1. Бағдарлама қүрамыжүктеу 68.38 Kb.

Дата10.04.2017
өлшемі68.38 Kb.

1.

Бағдарлама қүрамы

Аннотация

Хорды аранжировкалау

050106 Музыкалық білім

Орындаушылық өнер кафедрасы Филология

журналистика жэне өнер факультет

і 

Аға оқытушы Негманова Унзилэ Қабдыл-Қазизқызы Қабылдау уақыты дүйсенбі 9.55-11.25, ауд.32 Телефон: 

67-36-43 (ішкі.-296)

Мазмүны: Хорды аранжировкалау курсы эрбір студенттің шығармашылығын

,  хорлық ойлау қабілетін және музыкалық есте сақтау қабілетін, логикасын,

көреғенділіғін  арттырады.   Хорды  өңдеу   кезінде  гармониядан   жэне

музыкалық   құрылым   мамандандырылған   білім   музыкалық,   анлаиз   білім

пэнінен, хортану, хор сыныбы, дирижирлеу жэне музыкалық эдістеме білімін

тереңдетіп оқытады. Курс 4- семестр 7 (7 сем.-сынақ)Пәнді оқыту мақсаты: хорлық өңдеу студенттерді    бір орындаушылық 

құрамнан екінші хор құрамына лайықтауды үйрету. Пәннің міндеті:

-эртүрлі   эдістерді   меңгеріп,  хорды  өңдеуге,   жэне   композитордың

хорды  жақсы   шығаруына   эрекет   жасау.  Хор  шығармаларының   түп

нүсқасын   сактау,   оның   тарихи   шығу   тегіне,  хор  авторларының   жеке

шығармаларының стилін сақтай білу.Тәлімгер білуі қажет:

- хорды лайықтаудың негізгі принциптерін білу;

- лайықтаудың ережелері мен түрі;

- бір қүрамдағы хорды басқа хор үжымна мүмкіндігінше лайықтау.Тәлімгер білуі керек:

- балаларға   арналған   белгілі   бір    шығарманы   вокалды   хор

мүмкіндігіне қарай лайықтау;

-кәп   дауысты,   одан   аз      керісінше   хорды   орнын   ауыстырып 

лайықтау;

- лайықтауға берілген шығармаға қысқаша анализ жасау.Выписка из рабочего 

учебного плана                                                                                                                       Форма

специальности                                                                                                         

Ф СО ПГУ 7.18.1/10050106 «Музыкалық білім», Хорды аранжировкалау 

мамандығы бойынша оқу жоспарынан тізім.

Оқу 


түрі

Ба

қыла

у 

түрі

Семестр бойынша сағаттарға бөлу  (сағат)

ем

ти

хан

ж

ал

п

ыа

у

дС

ө

жБарлығы

7-семестр

Д

ә

рТ

ә

жС

ө

жКүндізгі

оқу 


бөлімі 

ІСО МО


7

4

51

5

30

7

,5

7

,5

3

0Пререквизиттер: Пэнді оқыту «Хорды аранжировкалау» пэні  басқада музыкалық 

пэндермен тығыз  байланысты:  сольфеджио, хор  эдебиеті,     хортану, хор 

сыныбы,хорды дирижирлау. 

Негізгі эдебиет:

Лицвенко   И.   Практическое   руководство   по   хоровой   аранжировке.   М.,   Музыка.

1965ж.

1. Ивакин М. Хоровая аранжировка. Учебное пособие. М., Музыка. 1980 ж1.

Ленский А. Искусство хоровой аранжировки. 

М., Музыка 1980ж.

2.

Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969ж.

2. Медынь   Я.   Методика   преподавания

дирижерско-хоровых   дисциплин,   раздел:   Аранжирование

хоровых   произведений   (стр.72-100)   Учебное   пособие.   М.,

Музыка1978г.

6. Березин   А.   Переложение   музыкальных

произведений

 

длядетского хора. М., Просвещение 1965г.

7.

Ромоновский Н .Хоровой словарь. Ленинград., 1980г.

Қосымша эдебиет:

8. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия для 1-7 классов. Просвещение., М.,1978г.

9.

Полтавцев И.,Светозарова С.  Хрестоматия по чтению хоровыхпартитур.М., 1963г

ПӘНШҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптар

Сағат саны (күндізгі оқу 

бәлімі СПО)

7 - семестр

Дәр

Тәж.

Сөж

1

Хорды өңдеудің мэні. Мақсаты, міндеті.

1

~

2

2

Тәрт тауысты біріңғай типті хорды екі дауысты 

біріңғай балалар хорына лайықтау.

1

1

2

3

Тәрт дауысты хорды біркелкі екі дауысты 

балалар хорына лайыьсгау.

0,5

1

2

4

Төрт дауысты біріңғай хордың үш дауысты 

толық емес аралас толық емес хорға лайықтау.

-

0,5

2

5

Тәрт дауысты аралас хордың үш дауысты 

біріңғай толық емес хорға лайықтау

1

0,5

2

6

Біріңғай    екі    дауысты    хордың    екі    

дауысты араласхорға лайықтау.

0,5

2

7

Біріңғай үш дауысты хорды  аралас үшдауысты 

хорға лайықтау.

1

-

2

8

Хорлық  партитураның  құрылымының  

лайықтау кезіндегі анализі.

-

1

2

9

Хор      шығармаларындағы             вокалды-      

хор шығармаларының анализ!

1

-

2

10 Біріңғай төрт дауысты әйелдер хорынан терт 

дауысты аралас хорға лайықтау.

-

0,5

2

11 Біріңғай    терт    дауысты    ерлер   хорынан   

терт дауысты аралас хорға лайықтау.

1

-

2

12 Терт     дауысты     аралас     хорды     

гармониялық құрылымын     біріңғай     терт     

дауысты     хорға лайықтау.

-

0,5

2

13 Терт   дауысты    құрылым    мазмұнынна   

жалпы мінездеме.

1

-

2

14 Біркелкі вокалды шығарманы 

сүйемелдеумен біркелкі     төрт     дауысты     

балалар     хорына лайықтау.                          ■

-

1

2

15 Негізгі сүйемелдеу түрлерінің фигурациясы.

0,5

1

2

7,5

7,5

30,0

Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

(4-курс)

1 рейтинг (7 семестр)

Жалпы 


баллы

Апта


1

2

34

5

67

8

  Максималды балл, 

сонымен бірге 

бақылау турі

11

   1215

12

   15  12

   11


   12

100


Сабаққа

 қатысуы (келуі)

Я

2

Я2

Я

2Я

2

Я2

Я

2Я

2

Я2

16

Шығармашылықтапсырманың

орындалуы (балдар)

ТЗ

5

ТЗ5

ТЗ

5ТЗ

5

ТЗ5

ТЗ

5ТЗ

5

ТЗ5

40

Тәжірибежұмысы

(тақырып


нөмері және балдар)

ПЗ

1.4

ПЗ

2.5

ПЗ

3.4

ПЗ

4.5

ПЗ

5.4

ПЗ

6.5

ПЗ

7.4

ПЗ

8.5

36

Студенттің өздік жұмысы

СРСП


   4

СРСП


   4

8

Рубеждік бақылау100

2 рейтинг (7 семестр)

Жалпы


баллы

Апта


9

10

1112

13

1415

Максималды балл, 

сонымен бірге 

бақылау турі

13

   17


13

17

   13  13

   14


100

Сабаққа

 қатысуы (келуі)

Я

2

Я2

Я

2Я

2

Я2

Я

2Я

2

14Шығармашылық

тапсырманың

орындалуы (балдар)

ТЗ

5ТЗ

5

ТЗ5

ТЗ

5ТЗ

5

ТЗ5

ТЗ

535

Тәжірибе


жұмысы

(тақырып


нөмері және балдар)

ПЗ

1.6

ПЗ

2.6

ПЗ

3.6

ПЗ

4.6

ПЗ

5.6

ПЗ

6.6

ПЗ

7.7

43

Студенттің өздік жұмысы

СРСП


   4

СРСП


   4

8

Рубеждік бақылау100

Кафедра мәжілісінде ұсынылған №__  хаттама  _200  

 

 ж  


   «  » ______

Кафедра меңгерушісі____________ Е.ЖуматаеваПән бойынша қортындылау рейтинг! әдістеме есебі

Пэнді қортындылау   оқу жүмыс жоспарына сэйкес сынақтардан құралады. 

Университеттің оқыту алқасының шешімі бойынша келесі оқу үлғерімі жэне

бақылау қортындысы Оқу жылының аяқталуындағы оқу үлгеріміндегі негізгі салмақты

түрлері.


Бақылаудың қорытынды 

түрі


Бақылау түрі

Салмақты бөліғі

сынақ

сынак


0,4

Оку үлгерімін бақылау

0,6

И=Р1+Р2+ВДту+3*В2 Рейтингілік қортындылау пэні бойынаша баллдар мынанадай 

формулалармен анықталады. Р1,Р2- бүған қатысты баллдар, бірінші жэне 

екінші рейтинг! қортындысы бойынша жиыналған баллдар, сынақ 100 балл 

шкал бойынша анықталады;

ВДту,ВДз - оку үлгерімінің салмакты бәлігі семестр бойыншы пэннің 

бакылау түрі.

Пэн бойынша кортынды   рейтинг баллы (И), кестеге қатысты эквивалент 

санына айналады, дэстүрлі баға жэне эріптік бағалау «Окушының жетістік 

журналына » жэне «Рейтингілік ведомостька» койылады. Әрбір     семестр    

жартысындағы     оку    үлгерімінің    есептеу    баллының кортындысы 

бойынша (бірінші жэне екінші рейтинг) баллдар қосындысы, сабакка 

дайындалу кезінде жиналған, сабактардағы    бақылау мерекесіне белсенді 

катусыда, өздік жэне шығармашылык жүмыстарды өз уакытында жэне 

сапалы орындау, сабаққа катысу жэне б.б. орындау.Бақылау түрі: К - келуі, РБ - рубежді бақылау, ШТ - шығармашылық

тапсырма, ТТ - тэжірибелік тапсырма, Сөж - студенттің өздік жұмысы.

Әрбір сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, сондай-ақ жалпы берліген

тапсырмаға дайындалу. Сіздің    теоретиялық жэне тэжірибелік   дайындық

сабақ кезінде тексеріледі, мысалы: сольфеджио, музыкалық теория 

негіздері,

музыкалық эдебиет, музыкалық аспап.

Егер студент бакылау кезінде келмесе , онда Сізге келесі сабақтың бас

кезінде тапсыруға болады, ал керісінше «0» балл қойылады.

Семестр да екі рубежді бақылау сынақ ретінде қарастырылады.    Ауызша

немесе шығармашылык түрінде өткізіледі.

Курстың саясаты

Әр студент    сабақтың барлық түріне қатысуы керек,    топтың л^үмысына

белсенді араласуы керек, топтастарына кәмектесу керек.Сабаққа кешікпей

келу керек, өйткені ол сабаққа кедергі жасайды.    Егер студент себепсіз

кешіксе онда оқытушы сабаққа кіргізбеуге кұқылы.

Рейтинг шкаласының тала бы:

1. Сабаққа «Қатысқаны» үпіін, студент - 2 балл алады

2. Шығармашылық тапсырманы орындағаны үпіін, хорлық   партитураға

лайықтағаны үшін - 10 балл

3. Тэжірибелік тапсырма талабы -47;

4. Студенттің әздікжүмысы-8.

 7.03.1/07

Оқушылардың шкалалық білімін бағалау

Қортынды


бағаны

баллмен


есептегенде

(И)


Сандық 

эквивалент 

балл (С)

Әріптік 


бағалау 

жүйесе 


(Ә)

Дэстүрлік бағалау жүйесі (Д)

емтихан, диф. 

сынақ


95-100

4

Аүздік

қабылданды

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

жақсцы80-84

3,0


В

75-79


2,67

в-

70-74


2,33

с+

канағаттандыралық

кабылданды

65-69


2,0

с

60-64


1,67

с-

55-59


1,33

D+

50-541,0

D


0-49

0

Ғканағаттандыралықсыз. қабылданбады

Пэн  бойынша  аралық  атестация  ведомостьқа   жэне   сынақ   кітаншасына

дэстүрлік түрде қорытынды баға қойылады.

Еғер   пэн  бойынша  сынқатан   басқа  емтихан  қарастырылса,   онда   сол

ведомоста  сынақ   кітапшасына   қортынды   баға   дэстүрлі   түрде   үш   деген

балға сэйкес келеді.Document Outline

 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
 • Я
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал