылы: 
221.915 тонна) берді. 
САЛыҚ САЛу
Қазақстан республикасының салықтық заңнамасы мен 
нормативтік базасы ұдайы өзгерістерге ұшырап отырады 
және түрліше түсіндірілуге жол береді. Жергілікті, аймақтық 
және республикалық салық органдары көзқарастарының 
арасындағы алшақтық жиі кездесетін жағдай. Анықталған 
және расталған Қазақстандық салықтық заңнаманы 
бұзғаны үшін айыппұлдар мен өсімақылардың қолданылып 
жүрген режимі қаталдығымен ерекшеленеді. Қазақстандық 
салық салу жүйесіне тән болжамсыздыққа байланысты, 
егер ондайлар болса, салықтардың, айыппұл санкциялары 
мен өсімақылардың ықтимал сомасы қазіргі уақыт бойынша 
шығыстарға жатқызылған және 2012 жылдың 31 желтоқса-
нына есептелген сомадан асып кетуі мүмкін. 
Компанияның басшылығы  салықтық заңнаманы оңтайлау 
орынды болып табылады және Компанияның салықтық 
позициясына қатысты жол берілетін негіздемелері бар деп 
есептейді. 
2012 жылдың 12 шілдесінде Қазақстан республикасы 
Қаржы министрлігінің Салық комитеті Компанияны 2006-
2008 жылдар үшін кешенді салықтық тексеруді аяқтады. 
2011 жылдың қазанында басталған салықтық тексерулердің 
нәтижелері бойынша салық органы салықтың сомасы 5.800 
миллион теңгені құраған, әкімшілік айыппұл 7.160 милли-
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

107
он теңгені және уақытында төлемегені үшін өсімақы 3.978 
миллион теңгені құраған 16.938 миллион теңге мөлшерінде 
қайта есептеуді жүргізді. Салықтық қайта есептеулердің 
сомасы, негізінен алғанда, жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттар бойынша белгілі бір кірістер мен 
шығыстарды қайта бөлуге, шығыстарды кезеңдер бойынша 
демередж арқылы қайта бөлуге және кірістерді трансферт-
тік баға құру нормалары бойынша түзетуге жатады.
Компания жоғарыда есептелген қайта есептеу сомала-
рымен келіспейді және Қаржы министрлігіне шағымданды. 
Компания басшылығы өздерінің салықтық міндеттемелерді 
пайымдау дұрыс емес деп есептейді. Алайда, Компанияның 
басшылығы шағымданудың нәтижесі белгісіз деп ойлаған-
дықтан және Компания салықтық заңнаманы түрліше пай-
ымдаудың екіұштылығы мен уәкілетті және сот органдары 
позицияларының дәйексіздігі себепті шағымның ойдағы-
дай шешілетіндігіне сенімді болмағандықтан, Компания 
басшылығы салықтық қайта есептеулердің белгілі сомасы-
на резерв есептеуге шешім қабылдады. 2012 жылдың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша салықтар бойынша бар 
резерв 9.619 миллион теңгеге, оның ішінде салық 4.158 
миллион теңгеге, айыппұл 2.307 миллион теңгеге және 
өсімақы 3.154 миллион теңгеге арттырылды (15 Ескерту). 
Компания басшылығы салықты, айыппұлды және өсімақыны 
қайта есептеудің қалған сомасына ойдағыдай шағымдана 
алмайды деп ойлайды.
Бұған қоса, Компания салықтық тексерулердің іс жүзіндегі 
нәтижелерін көрсету үшін, 2006-2008 жылдардағы салықтар 
бойынша бұрын белгіленген резервтерді қайта қарады. 
нәтижесінде, салықтар бойынша резерв 8.801 миллион 
теңге сомаға түзетілді.
ЭКоЛоГИяЛыҚ МінДЕТТЕМЕЛЕр
Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама 
даму даму процесінде  және сондықтан да ұдайы өзгеріске 
ұшырауда. Қазақстан республикасының қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін айыппұлдар 
айтарлықтай болуы мүмкін. 15-ескертуде ашылған со-
маларды қоспағанда басшылық Компанияның қаржылық 
жағдайына, кірістер мен шығыстар туралы есебіне және 
ақша қаражатының қозғалысы туралы есебіне елеулі және 
жағымсыз әсер ететін қисынды экологиялық міндеттемелер 
жоқ деп есептейді.  
МҰнАй КЕн орынДАрынА АрнАЛҒАн ЛИцЕнзИяЛАр
Компания мемлекеттік органдардың тарапынан оның 
жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар мен 
келісім-шарттардың талаптарын орындауына қатысты 
мерзімді тексерулер объектісі болып табылады. Басшылық 
мемлекеттік органдармен мұндай тексерулердің барысын-
да анықталған мәселелерді шешу үшін қажетті түзету шара-
ларды келісу бойынша бірлесіп жұмыстар атқарады. Лицен-
зияларда қамтылған ережелерді орындамау айыппұлдарға, 
өсімақыларға, лицензияны шектеуге, тоқтата тұруға немесе 
кері қайтарып алуға әкеп соқтыруы мүмкін. Компанияның 
басшылығы келісім-шарттар мен лицензиялардың шартта-
рын сақтамауға қатысты кез келген мәселелер келіссөздер 
немесе түзету шаралары арқылы шешілетін болады және 
Компанияның қаржылық жағдайына, жиынтық кірістер ту-
ралы есепке немесе ақша қаражатының қозғалысы туралы 
есепке  айтарлықтай ықпал етпейді деп санайды. 
Компанияның мұнай және газ кен орындары Маңғыстау 
және Атырау облыстық әкімшіліктеріне тиесілі жерде 
орналасқан. Лицензияларды Қазақстан республикасының 
Мұнай және газ министрлігі берген және Компания бұл кен 
орындарында пайдалы қазбаларды өндіруге арналған са-
лық пен мұнай мен газды барлау мен өндіруді жүзеге асыру 
үшін үстеме пайдаға салық төлейді.
Компанияның негізгі лицензиялары мен олардың қолда-
нылуын тоқтату мерзімдері мына кестеде ұсынылып отыр:
Кен орны
Келісімшарт
Қолдану мерзімі 
аяқталған дата 
Өзен (8 кен орны)
№ 40
2021
Ембі (1 кен орны)
№ 37
2021
Ембі (1 кен орны)
№ 61
2017
Ембі (23 кен орны) 
№ 211
2018
Ембі (15 кен орны)
№ 413
2020
МҰнАй КЕн орынДАрынА ЛИцЕнзИя БойынША 
КЕЛіСіМШАрТТыҚ МінДЕТТЕМЕЛЕр
жыл
Күрделі шығыстар
операциялық 
шығыстар 
2013
150 764
7 138
2014
5 685
4 324
2015
2 511
3 235
2016
61
3 277
2017-2024

12 621
159 021
30 595
ШИКі МҰнАй БЕру ЖӨнінДЕГі МінДЕТТЕМЕ 
Компанияда Үкіметтің қарарларына сәйкес мұнай мен 
мұнай өнімдерін ішкі рынокқа беру жөнінде міндеттеме бар 
(23 Ескерту).

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
108
ҚАзГЕрМҰнАйДың МінДЕТТЕМЕЛЕрі
2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Ком-
панияның Қазгермұнайдың шарттық міндеттемелеріндегі 
үлесі мына тұрғыда беріліп отыр:
жыл
Күрделі шығыстар
операциялық 
шығыстар
2013
4 593
4 109
UGL МінДЕТТЕМЕЛЕрі
UGL-дың барлауға арналған лицензиясына сәйкес, акци-
яларды сатып алу-сату шартына қатысушылар ең шағын 
жұмыс бағдарламасын орындау үшін күрделі шығыстар бой-
ынша міндеттемелерді келісті. 2012 жылдың 31 желтоқса-
нына Компанияның UGL-дың күрделі шығыстары бойынша 
міндеттемелеріндегі үлесі мынадай тұрғыда беріліп отыр:
жыл
Күрделі шығыстар
2013
9 881
9 881
KS EP INVEStMENtS МінДЕТТЕМЕЛЕрі
2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
Компанияның KS EP Investments-тің келісімшарттық 
міндеттемелеріндегі үлесі мынадай тұрғыда беріліп отыр:
жыл
Күрделі шығыстар
операциялық 
шығыстар
2013
4 665
196
2014
1 502
34
6 167
230
27. есепті дАтАдАН КейіНгі оҚиғА
БАС ДИрЕКТорДы АуыСТыру
2012 жылдың 23 қаңтарында Директорлар кеңесінің 
шешімімен Абат нұрсейітов мырза бұл қызметте Алик Ай-
дарбаев мырзаны ауыстырып, Компанияның Бас директоры 
болып сайланды.
осы топтастырылған қаржылық есептілікке Компанияның 
атынан 2013 жылдың 6 наурызындағы жағдай бойынша 
көрсетілген лауазымдарды атқаратын мына адамдар 
қол қойды:
БАС ДИрЕКТор
нҰрСЕйіТоВ А.А
 БАС ДИрЕКТорДың ЭКоноМИКА ЖәнЕ ҚАрЖы 
 ЖӨнінДЕГі орынБАСАрының МінДЕТін АТҚАруШы
 Б. ФрЕйзЕр, ACA
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

109
АКциоНерлердің жЫлдЫҚ жАлпЫ жиНАлЫсЫ
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2013 жылғы 21 мамырда 10 сағат 30 минутта төмендегі мекен-жай бойынша 
өтеді: Астана қаласы, Қазақстан республикасы, Қорғалжың тас жолы, 2А, «Думан» қонақ үй кешені.
веб-сАйт
Компания туралы ақпаратты, соның ішінде оның қызметінің суреттемесін, баспасөз хабарламаларын, жылдық және аралық 
есептемелерді  www.kmgep.kz.корпоративтік веб-сайтынан  табуға болады.
АКциоНерлердің сҰрАҚтАрЫ 
Компанияның акционерлері сырттай дауыс беру, дивидендтер, жекеше деректеріндегі өзгерістер туралы құлақтандыру 
және сол секілді басқа мәселелер бойынша сұрақтарымен Компанияның тіркеушісіне/депозитарийіне жүгіне алады: 
 

Жай және артықшылықты акцияларды иеленушілер: «бағалы қағаздарды біріңғай тіркеу» АҚ, 141, Абылай 
хан даңғылы, Алматы, Қазақстан республикасы, тел.: +7 (727) 272 47 60
 

Жаһандық депозитарлық Қолхаттарды иеленушілер (ЖдҚ): the Bank of New york Mellon, Shareholder Services, 
Po Box 358516, Pittsburgh PA 15252-8516, United States of America, telephone +1 888 269 2377 (toll free within the 
USA), telephone +1 201 680 6825 (outside USA), Email: shrrelations@bnymellon.com, www.adrbnymellon.com.
ШыҒАрыЛҒАн АКцИяЛАрДың САны: 

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал