№№1-12(81-92), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016жүктеу 5.15 Kb.

бет18/18
Дата07.02.2017
өлшемі5.15 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 
Әдебиеттер 
1  Албытова  Н.  Қазақ  балалар  фольклор  арқылы  бастауыш  мектеп 
оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру. – Алматы, 1999. 
2  Ахметова  С.Г.  Английские  пословицы  и  поговорки  и  их  эквиваленты  в 
русском и казахском языках: Пармиологический словарь. – Алматы, 1989. 
3 Әлімбаев М. Халық – ғажап тәлімгер. – Алматы, 1994. 
4 Дубравин М. Английские и русские пословицы и поговорки в иллюстрациях. 
– М.: Просвещение, 1995. 
5 Қазақ мақал-мәтелдерi. Құрастырған: Ж. Дәуренбеков – Алматы, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№1-12(81-92), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016              ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
169 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ ҒАСЫРЫ – ВЕК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
– SCIENCE AND EDUCATION CENTURY» ПО СЕРИЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», 
«ЖУРНАЛИСТИКА», «СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» И «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Жолдасбекова  Сауле  Абдразаковна  –  доктор  педагогических  наук,  профессор 
кафедры  «Теория  и  методика  профессионального  обучения»  Естественно-
педагогического  факультета  Южно-Казахстанского  государственного  университета 
имени М.О. Ауезова (Шымкент, Республика Казахстан) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  доктор  философии,  доцент  кафедры  Философские  и 
политические  науки  Философского  факультета  Юго-западного  университета  имени  Н. 
Рильского (Благоевград, Республика Болгария) 
 
Нуртазина  Роза  Ауталиповна  –  доктор  политических  наук,  профессор  кафедры 
политологии  факультета  журналистики  и  политологии  Евразийского  национального 
университета имени Л.Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан) 
 
Сандыбаев  Жалгас  Садуахасович  –  кандидат  философских  наук,  доцент 
кафедры  «Социальная  политика»  Национальной  школы  государственной  политики 
Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, эксперт 
Департамента по делам религий города Астаны (Астана, Республика Казахстан) 
 
Федоров Александр Викторович – доктор педагогических наук, профессор, зам. 
директора  по  научной  работе  Таганрогского  института  им.  А.П.  Чехова,  главный 
редактор  журнала  «Медиаобразование»,  эксперт Аналитического  центра  при 
Правительстве  РФ  по проектам  Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по 
модернизации и технологическому развитию экономики России, эксперт Министерства 
образования  и  науки  РФ,  эксперт  Европейского  проекта  по  медиаобразованию  и 
медиаграмотности  EMEDUS  Европейского  союза,  член  Союза  кинематографистов 
России,  академик  Национальной  академии  кинематографических  искусств  и  наук 
России (Таганрог, Российская Федерация) 
 
THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC JOURNAL 
«ĠYLYM ŽA̋NE BÌLÌM ĠASYRY – VEK NAUKI I OBRAZOVANI – SCIENCE 
AND EDUCATION CENTURY» ON THE SERIES «EDUCATION», «JOURNALISM», 
«PUBLIC RELATIONS» AND «POLITICAL SCIENCE» 
 
Zholdasbekov  Saule  Abdrazakovna  –  Doctor  of  Pedagogical  Sciences,  Professor 
(Shymkent, Kazakhstan) 
 
Manoff Boris Filipov – Ph.D., Associate Professor (Blagoevgrad, Bulgaria) 
 
Nurtazina  Rosa  Autalipovna  –  Doctor  of  Political  Sciences,  Professor  (Astana, 
Kazakhstan) 
 
Sandybaev Zhalgas Saduahasovich – Ph.D., Associate Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Fedorov  Alexander  Victorovich  –  Doctor  of  Pedagogical  Sciences,  Professor 
(Taganrog, Russia) 
 
 

№№1-12(81-92), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016              ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
170 
МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ 
 
1.  «Ғылым  және  білім  ғасыры  –  Век  науки  и  образования  –  Science  and 
education  century»  ғылыми  журналының  «Білім»,  «Журналистика», 
«Қоғамдық  байланыс»  және  «Саясаттану»  сериялары  бойынша 
редакциялық алқасы............................................................................................4 
Білім және әлеуметтік ғылымдар – Образование и социальные науки 
2. Байболат Л.Б. Болашақ мамандарға кәсіби қазақ тілін оқыту.....................5 
3.  Жақып  М.Қ.  Бұқаралық  ақпарат  құралдарын  жоғары  білікті 
мамандармен қамтамасыз етудің өзекті мәселелері.........................................7 
4.  Жақып  М.Қ.,  Ермекбаева  А.К.  Public  Relations  және  бизнес  саласын 
Республикалық телеарналар арқылы ақпараттық қолдау..............................12 
5. Махметұлы М. Қытайдағы ислам дінінің оқу-ағартуы..............................19 
Білім және жаратылыстану ғылымдар 
 – Образование и естественные науки 
6.  Шевцов  А.Б.,  Амиргазин  А.О.,  Шведюк  В.Б.,  Камалова  Д.К. 
Современная таксономическая классификация рода Chlamydia...................24 
Білім және техника ғылымдары – Образование и технические науки 
7.  Көпжасар  Н.Ә.,  Лесбаев  Е.Д.  Аспектіге  бағытталған  тілді  қолданып 
оқытушы қызметінің көрсеткіштерін бағалаудың қолданыстағы рейтингтік 
жүйесін жасау.....................................................................................................33 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Колледж оқытушыларының үздік әдістемелік жұмысы» 
атты ғылыми, ғылыми-әдістемелік және әдістемелік жұмыстар 
конкурсына түскен жұмыстар 
8.  Абилхайрова  Г.З.  Педагогтардың  құзіреттілігін  қалыптастырудағы 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктері...............39 
9. Ұзақбай Ж. «Қылмыстық құқық» пәнімен танысу.....................................43 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Мектеп мұғалімдерінің үздік әдістемелік жұмысы» 
атты ғылыми, ғылыми-әдістемелік және әдістемелік жұмыстар 
конкурсына түскен жұмыстар 
10. Джумадилов Г.И., Карнебаев М.М. Методическая разработка эстафет на 
снегу (4-6 классы)..............................................................................................50 
11.  Ильбекова  Ж.К.,  Кенжина  М.М.  Вопросы  проблемного  обучения  в 
методике географа..............................................................................................53 
12.  Королёва  О.А.,  Габбасова  Г.Р.  Разработка  интегрированного  урока: 
математика  и  ИЗО  6  класс  на  тему  «Центральная  и  осевая 
симметрия».........................................................................................................59 
13.  Королёва  О.А.,  Какимова  Г.Б.,  Байдюсенова  Л.Б.  Активизация 
мыслительной  деятельности  учащихся  на  уроках  математики  как  одно  из 
условий повышения качества знаний учащихся.............................................68 
 

№№1-12(81-92), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016              ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
171 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Бастауыш сынып мұғалімдерінің үздік әдістемелік 
жұмысы» атты ғылыми, ғылыми-әдістемелік және әдістемелік 
жұмыстар конкурсына түскен жұмыстар 
14. Боронихина Л.М. Панорамный урок литературного чтения...................74 
15. Макулова А.Д., Камзина Г.С. Жазбаша тіл дамыту жұмыстары............77 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Балалар бақшасы қызметкерлерінің үздік әдістемелік 
жұмысы» атты ғылыми, ғылыми-әдістемелік және әдістемелік 
жұмыстар конкурсына түскен жұмыстар 
16.  Искакова  К.К.,  Есенбекова  Э.М.,  Жуаспаева  Б.Ж.  Балабақша 
жасындағы  балалардың  бойындағы  қабілеттері  мен  дарындылықтарын 
айқындау.............................................................................................................87 
17.  Нуркенов  Р.Б.,  Демесинов  М.Т.,  Рахымбекұлы  Ж.  Дене  шынықтыру 
сабағында  баланың  дене  бітімін  дамыту  және  денсаулығын  нығайту 
элементтерін тиімді қолдану.............................................................................99 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Мектеп оқушыларының үздік ғылыми жұмысы» атты 
ғылыми жобалар конкурсына түскен жұмыстар 
Жаратылыстану ғылымдары 
18. Махат И.А., Утарбаева К.Р. Талшын ағашының тылсым құпиялары...105 
19.  Нұрманқұл  Д.А.,  Туменбаева  Г.Б.  Қымыздың  адам  денсаулығына 
пайдасы.............................................................................................................113 
20.  Сабетаева  А.,  Камзина  Г.С.,  Макулова  А.Д.  Жалбыз  –  шипалы 
өсімдік...............................................................................................................118 
21. Сәкен Ж.С., Абдиманапова Ж.А. Мал жүнінің пайдасы.......................123 
Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар 
22. Абдрахманова М., Бекбулатова Ж.Т. Лексика и фразеология..............127 
23. Газизов Е., Алтаева К.М. Спорт – біздің серігіміз..................................133 
24.  Елубай  Қ.Қ.,  Алимбаев  Е.Е.  Қазақ  өміріндегі  тұрмыстық  исламның 
маңызы..............................................................................................................137 
25.  Дулай  Ж.,  Болакбаева  А.Ж.  Әдебиетте  Қабанбай  батыр  бейнесінің 
сомдалуы...........................................................................................................144 
26. Райымбекова Б.Б., Надырбаева Б.З. Қазақ поэзиясының Хантәңірі.....154 
27.  Шарипова  Қ.Б.,  Ергалиева  А.С.,  Рахимова  Р.Б.  Ағылшын  тіліндегі 
еңбек,  кәсіп  туралы  мақалдардың  қазақ  және  орыс  тілдеріндегі 
баламалары.......................................................................................................163 
28. Редакционная коллегия научного журнала «Ғылым және білім ғасыры – 
Век  науки  и  образования  –  Science  and  education  century»  по  сериям 
«Образование»,  «Журналистика»,  «Связь  с  общественностью»  и 
«Политология».................................................................................................169 
29. The editorial board of the scientific journal «Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek 
nauki i obrazovaniâ – Science and education century» on the series «Education», 
«Journalism», «Public Relations» and «Political Science»...............................169 

№№1-12(81-92), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016              ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
172 
Ғылым және білім ғасыры • ғылыми журнал
 
Век науки и образования • научный журнал
 
Science and education century 
• scientific journal
 
 
 
Жазылу индексі: 74642 
 
 
Қолжазбалар әдеби өңделеді және қайтарылмайды. 
Авторлардың көзқарасы, ұстанымы сақталады. 
Жарияланымдағы деректердің нақтылығына авторлар жауапты. 
Олардың байлам-тұжырымдары редакция көзқарасымен 
сәйкеспеуі де мүмкін. Басылымда жарияланған материалдар 
көшіріліп басылған немесе пайдаланылған жағдайда 
«Ғылым және білім ғасыры – Век науки и образования 
– Science and education century» 
ғылыми журналына сілтеме жасалуы тиіс. 
 
 
Біздің банктегі есепшоттарымыз: 
 
KZT: «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
БИН 081240014093, ағымдағы банктік шот KZ47 9261 5011 5395 6000, 
БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, «Казкоммерцбанк» АҚ, 
«Журналда ғылыми мақала жариялау». 
 
Наши банковские реквизиты: 
 
KZT: Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
БИН 081240014093, текущий счет KZ47 9261 5011 5395 6000, 
БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, АО «Казкоммерцбанк», 
«Опубликование в научном журнале статьи». 
 
 
 
Директор Жақып М.Қ. 
Журнал «Зерттеуші» РҒБО қарасты 
баспа орталығында беттеліп, басылды. 
Басуға 17.11.2016ж. қол қойылды. 
Пішімі 60х84/16. Қаріп түрі Times New Roman. 
Ризографиялық басылыс. Көлемі 10,75 шартты баспа табақ. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс №1711. 
010010, Астана қаласы, Алматы ауданы, 
Кенен Әзірбаев көшесі, №6 үй, №91 пәтер.
 


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал