1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет14/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

5. иеліК ету үлесіНдегі өЗгеріс
2012 жылдың 16 қарашасында MoL hungarian oil and 
Gas Plc-тың еншілес ұйымы Karpinvest oil and Gas Ltd. 
(«Karpinvest») компаниясының KS EP Investments BV-дағы 
(«KS EP Investments») бар 100%-дық үлестің 49%-ын сатуды 
аяқтады. KS EP Investments Карповский Северныйдың Ба-
тыс Қазақстандағы келісімшарттық аумақтарында мұнайды, 
газды және конденсатты барлауға арналған келісімшарт 
бойынша жер қойнауын игеруші болып табылатын «Кар-
повский Северный» ЖШС-дағы («КС ЖШС») 100%-дық 
үлесіне иелік етеді. Акционерлердің келісімінің шарттарына 
сәйкес KS EP Investments қызметіне бірлескен бақылау 
орнатылды және бір де бір акционердің Компанияның 
қызметін жалғыз бақылауға өкілеттігі жоқ, ал бұл оны екі 
акционер үшін бірлесіп бақыланатын кәсіпорын етеді. 
Бақылауды жоғалту датасына KS EP Investments-тің таза 
активтері мынадай тұрғыда ұсынылып отыр:
2012 жЫлдЫң 16 ҚАрАшАсЫНА АКтивтер МеН МіНдеттеМелер
Ақша қаражаты
1.884
Ақша қаражаты
100
Ұзақ мерзімді активтер
8.360
10.344
Ағымдағы міндеттемелер
113
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
3.821
3.934
таза активтер
6.410
Компания KS EP Investments-тің 49% үлесі үшін Karpinvest-
тен алған сома 36.455.170 АҚШ долларын (5.485 миллион 
теңгені) құрады. Инвестициялар сатудан алынған кіріс 
4.784 миллион теңгені құрады.  осы мәміленің нәтижесін-
де Компания бақылауды жоғалтуына байланысты бұрыңғы 
еншілес ұйымының активтері мен міндеттемелерін тануды 
тоқтатты және 5.709 миллион теңге әділ құны бойынша 
үлестік қатысу әдісімен KS EP Investments-тегі қалған 51% 
үлесті мойындады. 
2012 жылғы 16 қарашадағы әділ құнды бөлудің негізінде 
Компанияның KS EP Investments-тің активтері мен міндет-
темелеріндегі қалған үлесі мен 49% қатысу үлесінің тікелей 
шығу алдындағы және 2012 жылдың 31 желтоқсанындағы 
тиісті ағымдағы құны мынадай тұрғыда беріліп отыр:
2012 жылғы 16 қарашаға 
ағымдағы құны 
2012 жылғы  
16 қарашаға әділ құн
2012 жылғы  
31 желтоқсанға активтер 
мен міндеттемелер
Ақша қаражаты
961
961
82
Ағымдағы активтер
51
51
373
Ұзақ мерзімді активтер
1 793
7 313
7 583
2 805
8 325
8 038
Ағымдағы міндеттемелер
58
58
553
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
1 454
2 558
2 586
1 512
2 616
3 139
Таза активтер
1 293
5 709
4 899
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

93
СК ЖШС-мен операциялық қызмет ағымдағы міндеттеме-
лерді орындау мен қызметті жалғастыру үшін қатысушы-
лардан заем нысанында тұрақты қаржыландыруға тәуелді. 
нәтижесінде, Компания KS EP Investments-ті 2012 жылы 
қосымша зем түрінде 11.828 мың АҚШ доллары (1.763 
миллион теңге) сомаға қаржыландырды. Қатысушылардан 
заемның әділ құны ол бойынша 6,5%-ды құрайтын сыйақы 
ставкасы 15% мөлшеріндегі дисконттау ставкасын пайдала-
ну арқылы заемдар бойынша келешектегі ақша ағымдарын 
дисконттау жолымен айқындалады.
6. НегіЗгі ҚҰрАлдАр
Мұнайгаз 
активтері
өзге де 
активтер
Аяқталмаған 
күрделі 
құрылыс
жиыны
2011
2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қалдық құны 
255 031
31 437
11 041
297 509
Түсімдер 
1 672
1 492
84 158
87 322
Активтердің шығып қалуы бойынша міндеттемелерді 
бағалаудағы өзгерістер 
374


374
Шығып қалулар 
(3 771)
(735)
(2 638)
(7 144)
Активтерден бағалау және барлау бойынша ауысу 
1 407


1 407
Аяқталмаған күрделі құрылыстан ауысулар 
69 782
10 908
(80 690)

ішкі ауысулар
39
(195)
156

Ескіру мен тозу бойынша аударымдар
(34 642)
(4 313)

(38 955)
Құнсыздануды түзету / (Құнсыздану) (20 Ескерту)
47
(40)
(1 660)
(1 653)
2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша қалдық құны 
289 939
38 554
10 367
338 860
Бастапқы құны
490 309
60 630
10 367
561 306
Жинақталған ескіру мен тозу
(200 370)
(22 076)

(222 446)
Қалдық құны
289 939
38 554
10 367
338 860
2012
2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қалдық құны
289 939
38 554
10 367
338 860
Түсімдер 
1 383
2 694
113 310
117 387
Активтердің шығып қалуы бойынша міндеттемелерді 
бағалаудағы өзгерістер 
(1 865)


(1 865)
Шығып қалулар 
(3 541)
(1 001)
(2 137)
(6 679)
Аяқталмаған күрделі құрылыстан ауысулар 
79 008
13 496
(92 504)

ішкі ауысулар
(562)
22
540

Ескіру мен тозу бойынша аударымдар
(40 580)
(4 591)

(45 171)
Құнсыздану (20 Ескерту)
(64 696)
(7 872)
(4 444)
(77 012)
2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша қалдық құны
259 086
41 302
25 132
325 520
2012 жылғы 31 желтоқсанға
Бастапқы құны
493 981
66 860
25 132
585 973
Жинақталған ескіру мен тозу
(234 895)
(25 558)

(260 453)
Қалдық құны
259 086
41 302
25 132
325 520
7. МАтериАлдЫҚ еМес АКтивтер
барлау және 
бағалау жөніндегі 
активтер
өзге де материалдық 
емес активтер
жиыны
2011
2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық құны
12 755
2 430
15 185
Барлауға арналған лицензияларды алу
15 794

15 794
Түсімдер
6 246
1 074
7 320
Өнімсіз ұңғымаларды есептен шығару
(2 586)

(2 586)
Ауысулар
(1 407)

(1 407)
Шығып қалулар
(339)
(4)
(343)
Амортизациялық аударымдар
(5 667)
(872)
(6 539)
Құнсызданулар
(761)
(25)
(786)
2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдық құны
24 035
2 603
26 638
2011 жылғы 31 желтоқсанға
Бастапқы құны 
39 500
6 072
45 572
Жинақталған амортизация 
(15 465)
(3 469)
(18 934)
Қалдық құны
24 035
2 603
26 638

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
94
2012
2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық құны
24 035
2 603
26 638
Түсімдер
12 143
2 137
14 280
Өнімсіз ұңғымаларды есептен шығару
(4 321)

(4 321)
Еншілес ұйымды бақылауды жоғалту (5 Ескерту)
(8 190)

(8 190)
Шығып қалулар
(210)
(37)
(247)
Амортизациялық аударымдар
(7 668)
(908)
(8 576)
2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдық құны
15 789
3 795
19 584
2012 жылғы 31 желтоқсанға
Бастапқы құны 
40 292
8 170
48 462
Жинақталған амортизация 
(24 503)
(4 375)
(28 878)
Қалдық құны
15 789
3 795
19 584
2012 жылы Компания Жарқамыс, нБК және Бодрай блокта-
рында бұрғыланған барлау ұңғымаларына қатысты өнімсіз 
ұңғымалар бойынша шығысты таныды.
8. ҚАржЫлЫҚ АКтивтер
БАСҚА ДА ҚАрЖыЛыҚ АКТИВТЕр
2012
2011
Өтеуге дейін ұстап қалынатын, теңгемен көрсетілген ұзақ мерзімдік салымдар
1 083
989
ҚМГ ҰК-ның  борыштық құралдарына инвестициялар (3, 23 Ескертулер)

187 810
Басқалары
2
4
жиыны ұзақ мерзімдік қаржылық активтер
1 085
188 803
АҚШ долларымен көрсетілген жедел салымдар
333 218
169 806
ҚМГ ҰК-ның  борыштық құралдарына инвестициялар (3, 23 Ескертулер)
134 360
219
Өтеуге дейін ұстап қалынатын қаржылық активтер
42 596
109 542
Теңгемен көрсетілген жедел салымдар 
40 382
36 116
Британдық фунт стерлингтерде көрсетілген жедел салымдар

6 207
жиыны ұзақ мерзімдік қаржылық активтер
550 556
321 890
551 641
510 693
2012 жылы мерзімді салымдар бойынша сыйақының орта-
ша есептегендегі ставкасы АҚШ долларында 2,4% (2011 
жылы: 3,6%). 2012 жылы мерзімді салымдар бойынша 
сыйақының орташа есептегендегі ставкасы теңгемен 1,4% 
(2011 жылы: 1,4%). 
ҚМГ ҰК БорыШТыҚ ҚҰрАЛДАрынА ИнВЕСТИцИяЛАр
2010 жылы 16 шілдеде Компания  221.543 миллион 
теңге (1.499.649 мың АҚШ доллары) сомасына ҚМГ ҰК 
шығарған Қазақстандық Қор Биржасындағы («ҚҚБ») 
субординацияланбаған, купондық, индекстелген, 
қамтамасыз етілмеген облигацияларды сатып алды. 
Шығару датасына АҚШ доллары/теңге бағамы бойынша 
индекстелген борыштық құралдың купондық сыйақысы 
бойынша ставка жарты жылда бір рет төленеді және  7%-ға 
тең. Борыштық құрал 2013 жылдың маусымында өтеуге 
жатады. 2012 жылдың 31 желтоқсанына борыштық құралдар 
бойынша өтелмеген сома мен тиісінше есептелген 
сыйақы тиісінше 134.204 миллион теңге мен 156 миллион 
теңгені (2011 жылы: тиісінше 187.810 миллион теңге мен 
219 миллион теңгені) құрайды.
Борыштық құрал мынадай негізгі ережелерді қамтиды:
I. 
Төлеудің белгіленген шарттары белгіленгенге дей-
ін ҚМГ ҰК міндетті түрде борыштық құралды өтеудің 
есебіне есепке алу үшін Компаниядан алынған алдағы 
кезеңдердің дивидендтерін пайдаланады (3 Ескерту). 
II.  Егер борыштық құралдың айналымы мерзімі ішінде 
Компания ҚМГ ҰК-дан сатып алған активтердің жалпы 
сомасы 800 миллион АҚШ доллары деңгейінен асып 
кетсе, Компания сатып алуды борыштық құралды 
шығару датасына АҚШ доллары/теңге бағамына қайта 
индекстелген жинақталған купондық сыйақыны есептей 
отырып, бастапқы құны бойынша деңгейден аспайтын 
сомаға борыштық құралдың бір бөлігін ҚМГ ҰК-ға ауда-
ру немесе сату жолымен сатып алуды қаржыландыру 
мүмкіндігін алады.
III.  Егер борыштық құралдың айналымы мерзімі аяқталған-
да ҚМГ ҰК борыштың қалдығын ақшамен өтемесе, 
Компания акционерлерге борыштық құралдың қалдық 
сомасына қарсы есепке алу үшін жеткілікті мөлшерде 
Арнайы Дивиденд төлеуі мүмкін.
IV.  Қажет болған жағдайда, Компания банкілерге орнала-
стырылған Компанияның ақша қаражатын басқару са-
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

95
ясатына сәйкес келетін, миноритарлық акционерлерге 
Арнайы Дивидендтің бір бөлігін төлеу үшін жеткілікті 
мөлшердегі ақша қаражатының жеткілікті деңгейін 
қамтамасыз ету бойынша шаралар қолданады. Егер 
сенімді банктерде сақтаулы ақша қаражаттарының 
деңгейі жеткіліксіз болған жағдайда тәуелсіз директор-
ларға бюджеттік сомадан асатын шығындарды бақыла-
уға мүмкіндік беретін арнаулы процедуралар енгізілді 
және іске кірістірілді.
САуДАЛыҚ ЖәнЕ БАСҚА ДА ДЕБИТорЛыҚ БЕрЕШЕК
2012
2011
саудалық дебиторлық берешек
100 698
83 587
Басқалары
980
923
Күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резерв
(510)
(384)
101 168
84 126
2012 жылдың екінші тоқсанында Компания Бас компания-
ның еншілес ұйымы Vector Energy AG.-мен («Vector») шикі 
мұнайды сатуға шарт жасасты. Бұрын шикі мұнайды экс-
портқа Бас компанияның басқа еншілес ұйымы «ҚазМұнай-
Газ – Өңдеу жәнеМаркетинг» («ҚМГ ӨМ») сатты. 2012 
жылдың 31 желтоқсанына Компанияның саудалық деби-
торлық берешегі өзіне 96.401 миллион теңге (2011 жылғы 
31 желтоқсанда: нөл) сомаға шикі мұнайды сатқаны үшін 
Vector-дың берешегі мен 2.957 миллион теңге (2011 жылғы 
31 желтоқсанда: 81.686 миллион теңге) сомаға сатылған 
шикі мұнай үшін ҚМГ ӨМ берешегін қамтыды. Vector-дың 
берешегі сомасы уақытында төленбеген 32.657 миллион 
теңге сомаға берешекті (2011 жылғы 31 желтоқсанда: ҚМГ 
ӨМ-ден 25.701 миллион теңге сомаға берешек уақытылы 
төленген жоқ) қамтиды.
Vector сатылған шикі мұнай үшін тиеуден кейінгі 60-шы 
күні төлеу жүргізеді. уақытылы төлемеген жағдайда Vector 
кешіктіру мерзімі мен кешіктірілген сомаға қарай бір айлық 
Либор плюс 2%-дан алты айлық Либор плюс 3%-ға дейінгі 
мөлшерде өсімақы төлейді. 
2012 жылдың 31 желтоқсанына АҚШ долларында көр-
сетілген саудалық және басқа да дебиторлық берешек 
дебиорлық берешектің жалпы сомасынан 95%-ды көрсетті 
(2011 жылы: 93%). Қалған дебиторлық берешек теңгемен 
көрсетілген. Саудалық дебиторлық берешектің негізінен 
алғанда 30 күнге дейінгі өтеу мерзімі бар.
31 желтоқсан өтеу мерзімі бойынша саудалық және басқа 
да дебиторлық берешектерді талдау мынадай тұрғыда 
беріліп отыр:
2012
2011
Ағымдағы бөлігі
68 409
51 074
0-ден 30 күнге дейін кешіктіру 
9 637
18 494
30-дан 60 күнге дейін кешіктіру
21 555
14 539
90-нан 120 күнге дейін кешіктіру
1 507

120 күннен астам кешіктіру
60
19
101 168
84 126
АҚША ҚАрАЖАТТАры МЕн оЛАрДың БАЛАМАЛАры
2012
2011
Банктердегі теңгемен көрсетілген мерзімдік салымдар
38 813
28 112
Банктердегі АҚШ долларымен көрсетілген мерзімдік салымдар
30 681
157 092
Банктердегі евромен көрсетілген мерзімдік салымдар
75
389
Банктердегі АҚШ долларымен көрсетілген қаражат пен кассадағы қолма-қол ақша
51 951
2 916
Банктердегі теңгемен көрсетілген қаражат пен кассадағы қолма-қол ақша
29 519
17 564
Банктердегі британдық фунт стерлингпен көрсетілген қаражат пен кассадағы қолма-қол ақша
3 666
439
154 705
206 512
Банктердегі ақша қаражаттары бойынша депозиттар бой-
ынша күн сайынғы банктік ставкаларға байланысты сыйақы 
ставкасы белгіленді. Банктік депозиттер Компанияның 
өтімді активтерге деген қажеттілігіне қарай түрлі мерзім-
дерге (бір күннен үш айға дейінгі) орналастырылады.
2012 жылы сыйақының орташа алғандағы ставкасы тең-
гемен 1,3%-ды (2011 жылы: 0,5%) құрады. 2012 жылы 
сыйақының орташа алғандағы ставкасы АҚШ долларында 
0,4%-ды (2011 жылы: 0,3%) құрады.
9. бірлесКеН КәсіпорЫНдАрғА иНвестициялАр  
МеН бірлесіп бАҚЫлАНАтЫН КәсіпорЫННАН  
дебиторлЫҚ берешеК 
Қатысу үлесі
2012
2011
«Қазгермұнай» БК ЖШС-дағы үлесі («Қазгермұнай») 
50 %
65 287
98 823
Ural Group Limited BVI БК-дағы («UGL») үлесі
50 %
19 066
17 703
KS EP Investments БК-дағы (5 Ескерту) үлесі
51 %
4 899

Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан дебиторлық берешек 
18 221
19 499
107 473
136 025

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
96
ҚАзГЕрМҰнАй
31 желтоқсанға Компанияның Қазгермұнайға активтері  
мен міндеттемелеріндегі үлесі мынадай тұрғыда беріліп отыр:
2012
2011
Ақша қаражаты
11 079
23,710
Ағымдағы активтер
20 011
15 055
Ұзақ мерзімді активтер
102 029
114 126
133 119
152 891
Ағымдағы міндеттемелер
37 936
26 539
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
29 896
27 529
67 832
54 068
таза  активтер
65 287
98 823
Қазгермұнайдың Компанияның топтастырылған қаржылық 
есебіне енгізілген қаржылық нәтижелерінің үлесі мынадай 
тұрғыда беріліп отыр:
2012
2011
Кіріс
172 238
172 591
операциялық қызметтен болған шығыстар
(100 856)
(109 927)
операциялық қызметтен болған пайда
71 382
62 664
Қаржылық шығыстар, нетто
(165)
(511)
Салық салуға дейінгі пайда
71 217
62 153
Табыс салығы жөніндегі шығыстар 
(37 883)
(23 781)
жыл ішіндегі пайда
33 334
38 372
басқа да жиынтық кірісте қабылданған жағымды бағамдық айырмашылық 
300
340
2012 жылғы пайда лицензиялардың әділ құнына аморти-
зациялардың әсері мен 8.131 миллион теңге (2011 жылы: 
7.730 миллион теңге) мөлшеріндегі кейінге қалдырылған 
салық бойынша тиісті үнемдеуді есептеместен беріліп отыр. 
2012 жыл ішінде Компания Қазгермұнайдан 67.170 мил-
лион теңге (2011 жылы: 36.627 миллион теңге) сомасында 
дивидендтер алды.
UGL-ГЕ ИнВЕСТИцИяЛАр
2011 жылы 15 сәуірде Компания  Exploration Venture 
Limited-тен (EVL) UGL-дың қарапайым акцияларының 
50%-дық үлесін сатып алды. UGL Батыс-Қазақстан облы-
сындағы Федоров блогында көмірсутектерін барлауды жүр-
гізуге арналған құқыққа ие «Ural oil and Gas»-дағы (UoG) 
100%-дық қатысу үлесінің меншік иесі болып табылады. 
31 желтоқсанға Компанияның UGL-ның активтері мен мін-
деттемелеріндегі үлесі төменде беріліп отыр:  
2012
2011
Ақша қаражаты
739
31
Ағымдағы активтер
26
9
Ұзақ мерзімді активтер
36 631
31 240
37 396
31 280
Ағымдағы міндеттемелер
1 820
220
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
16 510
13 357
18 330
13 577
таза  активтер
19 066
17 703
UGL-дың операциялық қызметі ағымдағы міндеттемелерді 
орындау және өзінің қызметін жалғастыру үшін қатысушы-
лардың заем нысанында тұрақты қаржыландырылуына 
тәуелді. нәтижесінде, Компания 2012 жылы UGL-ды 22.250 
мың АҚШ доллары (3.318 миллион теңге) сомасына 
қосымша заем түрінде қаржыландырды. Акционерлердің 
пайызсыз негізде берілген бастапқы және қосымша за-
емдарының әділ құны дисконттаудың 15%-дық ставкасын 
пайдалана отырып, заемдар бойынша болашақтағы ақша 
ағымдарын дисконттау жолымен айқындалады.
БірЛЕСіП БАҚыЛАнАТын КәСіПорын «CItIC CANADA 
ENErGy LIMItED»-ТЕн («CCEL») ДЕБИТорЛыҚ БЕрЕШЕК
2007 жылы Компания State Alliance holdings Limited-тен 
(Гонкогтың қор биржасында тіркелген компания CItIC 
Group-қа тиесілі холдингтік компания) одан алынған қара-
жат Батыс Қазақстанда мұнай мен табиғи газ өндіруге ин-
вестицияланған бірлесіп бақыланатын CCEL-дегі 50%-дық 
үлесті сатып алды. 
ССEL өзінде бар бөлінетін капиталдың негізінде жыл сайын 
дивидендтер жариялауға міндетті. Сонымен бір уақытта 
Компания өзіне кепілдендірілген төлемді 2012 жылдың 
топтАстЫрЫлғАН 
ҚАржЫлЫҚ есептіліККе 
есКертулер
егер өзгедей көрсетілмесе миллион теңгеде

97
31 желтоқсанына 572,3 миллион АҚШ долларын (86.273 
миллион теңгені) құраған (2011 жылы: 627,3 миллион АҚШ 
доллары немесе 93.084 миллион теңге) ең жоғары сомаға 
дейінгі мөлшерде арттырылған, CCEL-ден алынған кез 
келген дивидендті СItIC-ке төлеуге міндеттеме қабылда-
ды. Барынша жоғары сома СItIC плюс есептелген сыйақы 
арқылы қаржыландырылған сатып алудың бастапқы құнын-
дағы Компания үлесінің қалдығын білдіреді. Компанияның 
ол CCEL-ден осыған баламды соманы алмайынша CItIC-тің 
сомасын төлеуге міндеттемесі жоқ. Тиісінше, Компания 
қаржылық жағдай туралы өзінің есебінде CCEL-ден тек 
2020 жылға дейін жыл сайынғы негізде кепілдендірілген 
төлем мөлшерінде дивидендтер, плюс барынша кепілден-
дірілген соманы арттыру үшін кез келген дивидендтерді 
ұстап қалуға арналған құқыққа арналған құқықты ғана мой-
ындайды. Бұл дебиторлық берешектің баланстық құны 2012 
жылдың 31 желтоқсанына 119,7 миллион АҚШ долларын 
(18.039 миллион теңгені) (2011 жылы: 129,2 миллион АҚШ 
доллары немесе 19.170 миллион теңге) құрады.
оның үстіне, Компанияның сатып алу туралы шартта 
көрсетілген белгілі бір жағдайларда өзінің сатуға арналған 
опционын сатуға және CItIC-ке инвестицияларды қайтаруға 
және алынған кепілдікті төлемдердің жиынтық сомасын ше-
геріп тастағанда 150 миллион АҚШ долларын плюс жылдық 
8%-дық ставкада бойынша сыйақы алуға құқы бар.
2008 жылы 17 қарашада әр жылдың 12 маусымы мен 
12 желтоқсанына кешіктірілмей бірдей екі төлеммен 
төленетін кепілдікті төлем 26,2 миллион АҚШ долларынан 
26,9 миллион АҚШ долларына дейін арттырылды.Бұл 
келісім жасалғаннан кейін ССEL-ден дебиторлық бере-
шек бойынша сыйақының тиімді ставкасы жылына15%-ды 
құрайды.
Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындардағы активтер мен 
міндеттемелердегі Компанияның үлесі мынадай тұрғыда 
беріліп отыр:
2012
2011
Ағымдағы активтер
26 616
25 967
Ұзақ мерзімді активтер
104 773
112 997
131 389
138 964
Ағымдағы міндеттемелер
40 191
42 149
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
91 198
96 815
131 389
138 964
таза активтер


Таза активтер CCEL барлық кірісті өзінің қатысушыларына 
бөлуге міндетті болғандықтан, және тиісінше бүкіл бөлінетін 
кірісті міндеттеме ретінде жіктейтіндіктен нөлге тең.
10. АссоциАциялАНғАН КоМпАНиялАрғА иНвестициялАр 
Қатысу үлесі
2012
2011
«Петроқазақстан Инк.»-тегі үлесі («ПҚИ»)
33 %
118 959
133 228
Компанияның 31 желтоқсанға ПҚИ-дың активтері мен  
міндеттемелеріндегі үлесі мынадай етіп көрсетілген:
2012
2011
Ақша қаражаты
10 886
14 475
Ағымдағы активтер
27 463
21 715
Ұзақ мерзімді активтер
138 928
155 335
177 277
191 525
Ағымдағы міндеттемелер
23 582
39 232
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
34 736
19 065
58 318
58 297
таза активтер
118 959
133 228
Компанияның топтастырылған қаржылық есебіне енгізілген  
ассоциаланған компанияның қаржылық нәтижелері мынадай  
етіп көрсетілген:

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал