Қ о ғ а м д ы қ с а я с и газет сарыжүктеу 1.62 Mb.

бет4/12
Дата08.09.2017
өлшемі1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VII. 

К е л ісім н ің   қо л д а н ы с ы   ж ән е  о н ы ң   о р ы н д а л у ы н   б а қ ы л а у

Тараптардың  осы  Келісімнің  ережелерін  орындауын  үйлестіру 

мақсатында  Тараптар  төмендегі  туралы  келісті:

1.  Тараптар  Келісімді  Сарыағаш  ауданының  2015-2017 жылдарға  арналған 

келісілген  әлеуметтік-экономикалық  саясатын  жүргізу  бойынша  басым 

бағыттар  мен  қажетті  іс-қимылдарды  белгілейтін,  әлеуметтік  әріптестіктің 

негізгі  құжаты  ретінде  таниды.

2.  Тараптардың  бірінің  ұсынысы  бойынша  Келісімге  Тараптардың  өзара 

келісімі  бойынша  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізілуі 

м ү м к ін

Өзгерістер мен  толықтырулар  жеке  хаттамалармен  ресімделеді  және  қол  қойылған 

күн ін ө н

 

бастап 


к ү ш ін ө

 

енеді.3.  Келісім  келіссөздер  және  ұйымдарда  ұжымдық  шарттар  жасау 

ү ш ін


 

негіз  болады.

4.  Келісім  бойынша  Тараптардың  міндеттемелері  және  Комиссия 

ұсынымдары  (шешімдері)  ұжымдық  шарттар  жасаған  кезде  ескерілуге  тиіс.

5.  Өңірлік  деңгейде  Келісім  жасауға  қатыспаған  жұмыс  берушілер 

бірлестіктеріне,  жұмыс  берушілерге,  қызметкерлер  бірлестіктеріне  тиісті 

деңгейде  Келісімге  қосылуға  ұсыныс  жасау 

ү ш ін


 

аудандық  “Сарыағаш” 

газетінде  хабарлама  беріледі.

Егер  жұмыс  берушілер  бірлестіктері,  жұмыс  берушілер,  қызметкерлер 

бірлестіктері  келісімге  қосылу  туралы  ұсыныс  ресми  жарияланған 

күннөн


 

бастап  күнтізбелік  30 

күн

 

ішінде тиісті  атқарушы  органдарға  оған  қосылудан дәйекті  бас  тартуды  жазбаша  түрде  ұсынбаған  болса,  онда  келісім  соларға 

қатысты  осы  ұсыныс  ресми  жарияланған 

күннөн

 

бастап  қолданылады  деп есептеледі.

6.  Келесі  жылдарға  арналған  аудандық  келісім  2018  жылдың  наурыз 

айынан  кешіктірілмей  жасалады.

Жұмыс  берушілер  мен  қызметкерлердің  бірлестіктері  ұжымдық 

шарттардың  тиісті  жылдың  наурыз  айынан  кешіктірілмей  жасалуын 

қамтамасыз  ету 

ү ш ін

 

қажетті  шаралар  қабылдайтын  болады.7.  Осы  аудандық  келісімнің  қолданылу  кезеңінде  Келісім  міндеттемелері 

орындалған  жағдайда,  Келісімге  қол  қойған  қызметкерлер  бірлестіктері 

Тараптар арасындағы даулы жағдайларды тиісті деңгейлерде және аудандық 

үшжақты  комиссияда  алдын  ала  қарамай  және  шешпей  наразылық 

акцияларын  өткізбейтін  болады.

8.  Тараптар  нақты  орындау  мерзімі  мен  орындауға  жауапты  Комиссия 

мүшелерін  көрсете  отырып,  осы  Келісімнің  ажырамас  бөлігі  болып 

табылатын  қабылданған  міндеттемелерді  іске  асыру  жөніндегі  іс-шаралар 

жоспарын  әзірлейді.

9.  Комиссия  ұсынымдары  (шешімдері)  осы  Келісімді  іске  асыру  нысаны 

болып  табылады.

10.  Келісімнің  орындалу  барысын  бақылау  Қазақстан  Республикасының 

Еңбек  кодексіне,  Әлеуметтік  әріптестік  және  әлеуметтік  және  еңбек 

қатынастарын  реттеу  жөніндегі  аудандық 

ү ш

 

жақты  комиссия  туралы ережеге  және  Келісімді  әзірлеу  және  жасау  жөніндегі  қағидаларға  сәйкес 

жүзеге  асырылады.

11.  Комиссияның  жұмыс  тобы  Келісімнің  орындалу  барысы  туралы 

ақпарат  дайындайды.  Комиссия  жыл  сайын  Келісім  ережелерінің  орындалу 

барысын  қарайды.

12.  Аудандық  комиссияның  қызметін  және  Келісімнің  іске  асырылу 

барысын  баяндау  мақсатында  Тараптар  әлеуметтік  әріптестікті  дамытуға 

және  облыстағы  әлеуметтік-еңбек  қатынастары  проблемаларына  арналған 

материалдардың  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  ұдайы  жариялануын 

қамтамасыз  етеді.

13.  Осы  Келісім  қол  қойылғаннан  бастап 

күш ін ө


 

енеді  және  жаңа  Келісім 

жасалғанға  дейін  қолданылады.

14.  Аудандық  Келісім  меншік  нысанына  қарамастан  жұмыс  берушілердің 

барлығына  қолданылады.

15.  Тараптар  Келісімде  көрсетілген  өздері  қабылдаған  міндеттемелерді 

орындамаған  жағдайда  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес 

жауапты  болады.

16.  Келісім  мәтіні  қол  қойылған  соң  2  апталық  мерзімде  аудандық 

“Сарыағаш”  газетінде  жарияланады.

2015  жылы  30  наурызда  Сарыағаш  қаласында  түпнұсқада  5  данада 

мемлекеттік  тілде  жасалды.  Қол  қоюға  қатысушылардың  әрқайсысында 

Келісімнің  бір  данасы  бар.

О сы   а у д а н д ы қ   кел ісім ге  м ы н а л а р   қ о л   қо й д ы :

Сарыағаш  ауданы ә кім д ігін е н : 

Сарыағаш  ауданы  әкімінің  орынбасары: Е С Б А Е В   А .Ү .

Қ ы з м е т к е р л е р д ің   а у д а н д ы қ   б ір л е с тікте р ін е н : 

Аудандық  кәсіподақтар 

кеңесінің  төрағасы: 

Қ Ы Р Ғ Ы З Ә Л И Е В   Б.

Ж ұ м ы с  б е р у ш іл е р д ің   а у д а н д ы қ   б ір л е с тікте р ін е н : 

Аудандық  жұмыс 

берушілер  одағының  төрағасы: 

М А М Ы Р О В   А.

ОҚО  кәсіпкерлер  Палатасының  ауданды қ  филиал  директоры: С Ү Л Е Й М Е Н О В   Ж .М .

Шешім 


О

ң т ү с т ік

 

Қ а за қс та н   о б л ы с ты қ  Әділет 

департам ентінде  2015  ж ы л ы   1  сөуірде  №3095  саны мен 

т ір ке л д іСарыағаш  аудандык,  мәслихат  сессиясының  2015 

жылғы  2 7   наурыздағы  Ns40-346-V  Ш ЕШ ІМ І

“2015-2017  ЖЫЛДАРҒА  АРНАЛҒАН 

АУДАНДЫҚ  БЮДЖЕТ  ТУРАЛЫ” 

САРЫАҒАШ  АУДАНДЫҚ 

МӘСЛИХАТЫНЫҢ  2014  ЖЫЛҒЫ  22 

ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ  №38-321-V 

ШЕШІМІНЕ  ӨЗГЕРІСТЕР  ЕНГІЗУ 

ТУРАЛЫ

Қазақстан  Республикасының  2008  жылғы  4  желтоқсандағы 

Бюждет  кодексініғі  109-бабыньщ  5-тармағына,  “Қазақстан 

Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі 

басқару  туралы”  Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  23 

қаңтардағы  Зағ(ыньщ 6-бабы  1-тармағыньщ  1) тармақшасына және 

О

ң т ү с т і к 

Қазақстан  облыстық  мәслихатының  2015  жылғы  19 

наурыздағы  №36/291-V  “2015-2017  жылдарға  арналған  облыстық 

бюджет туралы” 

О

ң т ү с т ік 

Қазақстан  облыстық  мәслихатының  2014 

жылғы  11  желтоқсандағы  №34/258-V  шешіміне  өзгерістер  мен 

толықтырулар  енгізу  туралы”  Норматив™  қүқықтық  актілерді 

мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №3084  тіркелген  шешіміне  сәйкес, 

Сарыағаш  аудандық  мәслихаты ШЕШІМ  ҚАБЫЛДАДЫ:

1.  Сарыағаш  аудандық  мәслихатының  2014  жылғы  22 

желтоқсандағы  №38-321-V  “2015-2017  жылдарға  арналған 

аудандық  бюджет  туралы”  (Норматив™  құқықтық  актілерді 

мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №2940  тіркелген,  2015  жылғы  16 

қаңтарда  “Сарыағаш”  газетінде  жарияланған)  шешіміне 

мынадай  өзгерістер  енгізілсін:

1-тармақ  мынадай  редакцияда  жазылсын:

“1.  Сарыағаш  ауданының  2015-2017  жылдарға  арналған 

аудандық  бюджеті  тиісінше  1,  2  және  3-қосымшаларға  сәйкес, 

соның  ішінде  2015  жылға  мынадай  көлемде  бекітілсін:

1)  кірістер  -   28  221  201  мың  теңге,  оның  ішінде; 

салықтық  түсімдер  -   3  025  552  мьң  теңге; 

салықтық  емес  түсімдер  -   45  960  мың  теңге;

негізгі  капиталды  сатудан  түсетін  түсімдер  -   39  242  мьщ  теғ(ге; 

трансферттер 

т ү с ім і

 

-   25  110  447  мың  теңге;2)  шығындар  -   28  304  755  мығ(  теңге;

3)  таза  бюджеттік  кредйттеу  -   79  239  мың  теңге; 

бюджеттік  кредиттер  -   89  190  мығ(  теңге; 

бюджеттік  кредиттерді  өтеу  -   9  951  мың  теңге;

4)  қаржы  активтерімен  операцйялар  бойынша  сальдо  -   28  113 

мың  теңге;

қаржы  активтерін  сатып  алу  -   28  113  мың  теңге; 

мемлекеттің  қаржы  активтерін  сатудан  түсетін  түсімдер  -   0 

теңге;

5)  бюджет  тапшылығы  — 190  906  мың  теңге;6)  бюджет  тапшылығын  қаржыландыру  -   190  906  мьщ  теңге; 

қарыздар 

т ү с ім і

 

-   89  190  мың  теңге;қарыздарды  өтеу  -   9  951  мың  теңге;

бюджет  қаражатының  пайдаланылатын  қалдықтары  -   111  667 

мың  теғіге.”.

Көрсетілген  шешімніғі  1,  2,  3,  6  қосымшалары  осы  шешімғщ  1, 

2,  3,  4  қосымшаларына  сәйкес  жаңа  редакцйяда  жазылсын.

2.  Осы  шешім  2015  жылдьщ  1  қаңтарынан  бастап  қолданысқа 

енгізіледі.

Аудандық  мөслихат 

сессиясының  төрағасы 

М.МАМБЕТОВ.

Аудандық  мәслихат  хатшысы 

Б .С А Д Ы Қ О В .

Сарыағаш аудандык мэслихаттын 

2015 жылгы 27 наурыздагы 

№  40-346-V шешіміне  1  косымша

Сарыагаш аудандык мәслихатгыц 

2014 жылгы  22  желтоксан 

№  38-321-V шешіміне  1  косымша

2015 жылга арналган аудандык бюджет

Санаты

сомасы мыңСыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1. Кірістер28 221  201

1

Салыктык түсімдер3 025 552

01

Табыс салыгы625 317

2 Жеке  габыс салыгы

625 317

03

Әлеуметгік салык530 774

1 Әлеуметгік салык

530 774

04

Меншікке салынатын салыкгар1  676 641

1 Мүлікке салынатын салыктар

1  439 590

3 Жер салыгы

36 387

4 Көлік күралдарына салынатын салык195 207

5 Бірыңғай жер салыгы

5 457

05

Тауарларга, жұмыстарга жәнс кызметтергс салынатын  ішкі салыктар166  188

2 Акциздер

110314

3 Табиғи жэне баска д а ресурстарды пайдаланганы үшін түсетін түсімдер7412

4 Кәсіпкерлік жәнс кәсіби кызмстті жүргізгені үшін алынатын алымдар

47 440

5 Ойын бизнесіне салык1  022

08

Зандык маңызы  бар эрекеттерді жасаганы жэне (немесе)оған уэкілетгігі  бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар күжаттар  бергені 

үшін алынатын міндетгі төлемдер

26 632

1 Мемлекеттік баж26 632

2

Салыктык емес түсімдер45 960

01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер6 370

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігініңтүсімдері

3 400

5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалга беруден түсетін кірістер2 970

06

Баска да салыктык емес түсімдер39 590

1 Баска да салыктык емес түсімдер

39 590

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер39 242

01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мсмлсксттік мүлікті сату4 242

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату

4 242

03

Жерді және материапдык емес активтерді сату35 000

] Жсрді сату

35 000

4

Трансферттердің түсімдері25  110 447

02

Мемлекеттік баскарудың жогары түрған органдарынан түсетін трансферттер25  110 447

2 Облыстык бюджеттен түсетін трансферттер

25  110 447

Функционалдык 

ТОГІ

сомасы мынКіші функция

Бюджетгік бағдарламалардың окімшісі

Бағдарлама

Атауы


2.Шыгындар

28 304 755

01

Жалпы сипатгагы мемлекетгік кызметгер645 241

1

Мемлекеттік баскарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, аткарушы жэне баска органдар

597 056


112

Аудан (облыстык мацызы  бар кала) мәслихатынын аппараты

16 505

001


Аудан (облыстык маңызы бар кала) мәслихатынын кызметін камтамасыз ету 

жөніндегі кызметгер

16  105

003 Мемлекеттік органның күрделі  шыгыстары400

122


Аудан (облыстык мацызы  бар кала) әкімініц аппараты

116 627


001

Аудан (облыстык мацызы  бар кала) экімініц кызметін  камтамасыз ету жөніндегі 

кызметгер

111  627


003 Мемлекеттік органның күрделі  шыгыстары

5 000


123

Қаладагы аудан, аудандык мацызы  бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ әкімінін 

аппараты

463 924


001

Қаладағы аудан, аудандык маңызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ әкімінін 

кызметін камтамасыз ету жөніндегі  кызметгер

421  793


022 Мемлекеттік органның күрделі  шыгыстары

42  131


2

Қаржьшык кызмст

11  500

459


Ауданнын (облыстык мацызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

11  500


003 Салык салу максатьшда мүлікті бағалауды жүргізу

1  500


010

Жекешелендіру, коммуналдык меншікті баскару, жекешелендіруден кейінгі 

кызмет жэне осыган байланысты дауларды реттеу

10 000


5

Жоспарлау жэне статистикалык кызмет

1  440

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

1  440


061

Бюджеттік инвестиииялар жэне концессия  мәселелері бойынша кұжатгаманы 

сараптау жэне бағалау, бюджеттік инвестициялардын іске асырылуына багалау 

жүргізу


1  440

9

Жалпы сипаттагы өзге де мемлекеттік кызметгер35 245

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

35 245


001

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономикалык саясаттын 

калыптастыру  мен дамыту, мемлекетгік жоспарлау, бюджеттік аткару жэне 

коммуналдык меншігін баскару саласындагы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі кызметгер

34 945


015 Мемлекетгік органның күрделі  шыгыстары

300


02

Қорғаныс


15 578

1

Оскери мүктаждар10 928

122


Аудан (облыстык манызы бар кала) әкімінін аппараты

10 928


005 Жалпыга бірдей эскери міндетті аткару шеңберіндегі іс-шаралар

10 928


2

Төтенше жагдайлар жөніндегі жүмыстарды үйымдастыру

4 650

122


Аудан (облыстык маңызы бар кала) әкімінін аппараты

4 650


006

Аудан (облыстык манызы бар кала) аукымындагы тотенше жагдайлардын апдын 

алу жэне оларды жою

4 300


007

Аудандык (калапык) аукымдагы лапа өртгерінің, сондай-ак мемлекеттік өртке 

карсы кызмет органдары кұрылмаган  елді мекендерде өрттердін алдын any жэне 

оларды сөндіру жөніндегі  іс-шаралар

350

03

Қогамдык тэртіп, кауіпсіздік, күкыктык, сот, кылмыстык-аткару кызметі8 000

9

Қогамдык тэртіп жэне кауіпсіздік саласындагы өзге де кызметгер8 000

485


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жолаушылар көлігі жэне автомобиль 

жолдары бөлімі

8 000

021 Елді  мекендерде жол козгалысы кауіпсіздігін камтамасыз ету8 000

04

Білім беру20 556 768

1

Мектепке дейінгі тэрбие жэне окыту3 575 980

123


Қападағы аудан, аудандык манызы бар капа, кент, ауыл, ауылдык округ әкімінін 

аппараты


3 384 885

004 Мектепке дейінгі тэрбие мен окыту үйымдарынын кызметін камтамасыз ету

1  240

041


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекетгік білім беру тапсырысын 

іске асыруға

3 383 645

464


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) білім бөлімі

191  095


009 Мектепке дейінгі тэрбие мен окыту үйымдарынын кызметін камтамасыз ету

37 325


040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекетгік білім беру тапсырысын 

іске асыруға

153 770


2

Бастауыш, негізгі орта жэне жалпы орта білім беру

11  377 549

123


Қападагы аудан, аудандык манызы бар капа, кент, ауыл, ауылдык округ әкімінін 

аппараты


50 894

005


Ауылдык жерлерде бапапарды мектепке дейін тегін апып баруды жэне кері апып 

келуді ұйымдастыру

50 894

464


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) білім бөлімі

11  326 655

003 Жалпы білім беру

11  199318

006 Бапапарга косымша білім беру____

127 337


9

Білім беру саласындагы озге д е кызметгер

5 603 239

464


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) білім бөлімі

671  618


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындагы мемяекетгік саясатты іске асыру 

жөніндегі кызметгер

13 824


005

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мемлекеттік білім беру мекемелер 

үшін окулыкгар мен оку-әдістемелік кешендерді сатып any жэне жеткізу

203 850


015

Жетім баланы (жетім бапапарды) жэне ата-аналарынын камкорынсыз калган 

бапаны (бапапарды) күтіп-үстауға камкоршыларга (корганшыларга) ай сайынга 

акшалай каражат төлемі

56 060

022


Жстім баланы (жетім бапапарды) жэне ата-анасынын камкорлыгынсыз калган 

баланы (бапапарды) асырап алганы үшін Қазаксган азаматтарына біржолгы а к т а  

каражатын төлеуге арналган төлемдер

5 946


029

Бапапар  мен жасөспірімдердін психикалык денсаулыгын зерттеу жэне халыкка 

психологиялык-медициналык-педагогикапык консультациялык көмек корсету

16 335


067

Ведомстволык бағыныстағы мемлекеттік мсксмслсрінін жэне үйымдарынын 

күрделі шыгыстары

375 603


467

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) күрылыс бөлімі

4 931  621

037 Білім беру объектілерін салу жэне реконструкциялау

4 931  621

06

Әлсумсттік көмек жэне элсумсттік камсыздандыру1  381  153

1

Әлсумсттік камсыздандыру10 408

464


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) білім бөлімі

10 408


030 IІатронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

10 408


2

Әлсумсттік көмек

1  325  126

451


Ауданнын (облыстык маңызы бар каланын) жүмыспен камту жэне әлеуметтік 

багдарламалар бөлімі

1  325  126

002 Жүмыспен камту багдарламасы

42 649

004


Ауылдык жерлерде түратын денсаулык сактау, білім беру, әлеуметтік камтамасыз 

ету, мәдениет, спорт жэне ветеринар мамандарына отын сатып алуга Қазакстан 

Республикасыныц зацнамасына сэйкес элеуметгік комек корсету

40 000


005 Мемлекеттік атаулы элеумсттік комек

17 230


006 Тұрғын үйге комек корсету

6 700


007

Жергілікті өкілетгі органдардың шешімі бойынша мұктаж азаматтардын 

жекелеген топтарына әлеуметтік көмск

36 588


010 Үйден тэрбиеленіп окытылатын мүгедек балаларды материалдык камтамасыз ету

3 800


014 Мүктаж азаматгарға үйде элеуметтік көмек көрсеіу

76 221


016 18 жаска дейінгі балаларга мемлекеттік жәрдемакылар

931  000


017

Мүгедектерді оңапту жеке багдарламасына сэйкес, мүктаж мүгедектерді міндетті 

гигиеналык күралдармен  жэне ымдау тілі  мамандарыныц кызмег көрсегуін, жеке 

көмекшілермен  кам тамасыз еіу

92 481

052


¥лы  Отан согысындагы Ж еңісгің жегпіс жылдыгына арналган  іс-шараларды 

өткізу


78 457

9

Әлеуметгік комек және элеуметтік камтамасыз ету салаларындагы өзге де кызметгер

45 619


451

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жүмыспен камту жэне әлеуметгік 

багдарламалар бөлімі

45 619


001

Жергілікті денгейде халык үшін элеуметтік багдарламаларды жүмыспсн камтуды 

кам тамасыз еіуді іске асыру саласындагы мемлекеггік саясатты іске асыру 

жөніндегі кызметгер

37 355

011


Жэрдемакыларды жэне баска да элеуметтік төлемдерді есептеу, толеу мен жеткізу 

бойынша кызметтерге акы толеу

8 264

7

Тұрғын үй-коммуналдык шаруашылык1  397 679

1

Түргын үй  шаруашылыгы307 996

467


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) кұрылыс бөлімі

205 857


003

Коммуналдык түргын үй  корының түргын үйін жобапау жэне (немесе) салу, 

реконструкциялау

205 857


485

Ауданнын (облыстык маңызы бар каланын) жолаушьшар  көлігі жэне автомобиль 

жолдары бөлімі

6 068


004

Жұмыспен камту 2020 жол картасы бойынша калаларды жэне ауылдык елді 

мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жондеу жэне абаттандыру

6 068


497

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тұрғын үй-коммуналдык 

шаруашылык бөлімі

96 071


001

Жергілікті денгейде түрғын үй-коммуналдык шаруашылык саласындагы 

мемлекетгік саясатты іске асыру бойынша кызметгер

58 440


005 Мемлекеттік түрғын үй корын сактауды ұйымдастыру

4 000


033

Инженерлік-коммуникациялык инфракұрылымды жобапау, дамыту жэне (немесе) 

жайпастыру

30 000


049 Коп пәтерлі түрғын үйлерде энергетикапык аудит жүргізу

3 631


2

Коммуналдык шаруашылык

725 551

497


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тұрғын үй-коммунапдык 

шаруашылык бөлімі

725 551

016 Сумей жабдыктау жэне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі39 253

028 Коммуналдык шаруашылыкты дамыту

359 459

029 Сумей жабдыктау жэне су бұру жүйелерін дамыту246 729

058 Ауылдык елді мекендердегі сумей жабдыктау жэне су бүру жүйелерін дамыту

80  ПО

3

Елді-мекендерді абаттандыру364  132

123


Қападагы аудан, аудандык манызы бар капа, кент, ауыл, ауылдык округ әкімінін 

аппараты


262 718

008 Епді  мекендердегі кошелерді жарыктандыру

67 048

009 Елді  мекендердің санитариясын камтамасыз ету35  118

010 Жерлеу орындарын ұстау жэне туыстары ж ок адамдарды жерлеу

400

011 Епді  мекендерді абаттандыру мен когалдандыру160  152

497


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тұрғын үй-коммунапдык 

шаруашылык бөлімі

101  414


8

10 сәуір,  2015 жыл

vze^cu


Сарыағаш

030 Елді м екенд ерд ің с анитариясы н кам там асы з ету

38 564

035 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру62 850

8

Мәдениет, спорт, туризм және акпараттык кеңістік954 217

1

Мәдениет саласындағы кызмет236 758

455


Ауданның (облыстык маңызы бар каланың) мәдениет және тілдерді дамыту

180 258


003 Мәдени-демалыс жұмысын колдау

180 258


467

Ауданның (облыстык маңызы бар каланың) кұрылыс бөлімі

56 500

Oil Мәдениет объектілерін дамыту56 500

2

Спорт494 566

465


Ауданның (облыстык маңызы  бар каланың) дене шыныкгыру жэне спорт бөлімі

225 359


001

Жергілікті деңгейде дене шыныктыру жэне спорт саласындагы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі  кызметтер

8 631


005 Ұлттык және бұкаралык спорт түрлерін дамыту

208 398


006 Аудандык (облыстык манызы бар калалык) деңгейде спортгык жарыстар өткізу

4 370


007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстык манызы бар кала) кұрама 

командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстык спорт 

жарыстарына катысуы

3 960

467


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) кұрылыс бөлімі

269 207


008 Спорт объектілерін дамыту

269 207


3

Акпаратгык кеңістік

165 558

455


Ауданнын (облыстык манызы бар каланың) мәдениет және тілдерді дамыту

129 558


006 Аудандык (калалык) кітапханалардың жұмыс істеуі

117  164


007 Мемлекеттік тілді жэне Казакстан халыктарының баска да тілдерін дамыту

12 394


456

Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) ішкі саясат бөлімі

36 000

002 Мемлекеттік акпараттык саясат жүргізу жөніндегі кызметтер36 000

9

Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де кызметтер

57 335


455

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне тілдерді дамыту

11  263

001


Жергілікті деңгейде тілдерді  жэне мәдениетгі дамыту саласындағы мемлекетгік 

саясатты іске асыру жөніндегі  кызметтер

7 263

032


Ведомстволык бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жэне үйымдарының 

күрделі шыгыстары

4 000

456


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) ішкі саясат бөлімі

46 072


001

Жергілікті деңгейде акпарат, мемлекеттілікті нығайту жэне азаматгардын 

әлеуметтік сенімділігін калыптастыру саласында мемлекеттік саясатгы іске асыру 

жөніндегі кызметтер

17 758

003 Жастар саясаты саласында іс-шарапарды іске асыру28314

9

Отын-энергетика кешені жэне жер койнауын пайдалану1  341  169

9

Отын-энергетика кешені жэне жер койнауын пайдалану саласындагы өзге де кызметтер

1  341  169

497

Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) тұрғын үй-коммуналдык шаруашылык бөлімі

1  341  169

038 Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1  341  169

10

Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, ерекше коргалатын табиги аумактар, коршаган ортаны жэне жануарлар дүниесін коргау, ж ер катынастары

354 743


1

Ауыл шаруашылыгы

139 368

459


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

13 385


099 Мамандардың алеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

13 385


467

Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) күрылыс бөлімі

7613

010 Ауыл шаруашылыгы объектілерін дамыту7613

473


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) ветеринария бөлімі

83 409


001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындагы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі кызметтер

19 265


006 Ауру жануарларды санитарлык союды үйымдастыру

687


007 Қаңгыбас иттер мен  мысыктарды аулауды жэне жоюды ұйымдастыру

6 300


008

Алып койылатын жэне жойылатын ауру жануарлардын, жануарлардан алынатын 

өнімдер  мен шикізаттын күнын иелеріне өтеу

26 694


009

Жануарлардын энзоотиялык аурулары бойынша ветеринариялык іс-шараларды 

жүргізу

29 963


010 Ауыл шаруашылыгы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

500


477

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ауыл шаруашылыгы мен жер 

катынастары бөлімі

34 961


001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылыгы жэне жер катынастары саласындагы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі кызметтер

34 961


9

Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, коршаган ортаны коргау жэне жер 

катынастары саласындагы баска да кызметтер

215 375


473

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ветеринария бөлімі

215 375

Oil Эпизоотияға карсы  іс-шаралар жүргізу215 375

11

Өнеркәсіп, сэулет, кала кұрылысы жэне кұрылыс кызметі183 027

2

Сэулет, кала кұрылысы жэне кұрылыс кызметі183 027

467


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) күрылыс бөлімі

17 489


001

Жергілікті деңгейде күрылыс саласындагы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі кызметтер

16 689


017 Мемлекеттік органның күрделі шыгыстары

800


468

Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) сэулет жэне кала күрылысы бөлімі

165 538

001


Жергілікті деңгейде сэулет жэне кала күрылысы саласындагы мемлекеттік 

саясатгы іске асыру жөніндегі  кызметтер

8 777

003


Аудан аумагында кала күрылысын дамыту схемаларын жэне елді мекендердің бас 

жоспарларын әзірлеу

156 761

12

Көлік жэне коммуникация953 028

I

Автомобиль  көлігі942 521

485


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) ж олауш ьтар көлігі жэне автомобиль 

жолдары бөлімі

942 521

022 Көлік инфракүрылымын дамыту600 000

045


Аудандык манызы бар автомобиль жолдарын жэне елді-мекендердін көшелерін 

күрделі жэне орташа жондеу

342 521

9

Көлік жэне коммуникациялар саласындагы баска да кызметтер10 507

485


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ж олауш ьтар көлігі жэне автомобиль 

жолдары бөлімі

10 507

001


Жергілікті деңгейде ж олаушьтар көлігі жэне автомобиль жолдары саласындагы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі кызметтер

10 507

13

Баскалар340 686

3

Кэсіпкерлік кызметгі  колдау жэне бэсекелестікті коргау16 753

469


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) кәсіпкерлік бөлімі

16 753


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындагы мемлекетгік саясатты іске 

асыру жөніндегі кызметтер

16 753


9

Баскалар


323 933

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

60 000


012

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жергілікті аткарушы органынын 

резерві

60 000


497

Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) түргын үй-коммуналдык 

шаруашылык бөлімі

263 933


043

«Өнірлерді дамыту» багдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалык дамытуга 

жэрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

263 933


14

Борышка кызмет корсету

10

1

Борышка кызмет корсету10

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

10

021Жергілікті аткарушы органдардың облыстык бюджеттен карыздар бойынша 

сыйакылар мен өзге д е төлемдерді толеу бойынша борышына кызмет корсету

10

15

Трансферттер173 456

I

Трансферттер173 456

459


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) экономика жэне каржы болімі

173 456


006 Ныеаналы пайдаланылмаған (толык пайдаланылмаған) трансфертгерді  кайтару

50 733


024

Мемлекеттік органдардын функцияларын мемлекеттік баскарудын томен  гұрған 

деңгейлерінен жоғаргы деңгейлерге беруге байланысты жогары түрған 

бюджеттерге берілетін агымдагы нысаналы трансферттер

46 300

049


Бюджет заннамасымен карастырылган жагдайларда жалпы сипаттагы 

трансферттерді  кайтару

76 423

3. Таза бюджеттік кредиттеу79 239

Бюджеттік кредиттер

89  190

10

Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, ерекше коргалатын табиги аумактар, коршаган ортаны жэне жануарлар дүниесін коргау, ж ер катынастары

89  190


1

Ауыл шаруашылыгы

89  190

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы болімі

89  190


018

Мамандарды әлеуметтік колдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік 

кредиттер

89  190


Санаты

сомасы мын

С'ыныбы

Ішкі сыныбыЕрскшслігі

Атауы


5

Бюджсттік крсдиттсрді orcy

9 951

01

Бюджсттік крсдиттсрді orcy9 951

1

Мсмлсксттік бюджеттен берілген бюджеттік крсдитгсрді өтеу9 951

13 Жеке тұлғапарға жергілікті  бюджегген берілген бюджетгік кредитгерді өтеу

9 951

4. Қаржы активтерімен  операциялар бойынша сальдо28  113

каржы активтерін сатып алу

28  113

13

Баскалар28  113

9

Баскалар28  113

497


Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) тұрғын үй-коммуналдык 

шаруашылык бөлімі

28  113

060 Мамандандырылган уэкілетті үйымдардың жаргылык капиталдарын үлгайту28  113

мсмлсксттін каржы активтсрін сатудан түсетін түсімдер

0

5. Бюджет тапшылығы-190 906

6. Бюджет тапшылығын каржыландыру

190 906

Қарыздар түсімі89  190

Санаты


сомасы мын

Сыныбы


Ішкі сыныбы

Ерскшслігі

Атауы

7

Қарыздар түсімі89  190

01

Мемлекеттік ішкі карыздар89  190

2

Қарыз any келісім-шарттары89  190

03

Ауданнын (облыстык манызы  бар каланын) жергілікті аткарушы органы алатын карыздар

89  190


16

Қарыздарды огеу

9 951

1

Қарыздарды огеу9 951

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

9 951


005

Жергілікті  аткарушы органнын жогары түрған бюджет алдындагы борышын  отеу

9 951

Санаты


сомасы мың 

тенге


Сыныбы

ІШКІ сыныбы

Ерекшелігі

Атауы


8

Бюджет каражаттарынын пайдапанылатын калдыктары

111  667

01

Бюджет каражаты калдыктары111  667

1

Бюджет каражатының бос калдыктары111  667

01 Бюджет каражатының бос калдыктары

111  667

Сарыағаш аудандык мәслихатгың 

2015 жылгы  27 наурыздағы 

№  40-346-V шешіміне 2 косымша

Сарыағаш аудандык мәслихатгың 

2014жылгы  22  желтоксан 

№  38-321-V шешіміне 2 косымша

2016 жылға арналған аудандык бюджет

Санаты

сомасы мын тенге

Сыныбы


Ішкі сыныбы

Атауы


1. Кірістер

22 202 944

1

Салыктык түсімдер3  186 230

01

Табыс салыгы651  925

2 Жеке табыс салыгы

651  925

03

Әлеуметгік салык558 675

1 Элеуметпк салык

558 675

04

Меншікке салынатын салыктар1  783 745

1 Мүлікке салынатын салыктар

1  540 361

3 Жер салыгы

37 615

4 Көлік кұралдарына салынатын салык199 930

5 Бірыңғай жер салыгы

5 839

05

Тауарларга, жұмыстарға жэне кызметтерге салынатын  ішкі салыктар163 389

2 Акциздер

118 033

3 Табиги жэне баска д а ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер7 931

4 Кәсіпкерлік жэне кәсіби  қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

36 332

5 Ойын бизнесіне салык1  093

08

Заңдык маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)оған уәкілетгігі бар мемлекетгік органдар немесе лауазымды адамдар кұжатгар  бергені 

үшін алынатын міндетті төлемдер

28 496

1 Мемлекеттік баж28 496

2

Салыктык емес түсімдер48 940

01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер6 579

1 Мемлекеттік кәсіпорындардын таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 400

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер3  179

06

Өзге де салыктык емес түсімдер42 361

1 Өзге де салыктык емес түсімдер

42 361

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер20 000

03

Жерді жэне материалдык емес активтерді сату20 000

1 Жерді сату

20 000

4

Трансфертгердің түсімдері18 947 774

02

Мемлекеттік баскарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер18 947 774

2 Облыстык бюджеттен түсетін трансферттер

18 947 774

Функнионалдык топ

сомасы мың 

тенге


Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Багдарлама

Атауы


2.Шыгындар

22 202 944

01

Жалпы сипаттагы мемлекетгік кызметтер723 849

1

Мемлекеттік баскарудын жалпы функцияларын орындайтын өкілді, аткарушы жэне баска органдар

674 097


112

Аудан (облыстык манызы бар кала) мәслихатының аппараты

20 286

001


Аудан (облыстык манызы бар кала) мәслихатының кызметін камтамасыз ету 

жөніндегі  кызметтер

19216

003


Мемлекеттік органнын күрделі  шыгыстары

1  070


122

Аудан (облыстык манызы бар кала) әкімінін аппараты

121  529

001


Аудан (облыстык манызы бар кала) экімінің кызметін камтамасыз ету 

жөніндегі  кызметтер

116 491

003


Мемлекеттік органнын күрделі  шыгыстары

5 038


123

Қаладағы аудан, аудандык маңызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 

әкімінің аппараты

532 282


001

Қаладагы аудан, аудандык манызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 

әкімінің кызметін камтамасыз ету жөніндегі  кызметтер

473 410


022

Мемлекеттік органнын күрделі  шыгыстары

58 872

2

Қаржылык кызмет11  586

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

11  586


003

Салык салу максатында мүлікті бағалауды жүргізу

1  511

010


Жекешелендіру, коммуналдык меншікті баскару, жекешелендіруден кейінгі 

кызмет жэне осыган байланысты дауларды ретгеу

10 075

5

Жоспарлау жэне статистикалык кызмет1  451

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

1  451


061

Бюджетгік инвестициялар жэне концессия мәселелері бойынша кұжаттаманы 

сараптау жэне багалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына 

бағалау жүргізу

1  451

9

Жалпы сипаттагы өзге де мемлекетгік кызметтер36 715

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

36 715


001

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономикалык саясатгың 

калыптастыру мен дамыту, мемлекетгік жоспарлау, бюджеттік аткару жэне 

коммуналдык меншігін баскару саласындагы мемлекеттік саясатгы іске асыру 

жөніндегі  кызметтер

35 909


015

Мемлекеттік органнын күрделі  шыгыстары

806

02

Қорғаныс115 978

I

Әскери мұктаждар10 390

122


Аудан (облыстык манызы бар кала) әкімінін аппараты

10 390


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті аткару шеңберіндегі  іс-шаралар

10 390

2

Төтенше жагдайлар жөніндегі  жүмыстарды үйымдастыру105 588

122


Аудан (облыстык маңызы бар кала) әкімінін аппараты

105 588


006

Аудан (облыстык манызы бар кала) аукымындағы төтенше жагдайлардын 

алдын алу жэне оларды жою

105 235


007

Аудандык (калалык) аукымдагы дала өрттерінің, сондай-ак мемлекеттік өртке 

карсы кызмет органдары күрылмаған елді мекендерде өрттердін алдын any 

жэне оларды сөндіру жөніндегі  іс-шарапар

353

03

Қоғамдык тәртіп, кауіпсіздік, кұкыктык, сот, кылмыстык-аткару кызметі8 060

9

Қоғамдык тәртіп және кауіпсіздік саласындагы  баска да кызметтер8 060

485


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ж олауш ьтар көлігі жэне 

автомобиль жолдары бөлімі

8 060

021


Елді мекендерде жол  козгапысы  кауіпсіздігін камтамасыз ету

8 060


04

Білім беру

14  107 485

1

Мектепке дейінгі тэрбие жэне окыту853 455

123


Қаладагы аудан, аудандык манызы бар капа, кент, ауыл, ауылдык округ 

әкімінің аппараты

823 088

004


Мектепке дейінгі тэрбие мен окыту ұйымдарынын кызметін камтамасыз ету

9 262


041

Мектепке дейінгі  білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырысын іске асыруға

813 826


464

Ауданнын (облыстык маңызы бар каланың) білім бөлімі

30 367

009


Мектепке дейінгі тэрбие мен окыту ұйымдарының кызметін камтамасыз ету

30 367


2

Бастауыш, негізгі орта жэне жалпы орта білім беру

10  179 026

123


Қаладағы аудан, аудандык манызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 

әкімінің аппараты

46 859

005


Ауылдык жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды ж эне кері 

алып келуді ұйымдастыру

46 859

464


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) білім бөлімі

10  132  167

003

Жалпы білім беру10012 201

006


Балаларга косымша білім беру

119 966


9

Білім беру саласындагы өзге д е кызметтер

3 075 004

464


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) білім бөлімі

629  193


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындагы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі  кызметтер

15 725


005

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мемлекеттік білім беру мекемелер 

үшін окулыктар мен оку-эдістемелік кешендерді сатып алу жэне жеткізу

205 379


015

Жетім баланы (жетім балаларды) жэне ата-аналарынын камкорынсыз калган 

баланы (балаларды) күтіп-ұстауга асыраушыларына ай сайынгы акшалай 

каражат төлемдері

56 480

067


Ведомстволык бағыныстағы мемлекетгік мекемелерінің жэне үйымдарынын 

күрделі  шыгыстары

351  609

467


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) кұрылыс бөлімі

2 445 811

037

Білім беру объектілерін салу жэне реконструкциялау2 445 811

06

Әлеуметгік көмек жэне әлеуметтік камсыздандыру1  218 975

2

Әлеуметтік көмек1  173 343

451


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жұмыспен камту жэне элеуметтік 

бағдарламалар бөлімі

1  173 343

002


Жұмыспен камту багдарламасы

42 968


004

Ауылдык жерлерде түратын денсаулык сактау, білім беру, әлеуметтік 

камтамасыз ету, мэдениет, спорт жэне ветеринар мамандарына отын сатып 

алуга Казакстан Республикасының заңнамасына сэйкес әлеуметтік көмек 

корсету

40 300


005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

15  113

006


Тұрғын үйге көмек көрсегу

15  110


007

Жергілікті өкілетті органдардын шешімі бойынша мүктаж азаматтардың 

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

45 732


014

Мұктаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

83  174

016


18 жаска дейінгі  балаларга мемлекетгік жәрдемакылар

873 503


017

Мүгедектерді оңалту ж еке бағдарламасына сәйкес, мұктаж мүгедектерді 

міндетгі  гигиеналык күралдармен және ымдау тілі  мамандарының кызмет 

көрсетуін, жеке көмекшілермен камтамасыз ету

57 443

9

Әлеуметтік көмек жэне әлеуметтік камтамасыз ету салаларындағы өзге де кызметтер

45 632


451

Ауданнын (облыстык манызы бар каланың) жүмыспен камту жэне элеуметпк 

бағдарламалар бөлімі

45 632


001

Жергілікті деңгейде халык үшін әлеуметгік бағдарламаларды жұмыспен 

камтуды  камтамасыз етуді  іске асыру саласындагы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі  кызметтер

37 306

011


Жэрдемақыларды жэне баска д а әлеуметтік төлемдерді  есептеу, төлеу мен 

жеткізу бойынша кызметтерге акы төлеу

8 326

7

Тұрғын үй-коммуналдык шаруашылык1  128 016

1

Тұрғын үй шаруашылыгы52 383

497


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) түрғын үй-коммуналдык 

шаруашылык бөлімі

52 383

001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылык саласындагы 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша кызметтер

52 383

2

Коммуналдык шаруашылык670  126

497


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тұрғын уй-коммуналдык 

шаруашылык бөлімі

670  126

016


Сумей жабдыктау жэне су бұру жүйесінін жұмыс істеуі

5 038


028

Коммуналдык шаруашылыкты дамыту

585 807

033


Инженерлік-коммуникациялық инфракұрылымды жобалау, дамыту жэне 

(немесе) жайластыру

53  125

058


Ауылдық елді  мекендердегі сумей жабдыктау жэне су бұру жүйелерін дамыту

26  156


3

Елді-мекендерді  абаттандыру

405 507

123


Каладагы аудан, аудандык манызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 

әкімінін аппараты

274 532

008


Елді мекендердегі  көшелерді жарыктандыру

61  652


009

Елді мекендердін санитариясын камтамасыз ету

60 799

010


Жерлеу орындарын ұстау жэне туыстары жок адамдарды жерлеу

403


011

Елді мекендерді  абаттандыру мен көгапдандыру

151  678

497


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тұрғын үй-коммунапдык 

шаруашылык бөлімі

130 975

035


Елді мекендерді  абаттандыру жэне көгалдандыру

130 975


8

Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кеңістік

1  213 925

1

Мэдениет саласындагы кызмет725 749

455


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне тілдерді дамыту 

бөлімі


160 252

003


Мэдени-демалыс жұмысын колдау

160 252


467

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) кұрылыс бөлімі

565 497

011


Мэдениет объектілерін дамыту

565 497


2

Спорт


257 414

465


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) дене шыныктыру жэне спорт 

бөлімі


217911

001


Жергілікті деңгейде дене шыныктыру жэне спорт саласындагы мемлекетгік 

саясатгы  іске асыру жөніндегі  кызметтер

9  146

005


Үлтгык жэне бүкаралык спорт түрлерін дамыту

195 527


006

Аудандык (облыстык маңызы бар калалык) денгейде спорттык жарыстар 

өткізу

5 390


007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстык манызы бар кала) кұрама 

командапарының мүшелерін дайындау жэне олардың облыстык спорт 

жарыстарына катысуы

7 848

467


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) кұрылыс бөлімі

39 503


008

Спорт объектілерін дамыту

39 503

3

Акпаратгык кеңістік157 440

455


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне тілдерді дамыту 

бөлімі


121  170

006


Аудандык (калалык) кітапханалардың жұмыс  істеуі

109 075


007

Мемлекеттік тілді  жэне Қазакстан хапыктарының баска д а тілдерін дамыту

12 095

456


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ішкі саясат бөлімі

36 270


002

Мемлекеттік акпараттык саясат жүргізу жөніндегі  кызметтер

36 270

9

Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге д е кызметтер

73 322


455

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне тілдерді дамыту 

бөлімі

24 776


001

Жергілікті денгейде тілдерді жэне мәдениетгі дамыту саласындагы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі кызметтер

7 855


032

Ведомстволык бағыныстағы мемлекетгік мекемелерінің жэне ұйымдарының 

күрделі  шыгыстары

16 921


456

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ішкі саясат бөлімі

48 546

001


Жергілікті денгейде акпарат, мемлекеттілікті  ныгайту жэне азаматтардын 

әлеуметгік сенімділігін калыптастыру саласында мемлекеттік саясатгы іске 

асыру жөніндегі  кызметтер

18  165


003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды  іске асыру

27 056

006


Мемлекеттік органнын күрделі  шыгыстары

3 325


9

Отын-энергетика кешені жэне жер койнауын пайдалану

1  363  899

9

Отын-энергетика кешені жэне жер койнауын пайдалану саласындагы өзге де кызметтер

1  363  899

497

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) түрғын үй-коммуналдык шаруашылык бөлімі

1  363  899

038

Газ тасымалдау жүйесін дамыту1  363  899

10

Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, ерекше коргалатын табиги аумактар, коршаган ортаны жэне жануарлар дүниесін коргау, жер катынастары

101  895


1

Ауыл шаруашылыгы

101  895

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

13 485


099

Мамандардың элеуметпк көмек көрсетуі жөніндегі  шараларды іске асыру

13 485

473


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ветеринария бөлімі

54 864


001

Жергілікті денгейде ветеринария саласындагы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі  кызметтер

12 432


003

Мемлекеттік органнын күрделі  шыгыстары

103

005


Мал көмінділерінің (биотермиялык шұнкырлардың) жұмыс істеуін 

камтамасыз ету

1  384

006


Ауру жануарларды санитарлык союды ұйымдастыру

692


007

Кангыбас иттер мен  мысыктарды аулауды жэне жоюды ұйымдастыру

6 347

008


Алып койылатын жэне жойылатын ауру жануарлардын, жануарлардан 

алынатын өнімдер мен шикізатгын кұнын иелеріне өтеу

2 307

009


Жануарлардын энзоотиялык аурулары бойынша ветеринариялык іс-шараларды 

жүргізу


30  188

010


Ауыл шаруашылыгы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі  іс-шараларды 

өткізу


1  411

477


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) ауыл шаруашылыгы мен  жер 

катынастары бөлімі

33 546

001


Жергілікті денгейде ауыл шаруашылыгы жэне жер катынастары саласындагы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі  кызметтер

33 546

11

Өнеркәсіп, сэулет, кала кұрылысы жэне кұрылыс кызметі175 979

2

Сэулет, кала кұрылысы жэне кұрылыс кызметі175 979

467


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) кұрылыс бөлімі

16 490


001

Жергілікті денгейде күрылыс саласындагы мемлекеттік саясатгы іске асыру 

жөніндегі  кызметтер

16 490


468

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) сэулет жэне кала кұрылысы бөлімі

159 489

001


Жергілікті денгейде сэулет жэне кала күрылысы саласындагы мемлекеттік 

саясатгы  іске асыру жөніндегі  кызметтер

9 489

003


Аудан аумагында кала күрылысын дамыту схемаларын жэне елді мекендердің 

бас жоспарларын әзірлеу

150 000

12

Көлік жэне коммуникация1  701  362

1

Автомобиль КӨЛІГІ1  690 561

485


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жолаушылар көлігі жэне 

автомобиль жолдары бөлімі

1  690 561

022


Көлік инфракұрылымын дамыту

1  248  765

045

Аудандык манызы бар автомобиль жолдарын жэне елді-мекендердің көшелерін күрделі  жэне орташа жөндеу

441  796


9

Көлік жэне коммуникациялар саласындагы баска да кызметтер

10 801

485


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жолаушылар көлігі жэне 

автомобиль жолдары бөлімі

10 801

001


Жергілікті денгейде жолаушылар көлігі жэне автомобиль жолдары 

саласындагы  мемлекеттік саясатты  іске асыру жөніндегі  кызметтер

10 801

13

Баскалар343 521

3

Кэсіпкерлік кызметті  колдау жэне бэсекелестікті коргау17  158

469


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) кәсіпкерлік бөлімі

17  158


001

Жергілікті денгейде кэсІпкерлік дамыту саласындагы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі  кызметтер

16 674


004

Мемлекетгік органнын күрделі  шыгыстары

484

9

Баскалар326 363

459


Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) экономика жэне каржы бөлімі

60 450


012

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) жергілікті  аткарушы органынын 

резерві

60 450


497

Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тұрғын үй-коммуналдык 

шаруашылык бөлімі

265 913


043

«Өңірлерді дамыту» багдарламасы шенберінде өңірлерді экономикалык 

дамытуга жэрдемдесу бойынша шараларды  іске асыру

265 913


3. Таза бюджеттік кредиттеу

-9 951


Бюджетгік кредиттер

0

Санатысомасы мын 

тенге


Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы


Сарыағаш

ргежгі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал