1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет15/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2012
2011
Кіріс
127 485
171 662
операциялық қызметтен болған шығыстар
(74 511)
(110 173)
операциялық қызметтен болған пайда
52 974
61 489
Қаржылық шығыстар, нетто
(859)
(672)
Салық салуға дейінгі пайда
52 115
60 817
Табыс салығы жөніндегі шығыстар 
(18 391)
(15 142)
Кезең ішіндегі таза пайда
33 724
45 675
басқа да жиынтық кірісте қабылданған жағымды бағамдық айырмашылық
1 807
1 556
2012 жылғы пайда амортизацияның лицензияның әділ 
құнына әсері шегеріліп 10.143 миллион  теңге (2011 жылы: 
11.620 миллион теңге) сомасында келтірілген.
2012 жыл ішінде Компания ПКИ-ден 49.800 миллион теңге 
(2011 жылы: 53.168 миллион теңге) сомасында дивиденд-
тер алды.

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
98
11. тАуАрлЫҚ-МАтериАлдЫҚ ҚорлАр
2012
2011
Шикі мұнай
14 801
13 817
Материалдар
10 257
8 834
25 058
22 651
2012 жылдың 31 желтоқсанына Компанияның 361.521 тон-
на (2011 жылы: 414.180 тонна) шикі мұнайы резервуарлар 
мен транзитте болды.
12. жАрғЫлЫҚ КАпитАл
шығарылған акциялар
Акциялардың саны 
Миллион теңге
2011 жылдың 1 қаңтарына
71 219 565
214 082
Акцияларға опциондарды орындаудың нәтижесінде сатып алынған өз акцияларын азайту 
12 302
133
Сатып алудың нәтижесінде сатып алынған өз акцияларын көбейту
(938 479)
(15 763)
2011 жылдың 31 желтоқсанына
70 293 388
198 452
Акцияларға опциондарды орындаудың нәтижесінде сатып алынған өз акцияларын азайту 
70 127
703
Сатып алудың нәтижесінде сатып алынған өз акцияларын көбейту
(2 205 813)
(36 203)
2012 жылдың 31 желтоқсанына
68 157 702
162 952
12.1 жарғылық капитал
ШыҒАруҒА ЖАрИяЛАнҒАн АКцИяЛАр
Шығаруға жарияланған акциялардың жалпы саны 
74.357.042 (2011 жылы: 74.357.042) құрайды. 2012 жылдың 
31 желтоқсанына жағдай бойынша 43.087.006 (2011 жылы: 
43.087.006)  шығаруға жарияланған акциялар Бас компани-
яға тиесілі. Компания акцияларының номиналдық құны жоқ 
ДИВИДЕнДТЕр
Қазақстандық заңнамаға сәйкес, егер Компанияның Қа-
зақстан республикасының бухгалтерлік есебінің стандарт-
тарына сәйкес дайындалған қаржылық есебінде жағымсыз 
капиталы болған немесе дивидендтерді төлеу номративтік 
қаржылық есепте жағымсыз капиталға әкеп соқтыратын 
жағдайда дивидендтер жарияланбайды. 2012 жылы акци-
онерлерге төлем ретінде танылған, акцияларға арналған 
дивидендтердің жалпы сомасы 2012 жылдың 11 маусы-
мындағы тізілімді белгілеу датасына акция үшін қарапайым 
акциялар бойынша да басымдықты акциялар бойынша да 
1.300 теңгені (2011 жылы: акция үшін 800 теңге) құрады. 
12.2 Қызметкерлерге арналған опциондық 
бағдарлама
Жыл ішінде қызметкерлерден алынған қызмет көрсетулер-
мен байланысты Компанияның қызметкерлеріне жеңілдікті 
баға бойынша акциялар беру жоспары бойынша танылған 
шығын 354 миллион теңгені (2011 жылы: 408 миллион тең-
гені) құрайды.
ҚызМЕТКЕрЛЕрГЕ АрнАЛҒАн оПцИонДыҚ 
БАҒДАрЛАМА БойынША ЖоСПАрЛАр
1 опциондық бағдарлама жоспарына («EoP 1») сәйкес 
басшы қызметкерлерге беру сәтіне ауқымды депозитарлық 
қолхаттың (АДҚ) рыноктық құнына тең орындау бағасымен 
АДҚ бойынша опциондар берілді. опциондардың орында-
луы қызметті жүзеге асыру жағдайына тәуелді емес және үш 
жыл ішінде жыл сайын ұсынылған опционның 1/3 бөлігіне 
құқық береді және құқық берілген датадан бастап бес жыл 
бойы орындалуы мүмкін.
2 опциондық бағдарлама жоспарына («EoP 2») акцияларға 
арналған опциондар тәуелсіз директорларды қоспағанда 
Компанияның негізгі қызметкерлерін, жоғары басшылығын 
және Директорлар кеңесініің мүшелерін ынталандыру мен 
көтермелеу үшін беріледі. опциондарды орындау бағасы 
беру датасына АДҚ-ның нарықтық құнына тең. Аталған оп-
циондарды орындау қызметті жүзеге асыру жағдайына қол 
жеткізуге тәуелді емес. 2007 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай 
бойынша немесе бұл датадан кейін берілген опциондар 
беру датасының үшінші жылдығына арналған құқық береді 
және құқық берілген датадан бастап бесінші жылдыққа 
дейінгі мерзімге орындауға жатады.
ЖыЛ іШінДЕГі ӨзГЕріСТЕр
Келесі кесте АДҚ-ның саны мен орындаудың АДҚ-ға 
(«WAEP»)  арналған АҚШ долларындағы орташа 
есептелгендегі бағасын және жыл ішінде акцияларға 
арналған опциондардағы өзгерістерді көрсетеді:
саны
WAEP
саны
WAEP
1 қаңтарға айналыста
2 118 984
18,26
2 246 195
18,15
Жыл ішінде берілді


7 845
21,50
Жыл ішінде орындалды
(420 763)
13,12
(73 810)
14,19
Жыл ішінде қолдану мерзімі аяқталу 
(20 273)
26,08
(61 246)
19,44
31 желтоқсанға айналыста
1 677 948
19,47
2 118 984
18,26
31 желтоқсанға орындалуы мүмкін
636 760
19,77
1 051 017
17,11
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

99
2012 жылдың 31 желтоқсанына акцияларға арналған опци-
ондар бойынша қалған келісімшарттық орташа алғандағы 
мерзім 4,53 жылды (2011 жылы: 5,35 жылды) құрайды. Диа-
пазон Айналымдағы опциондар бойынша орындау бағасы-
ның диапазоны 2012 жылдың 31 желтоқсанына АДҚ үшін 
13,00 – 26,47 АҚШ долларын (2011 жылы: 13,00 – 26,47 
АҚШ долларын) құрады. EoP 1 мен EoP 2 беру датасына 
бағаланатын әділ құн бойынша үлестік құралдардың негізін-
дегі жоспарлар болып табылады.
12.3 Қазақстандық Қор биржасының талаптары
2010 жылдың 11 қазанында Қазақстандық Қор Биржасы 
(«ҚҚБ») оған сәйкес Компания жылдың соңына айналымда 
болған акциялардың жалпы санына бөлінген басқа мате-
риалдық емес активтерді шегеріп тастағандағы капитал-
дың жалпы сомасын (7 Ескерту) ашуы тиіс болатын жаңа 
листингтік талапты бекітті. 2012 жылдың 31 желтоқсанына 
бір акцияға есептегенде аталған көрсеткіш 19.572 теңгені 
(2011 жылдың 31 желтоқсанында: 18.437 теңге) құрайды. ц
13. АКцияғА пАйдА
2012
2011
Айналыстағы барлық акциялардың орташа алғандағы саны
69 301 529
70 803 127
Жыл ішіндегі пайда
160 823
208 931
Акцияға негізгі және еселенген пайда
2,32
2,95
Басымдықты акциялар иелерінің акциялардың екі клас-
сы үшін акцияларға арналған бірдей кіріске алып келетін 
болғандықтан қарапайым акциялардың иелері сияқты 
акцияларға арналған кірістерді бөлуге қатысуға тең құқығы 
болғандықтан жоғарыда келтірілген ашу қарапайым акция-
ларды да және басымдықты акцияларды да қамтиды.
14. ЗАйМдАр
2012
2011
Белгіленген пайыздық ставкасы бар займдар 
7 310
8 172
орташа алғандағы тиімді пайыздық ставка 
7,35 %
7,19 %
Өзгермелі пайыздық ставкасы бар займдар 

79 793
орташа алғандағы тиімді пайыздық ставкалар

3,88 %
жиыны займдар
7 310
87 965
Ағымдағы бөлігі
2 462
54 931
Ұзақ мерзімді бөлігі
4 848
33 034
2012 жылдың 5 шілдесінде Компания ҚМГ ПҚИ Финанстың 
нотасы бойынша тиісінше 538,2 миллион АҚШ доллары 
(80.011 миллион теңге) мен 20 миллион АҚШ доллары 
(2.975 миллион теңге) сомаға негізгі борышы мен есептел-
ген сыйақыларды толық жапты.
2012 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша займдар 
сыйақының дисконтталған ставкасымен АҚШ долларын-
да көрсетілді және, негізінен алғанда, Компания мерзімі 
2023 жылы аяқталатын лицензияларды сатып алғанға дейін 
Үкімет шеккен тарихи шығындарды өтеу жөніндегі міндетте-
меге жатады. Компания аталған міндеттемені 7,93% ставка 
бойынша дисконттады және бұл займдарды амортизация-
ланған құн бойынша есепке алады.
15. реЗервтер
экологиялық 
міндеттеме
салықтар
Активтердің шығып 
қалуы жөніндегі  
міндеттеме 
өзгесі  
жиыны   
2011 жылғы 1 қаңтарға 
19 801
11 685
14 622
5 379
51 487
Қосымша резервтер

6 283
305
1 277
7 865
Пайдаланылмаған сомаларды түзету 

(3 839)
(9)

(3 848)
Дисконттың амортизациясы


1 158

1 158
Бағалаулардағы өзгерістер


374

374
Жыл ішінде пайдаланды 
(1 273)
(2 002)
(602)
(407)
(4 284)
2011 жылғы 31 желтоқсанға
18 528
12 127
15 848
6 249
52 752
Ағымдағы бөлігі
1 432
12 127
748
599
14 906
Ұзақ мерзімді бөлігі
17 096

15 100
5 650
37 846
Қосымша резервтер

9 619
281
3 068
12 968
Пайдаланылмаған сомаларды түзету 

(8 801)


(8 801)
Дисконттың амортизациясы


1 254

1 254
Бағалаулардағы өзгерістер
(958)

(1 865)

(2 823)
Жыл ішінде пайдаланды 
(266)

(399)
(439)
(1 104)
2012 жылғы 31 желтоқсанға
17 304
12 945
15 119
8 878
54 246
Ағымдағы бөлігі
2 940
12 945
809
625
17 319
Ұзақ мерзімді бөлігі
14 364

14 310
8 253
36 927

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
100
16. Кірістер
2012
2011
Экспорт:
 Шикі мұнай
720 262
655 595
ішкі рынок (26 Ескерту):
Шикі мұнай
60 559
49 555
Газ өңдеу өнімдері
7 700
7 339
Өңдеу өнімдері
2 109
3 327
Басқа да сатылымдар мен қызмет көрсетулер
6 540
5 378
797 170
721 194
17. өНдірістіК шЫғЫстАр
2012
2011
Қызметкерлерге сыйақылар
82 959
65 323
Жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызмет көрсетулер
18 162
20 087
Материалдар мен қорлар
14 176
14 691
Электр энергия
12 884
10 564
Көліктік шығыстар
5 758
4 519
Өңдеу жөніндегі шығыстар
393
1 041
Мұнай қалдықтарын өзгерту
(984)
(3 919)
Басқалары
7 014
5 159
140 362
117 465
18. сАту жөНіНдегі шЫғЫстАр  
жәНе әКіМшіліК шЫғЫстАр 
2012
2011
Көліктік шығыстар
53 122
49 578
Қызметкерлерге сыйақылар
13 936
13 768
Демеушілік 
6 778
4 970
Айыппұлдар мен өсімақылар (26 Ескерту)
8 302
12 738
Басқарулық гонорар және сату бойынша комиссиялар 
4 169
8 752
Консультациялық және аудиторлық қызмет көрсетулер
1 382
1 669
Жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызмет көрсетулер
1 339
840
Басқалары
4 060
6 205
93 088
98 520
19. тАбЫс сАлЫғЫНАН бАсҚА сАлЫҚтАр 
2012
2011
ренталық салық
159 822
149 771
Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған салық
70 792
78 680
Экспорттық кеден бажы
36 429
46 979
Мүлікке салынатын салық
4 373
3 454
Басқа да салықтар
2 755
5 144
274 171
284 028
20. НегіЗгі ҚҰрАлдАрдЫң ҚҰНсЫЗдАНуЫ
2012
2011
Кешенді бағалаудың нәтижесіндегі құнсыздану (4 Ескерту)
75 000

әлеуметтік объектілердің құнсыздануы
1 593
1 465
Жеке объектілердің құнсыздануы
419
188
77 012
1 653
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

101
21. ҚАржЫлЫҚ Кірістер / шЫғЫстАр
21.1 Қаржылық кіріс
2012
2011
ҚМГ ҰК-ның борыштық құралдары бойынша пайыздық кіріс (23 Ескерту)
11 403
14 064
Банктердегі салымдар бойынша пайыздық кіріс
7 306
10 575
Басқа да қаржылық активтерді сатудан кіріс 
5 546

Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан болған дебиторлық берешек бойынша пайыздық кіріс  
4 821
3 719
Еншілес ұйымның сатуларынан кіріс (5 Ескерту)
4 784

Өтеуге дейін ұсталып қалатын қаржылық активтер бойынша пайыздық кіріс 
663
475
Басқалары
5
10
34 528
28 843
21.2 Қаржыландыруға арналған шығыстар
2012
2011
Сыйақылар жөніндегі шығыстар
5 601
5 865
Активтердің шығып қалуы бойынша міндеттемелерге арналған дисконттың амортизациясы
1 254
1 158
Басқалары
376
200
7 231
7 223
22. тАбЫс сАлЫғЫ
31 желтоқсанмен аяқталатын жылдар ішіндегі табыс салығы жөніндегі шығыстар мынадай етіп көрсетілген:
2012
2011
Корпоративтік табыс салығы
77 993
50 059
Үстеме пайдаға салынатын салық
38 541
15 745
Ағымдағы табыс салығы 
116 534
65 804
Корпоративтік табыс салығы
(19 175)
(1 938)
Үстеме пайдаға салынатын салық
(4 433)
(205)
Мерзімі ұзартылған табыс салығы
(23 608)
(2 143)
табыс салығы бойынша шығыстар
92 926
63 661
Келесі кестеде Қазақстандағы табыс салығы ставкала-
рын Компанияның салық салынғанға дейінгі пайдасына 
салынған салықтың тиімді ставкасымен салыстыру көр-
сетілген. 
2012
2011
Салық салуға дейінгі пайда 
253 749
272 592
Табыс салығы
92 926
63 661
салықтың тиімді ставкасы
37 %
23 %
заңнамамен белгіленген табыс салығының ставкасы 
20 %
20 %
Мына төмендегілердің нәтижесіндегі Көбею/ (азаю):
Компанияны қайта ұйымдастыру кезіндегі құнның жоғарылауынан болған кіріс
5 %
0 %
Төлем көзінен ұсталып қалатын салық
1 %
0 %
Үстеме пайдаға салынатын салық
12 %
5 %
Өткен жылдардағы корпоративтік табыс салығы
3 %
2 %
Ассоциацияланған компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 
(5 %)
(6 %)
Салық салынбайтын кіріс
(2 %)
(1 %)
Салық бойынша резервтегі өзгерістер
1 %
1 %
Шегеруге жатқызылмайтын шығыстар
2 %
2 %
салықтың тиімді ставкасы
37 %
23 %
2012 жыл ішінде Компания, оның барысында бұрыңғы 
өндірістік филиалдар «Өзенмұнайгаз» бен «Ембімұнайгаз» 
жеке еншілес ұйымдар «Өзенмұнайгаз» АҚ мен «Ем-
бімұнайгаз» АҚ-ға бөлінген қайта ұйымдастыруды жүргізді. 
Бұрыңғы өндірістік филиалдардың барлық негізгі құралдары 
Қазақстандық заңнамаға сәйкес әділ құны бойынша жаңа-
дан құрылған кәсіпорыдарға берілді. Соның нәтижесінде, 
өз кезегінде Өзен, Теңіз кен орындарымен және 23 кен 
орнымен келісімшарттар бойынша артық пайдаға арналған 
салықтың артуына әкеп соқтырған капиталдың өсуінен 
табыс салығы бойынша айтарлықтай шығын шекті.
КТС мен ҮПС-ге жататын кейінге қалдырылған салық бой-
ынша активтерді өзгерістер мынадай тұрғыда беріліп отыр:
Негізгі құралдар мен 
материалдық емес 
активтер
резервтер
салықтар
басқалары
жиыны
2011 жылғы 1 қаңтарға
10 824
(1 469)
(11 746)
(4 187)
(6 578)
Бизнесті біріктіру кезінде алынған 
мерзімі ұзартылған салықтар 
1 3201 320
Пайдалар мен шығындардың 
құрамында танылды
(843)
(175)
(930)
(195)
(2 143)

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
102
2011 жылғы 31 желтоқсанға
11 301
(1 644)
(12 676)
(4 382)
(7 401)
Еншілес ұйымды бақылауды жоғалту  
(5 Ескерту)
(959)(959)
Пайдалар мен шығындардың 
құрамында танылды
(21 724)
(518)
(1 295)
(71)
(23 608)
2012 жылғы 31 желтоқсанға
(11 382)
(2 162)
(13 971)
(4 453)
(31 968)
23. өЗАрА бАйлАНЫстЫ тАрАптАрМеН 
МәМілелер
«Жалпы бақылаудағы ұйым» санаты Бас компания бақылай-
тын ұйымдарды қамтиды. «Мемлекеттік бақылаудағы басқа 
да ұйымдар» санаты «Самұрық-Қазына» ҰәҚ» бақылайтын 
банктерді қоспағанда «Самұрық-Қазына» ҰәҚ» бақылай-
тын ұйымдарды қамтиды. «БТА Банк» пен «Альянс Банк» 
«Самұрық-Қазына» ҰәҚ» бақылайтын болғандықтан өзара 
байланысты тараптар болып табылады және «Қазкоммерц-
банк» «Самұрық-Қазына» ҰәҚ» банкінің 21,2% қарапайым 
акцияларына ие болғандықтан өзара байланысты тарап 
болып табылады. 2012 жылдан бастап «Қазақстан Халық 
Банкі» Тобы бұдан әрі «Самұрық-Қазына» ҰәҚ» Басқарма-
сының мүшесі бақыламайтындықтан Компанияның өзара 
байланысты тарабы болып табылмайды.
2012 және 2011 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған 
жылдарда өзара байланысты тараптардың сатулары мен 
сатып алулары және 2012 және 2011 жылдардың 31 жел-
тоқсанына өзара байланысты тараптармен мәмілелер 
бойынша сальдо мынадай тұрғыда беріліп отыр:
2012
2011
тауарлар мен қызмет көрсетулерді сату (16 Ескерту)
Жалпы бақылаудағы ұйымдар
787 838
711 888
Мемлекеттің бақылауындағы басқа да ұйымдар
4 863
7
Ассоциацияланған компаниялар
708
48
Бірлескен кәсіпорындар
329
415
тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алу (17 және 18 Ескертулер)
Жалпы бақылаудағы ұйымдар
22 280
22 852
Мемлекеттің бақылауындағы басқа да ұйымдар
14 120
11 916
Бас компания
4 018
8 320
Ассоциацияланған компаниялар
1 130
982
Қазақстан Ұлттық Банкінің аффилиирленген компаниялары

1 190
бас компаниядан барлауға арналған лицензияларды сатып алу

5 745
Қаржылық активтер бойынша есептелген пайыздар
Борышкерлік құралдар бойынша есептелген пайыздар
11 403
14 064
ҚМГ ҰК-ның Борышкерлік құралдарына инвестициялар бойынша тиімді пайыздық ставка – 
АҚШ долларына/теңгеге индексацияланған  
7,00 %
6,97 %
Бірлескен кәсіпорындарға займдар бойынша сыйақылардан кіріс 
2 090
779
Бірлескен кәсіпорындарға займдар бойынша орташа пайыздық ставка
15,00 %
15,00 %
Қазкоммерцбанк
1 082
1 415
Депозиттар бойынша орташа пайыздық ставка
4,69 %
6,65 %
Қазақстан Халық Банкі

4 598
Депозиттар бойынша орташа пайыздық ставка

2,69 %
берілген займдардың әділ құнын қайта бағалаудан болған шығындар 
Бірлескен кәсіпорындар
2 049
1 312
жалақы және басқа да қысқа мерзімді төлемдер 
Директорлар кеңесінің мүшелері
121
133
Басқарманың мүшелері
207
295
үлестік құралдардың негізіндегі төлемдер
Директорлар кеңесінің мүшелері

1
Басқарманың мүшелері
10
36
31 желтоқсаны  
2012 жылдың
31 желтоқсаны  
2012 жылдың
Ақша қаражаттары және олардың баламалары (8 Ескерту)
Альянс Банкі
208

Қазкоммерцбанк
110
925
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

103
БТА Банкі
4
15
Қазақстан Халық Банкі

37 009
Қаржылық активтер (8 Ескерту)
ҚМГ ҰК-ның Борышкерлік құралдарына инвестициялар бойынша тиімді пайыздық ставка – 
АҚШ долларына/теңгеге индексацияланған  
134 360
188 029
Қазкоммерцбанк
38 207

Қазақстан Халық Банкі 

37 115
саудалық және басқа да дебиторлық қарыз (5, 8 және 9 ескертулер)
Жалпы бақылаудағы ұйымдар
104 593
85 156
Бірлескен кәсіпорындар
31 506
28 107
Мемлекеттің бақылауындағы басқа да ұйымдар
1 106
755
Қазақстан Ұлттық Банкінің аффилиирленген компаниялары

38
саудалық және несиелік қарыз
Бас компания
1 125
777
Ассоциацияланған компаниялар
837
723
Жалпы бақылаудағы ұйымдар
512
456
Мемлекеттің бақылауындағы басқа да ұйымдар
101
244
САТуЛАр ЖәнЕ ДЕБИТорЛыҚ БЕрЕШЕК
Өзара байланысты тараптардың сатулары, негізінен алған-
да шикі мұнай мен мұнай өнімдерін экспорттық және ҚМГ 
ҰК кәсіпорындары тобына ішкі сатуларды білдіреді. Бай-
ланысты тараптарға экспорттық сату 2012 жылы 6.078.074 
тонна шикі мұнайды (2011 жылы: 5.758.008 тоннаны) 
құрады. Шикі мұнайды сату бағалары фрахтының, трейдер 
маржасы мен сапасындағы өзгерістерге жеңілдіктердің 
құнына түзетілген Platt’s баға кесуге сілтеме жасала отырып 
белгіленеді. Экспортқа мұндай сатулар бойынша тонна үшін 
орташа баға шамамен алғанда 2012 жылы 122.103 теңгені 
(2011 жылы: 117.830 теңгені) құрады. 
оның үстіне, Компания мұнайгаз өнімдерін ішкі рынокқа 
Бас компанияның түпкілікті бақылаушы акционері болып 
табылатын Қазақстан Үкіметінің қаулысына сәйкес Бас 
комапнияның еншілес ұйымы арқылы береді. ішкі рынокқа 
мұндай берулер 2012 жылы өндірілген шикі мұнайдан 
1.595.399 тоннаны (2011 жылы: 1.812.156 тоннаны) құрады.  
ішкі рынокта сату бағалары Бас компаниямен келісіммен 
айқындалады. 2012 жылдың ақпанында Компания шикі 
мұнайды ішкі рынокта сатуға арналған бағаларды өзгер-
тудің кестесін қайта қарады, оның ішінде 2012 жылдың 1 
шілдесінен бастап шикі мұнайды ішкі рынокқа тоннасына 
43.500 теңге баға бойынша беру туралы келісімге қол жет-
кізілді, соның нәтижесінде ішкі рынокқа сатудың іс жүзіндегі 
бағасы төмен болды және 2012 жылдың 20 шілдесінен 
бастап 30 қыркүйегін қоса алғандағы кезеңде тонна үшін 
38.000 теңгені және 2012 жылдың 1 қазанынан бастап 
31 желтоқсанын қоса есептегендегі кезеңде тонна үшін 
40.000 теңгені құрады.  Компанияның Жарғысына сәйкес 
бағаларды мұндай төмендету өзара байланысты тараптар-
мен мәмілелер ретінде танылады және оны Компанияның 
Тәуелсіз Директорлары мақұлдауы тиіс, алайда Тәуелсіз 
Директорлардың тарапынан 2012 жылдың ішінде мұндай 
бекіту алынған жоқ. осылайша, 2012 жылы ішкі рынокқа 
берілген мұнай үшін Компания ішкі рынокқа берілген шикі 
мұнайдың тоннасы үшін орташа алғанда 37.906 теңге (2011 
жылы: 27.290 теңге) алды. 
Өзара байланысты тараптардың саудалық және басқа да 
дебиторлық берешектері, негізінен алғанда, экспорттық 
сату бойынша операцияларға жататын сомаларды біл-
діреді.  
САТыП АЛуЛАр ЖәнЕ КрЕДИТорЛыҚ БЕрЕШЕК
Бас компанияның басқарулық қызметіне арналған комис-
сия 2012 жылы 4.018 миллион теңгені (2011 жылы: 8.320 
миллион теңгені) құрады.  Шикі мұнайды сатқаны үшін 
агенттік сыйақы 2012 жылы 151 миллион теңгені (2011 
жылы: 432 миллион теңгені) құрады. 2012 жылы 5.198.600 
тонна шикі мұнайды тасымалдау (2011 жылы: 5.475.921 
тонна) жөніндегі қызметтер 2012 жылы 18.457 миллион 
теңгеге (2011 жылы: 17.161 миллион теңгеге) Бас компани-
яның еншілес ұйымдарынан сатып алынды. ҚМГ ҰК компа-
ниялар тобынан сатып алынған қалған қызметтер, негізінен 
алғанда, күзет қызметі, қайта өңдеу мен демерредж үшін 
төлемдерді қамтиды.
БАСҚАрМАның МҮШЕЛЕрінЕ ҮЛЕСТіК ҚҰрАЛДАрДың 
нЕГізінДЕ ТӨЛЕМДЕр
Басқарманың мүшелеріне үлестік құралдардың негізінде 
төлемдер құқықтар беру мерзімінің ішінде үлестік құрал-
дардың негізіндегі төлемдердің амортизациясын білдіреді. 
2012 жыл ішінде Компания опциондар берген жоқ (2011 
жылы: 21.5 АҚШ доллары немесе 3.158 теңге мөлшеріндегі 
бағалаудың орташа бағасы бойынша 7.845 опцион).

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал